Pocet referatov: 32

Súvaha

Prehladné usporiadanie jednotlivých zložiek majetku (aktív) a zdrojov krytia (pasív) v peňažnom vyjadrení k určitému dátumu aktíva sa uvádzajú na súvahe na strane ľavej a pasíva na strane pravej. Súvaha sa zostavuje vo forme veľkého písmena T
Deň ku ktorému sa súvaha zostavuje sa nazýva Súvahový deň.
V súvahe rozlišujeme : 1, Súvahovú položku – stanoveným opisom uvedený majetok a
alebo zdroje krytia + peňažná suma
2, Súvahový stav – len peňažné vyjadrenie majetku alebo <

Účtovanie nákladov

Pri svojej činnosti podnik spotrebuje rôzny materiál, elektrickú energiu, prácu zamestnancov ....
Náklad – je vlastne potrebou živej a zhmotnenej práce vyjadrenej v peniazoch.
V účtovníctve sa spotreba majetku, to je vznik nákladov zachytáva na osobytných účtoch, ktoré sa označujú účty nákladov.
Účty nákladov spolu s výnosmi patria do skupiny výsledkových účtov.
Vznik nákladov sa účtuje vždy na strane MD narastajúcim spôsobom od začiatku roka.
Úlohou účtovníctva je za

Zdroje majetku

5.3 Zdroje majetku

predstavujú hodnotové zobrazenie časti podielu vlastníka na majetku a právne nároky veriteľov. Z právneho hľadiska ich možno označiť ako právnu oblasť a druhy majetku ako vecnú oblasť majetku.

I. Vlastné
1. Vlastný kapitál/Základné imanie (pri zakladaní) - o jeho výške hovorí obchodný zákonník, často sa s ním viaže právne hľadisko, lebo určuje aj práva spoločníkov na podiel na Ma. Zdroje krytia: vlastné a cudzie (pri založení vlastný = základné iman

Ťahák - účto

Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis
- kontrolná - prostr. na over. správnosti

1, Členen. dokl. podµa vecn. obs.: externé - vz»ah p. k okol.
interné - proces p. vo vnútr
externé - prijaté - prij. faktúra
- vydané - daň. priznanie
interné - predtlačené – prij. pokl. doklad, výd. pokl. dokl.
- nepredtlačené - odpis. plán

2, Členen. Podµa počtu zachyten. účt. prípad.
a, - jednotlivé - prij. pokl. dokl.
b, - zbern

Účtovníctvo

Účtovníctvo predstavuje relatívne uzatvorený a vnútorne usporiadaný systém informácií, ktorý poskytuje informácie v peňažnom vyjadrení o hospodárskej činnosti podniku a o jej výsledku. Účtovníctvo je podnikovou disciplínou, slúži ako nástroj riadenia podniku.
Informácie musia byť: 1. relevantné.
2. objektívne.
3. včasné a aktuálne.
4. zrozumiteľné.
5. porovnateľné.

Finančné účtovníctvo - má právne stanovený obsah a formu. Slúži pre výpočet dane z pr

Základné termíny v účtovníctve pre stredné školy

Účtovníctvo
poskytuje najucelenejší pohľad o stave a pohybe majetku, záväzkov, nákladov a výnosov, príjmov a výdavkov za účelom zistenia hosp. výsledku pre potreby daňové
-je to ekonomické praktikum, vyjadrenie ekonomického javu v hodnotách (peniazoch)
Jednoduché účt.
vedú FO (účt. jednotka)
-sleduje a kontroluje stav a pohyb majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov za účelom zistenia hosp. výsledku ako celku pre potreby daňové

Podvojné účt.
vedú PO –

Účtovníctvo

Účtovníctvo ako súčasť informačného systému podniku


Kedy vzniklo účtovníctvo?

Na určitom stupni hospodárskeho vývoja. Existujúce ekonomické podmienky

Čo sa zisťovalo z účtovníctva?

