Pocet referatov: 71

Slovenský jazyk: Eposy P. O. Hviezdoslava

E.aG.Vlkol.-odstup 11 r.,sú v nich odlišnosti,tvoria akoby jeden celok.Námet-zo spom. na živ.drob.zem.žij.vo V.Kubíne-POH dôver.poznal živ.zemanov,ich mysl.,mentalitu. Rieši zákl.probl.úpadku zemian.Ežo Vlkolinský-Konflikt poukaz.na 2.hl.postavách Ežo (syn), Estera(matka).Estera-star.gener.,staré rod.tradíc.,zastar.hospod.,pracuje vo dne v noci podľa starých tradíc.,ale hospod.upadá.Zmysel živ.–majetok–pôda+pôvod. Ežo- predstav.mlad.gener.,kt.hľadí dopredu, hľadá nové cesty hospod., neuznáva staré tradície-z

Ruská realistická literatúra

N. V. Gogoľ

prozaik a dramatik vychádzal z ľudskej slovesnosti. Napríklad v zbierke poviedok: Večery na laze neďaleko Dikanky. Neskôr zobrazoval biednych ľudí vo veľkomeste – Preterburské poviedky. Jeho vrcholným dielom je komédia Revízor. Hl. predstaviteľ komédie je Chlesťakov, podvodník, ktorý sa v malom mestečku vydáva za Revízora. Každý mu na to naletí a získa veľké peniaze úplaty. Ponúkajú mu starostovu dcéru za manželku. Prezradí sa tým, že pošle známemu list, v ktorom opíše ako mu c

ANTICKÁ LITERATÚRA: (9. st. pnl - 5. st. nl)

- hrdina je spätý s prírodou, má pre neho význam pozemský život
- úlohu zohrávajú bohovia, ktorí majú ľudské vlastnosti a človek
je voči ním bezmocný
GRÉCKA: Homér, Sofokles (Platón, Sokrates, Ezop...)
HOMÉR - Ilias, Odysea - hrdinské eposy, v ktorých hlavnou témou je Trójska vojna
- hrdinský epos - oslavná epická báseň
- veršovaný epický žáner veľkého rozsahu
- jedna hlavná postava, veľkú úlohu hrajú bohovia
- hlavná postava sa vyznačuje mimori

AVANTGARDNÉ SMERY:

1.Kubizmus - rozvíjal sa v maliarstve, do maľby vniesol rozklad na geometrické tvary

2.Futurizmus - odrážal prudký civilizačný pokrok na zač. 20. stor., syntézou týchto dvoch smerov vznikol kubofuturizmus.

3.Expresionizmus - expresionisti postavili proti falošnej buržoáznej morálke slobodu prírodného a pudového života, proti krutosti súvekej spoločnosti utopistickú predstavu sveta založeného na láske.

4.Dadaizmus - vylúčili z básne akýkoľvek zmysel a rozbíjali aj slovo ako

Človek v boji za slobodu a humanizmus a jeho revolta proti spoločnosti vo svetovej romantickej liter

Romantizmus /90. roky 18. stor. - 30. roky 19. stor./
- Veľká francúzska revolúcia, Anglická buržoázna rev. - pád feudalizmu
- hospodárska oblasť - kapitalistické výrobné vzťahy, založené na moci peňazí /ovláda celý osobný i spoločenský život jednotlivca/, nemožnosť osobného rozvinutia, rúcanie predstáv o ideálnej spoločnosti. Buržoázia odmieta klasického hrdinu, usiluje sa o nový spoločenský ideál. Konflikt jednotlivca so spoločnosťou, neistota, spôsobená voľnou kap., konkurenciou, odcud

Slovenčina !!!! Pozor !!!! viac ako strán...

1. Umelecký obraz človeka a poetika jeho zobrazenia od najstarších čias po súčasnosť
1a) Porovnajte chápanie človeka v jednotlivých epochách a naznačte demokratizačné tendencie v rozvoji literatúry. Svetonázorové zmeny v myslení človeka, jeho vzťah k svetu, k ľuďom.

ANTICKÁ LITERATÚRA: (9. st. pnl - 5. st. nl)
- hrdina je spätý s prírodou, má pre neho význam pozemský život
- úlohu zohrávajú bohovia, kt. majú ľudské vlastnosti a človek
je voči ním bezmocný


Dedina a jej umelecké stvárnenie v prózach M. Kukučína, J. G. Tajovského a B. S. Timravy.

