Pocet referatov: 320

HISTóRIA MIKROPROCESOROV

História mikroprocesorov siaha do histórie vzniku prvých počítačov. Prvé počítače vznikli už počas 2. svetovej vojny. Britský elektronický kryptovací analizačný stroj COLOSSUS rozlúštil nacistický kódovací stroj ENIGMA, čo veľmi prispelo k tomu, že spojenci vyhrali vojnu. V roku 1946 - ENIAC prvý program ovládaný elektrónkový počítač bol zostrojený na Pennsylvánskej univerzite v USA. Bol určený na výpočet balistických dráh striel kanónov. Elektrónky boli práve príčinou, prečo sa veľmi zahrieval, z

Procesor slávi tridsiate narodeniny

Nie je to tak dlho, čo na slovo mikroprocesor reagovali ľudia s rozpakmi. Len málo bežných zákazníkov vedelo niečo o procesore napriek tomu, že to bol „mozog“ počítačov. Ale dnes vám rad používateľov osobných počítačov z pamäti povie špecifikáciu a rýchlosť procesora, rovnako ako vám majitelia áut dokážu povedať, že ich auto má motor V4, V6 alebo V8, ktorý si spájajú s technologickým prvenstvom, kvalitou a spoľahlivosťou. Všetko sa to začalo pred tridsiatimi rokmi v novembri 1971 Intel začal vyvíja

História PC.

OBSAH :1.Úvod ........................................ ........................................ ..................... 1
2.História PC ........................................ ........................................ ............ 1
3.História softvéru ........................................ ........................................ .... 5
3.1 OS (operačný systém) ........................................ .............................. 5
4.História Internetu .........................

World wide web

Chcete si vyrobit vlastnu webstrnku??
Ak sa snažíte aj vy ísť s dobou a tvoríte si vlastnú web stránku, ponúkam vám niekoľko rád, ktoré pomôžu vašej stránke k úspechu.

Prvým dôležitým krokom je zvoliť si štýl a vytvoriť štruktúru a členenie informácií. Je veľmi dôležité informácie rozčleniť čo najprehľadnejšie. Dlhšie texty sa tažko čítajú - ak sa návštevník vôbec rozhodne čítať dlhý článok, preskakujú mu oči z riadku na riadok. Snažte rozdeliť text do viacerých od

Čo je internet?

Nie je lahké charakterizovať fenomén,akým internet je, pár slovami. Dnešný internet by sa dal nazvať "sieťou sieti"- obrovsku infraštruktúrou, ktorá prepája do jedného celku počitačové a dátové siete komerčnych, nekomerčných, vládnych či armádnych inštitúcii, škôl, akademických organizácii, ba i jednotlivcov.Celá táto obrovská "supersieť"používana komunikáciu jeden spoločný protokol (rodinu protokolov TCP/IP). Jednotlivé časti internetu (podsiete) majú svojich vlastníkov, no intern

Pascal: príručka programovania

Jazyk TurboPascal firmy Borland International je tak prínosnou a komerčne úspešnouimplementáciou Wirthovho Pascalu, že je možné prehlásiť programátorovuneznalosť tejto implementácie za podobný poklesok, akým je vo všeobecnejrovine neznalosť práce s osobným počítačom vôbec. (Martin Kvoch, Programovanie v Turbo Pascale 6.0, KOPP1992) ProfesorNiklaus Wirth pôsobil v rokoch 1963-1967 na stanfordskej univerzite, potom dvaroky na univerzite v Zürichu. Od roku 1968, už ako profesor informatiky,prednášal na Vysokej škole te

Charakteristika a funkcia programových prostriedkov

Pre efektívnu prácu je nutná spoľahlivosť a vyvážená spolupráca obidvoch zložiek počítačového systému – technického (hardware) a programového vybavenia (software).

Programové vybavenie = súhrn programov, ktoré mu ukazujú čo má robiť.

čo programové vybavenie riadi
čo programy sprostredkúvajú

Požiadavky na programové prostriedky
pri programových prostriedkoch posudzujeme tieto parametre:

 funkcia, funkčná šírka a variabilita &am

Dôležité nástroje integrácie aplikácií.

