Pocet referatov: 359

Kinematika kmitaveho pohybu.

z analogie medzi kmitavym pohybom a rovnomernym pohybom po kruznici odvodime vztah pre okmazitu vychylku y max. vychylka – amplituda polohy = velkost zavysi od casu --- faza kmitu zakladnu kinematicku rovnicu kmitaveho pohybu Kp vypocitame pomocou sin = y : /OM/ y = ym . sin wt

Maturitné tézy z fyziky

Kinematika priamočiarého a kruhového pohybu. Priamočiary pohyb Definícia:Priamočiary pohyb je pohyb,ktorého trajektóriou je priamka alebo jej časť. Rozdelenie: 1. Rovnomerný priamočiary pohyb. rýchlosť konštantná, t.j. ak sa v rovnakých časových intervaloch vykoná rovnaká dráha.Priemerná a okamžitá rýchlosť na každom úseku dráhy je konštantná. v=s.t s=v.k s=v0+v.t v/ms t/s 2. Rovnomerne zrýchlený priamočiary pohyb. Rýchlosť sa rovnomerne mení ale je konštantná Priamočiary pohyb je rovnomerne zrýchlený,

Skleníkový efekt

SKLENÍKOÝ EFEKT
Skleníkový efekt sa na Zemi objavoval od samého začiatku, pretože tzv. praatmosféra obsahovala niektoré tzv. skleníkové plyny- oxid uhličitý, vodné pary a metán. Jeho účinok spočíva v tom, že slnečné žiarenie vo viditeľnej oblasti prechádza atmosférou skoro bez ovplyvnenia, na povrchu Zeme je z veľkej časti pohltené a potom znova vyžarované z väčšou vlnovou dĺžkou, v infračervenej oblasti, teda ako teplo. Infračervené žiarenie, skleníkové plyny v atmosfére zachytávajú a často

Ako sa obrie dopravné lietadlo odlepí od zeme - CZ

Boeing 747 nazývaný populárně Jumbo Jet, váží plně naložen přes 350 tun. Přesto se dostane do vzduchu a udrží se v něm. Jak to, že dokáže vzlétnout a letět? Klíčem je profil křídla - tvar jeho příčného průřezu. V předu, na náběžné hraně, je zaoblený, zespodu poměrně plochý, nahoře naopak značně vyklenutý; dozadu se jeho výška rychle zmenšuje - horní a dolní povrch se vzadu sbíhá do ostré odtokové hrany. Profil křídla, nebo také aerodynamický profil, umožňuje letadlu, aby se samo vzneslo

Uchovávání potravin sublimačním sušením - CZ

Všichni turisté, kteří se někdy utábořili c horách, jistě ocenili výhody hotových jídel připravených sublimačním sušením. Ve srovnání s čerstvými potravinami jsou tyto polotovary čtyřikrát lehčí, v uzavřených obalech si po léta zachovávají svou chuť a stačí přidat trochu vroucí vody a teplý pokrm je hotov. Technologii sublimačního sušení poprvé použili v padesátých letech Američané, poté co vláda USA uvolnila prostředky na výzkum a výrobu odlehčených porcovaných potravin pro kosmonauty, pr

Mikroskop

Optický prístroj , ktorý slúži na pozorovanie malých predmetov a presné meranie. Za vynálezcu mikroskopu sa pokladá holandský optik, výrobca okuliarov Zacharias Janssen. Častejšie sa však spomína holandská prírodovedec Antony van Leewenhoek (1632 - 1732), ktorý sa zaslátil o rozšírenie mikroskopu tým, že prvý ním objavil pre človeka mikrosvet. Leewenhoekove mikroskopy z r. 1677 - zostrojil ich 400 - zväčšovali asi 250x. Najjednoduchším mikroskopom je každá spojná šošovka zväčšovacie sklo. Používajú sa d

Albert Einstein: životopis

1879 - 1955


Albert Einstein, jeden z největších fyziků všech dob, se narodil v Ulmu v roce 1879. Studoval na střední škole v Mnichově a později v Curychu, kde absolvoval i vysokou školu. V roce 1900 získal učitelský diplom, byl však další dva roky bez zaměstnání, neboť neměl švýcarské občanství. Pak nastoupil jako referent úřadu v Bernu, kde posuzoval patenty a vynálezy. Ve volnějších chvílích v úřadé a mimo pracovní dobu s velkým zájmem a hluboce studoval práce vynikajících fizik

