Správanie firmy a vytváranir ponuky

Ponuka – množstvo statkov a služieb ktoré sú dodávané na trh s cieľom predaja, rozdelenie:

• Individuálna ponuka – množstvo jedného statku alebo služby, ktoré sa dodáva na trh jedným hospodárskym subjektom
• Trhová ponuka – množstvo jedného statku alebo služby, ktoré dodávajú na trh všetky hospodárske subjekty
• Agregátna ponuka – množstvo jedného statku alebo služby, ktoré dodávajú na trh všetky hospodárske subjekty

1. vo veľmi krátkom období – nemení sa množstvo ani jedného výrobného faktora
2. krátkodobá – nemení sa výrobná kapacita, zmena ponuky sa dosahuje zmenou aspoň jedného variabilného nákladu
3. dlhodobá – mení sa množstvo všetkých výrobných faktorov, nemení sa však kvalita výroby
4. vo veľmi dlhom období – zmena kvality výroby, techniky a technológie

Funkcia ponuky – Sx = f(Px, C, Py, T, ...)
Činitele ovplyvňujúce ponuku – predovšetkým : Px – cena daného tovaru
C – výrobné náklady
Py – cena substitučných tovarov
T – dane
Atď.
Analýza správania firmy a ciele firmy – firmy vstupuje na trh nákupom výrobných faktorov (pôdy, práce a kapitálu) z ktorých následne tvorí a predáva, tovary a služby. Cieľom firmy je maximalizácia zisku. Ktorý je daný rozdielom celkových príjmov a celkových nákladov,
TR – TC = TP

Ale, z krátkodobého hľadiska sa cieľom firmy môže stať (tlakom sociálny, politických ... skupín) napr. rast, prežitie, imidž, zlepšenie pracovného prostredia, minimalizácia poškodenia životného prostredia atď. Napokon však všetky ciele firmy sledujú dosiahnutie čo najväčšieho možného zisku.

Z hľadiska inputov : Y = F(x1, x2 ...... x n)
x - výrobný faktor, Y – objem produkcie

dvojfaktorová produkčná funkcia – Y = f (K, L)
K – množstvo kapitálu, L – množstvo práce
Technologická efektívnosť – najvyšší objem produkcie pri najnižších nákladoch e = TP/TC
Ekonomická efektívnosť – najvyššia vtedy ak je rozdiel medzi TR a TC najvyšší, e = Y/TC
TC = Pl . L + Pk . K, Pl – cena práce, Pk – cena kapitálu

K – konšt. L – variabilné, potom krátkodobá produkčná funkcia – Yl = f (L), rastom množstva práce sa zvyšuje aj celkový (fyzický) produkt práce – TPPl = Yl = f (L), v dôsledku zákona klesajúcich výnosov v istom momente začne klesať dodatočný produkt práce dTPPl, tým pádom hovoríme o klesajúcom hraničnom (fyzickom) produkte práce MPPl = dTPPl/dL = dYl/dL – dodatočný produkt na jednotku variabilného výrobného faktora, tým pádom si môžeme určiť aj priemerný produkt práce APl = TPPl/L = Yl/L – objem produkcie na jednotku práce

Celkový zisk : TP = Px . Y(L) – (Pl. L + Pk . K), Pk . K – FC, Pl . L –VC, Y(L) – množstvo (objem) produkcie