Pocet referatov: 257

pestovanie vztahu k praci a podniku

Uznesenie

Personálny a sociálny rozvoj pracovníkov

V podmienkach prechodu našej ekonomiky na trhové hospodárstvo dochádza k zásadným zmenám aj v sociálnej politike našich podnikov či organizácii.
Tieto zmeny by sa dali vyjadriť nasledovne:
podstatne sa posilňuje zodpovednosť a právomoc hospodárskych organizácii za vytvorenie materiálnych, technických a organizačných podmienok pre sociálny rozvoj a starostlivosť o človeka v pracovnom procese, za poskytovanie sociálnych služie

prekažky v praci

Túto problematiku vysvetľuje 5. časť Zákonníka práce § 136 - § 145.

Základnou povinnosťou zamestnanca je vykonávať dohodnutú prácu osobne podľa pokynov svojho zamestnávateľa. Základnou povinnosťou zamestnávateľa je dohodnutú prácu zamestnancovi poskytovať. V priebehu pracovného procesu však môžu nastať okolnosti, ktoré z dôvodov jednej alebo druhej strany bránia určitý čas zamestnancovi vo výkone práce.

Právna úprava prekážok v práci je v súčasnom Zákonníku práce výraz

ukončenie pracovného vzťahu

1. Základné definovanie

1.1 Zamestnávateľ
Zamestnávateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva
aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, a ak to ustanovuje
osobitný predpis, aj odborných pracovných vzťahoch.


Zamestnávateľ vystupuje v pracovnoprávnych vzťahoch vo svojom mene a má
zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Zamestnávateľom je aj
organizačná jednotka zamestnávateľa, ak to ustanovujú osobitné predpis

ukončenie pracovného vzťahu

2. Právne úkony

Prejav vôle treba vykladať tak,
ako to so zreteľom na okolnosti, za ktorých sa urobil, zodpovedá dobrým
mravom.


Na právne úkony, pri ktorých sa vyžaduje písomná
formy, je potrebná u tých, ktorí nemôžu písať alebo čítať, notárska
zápisnica alebo zápisnica potvrdená dvoma súčasne prítomnými
zamestnancami zamestnávateľa o tom, že právny úkon zodpovedá prejavenej
vôli.

Notárska zápisnica alebo zápisnic

ukončenie pracovného vzťahu

3.2 Výpoveď

Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.


Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených
v tomto zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť
tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď
neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.


Ak zamestnávateľ dal zamestnanco

ukončenie pracovného vzťahu

3.5 Zákaz výpovede

Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to

a) v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre
chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo
nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných
látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od
povolenia kúpeľného liečenia až do dňa ich skončenia; pri ochorení na
tuberkulózu sa táto o

ukončenie pracovného vzťahu

3.10 Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej lehote

V skúšobnej lehote môže tak zamestnávateľ, ako aj zamestnanec skončiť
pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.


Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému
účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer
skončiť.

3.11 Hromadné prepúšťanie

Ak zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa (§ 28

ukončenie pracovného vzťahu

3.13 Odstupné a odchodné

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z
dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo dohodou z tých
istých dôvodov, a zamestnankyni, s ktorou zamestnávateľ skončí pracovný
pomer v dôsledku uplatnenia zákazu

niektorých prác a pracovísk pre ženy, patrí pri skončení pracovného
pomeru odstupné najmenej v sume dvojnásobku ich priemerného mesačného
zárobku podľa § 134.

Ak

ukončenie pracovného vzťahu

4.1 Odborová organizácia

Odborová organizácia je združenie odborovo organizovaných zamestnancov.


Zamestnávateľ je povinný umožniť pôsobenie odborových organizácií na pracovisku.


Odborový orgán (§ 39 ods. 1) je orgán odborovo organizovaných
zamestnancov. Pri kolektívnom vyjednávaní zastupuje záujmy všetkých
zamestnancov.


Odborový orgán uzatvára so zamestnávateľom kolektívnu zmluvu, ktorá
upravuje pracovné podmienky

akciová spoločnosť

Je spoločnosť, ktorej základný kapitál je rozdelený na určitý počet akcií (podielov). Vlastnia ich jednotliví akcionári. Spoločnosť môže založiť jeden zakladateľ, ak je zakladateľ právnickou osobou, inak minimálne 2 fyzické osoby. Pri zakladaní akciovej spoločnosti sa predávajú akcie, čím sa získa kapitál od veľkeho počtu ľudí - akcionárov. Akciová spoločnosť je kapitálovou spoločnosťou, preto spoločníci - akcionári nie sú povinní osobne sa podieľať na podnikateľskej činnosti.

Akc

MILESTONE – CHART

MILESTONE – CHART
Milestone – chart predstavuje Haynesová23 (obr.2), jako graficky vzájomný vzťah krokov, ktoré by sme mali v priebehu určitého projektu urobiť. Potrebný je rozpis jednotlivých krokov a čas na ich uskutočnenie. Z nakresleného má byť dobre čitateľné, akú úlohu máme dokedy urobiť.
Ako príklad použitia Milestone chart môžeme uviesť publikovanie knihy.
Cieľ: Publikovanie knihy.
Začiatok 1. apríla, rozoslanie 31. mája.

