Pocet referatov: 73

Marketing - nový výrobok - ČR -

V minulosti bylo v zemědělství používáno velké množství chemických hnojiv, chemických přípravků a umělých látek, které měly za následek snižování kvality surovin pro výrobu mléčných výrobků (např. mléko). Tyto výrobky nebyly tak prospěšné pro lidský organismus jako výrobky dnešní. Před rokem 1990 se téměř nikdo nezajímal o racionální výživu. Avšak s otevřením hranic, a zároveň i našeho trhu, se k nám dostal nejen trend racionální výživy, ale také v daleko větší míře „americký

Marketing - Reklama a my - ČR -

1. Úvod

V dnešní době se s reklamou setkáváme snad všude, kam se podíváme. Ze všech stran na nás útočí billboardy, televizní šoty, rozhlas a tisk. Proto jsme se rozhodly zpracovat seminární práci na téma reklamy. Budeme se snažit popsat, jak a proč taková reklama vzniká, co vše je k ní zapotřebí a kolik finančních prostředků na ní musí firma vydat. Dále se pokusíme rozebrat vlivy reklamy na spotřebitele a nakonec porovnáme reklamy tří operátorů mobilních síti v České republice. Budeme

Marketing - prípadová štúdia

Firma Leško a syn, a. s. so sídlom v Poprade sa zaoberá výrobou a montážou kancelárskeho nábytku. Svoje výrobky vyrába pre veľkoobchod, maloobchod i pre iných predajcov. Firma predáva na domácom trhu 40 % a na zahraničnom trhu 60 % svojej produkcie. Postupne modernizuje svoje výrobné stroje a zariadenia a neustále zvyšuje kvalifikáciu svojich výrobných i montážnych pracovníkov, pretože si uvedomuje, že jedine len takto zabezpečí v budúcnosti najvyššiu kvalitu svojich výrobkov. Firma neustále vykonáva prieskum

Promotion: Komunikácia a stratégia

promotion-mix je primárnou komunikačnou aktivitou firmy a je súčasťou celkového marketingového mixu. Skladá sa zo 4 častí:

1. reklamy - platené formy neosobnej prezentácie a podpory myšlienok, výrobkov alebo služieb (str. 338)

2. podpory predaja - krátkodobé podnety, ktoré zvýšia nákup alebo predaj tovaru či služby (str. 339)

3. public relations - vytváranie a pestovanie dobrých vzťahov firmy k verejnosti (str. 339)

4. osobného predaju - ústna prezentácia s cie

Marketingová štúdia - Duslo Šaľa

Táto práca vychádza z teoretických znalostí učebnice Marketing od Philipa Kotlera a Garyho Armstronga.Ako príklad pre aplikáciu teoretických znalostí do praxe, je použitá štúdia plnenia podnikaťeľského cieľa a jeho ďalšieho rozvoja akciovej spoločnosti Duslo Šaľa.Táto štúdia obsahuje priebeh podnikateľského cieľa až po kontrolu jeho realizácie, postup strategického plánovania ako aj marketingový výskum v danej oblasti.Nosné informácie vychádzajú z výročných správ podniku za obdobie štyroch rokov, ako

Marketingová štúdia - PowerPC spol. s r. o.

Poslanie firmy PowerPC spol. s r. o.

Firma PowerPC je fiktívna firma , ktorá bola založená pred dvomi rokmi , s cieľom vyplniť medzeru na trhu v oblasti výpočtovej techniky a podnikových informačných systé-mov.