Kľúčový prostriedok pre spoluprácu aplikácii MS Office a možnosť ich integrovania s inými aplikáciami.
prepájanie a vkladanie objektov.
OLE- object linking and embedding

Využitie schránky
Ďalšie dôležité prostriedky podporované v office sú ODBC a MAPI
ODBC (open database connectvivity ) otvorená databázová pripojiteľnosť.
MAPI ( Messaging aplication programming interface ) programovacie rozhranie správ
OLE – jeden z protokolov výmeny dát: umožňuje vkladať <

Rôzne spôsoby vytvorenia tabuliek v dokumente

Spracovanie databázy
&#61664; úprava &#61664; triedenie &#61664;filtrovanie

Prezentačná grafika
Výkonný, pružný, prezentačný grafický nástroj

Vedecko-technické výpočty
Predovšetkým pre ekonomickú manažérsku prax;
Ale poskytuje aj určité štatistické a analytické funkcie, ktoré sa využívajú pre analýzu a úpravu výsledkov na mnohých VT pracoviskách. Užívateľské aplikácie

Rôzne spôsoby vytvorenia tabuliek v dokumente
1,

Dáta, datábazy, riadenie toku dát atď...

Základné pojmy
Dáta – údaje – používal sa pred zavedením pocí-tačového spracovania. V minulosti sa spája s PC. Predstavujú: číslice, abecedno – číselné pojmy, označenia vecí, udalosti, skutočnosti. Z hľadiska spracovania ho možno stotožniť s pojmom a atri-bút alebo dátová položka. Popisujú, charakterizu-jú nejakú stránku objektívnej reality – t.j. nejaký jav, vzťahy, procesy, veci a pod. Pri automatizo-vanom spracovaní majú dáta svoj názov a hodno-tu. Niekedy o dátach hovoríme, že sú nos

Monitory

Monitor vyzerá na prvý pohľad ako televízor, avšak sú medzi nimi rozdiely. Hlavným rozdielom je kvalita obrazu. Vzhľadom k tomu, že sa na monitor dívame z omnoho menšej vzdialenosti než na televíziu a musíme bez problémov rozpoznať aj malé písmena a body, musí byť k tomu prispôsobená jeho obrazovka. V dnešnej dobe musia mať monitory dostatočný počet viditeľných bodov (rozlíšenie) a nesmie príliš unavovať oči. Monitor je káblom pripojený ku grafickej karte, ktorá je vnútri počítača. Grafická karta sa st

Databáza

Pojem databáza dnes už nie je celkom neznámy pojem. Ludia majú potrebu zhromažďovať rôzne informácie. Dnešný svet stojí na databázach, veď si len predstavte evidenciu občanov SR, alebo pacientov u doktora. Dokonca zadanie úlohy na hodine programovania na strednej škole je spravit jednoduchú databázu, napr. v Pascale. Avšak tu študenti riešia všetko sami, od vstupu dát, výpis až po uloženie.

Databázu si môžeme predstaviť ako súbor dát, ktorý slúži pre popísanie nejakej skutočnosti. Napríklad t

Manažérske informačné systémy

V odbornej literatúre sa stretávame s pojmom IS v dvojakom význame. V užšom – programovo-technickom chápaní, na označenie systému programov pre prácu s údajmi. V širšom chápaní rozumieme pod informačným systémom systém na zabezpečovanie informácií potrebných na riadenie. V prvom prípade je hlavnou úlohou systému spracovanie údajov, ktoré v podniku vznikli. Nerieši otázky pre koho a na aké rozhodnutia budú tieto údaje slúžiť. V druhom prípade ide nielen o spracovanie údajov, ale aj o zhromažďovanie, pren

ISDN pripojenie

Úvod
Skratka ISDN (Integrated Services Digital Network) sa do slovenčiny často prekladá ako Digitálná sieť integrovaných služieb. ISDN je vo svojom princípe verejná digitálna telekomunikačná služba, primárne navrhnutá pre komfortnú telefóniu s pridanou možnosťou datových prenosov. Svojou kvalitou v kategórii komutovaných spojení prekonáva zatiaľ všetko to, čo bolo doteraz v rámci slovenských telekomunikačných služieb ponúkané. Funguje na princípe digitálneho prenosu údajov po existujúcich metalick

Algoritmy

Algoritmus – základný elementárny pojem informatiky, je prepis, návod, realizáciou ktorého získame zo zadaných vstupných údajov požadované výsledky.

