Základné termíny v účtovníctve pre stredné školy

Účtovníctvo
poskytuje najucelenejší pohľad o stave a pohybe majetku, záväzkov, nákladov a výnosov, príjmov a výdavkov za účelom zistenia hosp. výsledku pre potreby daňové
-je to ekonomické praktikum, vyjadrenie ekonomického javu v hodnotách (peniazoch)
Jednoduché účt.
vedú FO (účt. jednotka)
-sleduje a kontroluje stav a pohyb majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov za účelom zistenia hosp. výsledku ako celku pre potreby daňové

Podvojné účt.
vedú PO – zapísané v OR (účt. jednotka)
sleduje a kontroluje stav a pohyb majetku, záväzkov, nákladov a výnosov za účelom zistenia hosp. výsledku ako celku pre potreby daňové

Zákl. právne normy
zákon o účtovníctve (rozsah a spôsob vedenia účt. a jeho preukazateľnosť pre všetky podnikateľské subjekty)
- obchodný zákonník
- živnostenský zákon
- zákon o daniach z príjmu FO a PO
- zákon o DPH

Účtovné doklady
originálne písomnosti, ktoré musia byť vyhotovené presne a trvalo, preukazným spôsobom, musia obsahovať očíslovanie, IČO (OR), DIČ (vzťah na daňové úrady)
na syntetickú evidenciu slúžia: DFA, OFA, PRO, PPD, VPD, VBÚ
na analytickú evidenciu slúžia:inventárne karty HIM a NHIM, skladové karty zásob (tvoria analytickú evidenciu zásob)

Peniaze
všeobecný ekvivalent – v akomkoľvek čase, na akomkoľvek mieste sa za ne dá kúpiť
akýkoľvek tovar, obchoduje sa s nimi na peňažnom trhu

Trh
miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt na báze dobrovoľnosti
ponuka = predávajúci, výrobca, dodávateľ --> OFA pre dod. – pohľadávka
dopyt = kupujúci, spotrebiteľ, odberateľ --> DFA pre odber. – záväzok
každý dodávateľ je zároveň aj podnikateľom (v CDP je to dopravca a prepravca)medzi dod. a odber. sú obchodno-záväzkové vzťahy (kúpno-predajná zmluva)
môže byť individuálny, agregátny

Majetok
všetky prostriedky, ktoré firma využíva na svoju činnosť, sama si ich zabezpečuje
v peňažnej a nepeňažnej podobe

Obchodný majetok
majetok firmy
podnikateľ ho vložil do podnikania
podnikateľ si ho zabezpečuje v rámci obchodnozáväzkových zdrojov sám

Obstaranie majetku
nákup – dod. sp. --> obstarávacia cena --> DFA
vlastná činnosť – vlastné náklady výroby --> VFA (vnútropodniková faktúra)
prevod – z osobného vlastníctva do podnik. činnosti --> reprodukčná obst. cena --> ID (spoločenská zmluva)
leasing – leasingová zmluva --> cena za prenájom
dar – darovacia listina --> reprodukčná obst. cena

Oceňovanie
vyjadrenie hodnoty majetku v peniazoch, t. j. cenách

Likvidnosť
schopnosť premeny IM na peňažnú hotovosť (IM menej likvidný ako ON)

Výstupná cena
vstupná cena – oprávky (kumulované odpisy – na účtoch oprávok sa zachytia odpisy od začiatku používania majetku)
Súvaha
prehľadné usporiadanie majetku z hľadiska formy a zdrojov krytia
- forma – A, zdroje krytia – P
- musí sa rovnať (pravidlo)
- pre daňové potreby – formát A4
- účtovne – tvar T

Začiatočná súvaha
o stave majetku firmy a záväzkov k dátumu vzniku firmy (výpis z OR --> začneme viesť účtovníctvo)