Poslanie firmy PowerPC je predaj spoľahlivých počítačových zostáv a značkových komponentov s vyváženým výkonom. Ďalej chceme poskytovať rýchly servis hardvéru a softvéru u zákazníka. Medzi dôležité činnosti firmy patrí aj tvorba podnikových informač-ných systémov šitý

Marketing a strategické plánovanie

Marketing a strategické plánovanie

5.1 Objektívna potreba plánovania v podniku

1. Budúcnosť podniku a jeho rozvoj nemôže byť ponechaný náhode
2. Potreba hľadať a nachádzať možnosti a cesty budúceho rozvoja
3. Jasné vytýčenie hlavných a odvodených cieľov
4. Vypracovanie stratégií a programov ich realizácie
5. Potreba koordinácie jednotlivých funkčných činností podniku

5.2 Plán

Plánovanie je proces tvorby plánov, ale plán je ria

Produkt

- vš., čo môžeme dať na trh do pozornosti a má schopnosť uspokojiť potrebu al. želanie
- nielen hmotné výr., ale aj služby, osoby, miesta, organizácie
- 3 zákl. časti:
- jadro (Čo naozaj kupuje spotrebiteľ?)
- vlastný produkt (kvalita, vyhotovenie, štýl, značka, obal)
- rozšírenie produktu (pri produktoch dlhodobej spot.; podm. a možnosti úverovania, inštalácia, služby a záruky)

- tovar: dlhodobej (elektronika, auto) a krátkodobej spotreby (spotreb. sa jednorazovo al

Reklama a my

1. Úvod

V dnešní době se s reklamou setkáváme snad všude, kam se podíváme. Ze všech stran na nás útočí billboardy, televizní šoty, rozhlas a tisk. Proto jsme se rozhodly zpracovat seminární práci na téma reklamy. Budeme se snažit popsat, jak a proč taková reklama vzniká, co vše je k ní zapotřebí a kolik finančních prostředků na ní musí firma vydat. Dále se pokusíme rozebrat vlivy reklamy na spotřebitele a nakonec porovnáme reklamy tří operátorů mobilních síti v České republice. Budeme

Trh organizácií

- pre jediný súbor nákupov spotrebiteľov je potrebné uskutočniť veľa súborov nákupov organizácií
- nákup organizácií - rozhodovací proces, v kt. si organizácie spresňujú požiadavky na nákup výrobkov a služieb, posudzujú a vyberajú z rôznych alternatív výrobkov a dodávateľov
- trh výrobných faktorov - jednotlivci a organizácie, kt. nakupujú výrobky a služby, určené ako vstup do ďalšieho procesu s cieľom produkovať iné výrobky a služby; najv. a najdiverzifikovanejší trh
- trh spr

Marketing - trh, význam

TRH – VÝCHODISKO A CIEĽ MARKETINGU

Trh je moderným nástrojom uskutočňovania výmeny, založený na rozhodnutiach svojich subjektov (t. j. výrobcov aj spotrebiteľov) a rešpektujúci určité pravidlá hry.

Ciele trhu možno dosiahnuť len v spojení s uváženým vytváraním podmienok na pôsobenie trhu, s konkurenciou založenou na rovnocennosti nemonopolných subjektov , s otvorením sa ekonomiky svetu a zahraničnému kapitálu a s posilnením celkovej ekonomickej rovnováhy v pracovných silách, penia

Tvorba marketingového mixu

- ak firma rozhodla o stratégii trhovej pozície, musí spresniť detaily mark. mixu
- mark. mix = súbor kontrolovateľných mark. veličín, kt. firma spája do určitého celku, aby vyvolala želanú reakciu na cieľovom trhu
- mark. mix obsahuje vš. aktivity, kt. môže firma ovplyvniť dopyt po sv. výrobkoch
- vytvárajú ho 4P: product, price, place, promotion

produkt
- kombinácia tovaru a služieb, kt. firma ponúka cieľovému trhu
- nielen súčiastky a doplnkové vybavenie, ale aj p

Základné pojmy

- vyjadruje dianie na trhu
- do kon. 19. st. bol tento pojem neznámy, až keď sa začínajú formovať moderné ekonomiky (veľké trhy, veľa spotrebiteľov, výrobcov a výrobkov) došlo k jeho pojmovému vymedzeniu
- vtedy: operatívne udalosti, kt. uľahčovali predaj výrobkov
- predchodca marketingu: obchodné vedy - predmet výučby na SŠ, začali s nimi predstavitelia scholastiky (T. Akvinský, E. Rotterdamský)
- nejestvuje jednotná definícia, za posl. 50 rokov sa vytv. 48 rôznych derinícií
-

Štruktúra marketingového plánu produktu alebo značky

1. stručný prehľad
2. aktuálna mark. situácia
3. riziká a príležitosti
4. ciele a problémy
5. mark. stratégie
6. vykonávacie programy
7. rozpočty
8. kontroly

stručný prehľad
- krátke zhrnutie hlavných cieľov a odporúčaní uvedených v pláne
- pre top manažment to znamená rýchlu orientáciu v bodoch plánu

aktuálna mark. situácia
- charakteristika trhu - definícia trhu a jeho hl. segmentov, ich veľkosť za niekoľko posl.