Znaky slovenskej realistickej poviedky:

- poviedka je malá realistická forma

- umelecky stvárňuje realisticky (bez príkrasu) jednotlivé udalosti zo života človeka

- vystupuje v nej malé množstvo postáv, sú však vykreslené ako skutočné ľudská charakteristika (Maco Mlieč, Ondráš Machuľa, Adam Krt), do deja vstu­pujú vyformované, nevyvíjajú sa, a o ich živote pred opísanou udalosťou sa au­tor zmieňuje iba ako by mimochodom

- téma - z najrozličnejších oblast

Motívy vzbury proti utrpeniu a neslobode v slovenskej romantickej literatúre

SAMO CHALUPKA
• najstarší člen Štúrovej školy
• jeho starší brat Ján bol známym dramatikom.
• bol jedným zo zakladateľov a aktívnych členov Spoločnosti česko-slovanskej
• zúčastnil sa povstaní v Poľsku
• stal sa kňazom
• prvé básne napísal biblickou češtinou, ale čoskoro prechádza k slovenčine
Venoval zbieraniu folklóru, čo sa odrazilo v básniach Spevy (lyrické, ale aj politicky angažované za
program národného obrodenia)
Je tvorcom hi

Rozbor Hviezdoslavovského a Štúrovského verša

Hviezdoslavovský verš

- ide o sylabotonický veršový systém, ktorý je založený na ustálenom počte slabík vo verši s rovnakým umiestnením prízvukov

Charakteristické znaky:

1. Namiesto dlhých a krátkych slabík sa striedajú prízvučné a neprízvučné slabiky
2. – ťažká doba (prízvučná)
U ľahká doba (neprízvučná)
3. vytvárajú STOPY – je to najmenšia rytmická jednotka
U – jamb - U U daktyl - U trochej
- - spondej U – U amfibrach

Jazykovedná, politická, novinárska a básnická činnosť Ľudovíta Štúra

Ľudovít Štúr bol vedúcou osobnosťou mladej revolučno-demokratickej generácie. Jeho činnosť v národnou buditeľskom hnutí bola mnohotvárna. Bol hlavným iniciátorom uzákonenia nového spisovného jazyka (1843). Okrem toho bol i politikom, jazykovedcom, básnikom, novinárom, literárnym teoretikom a kritikom.
• Narodil sa v roku 1815 v Zay-Uhrovci v chudobnej učiteľskej rodine.
• bol podpredsedom Spoločnosti česko-slovanskej. Pod jeho vedením sa rozšírila činnosť spoločnosti a sformovala sa mladá pokro

Honoré de Balzac: Otec Goriot

Dielo sa začína predstavením postáv, obyvateľov Vauquerovského domu, ktorý je meštianskym penziónom pre tých nemajetnejších. Veľa sa tu dozvedáme o majiteľke, pani Vauquerovej, ale aj o samotnom penzióne a jeho obyvateľoch.
Cez toto všetko sa autor dostal až k príchodu pána Goriota, bývalého cestovinára. Pani Vauquerovej sa Goriot hneď zapáči, a to najmä preto, že vidí aký je bohatý, koľko vecí vlastní. /1/ Vdove zasvietili oči, keď mu ochotne pomáhala vybaľovať a ukladať naberačky, lyžice na ra

Slovenská próza v rokoch 1945-1989

Charakter prozaickej tvorby v rokoch socializmu určovala aktuálna politická situácia a preto je najvhodnejšie ju deliť na tieto fázy:
roky 1945-1948roky 1948-1956roky 1956-1969roky 1969-1989
1.roky 1945 - 1948
Prozaici sa pokúšali nájsť najvhodnejší spôsob na vyjadrenie zložitej vojnovej i povojnovej skutočnosti. V týchto rokoch sa uplatňovali rôzne literárne smery - naturizmus, existencializmus, kritický realizmus, socialistický realizmus.

Svoje prvé romány vydali začínajúci autori

I SVETOVÁ VOJNA VO SVETOVEJ LITERATÚRE

ERICH MARIA REMARQUE
vlastným menom Erich Paul Kramer reagoval kriticky vo svojom
prozaickom diele na 1.svetovú vojnu a povojnovú situáciu.
Narodil sa v Ösnabrücku, v rodine kníhviazača. Ako veľmi mladý
prežil vojnu v zákopoch, bol obchodníkom, učiteľom, novinárom,
redaktorom. Zomrel vo Švajčiarsku.
Veľký ohlas vyvolal jeho prvý román Na západe nič nového. Skupina
študentov sa dostáva do zákopov a konfrontuje si tu svoje naučené
predstavy o živote, potrebe ve

