Marketingová štúdia - Duslo Šaľa

Táto práca vychádza z teoretických znalostí učebnice Marketing od Philipa Kotlera a Garyho Armstronga.Ako príklad pre aplikáciu teoretických znalostí do praxe, je použitá štúdia plnenia podnikaťeľského cieľa a jeho ďalšieho rozvoja akciovej spoločnosti Duslo Šaľa.Táto štúdia obsahuje priebeh podnikateľského cieľa až po kontrolu jeho realizácie, postup strategického plánovania ako aj marketingový výskum v danej oblasti.Nosné informácie vychádzajú z výročných správ podniku za obdobie štyroch rokov, ako aj z priebežných informácií, zverejnených podnikom pre tieto účely.

Mnohé podniky pracujú bez formálne schváleného plánu.V mnohých firmách bývajú manažéri tak zaneprázdnení, že často nemajú čas, aby sa venovali plánovaniu.Niektorí to argumentujú tým, že dosahujú potrebné úspechy aj bez toho, aby to niekto formálne naplánoval.Neradi zostavujú písomné plány a zdôvodňujú to tým, že zmeny na trhu sú také rýchle, že každý plán sa časom stáva zbytočným a nakoniec zapadne prachom.
Tieto tvrdenia však nie sú pravdivé a často sa stávajú príčinou zlého fungovania podniku a jeho uplatňovania sa v čoraz narastajúcom kruhu konkurencie.Práve tu je treba zdôrazniť pravdivosť výroku „ prežijú len tí najlepší “Aj formálne plánovanie môže byť veľmi prospešné.Vedie riadiace orgány k tomu, aby systematicky mysleli perspektývne a zdokonaľovali vsťahy medzi výkonnými zložkami podniku.Núti podnik, aby si jasne vymedzil ciele a politiku, prináša lepšiu koordináciu podnikového úsilia a vytvára možnosť pre kontrolnú činnosť.Argumentovať tým, že plánovanie pri rýchlych zmenách vonkajších podmienok prináša málo úžitku, je nerozumné.Opak je pravdou.Práve plánovanie pomáha podniku, aby sa pripravil a mohol pohotovo reagovať na zmeny v prostredí.
Podniky si spravidla pripravujú ročné, dlhodobé strategické plány.V prípade ročného plánu sa podnik zaoberá aktuálnou trhovou situáciou, marketingovou stratégiou, programom realizácie, rozpočtom a kontrolou na obdobie jedného roka.Tento plán schvaľuje vedenie firmy a podnik ho využíva na koordináciu marketingových aktivít s výrobou, financovaním a ostatnými činnosťami podniku.Oblasť dlhodobého plánovania vymedzuje pôsobenie hlavných faktorov a vplyvov na fungovanie organízácie počas niekoľkých rokov.Obsahuje dlhodobé ciele, najmä marketingové stratégie na ich dosiahnutie a požiadavky na zdroje.Tento plán sa každoročne prehodnocuje a aktualizuje, takže podnik má vždy platný dlhodobý plán.Prehodnotenie dlhodobého plánovania je aj obsahom tejto štúdie.Ročný i dlhodobý plán firmy sa zaoberajú bežnými podnikateľskými aktivitami a metódami ich realizácie.Manažment musí tiež plánovať, ktoré podnikateľské aktivity by sa mali rozvíjať, ktoré utlmovať a na ktoré aktivity by sa mal podnik orientovať.Okolie podniku prináša mnohé prekvapenia a manažment musí budovať svoj podnik tak, aby prežil nepredvídané udalosti. Strategické plánovanie vytvára základ pre ostatné plány podniku.Na podnikovej úrovni firma najprv definuje predmet svojej činnosti alebo polsanie. V našom prípade budeme sledovať dlhodobý plán, jeho realizáciu a kontrolu.
Ako na začiatku každého správneho plánovania je potrebné si uvedomiť a definovať poslanie firmy.Preto sa teraz vo všeobecnosti oboznámime s poslaním a aktivitami našej firmy.
Duslo a.s Šaľa je podnik zameraný na chemickú výrobu.Pri jeho zrode bolo postavenie tejto spoločnosti trocha odlišné ako je v súčasnosti.Je to podnik, ktorý prešiel počas svojej existencie mnohými zmenami.Na začiatku bolo Duslo vedené takpovediac ako podnik pre štát. Hlavným cieľom bolo chemické spracovanie a výroba pre domáci trh.Bolo to hlavne v oblasti hnojív pre poľnohospodárstvo.Nerátalo sa napríklad s pevným postavením na svetovom trhu, investovalo sa málo prostriedkov na zdokonaľovanie respektíve vyvýjanie nových produktov, nerátalo sa s investičnou činnosťou, vstupom do organizácii.Ani aktivity voči okoliu neboli plánované.Postupom času a zmenou podnikateľského prostredia sa však začali vytvárať nové možnosti, bolo treba zmeniť stratégiu vedenia spoločnosti.Začali sa aktivity na získanie postavenia na zahraničných trhoch, investičné a rozvojové aktivity.Podnik sa začal rozrastať, bolo treba stanoviť cieľe spoločnosti.
Táto štúdia sleduje obdobie plánovania v štyroch rokoch a to 1996 až 2000.Počas tohoto obdobia si spoločnosť stanovila nasledovné ciele:

 Zmena finančnej situácie ( zlepšiť finančnú situáciu, zmierniť index zadĺženia )
 Rozvoj štruktúry majetku a jeho zdrojov ( do roku 2000 zväčšiť zmierniť výdavky z prenájmov o 43% )
 Stabilizovať podtavenie na Európskom trhu.
 Venovať sa investičnej činnosti.
 Zamestnanosť ( zvýšiť priemerné mzdy, vytvoriť nové pracovné miesta, zväčšiť produktivitu práce )
 Zväčšiť podiel na hospodárskom výsledku z predaja vlastnej produkcie.
 Sledovať a zvýšiť kvalitu výroby.
 Podieľať sa na ochrane životného prostredia.
 Budovať zariadenia a vytvárať aktivity hlavne pre občanov okresu Šaľa.


Každá organizácia existuje preto, aby niečo realizovala, a tým vypĺňala určitú medzeru v ekonomickom prostredí.Má teda jasný účel alebo poslanie.Postupom času sa toto poslanie može stať nejasným – organizácia rastie, priberá do svojej činnosti nové produkty a trhy, vytvára nové aktivity.Preto je potrebné toto poslanie neustále analyzovať, vytvárať nové a nové aktivity a tým sledovať určité ciele spoločnosti. Firmy by sa mali vyvarovať príliš širokej alebo príliš úzkej charakteristike svojho poslania.Vymedzenie by malo byť výstižné a realistické.Poslanie mnohých firiem sa žiaľ formuluje skôr pre Public Relation.Chýba tu špecifikácia vlastného predmetu činnosti „ najlacnejšie a najlepšie služby “ a podobne.Tu si myslíme že Duslo svoje poslanie presne špecifikuje, z názvu je zrejmé, akú činnosť spoločnosť vykonáva.Každú marketingovú stratégiu je potrebné detailnejšie rozpracovať.Napríklad zvýšenie promotion predpokladá viacej predávajúcich a viac reklamy, obe aktivity sa musia upresniť.Týmto spôsobom sa poslanie spoločnosti transformuje do sústavy cieľov a úloh na bežné obdobie.Ciele by mali byť špecifikované čo najjasnejšie.Cieľom strategického plánovania je nájsť spôsob, ktorým firma najlepšie využije svoje silné stránky v záujme získania výhody z atraktívnych príležitostí, ktoré ponúka prostredie.