Rezonancia

Každý, kto sa hojdal na hojdačke, vie, čo treba robiť, aby sa udržal jej kmitavý pohyb. Keby sme na sedadle hojdačky iba sedeli, prestala by po chvíľke kmitať. Ide o tlmené kmitanie. My ju však chceme udržať v pohybe, čo dosiahneme zmenou polohy ťažiska tela, alebo pravidelnými vonkajšími nárazmi. Potom hojdačka kmitá tzv. netlmeným kmitaním (straty sú počas celej periódy nahradzované pôsobením sily).
Periodickým pôsobením sily vzniká vynútené kmitanie. Ak na teleso nepôsobí vonkajšia sila, hovor

Alternátor

Generátorom striedavého prúdu je buď alternátor, alebo oscilačný obvod. Obidva vyrábajú striedavý prúd, teda prúd s premennou polaritou.
Oscilačný obvod: Hlavnou výhodou oscilačného obvodu je, že na rozdiel od alternátora dokáže vyrábať striedavý prúd o veľmi vysokej frekvencie, lebo frekvencia tu závisí od kapacity, indukcie a odporu obvodu a tieto hodnoty sa ľahšie menia ako keby sme pri alternátori museli zvyšovať otáčky rotora na požadovanú frekvenciu. Oscilačný obvod sa skladá z dvoch častí

JADERNÁ REAKCE

Proces přeměny jádra atomu probíhající samovolně nebo účinkem jiného jádra, částice či záření.

JADERNÁ ENERGIE
Energie uvolňující se při jaderných reakcích, kdy se mění složení a struktura atomových jader. Jadernou energii lze získat jaderným štěpením těžkého jádra na dvě nebo více jader lehčích, nebo jaderným slučováním (jaderná syntéza, jaderná fúze), kdy naopak dochází ke sloučení několika lehkých jader na jádro těžší.

JADERNÉ SÍLY
Přita

Oko

Mechanismus vzniku obrazu

Oči přeměňují energii viditelného spektra na akční potenciály zrakových nervů. Vlnové délky viditelného spektra leží přibližně mezi 397 a 723 nm. Obrazy předmětů okolního prostředí se promítají na sítnici. Světelné paprsky, které na sítnici dopadají, způsobují vznik biopotenciálů v tyčinkách a čípcích. Takto vzniklé vzruchy se ze sítnice přenášejí do mozkové kůry, kde vyvolávají pocit zrakového vjemu.

Optické principy (zákonitosti)

Ako rýchlo, ako ešte rýchlejšie?

K obľúbeným televýznym reláciam patria športové prenosy z vrcholných súťaží zjazdárov. Pri rýchlosti, ktorú aktéri týchto podujatí dosahujú, sa divákovi až zaťahuje dych. Veru, Nejedno auto by malo čo robiť, aby sa im vyrovnalo. Nehovoriac už o tom, že na našich dialniciach je dovolená rýchlosť 110, na ostatných maximálne 90. Najlepší zjazdári totiž dosahujú pri zjazde vyše 200km/h.

Zjazd je zo všetkých tzv. zjazdových disciplín (patrí k nim ešte slalom, obrovský slalom a superobrovský

Blesky

Búrky a blesky ľudí už odpradávna fascinovali, hoci ich podstatu dlho nechápali. Dnes sa už všeobecne vie, že blesky sú vlastne obrovské elektrické výboje v atmosfére. Avšak odpovede na niektoré otázky týkajúce sa bleskov nie sú vždy zrejmé. Napríklad: ako a prečo dochádza k bleskom? Prečo blesk často býva rozvetvený? Ako dlho trvá? Prečo je sprevádzaný hrmením? Prečo sú blesky v zime zriedkavé? Čo je podstatou guľového blesku?

Prečo teda vznikajú blesky? Veľa ľudí si myslí, že blesky

Energia v každodennom živote

Energia v potravinách

Všetky živé organizmy potrebujú energiu pre také činnosti, ako je pohyb, rast a zachovanie svojej teploty. Ľudia jedia rastliny a zvieratá, aby získali energiu, ktorú potrebujú. Potrava, ktorú ľudia jedia, sa vnútri tela počas trávenia spaľuje či okysličuje. Keď sa spaľuje potrava v tele, uvoľňuje sa chemická energia. Rozličné druhy potravy obsahujú a uvoľňujú rozličné množstvá energie (Tab.1).

