Pocet referatov: 399

Projektové financovanie

História projektového financovania

Projektové financovanie nie je technika financovania v žiadnom prípade mladá. Už také akcie ako bol Suézsky prieplav či Panamský prieplav boli financované na báze projektového financovania. Na medzinárodných finančných trhoch je možné o väčšom význame projektového financovania hovoriť od polovičky 70. rokov. U nás sa táto technika objavuje zhruba v posledných štyroch rokoch. Za základné motívy pre využitie projektového financovania možno označiť vysokú kapi

Základné ekonomické zákony

Základné problémy organizácie ekonomiky by sa dali pomerne ľahko riešiť, ak by spoločnosť mala k dispozícii neobmedzené množstvo výrobných zdrojov. Tieto zdroje sú však obmedzené, a tým utvárajú hranice výrobných možností spoločnosti. Spoločnosť sa musí rozhodnúť, ako zdroje, ktoré má k dispozícii, využije na výrobu ekonomických statkov. To znamená, musí sa rozhodnúť, ktoré ekonomické statky bude vyrábať a v akom množstve.
Navyše sa musí rozhodnúť, či sa výrobné zdroje majú využiť le

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA FINANCIÍ

celé v .doc formate na adrese http://referaty.hladas.sk /download/FM_cele.doc (aj tabuľky a grafy ...)

Vznik finančnej vedy
Začiatkom 20. storočia nastal prudký rozvoj kapitalistickej spoločnosti, priemyslu, ...
Adam Smith – používal pojmy zisky, daň, pôžička (nepoužíval kategóriu financie).
Karol Marx – peňažný, obchodný a bankový kapitál (nikde sa nehovorilo o financiách)
Až v roku 1910 Rudolf Hilferding napísal

Podniková hospodárstvo

Podnik a podnikanie

Podnikanie

Podnikanie sa v rámci vývoja ekonomickej teórie chápalo na jednej strane ako vlastnosť človeka schopného vyrábať výrobky a poskytovať služby a nadaného inovovať, motivovať a vytvárať určité príležitosti na rozvoj výrobnej ale aj celkovej hospodárskej činnosti.

Z druhej strany sa podnikanie chápe ako cieľavedomá činnosť, ktorej výsledkom je rozvoj trhovej ekonomiky a v konkrétnej podobe sú výsledkom podnikania výrobky a služby.


Predmet a metodológia VET.

Predmet a metodológia VET.
Kedy vzniká ekonómia ako veda, ako sa rozvíja.

Ekonómia ako veda aj s názvom vzniká v staroveku, bola súčasťou filozofie, stredovek- poznatky v rámci prác scholastiky- cirkevné učenie. Tomáš Akvinský ekonomický cyklus Jozef = sny  7 kráv- najstaršia teória ekonomického cyklu, novovek- začína sa formovať moderný systém- základy moderného ekonomického systému- formujú sa 2 školy starší a novší smer Merkantilizmus (17.stor. Anglicko) Fyziok

Rozdelenie managmentu

Rozdelenie managmentu: 1)klasický model: a)vedecké riadenie-Taylor b)admistratívne - Procesný prístup – činnosti výrob.podniku[obchodná,finančná,ochranná ,účtovná,riadiaca] manaž.funkcie[predvídanie, prikazovanie,koordinovanie,kontrola] 14zásad[deľba práce,autorita,jednotné prikazovanie&vedenie,podriad.čiastko vých záujmov,odmena,decentralizácia riadenia,stupnica hodností,poriadok,slušnosť, iniciatíva,súlad,jednota zamest.] c)byrokrat.model-Weber- elementárne oparácie,princíp hierarchie,sústava pravidiel(

Podielové fondy

Podielové fondy

Podielový fond je majetok pozostávajúci najmä z cenných papierov a peňažných prostriedkov, ktoré sú v spoločnom vlastníctve investorov. Ich vlastnícke práva k majetku v podielovom fonde sú reprezentované podielovými listami a každému investorovi patrí časť majetku zodpovedajúca výške jeho investície. Podielový fond vzniká tak, že veľké množstvo malých investorov vloží svoje úspory na jedno miesto - do fondu a zverí ich do správy profesionálnemu správcovi -tzv. správcovskej

Národná banka Slovenska

Národná rada SR schválila na post guvernéra Národnej banky Slovenska od januára budúceho roka súčasného viceguvernéra Ivana Šramka.