Nasledovne porovnáme jednotlivé roky analyzujeme priebeh plnenia cieľov spoločnosti Duslo a.s.
Hlavným cieľom spoločnosti bolo zlepšenie finančnej situácie.Pretože na rast spoločnosti sú potrebné aj finančné prostriedky, čo sa týka najmä štruktúry majetku ale aj roznych investovaní a Public Relation.Spoločnosť zmenila systém hospodárenia s finančnými prostriedkami, sústredila sa na zmenšenie objemu cudzých zdrojov a ich podielu na majetku.V roku 1996 bol objem cudzích zdrojov vo výške 35 % s celkového majetku spoločnosti.Podporou predaja zvýšila spoločnosť objem finančných zdrojov a tým mohla znížiť objem cudzích zdrojov.V roku 1997 bol podiel cudzích zdrijov 32,5 % , v roku 1999 to už bolo len 30,7 %.V súčastnosti je to už len 29,8 % z celkového majetku spoločnosti.Tento cieľ bol teda splnený.Postupnou podporou predaja a súčastným znížením zadĺženia spoločnosti sa vytvárali podmienky pre vývoj nových produktov.Spoločnosť v roku 1998 postavila samostatnú jednotku pre výskum a vývoj nových produktov.Produkty dostali novú tvár a samozrejme sa zvýšila ich kvalita.Splnený bol týmto ďalší cieľ v rámci zvýšenia kvality produktov a ich ďalší vývojKoncom roka 1998 už spoločnosť uviedla na trh nový produkt kyseliny dusičnanej o objeme výroby 900 ton.Súčastne sa zvýšila finančná situácia firmy a vytvorili sa podmienky na splnenie ďalšieho cieľa a to investovanie. V roku 1998 sa spoločnosť Duslo a.s stala vlastníkom 25 % podielu spoločnosti AGROFERT.AGROFERT je česká akciová spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom hnojív a gumárenských výrobkov.Týmto si Duslo Šaľa a.s zabezpečila stabilnejšiu klientelu v rámci odberu hnojív pre túto spoločnosť, ktorá sa stala akousi distribučnou firmou pre Duslo a to nielen na domácom, ale aj európskom trhu.Zároveň je splnená ďalšia podmienka cieľa spoločnosti a to zväčšiť objem produkcie.
Samozrejme, počas štvorročného obdobia plnenia plánov spoločnosti sa začali vytvárať podmienky pre zamestnanosť v tomto odvetví.Duslo začalo vytvárať nové pracovné miesta ako aj prístup ku svojim zamestnancom.Zmenil sa systém odmien, zvýšila sa primerná mzda.Napríklad v roku 1996 bolo v Duslo a.s zamestnaných 3 255 pracovníkov s priemernou mzdou 7 900 SK.V roku1998 to bolo 3 433 pracovníkov s priemernou mzdou 9 100 Sk.Ku dnešnému dňu je to 3 480 pracovníkov s priemernou mzdou 10 355 Sk.Produktivita práce sa zvýšuje ročným indexom 1,145 čo predstavuje ku dnešnému dňu produktivitu na jedného pracovníka 2 096 000 Sk.
Vedenie sa začalo viacej venovať ochrane životného prostredia a to takýmito aktivitami: - automatický systém monitorovania a varovania
- zachytávanie dusičnanov a amoniaku novými technológiami
- dôkladnejšie spaľovanie technologického odpadu
- čistenie odpadových vôd
Duslo Šaľa postavilo vlastnú spaľovňu, ktorá však slúži aj pre iné podniky a hlavne vykuruje okolité dediny.Toto je takým Public Relation pre Duslo.Je sponzorom všetkých športových utkaní v okrese Šaľa, ako aj sponzorom klubov.
Po tejto analýze si myslíme, že Duslo a.s Šaľa si počas sledovaného štvorročného obdobia veľmi svedomito a dôkladne plnilo svoje ciele, ktoré si pedurčilo.Bodaj by bol takýto prístup zo strany viacerých podnikateľských subjektov.