Stav majetku na začiatku, neskôr aj zdroje jeho krytia a potom aj hospodárnosť

Informačný systém podniku:

Predstavuje sústavu záznamov hospodárskych javov prebiehajúcich v podniku, z ktorých sa vytvárajú informácie potrebné v procese riaden

Otaky na Ucto A

1. Účtovníctvo, jeho predmet a štruktúra
účtovníctvo predstavuje relatívne uzatvorený systém informácií, ktorý poskytuje informácie v peňažnom vyjadrení o hospodárskej činnosti podniku a o výsledku tejto činnosti, čiže poskytuje informácie o majetku podniku, vlastnom imaní, záväzkoch, výnosoch, nákladoch, príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia. Podnik možno chápat ako:ekonomickú(tvorba materiálnych alebo duchovných statkov), sociálnu(poskytuje pracovné príležitosti), finančná a účtovná

Uctovnictvo - prednasky

Účtovníctvo
Obsah
2. Predmet Účtovníctvo 2
2.5 Témy prednášok (cvičení) 2
3. Vývoj účtovníctva 3
3.1 Historický 3
3.2 U nás 3
4. Základy účtovníctva 3
4.1 Základné pojmy 3
4.2 Význam účtovníctva 4
4.3 Účtovná jednotka 4
4.4 Podnik, jeho ciele a funkcie 4
4.5 Základný cieľ, predmet a charakteristické rysy účtovníctva 4
4.6 Účtový informačný systém 5
4.6.1 Účtovné obdobie 5
4.6.2 Finančné účtov

Pokladnica v podvojnom účtovníctve

Úvod
Každá firma je založená aby vykonávala určitú činnosť. Pre kvalitné a dôsledné plnenie svojich zakázok pre odberateľov či iných obchodných partnerov, si musí na začiatku podnikania zriadiť určité veci.Jedným z mnoha dôležitých priorít je zriadenie pokladnice. Pretože sa predpokladá, že firma vznikla preto, aby vykonávala tzv. zárobkovú činnosť. Pokladnica slúži na uloženie peňažných prostriedkov, ktoré si firma uloží v mieste riadenia činnosti, alebo aj na iných miestach v hotovosti.Pri

Otazky z Ucta

1. Účtovníctvo, jeho predmet a štruktúra
účtovníctvo predstavuje relatívne uzatvorený systém informácií, ktorý poskytuje informácie v peňažnom vyjadrení o hospodárskej činnosti podniku a o výsledku tejto činnosti, čiže poskytuje informácie o majetku podniku, vlastnom imaní, záväzkoch, výnosoch, nákladoch, príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia. Podnik možno chápat ako:ekonomickú(tvorba materiálnych alebo duchovných statkov), sociálnu(poskytuje pracovné príležitosti), finančná a účtovná

Analýza účtovnej závierky - vypracované otázky

Predmet: Analýza účtovnej závierky

Otázky na ústnu časť skúšky v letnom semestri akademického roka 2003/2004

1. Účtovná závierka ako súčasť účtovníctva

- účtovníctvo sa historicky sformovalo ako vedná disciplína, poníma sa ako:
1. nástroj evidencie (záznamu) – Book-Keeping
2. nástroj riadenia - Accounting
- v SR nemáme pojmovo oddelené účtovníctvo.

Účtovníctvo :
• Vychádza z existencie skutočností a získania informá

Význam a úlohy účtovníctva

Členenie účtovníctva:
BEŽNÉ ---jednoduché
Podvojné-----finančné
vnútropodnikové

ÚČTOVNÉ VÝKAZY

Jednoduché účtovníctvo- vedú podnikateľia nezapísaný do obchodného registra.
Podvojné účtovníctvo- vedú všetky podnikateľské subjekty zapísané v obchodnom registry.