Čo je NBS:
* Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky.
* Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy.
* Národná banka Slovenska má na území štátu zriadené 3 pobočky a 6 expozitúr.

Aké má NBS kompet

Všeobecná ekonomická teória 2

Všeobecná ekonomická teória - makroekonómia po hrubý domáci produkt...

na adrese: http://www.referaty.hlada s.sk/download/ekonomika/V ET2.doc

Všeobecná ekonomická teória 3

Všeobecná ekonomická teória - Rozšírená teória multiplikátora

http://www.referaty.hlada s.sk/download/ekonomika/V ET3.doc

Všeobecná ekonomická teória 4

Všeobecná ekonomická teória - Peniaze a peňažný trh

http://www.referaty.hlada s.sk/download/ekonomika/VET4.doc

Všeobecná ekonomická teória 5

Všeobecná ekonomická teória - Inflácia.

http://www.referaty.hlada s.sk/download/ekonomika/VET5.doc

Všeobecná ekonomická teória 6

Všeobecná ekonomická teória - Nezamestnanosť a inflácia

http://www.referaty.hlada s.sk/download/ekonomika/V ET6.doc

Všeobecná ekonomická teória 7

Všeobecná ekonomická teória - Makroekonomická politika a jej ciele v praxi (hospodárska politika)

http://www.referaty.hlada s.sk/download/ekonomika/V ET7.doc

Podnikové hospodárstvo

Tézy:

Podnik a podnikanie
Predpoklady podnikania
Podnikanie z právneho hľadiska
Všeobecné znaky podniku
Okolie podniku
Cieľ podniku
Klasifikácia cieľov podniku
Životný cyklus podniku
PRÁVNE FORMY PODNIKOV
Podnikový transformačný proces

atď.

celé na adrese: http://www.referaty.hlada s.sk/download/ekonomika/P H.doc

Priama elasticita

Priama elasticita -
Príklad 1. : - priama elasticita dopytu

Notebook HP omniBook i3564 zlacnel z 67 500 Sk,- na 61 999 Sk,- čo viedlo k väčšiemu dopytu po tomto tovare. V prvom týždni sa predalo 126 kusov a o týždeň na 253 kusov viac. Aká bol elasticita ?
...

celé na: http://www.referaty.hlada s.sk/download/ekonomika/e lasticita-priama.doc

Monopol, Oligopol a molopolistická konkurencia (zadanie)

Monopol, Oligopol a molopolistická konkurencia (zadanie),
Zadanie č.1. : Spoločnosť Stern spol. s r.o. vyrába nožnice Cleener pri fixných nákladoch 30 p.j., pri predaji prvého kusa jej celkový príjem dosiahne TR = 270 p.j. atď. (viď. tabuľka č. 1). Graf zobrazuje funkciu hraničných nákladov (MC), hraničných príjmov (MR) a priemerných nákladov (AC)...

http://www.referaty.hlada s.sk/download/ekonomika/m onopol.doc

Náklady firmy

Príklad 1. : - náklady firmy a grafy

Je zadaná funkcia celkových nákladov. Vypočítajte TC, FC, VC, MC, AFC, AVC a AC. Výsledky graficky znázornite.

celé na:
http://www.referaty.hlada s.sk/download/ekonomika/n aklady.doc

Správanie firmy a vytváranir ponuky

Ponuka – množstvo statkov a služieb ktoré sú dodávané na trh s cieľom predaja, rozdelenie:

• Individuálna ponuka – množstvo jedného statku alebo služby, ktoré sa dodáva na trh jedným hospodárskym subjektom
• Trhová ponuka – množstvo jedného statku alebo služby, ktoré dodávajú na trh všetky hospodárske subjekty
• Agregátna ponuka – množstvo jedného statku alebo služby, ktoré dodávajú na trh všetky hospodárske subjekty

1. vo veľmi krátkom období – nemen

HOSPODÁRSKA POLITIKA

vypracované otázky...

http://www.referaty.hlada s.sk/download/ekonomika/H P.doc

(1/21)
>>