Marketing a ostatné podnikové funkcie

- exist. rôzne názory na postavenie mark. vo firme
- v niekt. firmách je iba jednou z rovnako dôležitých funkcií
- ak podnik stojí pred problémom pomalého rastu al. poklesu predaja, môže mať mark. dočasne väčší význam
- niekt. marketéri si myslia, že mark. je hl. funkciou firmy
- skúsenejší marketéri zase navrhujú, aby bol stredobodom pozornosti firmy zákazník - vš. funkcie musia spolupracovať v záujme spotrebiteľa, jeho obslúženia a uspokojenia
- niekt. marketéri hovoria, ž

Marketing produktov PTBaD podniku

Marketing = proces vnímania, porozumenia, stimulácie a
uspokojovania potrieb špecifických cieľových
trhov pri využívaní podnikových zdrojov
= proces zosúlaďovania podnikových zdrojov
s potrebami trhu
= proces skúmania dynamických vzťahov medzi
podnikovými produktmi, potrebami a
požiadavkami zákazníkov a činnosťou
konkurencie


Funkciu marketingu zabezpečujú:

Dôležité prvky alebo komponenty, ktoré umožňujú realizáciu marketing

Marketing

ÚVOD:

Marketing sa stal ústrednou témou sveta obchodných spoločností a dôležitým faktorom ich podnikateľského úspechu. Možnosti využitia marketingu však v skutočnosti prekračujú rámec podnikateľského sektora a čoraz väčší význam nadobúda uplatnenie marketingu aj v činnosti neziskových organizácií.
V neziskových organizáciách strednej a východnej Európy je slovo marketing doposiaľ málo využívané. V niektorých z týchto spolčností je marketing stále ešte považovaný za nástroj

Marketingové plánovanie

- najprv sa vypracujú rámcové strategické plány, kt. sa potom pretransformujú do mark. a iných plánov pre každú divíziu, produkt a značku
- strategické a mark. plány premieňa firma v procese implementácie na skutočné aktivity, prostredníctvom kt. dosiahne splnenie sv. strategických cieľov
- kontrola hodnotí výsledky realizácie mark. plánov
- analýza poskytuje info a hodnotiace poznatky potrebné pre ostatné činnosti mark. manažmentu

analýza
- začína sa komplexnou situačn

Reklama (seminárna práca)

Podpora predaja produktov

Úspešné firmy musia vedieť robiť viac, než len vyrábať dobré produkty. Musia informovať spotrebiteľov o výhodách produktu a správnym spôsobom ho „umiestniť “ do povedomia spotrebiteľov. Na to potrebujú poznať a využívať rôzne prostriedky masovej aktivizácie predaja – reklamu, techniky podpory predaja a public relations.


REKLAMA

Reklamou rozumieme platenú formu neosobnej, masovej komunikácie. Jej cieľom je informovanie spotrebiteľov a zá

Medzinárodný marketing v podmienkach poskytovateľov poštových a telekomunikačných služieb

Medzinárodný marketing v pošte a telekomunikáciách je koncepciou podnikania v oblasti poštových a telekomunikačných služieb na svetovom trhu .

Aspekty uplatňovanie medzinárodného marketingu:

 domáca konkurencia využíva v plnom rozsahu výhody domáceho prostredia
 marketing sa realizuje v rôznych krajinách rôzne, nutnosť adaptovať svoju marketingovú politiku v dôsledku činnosti vonkajšieho prostredia ( uplatňovanie všetkých známych nástrojov marketingového

(1/5)
>>