A, finančné – zachytáva hodnotové procesy, ktoré uskutočňuje podnik.
B, vnútropodnikové – zachytáva hodnototvorné procesy, ktoré prebiehajú vo vnútropodnikovýc

Bankove uvery; Bankove a eskontne uvery - priklad

PČ TEXT SUMA MD D
01. Faktúra za predané výrobky
a/ PC
b/ DPH (23 %)
C/ Suma faktúry
100000 Sk
230000 Sk
1230000 Sk


311
601
343
02. Poskytnuté služby
a/ Suma faktúry
b/ DPH
c/ PC

369000 Sk
69000 Sk
300000 Sk
311

343
602
03. Akceptácia zmenky, splatnosť 6 mesiacov
a/ zúčtovanie pohľadávky
b/ NH
c/ úrok

1230000 Sk
1330

Peniaze; Uctovanie penazi a cenin - priklad

211 - Pokladnica
Účtujeme:
- stav a pohýb peňazí v hotovosti, šeky prijaté od zákazníkov namiesto peňazí
- poukážky na vyúčtovabnie pri odbere tovarov a služieb
- valuty, šeky a poukážky znejúce na cudziu menu

213 - Ceniny
Účtujeme:
- stav a pohyb, kolkov, známok, stravných lístkov, z ktorých vytváramé zásobu, karty na čerpanie pohonných hmôt, telefónne karty...
- čerpanie je úbytok, ktorý dávame do nákladov
- ich hodnota sa čerpá po vy

Uctovnictvo jako pomucka pro planovani a rizeni -CZ

OBSAH:
1)Řídící cyklus
2)Plánování
3)Řízení a kontrola
4)Manažerské účetnictvíPodle nejnovějších přístupů lze v managementu najít
určitý řídící cyklus, který je vlastně podkladem pro řízení.
Takovýto řídící cyklus má čtyři základní fáze, které na sebe
navazují. Jsou to: plánování, organizování, vlastní řízení
a kontrola.
Jakákoli podnikatelská činnost musí být plánována.
Přestože vše

Účtovné systémy u nás

4.7 Účtovné systémy u nás

môžu byť organizované troma spôsobmi:

1. Zachytenie príjmov a výdavkov
2. Jednoduché účtovníctvo = príjmy a výdavky, evidencia Ma a záväzkov - zisk sa zisťuje porovnaním vlastného imania na začiatku a na konci účtovného obdobia = rozdiel
3. Podvojné účtovníctvo = všetky obchodné prípady sa zachytávajú časovo chronologicky a systematicky v hlavnej knihe - kladú sa na ňu viaceré požiadavky, ale 3 sú základné:
1. Vedenie účtovn

účtovníctvo 2

3.2 Popis niektorých “nesamozrejmých” prípadov
Prípad Popis
Dovozná prirážka. 04x/111/131 a 379.
Poistné nevyplatené do konca roku. Ak pozná sumu = 315 alebo 378; ak nepozná = 388.
Výnos = 688.
Predaj cenného papiera (napr. akcie). Obchodník z cennými papiermi = 315, ináč = 378.
Ak ide o dlhodobé = 665, krátkodobé = 661.
4. Vznik spoločnosti z hľadiska účtovníctva
Pre každú spoločnosť je v obchodnom zákonníku predpísané minimálne základné imanie napr

účtovníctvo 4

6. Zásoby - Trieda 1
sa delia na dve veľké skupiny:

Skupiny Časti Popis (podľa zákona o účtovníctve)
Nakupované Materiál majetok, ktorý sa v podstate jednorazovo spotrebuje - nie vždy to musí byť naraz, napr. toaletný papier alebo tuha - neúčtujú sa útržky a pod.; tu sa účtuje aj IM, o ktorom sa pod. jednotka neúčtuje ako o drobnom
Tovar všetko, čo je nakúpené za účelom opätovného predaja bez zmeny alebo len s malými zmenami - môže byť aj software, auto, občas aj potraviny

prednáška

Účtovníctvo
Obsah
2. Predmet Účtovníctvo 2
2.5 Témy prednášok (cvičení) 2
3. Vývoj účtovníctva 3
3.1 Historický 3
3.2 U nás 3
4. Základy účtovníctva 3
4.1 Základné pojmy 3
4.2 Význam účtovníctva 4
4.3 Účtovná jednotka 4
4.4 Podnik, jeho ciele a funkcie 4
4.5 Základný cieľ, predmet a charakteristické rysy účtovníctva 4
4.6 Účtový informačný systém 5
4.6.1 Účtovné obdobie 5
4.6.2 Finančné účtov

(1/3)
>>