Antická literatúra, Orient

- 9.st.pnl – 5.st.nl
- najstaršie pamiatky gréckej literatúry sú z obdobia rodového zriadenia a vlády rodovej aristokracie
(Homérove a Hesiodove básne)
Homér
- 9.st.pnl
- výrazný antický spisovateľ
- slepý autor
- autorom 2 významných eposov: ILIAS
ODYSEA
- tieto eposy sú písané v časomiere v hexametrovom verši (ILIAS – 15 696 veršov, ODYSEA – 12
103 veršov)
- majú veľkú umeleckú hodnotu, ale dejepisnú majú malú, pretože boli n

Slovenská humanistická a renesančná literatúra

spoločenské podmienky:
- turecké vpády
- presadzovanie reformácie
- boje medzi zástancami a odporcami reformácie
- protihabsburské povstania
- protireformácia

Meštianska vrstva, vzhľadom na svoj malý počet, nedokázala výrazne rozvinúť humanizmus a renesanciu, preto sa vhodným prostredím na rozvoj humanizmu a renesancie stali šľachtické a cirkevné kruhy.
Humanizmus a renesancia sa u nás šíri za vlády Mateja Korvína (1465 – Academia Istropolitana) &#22

MATURITNÁ OTÁZKA č.19 literatura

Ľudová slovesnoť a jej vplyv na umelú literatúru.

Analyzujte hlavné znaky ľudovej slovesnoti, porovnajte ju s umelou literatúrou, vysvetlite rodiely, ktoré sa objavili v postupnosti historického vývoja.

Dokumentujte premeny ľudovej slovesnosti v názoroch a tvorbe slovenskej romantickej literatúry, vysvetlite dôvody záujmu o ľudovú slovesnosť.Ústna slovesnosť sa vytvárala už pred vznikom písanej literatúry. O jej začiatkoch máme skromné vedomosti, lebo sa v dáv

Lyrizovaná próza jej vývin a miesto v slovenskej literatúre

od začiatku 20. rokov do 1945 - silnejúca lyrizácia - príčiny otrasená dôvera autorov v silu rozumu; z literárneho hľadiska -pokus o prekonanie krízy, v ktorej sa ocitol opisný realizmus; zdôrazňovala sa subjektívnosť.

- TÉMY: 20. roky - vojna, mesto, cudzokrajné

30. roky - dedina, lazy samota, vrchárske prostredie

- na našu literatúru vplýval švajčiarsky a francúzsky regionalizmus - Giono, Ramuz a aj severský autori

- predstavitelia J. C. Hronský; jadro tvoria: D

Moderná svetová literatúra 20.stor. a jej obraz.

Michail Šolochov

# novela Osud Človeka - hl. hrdina - šofér Sokolov, autor chcel poukázať, že taký osud ako mal hlavný hrdina mali aj milióny ľudí v Sovietskom zvaze. Sokolov rozpráva svoj tragický život ako o všetko prišiel - o celú rodinu aj majetok. V diele nie sú zachytené boje, ale osobná tragédia.

# román Tichý Don - hlavný hrdina Grigorij Melechov. Obdobie pred a cez prvú svetovú vojnu - Melechov bojuje na fronte aj v občianskej vojne, je tu zachytená jeho tragédia - spočiatku ve

Motív lásky k domovu a k rodnému kraju v poézii

Vysvetliť a zhodnotiť lásku k domovu a vlasti, porovnať s básnickou tvorbou medzivojnového obdobia. Doložiť analýzou vybraných diel.Ján Kostra patrí k významným predstaviteľom, ktorí svojou tvorbou a osobnosťou určovali ideový a umelecký vývin slovenskej literaúry. Najmä v jeho prvotinách je badatelný vzťah k domovu, k rodnému kraju. Do literatúry vstúpil zbierkou Hniezda. V tejto zbierke do popredia vystupuje téma domova a hneď za ňou je to láska k žene a k svojmu detstvu. Autor zd

Motív lásky k domovu a k rodnému kraju.Vysvetli a zhodnotiť lásku

Ján Kostra (1910 - 1975)

- patrí k významným predstaviteľom, ktorí svojou tvorbou a osobnosťou určovali ideový a umelecký vývin slovenskej literatúry; do literatúry v stúpil:

# zbierka Hniezda - v tejto zbierke do popredia vstupuje téma domova a hneď za ňou je to láska k žene a k svojmu detstvu, v zbierke autor zdôrazňuje predovšetkým zmyslovú účinnosť obrazu

a preto sa dá hovoriť, že má veľa spoločného s poetizmom.

# zbierka Moja rodná - opakujú sa tu a

(1/5)
>>