Súvahové položky
očíslované podľa účt. rozvrhu, ktorý si firma zostavuje sama vždy na začiatku účtovného obdobia podľa zoznamu účtov uvedených v účt. osnove pre podnikateľov

Bilancia
prehľadné usporiadanie majetku podľa formy a zdrojov krytia

Záväzky
štátne fondy, zamestnanci, dodávatelia

Účet
prostriedok na zaúčtovanie hospodárskej operácie v sústave podvojného účtovníctva

Hosp. operácie
vyjadrujú zmenu stavu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov, nákladov a výnosov (účtovanie)
zapisujú sa do účt. dokladov a na ich základe sa účtujú na účty
v účtovníctve sa nazývajú účtovné prípady
musia byť zaúčtované 2x – na stranu MD a tú istú sumu na iný účet na stranu D
pôsobivé (4) a napôsobivé (4)
môžu mať tvar:
a) zloženého účt. zápisu (pri ručnom spracovaní účt. – s vyčiarknutím)
b) jednoduchého účt. zápisu (pri strojovom spracovaní účt. – bez)

Súvahové účty
aktíva a pasíva
A – HO – stav a pohyb majetku, príjmov a výdavkov
P – HO – zmena vlastných a cudzích zdrojov krytia a záväzkov

Výsledkové účty
náklady a výnosy
N – HO – vyjadrujú spotrebu (materiál, energia, pracovná sila, mzdové náklady)
V – HO – vyjadrujú realizáciu výkonov (predaj výrobkov a služieb)

Účtová osnova
zoznam účtov syntetickej evidencie usporiadaných podľa desiatkovej sústavy
triedy sú zoradené podľa toho, ako sa sledujú vo výkaze súvaha (10 účt. tr.)

Účtovný denník
účty syntetickej a analytickej evidencie, ktoré firmy potrebuje na dané účtovné obdobie
musí obsahovať: poradové. číslo, účt. doklad, text, sumu, účt. predpis

Hlavná kniha firmy
všetky účty syntetickej a analytickej evidencie, ktoré firma používa v danom účt.
období, podľa schváleného účtového rozvrhu (z účt. osnovy vyberieme účty na účt. denník a tie otvoríme na účtoch hlavnej knihy)

Peňažný denník
otvára sa 1. dňom vzniku účt. jednotky
je určený na účtovanie príjmov a výdavkov peňažných ústavov, príjmov a výdavkov v hotovosti, priebežných položiek (prevody medzi pokladňou a BÚ, prevody medzi BÚ)

Účtová uzávierka
účtovné uzatvorenie všetkých účtov hlavnej knihy, t. j. zistenie konečných zostatkov a stavov na účtoch A a P a N a V a ich preúčtovanie na účet 702 (A, P) a 710 (N, V)

Účtová závierka
zostavenie a spracovanie výkazov súvaha k 31. 12., výkaz ziskov a strát k 31.12.

a príloh, ktoré musí účt. jednotka, účtujúca v sústave podvojného účtovníctva, predložiť daňovému úradu vždy do 31. 3. nasledujúceho účt. obdobia. Ako podklad k spracovaniu týchto výkazov slúži účet 702 a 710 zostavený v rámci účt. uzávierky
Aktivácia
zvyšovanie stálych aktív firmy

Odpisy
miera opotrebenia IM za rok, vyjadrená v peniazoch

Náklad
spotreba živej a zhmotnenej práce

Kalkulačné účty na konci účt. obdobia nesmú mať zostatok

Ceniny
súhrnné pomenovanie známok, kolkov, korešpondenčných lístkov, stravných lístkov, telefónnych a iných kárt, ak majú hodnotu, za ktorú sa dá čerpať

Cenné papiere
majetkové – vyjadrujú vlastnícke a rozhodovacie práva a nárok na dividendu pre ich majiteľa (akcie, podielové listy)
dlžné – sú založené na úverovom vzťahu medzi dlžníkom a veriteľom
(dlhopisy, vkladové listy, obligácie, pokladničné poukážky)