Ochranné známky

Aká je ochranná doba zapísanej ochrannej známky?

Ochranná doba zapísanej ochrannej známky je desať rokov od podania prihlášky úradu a na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky o obnovu zápisu sa ochranná doba ochrannej známky obnoví vždy o ďalších desať rokov.

Aké sú skutočnosti súvisiace s ochrannou známkou?

Majiteľ ochrannej známky môže ochrannú známku previesť písomnou zmluvou na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, alebo pre ich časť. (Žiadosť o prevod ochrannej známky). Majiteľ ochrannej známky môže poskytnúť právo používať ochrannú známku licenčnou zmluvou pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná, alebo pre ich časť. Ochrannú známku možno dať do zálohu. O zápis záložného práva na ochrannú známku je povinný požiadať záložný veriteľ. Združenie podnikateľov môže ako prihlasovateľ podať Prihlášku na zápis označenia ako kolektívnej ochrannej známky. Osoby, ktoré nemajú v Slovenskej republike trvalý pobyt alebo sídlo, musia sa dať v konaní o ochranných známkach zastupovať oprávnenými zástupcami (zákon o patentových zástupcoch ), (Zoznam patentových zástupcov).

Ochranné známky v zahraničí

Zaisťujeme zápis ochrannej známky v zahraničí podľa Madridskej dohody o medzinárodnom zápise ochranných známok a zastupovanie v konaní pred Medzinárodným úradom WIPO (Svetová organizácia duševného vlastníctva) v Ženeve a zabezpečujeme aj zápis ochrannej známky v jednotlivej krajine tzv. národnou cestou. Náklady na uvedené konania sú závisle od počtu krajín, v ktorých sa požaduje ochrana, od vyhotovenia označenia a podobne. V prípade záujmu o cenovú ponuku nás kontaktujte.

Ceny prihlášok, zápisov a žiadostí ohľadom ochrannej známky

Podanie prihlášky alebo rozdelenej prihlášky
1. individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb 3500Sk
2. kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb 7000Sk
3. individuálnej alebo kolektívnej ochrannej známky, za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 300Sk

Podanie žiadosti o
1. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky ochrannej známky na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu práva na ochrannú známku na iného majiteľa 600Sk
2. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky, za každú prihlášku alebo zapísanú ochrannú známku 200Sk
3. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky, za každú ochrannú známku 200Sk

Návrh na odňatie a prepis majiteľa ochrannej známky 1000Sk

obnovu zápisu kolektívnej ochrannej známky podanej po uplynutí ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu 10000Sk

Podanie žiadosti o
a) medzinárodný zápis ochrannej známky 2500Sk
b) obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 2000Sk