Pocet referatov: 187

Ochranné známky

Aká je ochranná doba zapísanej ochrannej známky?

Ochranná doba zapísanej ochrannej známky je desať rokov od podania prihlášky úradu a na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky o obnovu zápisu sa ochranná doba ochrannej známky obnoví vždy o ďalších desať rokov.

Aké sú skutočnosti súvisiace s ochrannou známkou?

Majiteľ ochrannej známky môže ochrannú známku previesť písomnou zmluvou na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu pre všetky tovary alebo služby, pre

Štát a právo

Štát

môžeme ho definovať ako verejno-právnu korporáciu, ktorého št. inštitúcie, t. j. št. orgány a št. organizácie, ich postavenie, vzájomné vzťahy určuje platné právo, a to tak vnútroštátne, ako aj medzinárodne. Predovšetkým sa odlišuje od iných korporatívnych mocí a to tým, že má špec. znaky, ktoré delíme na:

• primárne
špec. znaky štátu sú tzv. substráty, ktoré sú:
- vecný substrát – predstavuje teritórium hnuteľ. a nehnuteľ. vecí, ale aj postupy

Právny systém

Právny systém.
 je normatívny systém- systém, ktorí tvoria normy hierarchicky usporiadané vo vzťahu k základnej norme (právna norma- u nás)
 modizmus práva- že na určitom území je jedno platné právo- štátom uznaná forma práva
- štátne donútenie
Právna norma je určitý druh spoločenskej normy. Všeobecne záväzné pravidlo správania sa ľudí. Má určité špecifické znaky:
1) štátom uznaná forma
2) všeobecnosť právnej normy
3) záväzn

Pramene práva

materiálne- podmienky, z ktorých tvorba práva vychádza (sociálne, ekonomické,
kultúrne)
formálne- normatívno-právny akt  typické pre systém práva kontinentálnej Európy
- normatívna zmluva 
- právna obyčaj 
- precedensy/ rozhodnutia- súdne a správne  typické pre právny systém
Anglo-americký


Normatívno-právny akt:
rôzne druhy:

 primárne  sekundárne
= rozhodu

Organizácia súdov a konanie pred súdmi

súdy:
1. trestno-právne (prejednávajú trestné činy)
2. civilné (občiansko- právne skutky) Občiansko-právne súdy a ich postavenie
3. vojenské súdy  musí napĺňať právomoc (daná zákonom)

 príslušnosť súdov = a, vecná (konanie v 1.stupni nám vykonávajú v zásade okresné súdy)
b, miestna (miestne príslušným bude ten súd, kde má trvalé bydlisko
žaloba, odporca , v akom obvode)
c, funkčná (vymedzenie rozsahu medzi súdmi rôzneho stu

Pracovné právo

- na rozmedzí súkromného a verejného práva, vzťah je horizontálny ( zamestnanec & zamestnávateľ )

Pracovno-právne vzťahy:
- sú právne vzťahy, ktorých účastníci vystupujú ako nositelia subjektívnych práv a povinností ( subjektívne právo- konkrétne právo konkrétnych objektov, objektívne právo- súhrn predpisov občianskeho práva, nárok = oprávnenie domôcť sa daného práva na súde)
subjektívne  absolútne
 relatívne

 úča

Dohoda, Výpoveď

Dohoda- koniec PP dojednaným dňom
Keď PP končí z dôvodov organizačných zmien na strane zamestnávateľa- je ten povinný uviesť tieto dôvody.
- Dôvody sa nemusia uvádzať okrem prípadov, ak to zamestnanec nevyžaduje
- Z dôvodov organizačných zmien zo strany zamestnávateľa § 76  má právo na odstupné (najmenej 2x násobok  mesačnej mzdy)
- v prípade že zamestnanec o to požiada je zamestnávateľ povinný uviesť dôvody, pre ktoré došlo k skončeniu PPPracovný čas

Pracovný čas
 časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi. Zamestnanec vykonáva prácu v zmysle pracovnej zmluvy, plní si svoje povinnosti.
 pracovný čas sa meria v týždňoch
 dĺžka týždenného pracovného času je 40 hodín
 mladší ako 16 rokov môžu pracovať najviac 30 hodín týždenne
 16 – 18 roční môžu pracovať 37,5 hodín týždenne
 pracovný čas týždenný spolu aj s nad

Správne konanie.

 colné, daňové, živnostenské orgány sa riadia podľa správneho konania
 začína sa na návrh účastníka

na podnet správneho orgánu

 moment začatia konania považujeme prvý úkon účastníka, návrh dôjde na orgány štátnej správy, dňom kedy orgán štátnej správy spraví prvý úkon. začínajú plynúť

 podanie  kto ho podáva
 v akej veci sa podáva
 čo sa podáva

Trestný poriadok.

Trestný poriadok.
základné zásady trestného konania, orgány činné v trestnom konaní.

1) nikto nesmie byť stíhaný ako obvinený inak než zo zákonných dôvodov a spôsobom ktorý stanovuje tento zákon.
2) Zásada prezunkcie neviny: Dokiaľ právoplatným odsudzujúcim rozsudkom súdu nie je vyslovená vina, nemožno na toho, proti komu sa vedie trestné konanie hľadieť ako by bol vinný. Z tejto zásady vyplývajú 2 pravidlá:
a) v pochybnostiach v prospech
b) obžalovanému treba doká

Vyšetrovanie trestných činov

Prokurátor, vyšetrovateľ a policajný orgán sú povinní prijímať oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin, a čo najrýchlejšie ich vybavovať .Pritom sú povinní poučiť oznamovateľa o zodpovednosti za vedome nepravdivé údaje, a ak o to oznamovateľ požiada, do jedného mesiaca od jeho oznámenia upovedomiť ho o urobených opatreniach. Prokurátor môže prijaté oznámenia odovzdať na vybavenie vyšetrovateľovi alebo policajnému orgánu.
Na preverenie oznámení o skutočnos

Trestný zákon.