Všetka energia, potrebná pre život pochádza z potravy, ktorú

Meracie jednotky

Živelný vývoj v oblasti meracích jednotiek priniesol so sebou značnú rozmanitosť, ktorá sťažuje orientáciu v tejto oblasti a zvyšuje možnosť nedorozumenia. V praxi sa u nás prelínajú rôzne sústavy mier a váh, ako napr. sústava mkps, CGS a SI, v zámorí sústava anglo-americká.

V súčasnosti však prakticky na celom svete dochádza k postupnému zjednocovaniu meracích jednotiek používaných vo vede, technike, zdravotníctve, školstve a vo všetkých oblastiach hospodárskeho života. V súhlase s týmto

Rádioaktivita

Žiarenie, častice a vlny vyžarované nestálymi elementmi, zachránilo životy tisícom ľudí pri použití na diagnostikovanie a liečenie chorôb. Ale tridsať rokov po jeho objavení v rokoch 1890 začali vedci zisťovať, že žiarenie je dvojitej povahy: môže zabíjať tak isto ako liečiť. Pracujúc s primitívnymi prístrojmi vysokých dávok, mnoho prvých röntgenológov umrelo na chorobu z ožiarenia a rakovinu. Preslávené pre svoje výskumy s prvkom rádium, umreli Maria Curie a jej dcéra Irena na leukémiu. Štúdie vyprac

Rádioaktivita - žiarenia

O tom, že Becquerelov objav bol pre fyzikov nečakaný, svedčí skutočnosť, že trvalo viac než rok, kým sa našli nasledovníci - Maria Curie-Sklodowska (1867 - 1934) a jej manžel Pierre (1859 - 1906). Výsledky však nenechali na seba dlho čakať a boli naozaj bohaté. V tom istom roku Marie Curie dospela k záveru, že žiarenie je vlastnosťou samých atómov uránu. V nasledujúcom roku 1908 nezávisle od Schmidta dokázala, že aj thórium je rádioaktívne a vďaka obrovskému úsiliu pri spracovaní smolinca z Jáchymova a Pří

Johannes Kepler životopis

Johannes Kepler životopis
Život a dílo Jana Keplera
Johannes Kepler, objevitel zákonu pohybu planet, se narodil v roce 1571 v nemeckém
meste Weil der Stadt. Kepler studoval teologii, filozofii a matematiku na univerzite v
Tüebingenu, v roce 1588 získal nižší akademickou hodnost bakaláre a tri roky nato
vyšší hodnost mistra svobodných umení. Ackoli vetšina tehdejších vedcu horlive
nesouhlasila s Koperníkovou heliocentrickou teorií a stále uznávala starou Ptolemaiovu
teorii,

Slunce

Úvod
Slunce je sice jen obyčejná hvězda, podobná těm, které vídáme na noční obloze, ale pro nás je velmi důležitá. Bez ní by naše Země byla tmavá a studená a žádný život by na ní nikdy nevzniknul. Slunce leží v rovině Galaxie, na vnitřním okraji spirálního ramene Oriona směrem k centru. Kolem centra Galaxie obíhá po téměř kruhové dráze. Jeden oběh trvá 230 miliónů let. Za dobu své existence Slunce kolem středu Galaxie oběhlo asi 20 krát.

Slunce vzniklo asi před 4,6 miliardami

Mikroskop

Vznik mikroskopu

První mikroskop jehož základem byly čočky, sestrojili roku 1590 otec a syn Jensenovi, brusiči skla a diamantů.Pro svou nepatrnou zvětšovací a rozlišovací schopnost nebylo možno tohoto přístroje používat k vědecké práci. Pak ho ale využil a zdokonalil čalouník, později optik z Delftu, Antonio van Leeuwenhoek (1632-1723).Vytvořil základy nejen mikroskopické techniky,ale ve skutečnosti i základy mikrobiologie jako samostatné vědy. Svými 247 mikroskopy objevil oběh krve v kapilárách,

(1/19)
>>