Kroky a časový odhad:
1. napí

štýl správania podriadených a ovpl.vedenie ľudí

Štýl správania podriadených a faktory ovplyvňujúce vedenie ľudí.Štýl správania podriadených:

Nielen vedúci, ale aj jeho podriadení pracovníci vykazujú niektoré typické prejavy pri komunikácii s vedúcim, ktorých zámerom je ovplyvniť rozhodovanie nadriadeného. Tieto prístupy podriadených k vedúcim pracovníkom môžeme označiť ako mäkké, tvrdé alebo racionálne.

Mäkký prístup
používa dva prostriedky: priateľstvo a podliezanie. Objavuje sa vtedy,

manazer

Špecifickou situáciou je, keď manažér ako svoj pracovný nástroj využíva práve ľudské zdroje –vykonáva svoju prácu prostredníctvom iných ľudí.
Každý z nás je citlivý nato, ako sa s ním v práci jedná, ako ho jeho šéf riadi, či vedie, ako s ním komunikuje, ako ho motivuje, či mu dôveruje a spolieha sa na neho, ako dokáže využívať jeho vedomosti, schopnosti a zručnosti. Byť manažérom, ktorý riadi ľudí, je veľmi náročná a významná činnosť. Aby bol manažér efektívny, musí využívať šp

Charakterizujte základné prístupy manažéra k podriadeným

Charakterizujte základné prístupy manažéra k podriadenýmVZŤAH MANAŽÉRA K PODRIADENÝM

• Autorita manažéra
• Komunikovanie s podriadenými
• Kritika podriadených
• Disciplinárne riadenie
• Prezentácia manažéra
• Manažér a sexuálne obťažovanie


Autorita manažéra

 Formálna autorita - daná jeho postavením v organizačnej štruktúre, legitímnym pridelením pôsobností, právomocí a zodp

Rozhodovanie

Rozhodovanie

Úspešnosť manažmentu závisí od kvality rozhodovacieho procesu, v podstate každý riadiaci pracovník v podniku (bez ohľadu na funkciu) a nielen v podniku uskutočňuje dôležité rozhodnutia alebo sa zúčastňuje na zložitejších rozhodovaniach. A keďže sa aj mi denno-denne rozhodujeme, je potrebné aby sme tento pojem zadefinovali.

Rozhodovaním rozumieme proces výberu jedného z viacerých variantov. Rozhodujúcim sa subjektom je zvyčajne človek, alebo jednomyseľne vystupujúci kolekt

Subjekt, objekt a podmienky riadenia

Subjekt, objekt a podmienky riadenia
SUBJEKT
Charakteristika vedúcich
1. inteligencia (mala by byť na štandardnej, príp. vyššej úrovni)
2. iniciatíva
3. sebaistota
4. helikoptérová črta (dosiahnutie cieľa pomocou hláv a rúk iných, ale musí dokázať v prípade neschopnosti svojich podriadených problém vyriešiť so svojimi ľuďmi spolu)
5. charakteristiky podľa Hunta
- princíp prvého dieťaťa (prvorodení sa viac presadia, sú úspešnejší)
- ambicióznosť

OBJEKT RIADENIA

OBJEKT RIADENIA
Objektom riadenia môžu byť
a) firmy
b) jednotlivci
c) skupiny


Jednotlivci

Schopnosti – dajú sa meniť
Postoje – dajú sa meniť
Vlastnosti – nedajú sa zmeniť (alebo len v minimálnom rozsahu)

Zmena postojov
1. Ako prvé musíme jasne a v explicitnej podobe zadefinovať myšlienky (ciele)
2. komunikácia myšlienok a cieľov (aby každý s nimi bol oboznámený)
3. zadanie konkrétnej úlohy
4. hodnot

VZNIK A VÝVOJ TÍMU

VZNIK A VÝVOJ TÍMU

Spoluprácu nie je možné nariadiť, treba pre ňu vytvoriť podmienky, vzniká samovoľne.
Aby taká spolupráca bola, musí byť:
a) spoločný cieľ na ktorom sa zhodnú všetci
b) vzájomná závislosť

Charakteristiky úspešného tímu

1. zdieľané ciele musia preniknúť celou skupinou
2. úspešná komunikácia
3. zdieľané cesty nemusia byť pre každého rovnaké, musia však byť založené na zdieľanej sústave hodnôt
4. roz

MOTIVÁCIA

MOTIVÁCIA – súbor vnútorných podnetov k určitému konaniu a správaniu.

STIMULÁCIA – súbor vonkajších podnetov

Teórie motivácie:
- potreby
- procesy

Teória potrieb:
a) Maslowova
b) Elderferova (ERG)
c) Hertzbergova dvojfaktorová
d) McClellandová teória úspechu

MASLOWOVA TEÓRIA

55 5


4


3

2

1 1
ZÁSADY PRE SPRÁVNU ORGANIZÁCIU ČASU

ZÁSADY PRE SPRÁVNU ORGANIZÁCIU ČASU

1. preštudovať si svoj popis práce, uvedomiť si, za čo som platený, kvôli čomu ma firma najala a do akej miery to plním. Ak takéto popisy práce nie sú, spracujem si sám svoj vlastný popis práce a nechám si ho odsúhlasiť svojim nadriadeným. Ako personálny manažér zároveň prehodnotím a iniciujem spracovanie popisov pre celú organizáciu. (nedať sa ubiť rutinnými dennodennými prácami)
2. vyjasniť si svoje ciele v kontexte cieľov firmy
3. stanoviť

(2/14)
>>