Trestno-právna zodpovednosť zakladá spáchanie trestného činu, pokus, príprava a účastníctvo.

Trestný čin
Čin, ktorý je nebezpečný pre spoločnosť:
 konanie nebezpečia pre spoločnosť, stupeň nebezpečnosti musí byť vyšší než nepatrný
 musí napĺňať znaky uvedené v trestnom zákone
Skutková podstata trestného činu sa skladá zo 4 znakov:
 subjekt
 objekt
 subjektívna stránka
&#6

Právo - vypracované otázky

18, Právo a sloboda, spravodlivosť,
politika, morálka, morálka (dobro - zlo)
- morálny systém = posudzovanie človeka z hľadiska dobra a zla
právo - odlišnosti: 1. existencia (genéza)
2. fungovanie
- vzniká so vznikom štátu
- demokratický prostriedok riadenia spoločnosti
(konať všetko, čo nie je právom zakázané, je dovolené)
- upravuje zákl. spoloč. vzťahy
- právne vedomie - predstavy hodnotenie
- publikovanie
- právo má štátom uznanú for

Občianske právo OP

Právo = civilizovaný prostriedok na úpravu ľudských vzťahov do podoby prospešnej pre celú spol.
Základ práva = právne normy (PN), ktoré vyjadrujú a chránia naj hodnoty spoločnosti, poriadok a spravodlivosť)
Poznanie OP = vyššie právne vedomie (viem použiť právo v praxi)
Vplyv na OP má ústavné zakotvenie obč. práv a slobôd, súkr. podnikanie, hospodárstvo
Rekodifikácia = nový zákon - zložitejšie, preto sa využíva novelizácia (po 1989 najmä OZ a OSP)
Právny štát = štátn

O B C H O D N É P R Á V O

Právna subjektivita fyzických osôb

- spôsobilosť mať práva a povinnosti - zaniká smrťou
- fyzické osoby - 18 rokov = plnoletá osoba
- 16 rokov - manželstvo - súd povoľuje = fyzická osoba získa plnoletosť

Spôsobilosť - aby mohol robiť a zodpovedať za svoje úkony.

Čiastočná spôsobilosť - menej ako 18 rokov so súhlasom zákonného zástupcu.

Spôsobilosť môže byť obmedzená v dôsledku duševnej choroby - súdom, ktorý určí opatrovníka.


Krádež

Skutková podstata trestného činu krádeže je uvedená v osobitnej časti a to konkrétne v deviatej hlave ( trestné činy proti majetku ) trestného zákona č.140/1961 Zb. v platnom znení (ďalej len TZ) v § 247. Trestné činy krádeže patria podľa oficiálnej štatistiky Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky medzi najrozšírenejšie vzhľadom k iným trestným činom, ktoré sú zaradené v časti trestných činov proti majetku ako je napríklad sprenevera, podvod atď.

Účelom ustanovenia § 247 je poskytov

Nebezpečnost činu pro společnost

 obligatorní ( povinný ) znak TČ
 nebezpečnost je určena tím, že takový čin ohrožuje hodnoty vypočítané v § 1 TZ
 chápeme ji jako ohrožení nebo poškození chráněných společenských vztahů ( zájmů, hodnot)
 zahrnuje nejen škodu způsobenou těmto vztahům, ale též možnost poruchy ( ohrožení )
 stupeň nebezpečnosti musí být vyšší než nepatrný, u všech TČ mladistvých § 75, u trestného činu nenastoupení služby v oz

PRÁVNY ŠTÁT

- štát je neobmedzeným pánom nad príslušným územím a jeho postavenie nemôže ovplyvniť nijaký človek, skupina, či organizácia. Prejavuje sa v úplnej a neobmedzenej právomoci štátu vytvárať prostredie, v ktorom žijú jeho obyvatelia. Zvrchovanosť štátu môžu obmedzovať náboženstvo, vojenská diktatúra a ideologizácia štátu.


PODMIENENÁ ZVRCHOVANOSŤ ŠTÁTU

- stav, keď neexistuje na území štátu iná inštitúcia, osoby apod., ktorým by bol štát podriadený – podriaďuj

ŠTÁTNA MOC

- zvrchovaný mechanizmus, ktorý spravuje vývoj na určitom území

- v demokratických režimoch je totožná s politickou mocou, v nedemokratických režimoch ide aj o duchovnú a v komunistickom režime aj o ekonomickú mocDEĽBA ŠTÁTNEJ MOCI

- jej cieľom je zefektívnenie činnosti štátnej moci

- politické rozhodovanie sa nesmie kumulovať v jednom orgáneHORIZONTÁLNA DEĽBA ŠTÁTNEJ MOCI

- má za úlohu presne definov

Teória práva, určenie práva, funkcie práva, vzťahu práva a morálky, politiky

Teória práva, určenie práva, funkcie práva, vzťahu práva a morálky, politiky


právo = súbor právnych noriem, všeobecne záväzných, vydaných štátom, ktoré sú vynútiteľné štátnou mocou v uznanej osobitnej forme a ktoré dodržiavame

bbbb. právne normy pôsobia na ľudské konanie a vytvárajú sa takto právne vzťahy

funkcie práva: regulatívna
výchovná
ochranná

spravodlivosť = rovnosť

cccc. pramene práva:
dddd. primá

(1/10)
>>