- ide teda o postup spracovania jednej kvality informácií na novú
- realizátor procesor začne návod opísaný algoritmom vykonávať s konkrétnymi objektami
- napr. varenie
- pre prax je výhodné ak jeden algoritmus popisuje množinu podobných postupov
- algoritmus sa veľmi úzko viaže na jazyk v ktorom sú algoritmy zapísané

Excel

MS Excel- je tabuľkový procesor, ktorý sa používa na evidenciu , analýzu a na podávanie kvantitatívnych informácií napr.: vytváranie rozpočtov súpis výrobkov...
Súbor , ktorý vytvoríme a uložíme v Exceli sa nazýva zošit , ten obsahuje hárky.

Spustenie a práca v Exceli

Microsoft Excel môžeme spustiť rôznymi spôsobmi :
&#61656; Kliknutím na ikonu Microsoft Excel (Start/Programy/Microsoft Excel)
&#61656; Použitím pripravenej šablóny ( Start/Nový dokument Off

Etika vo svete počítačov

Pri práci na počítači používame rôzne programy.Každý z nich je podľa našich zákonov dielo.Autora programu chráni autorský zákon.Podľa neho je právom autora rozhodovať o tom, ako sa bude jeho dielo používať alebo šíriť.Kedˇ si od kamaráta kopírujem napr. hudbu, video alebo počítačovú hru, aby sme ju mohli používať doma, porušujeme zákon.

Ak si kúpime počítačový program, jeho súčasťou je licenčná zmluva, ktorá zvyčajne stanovuje, že zakúpený tovar nemôžeme používať súčasne na

CD a DVD mechaniky

Formáty CD-ROM:
CD-ROM existuje v rôznych formátoch, napríklad PHOTO CD. Ide o lacné archivovanie obrázkov v digitálnej forme. Z klasicky vyvolaného filmu je obraz
zosnímaný kvalitným scanerom a v komprimovanej podobe sa zapíše na disk. Takto uchované obrázky sa nepoškriabu, nevyblednú a sú pripravené k použitiu v systémoch elektronického publikovania. Ak chceme pracovať s rôznymi formátmi potrebujeme na to mechaniku schopnú pracovať v režime MULTISE-SSION, ktorá podporuje aj také formáty CD ako VIDE

prog jazyky

Perl
otázka: čo je Perl?
odpoveď: Perl je programovací jazyk. Vymyslel ho Larry Wall na zjednodušenie svojej a neskôr aj cudzej práce.
otázka: na čo je dobrý?
odpoveď: prakticky na všetko. Perl je univerzálny jazyk skriptovacieho charakteru. Jeho vlastnosti ho primárne predurčujú na spracovanie textu, ale zvládne v podstate čokoľvek, cez užívateľské rozhranie, prácu s databázami, prácu s ActiveX, sieťové veci a samozrejme a najmä WWW.
otázka: kde všade v ňom môžem programovať

Počitače

Elektronické prístroje-počítače, prenosné audioprístroje, kalkulačky, mikrovlnné rúry a digitálne hodinky-nás obklopujú zo všetkých strán a vďaka nim je moderný život pohodlnejší. Všetky tieto zariadenia sú založené na jednom vynáleze-integrovanom obvode, známom aj pod názvom mikročip. Ten vie počítať, spracúvať, odosielať, prijímať a ukladať informácie rýchlejšie, lacnejšie a presnejšie než akýkoľvek iný stroj, ktorý bol dosiaľ skonštruovaný.

ČO SÚ MIKROČIPY?
Mikročip

(1/16)
>>