Pocet referatov: 17

Algebraický výraz

Výraz je akýkoľvek zápis vyjadrujúci čísla alebo vzťahi medzi nimi.
-výrazy zapisujeme pomocou číslic,písmen a znakov počtových operácií a zátvoriek.

-číselný výraz - výraz,v ktorom sa mimo znakov a zátvoriek objavujú iba čísla.
-každý číselný výraz má nejakú hodnotu,ktorú zistíme prevedením vyznačených matematických operácií (výpočtom)
-algebraický výraz je výraz,v ktorom sa objavuje jedno alebo viac písmen (tzv.premenné)
-člen algebraického výrazu -

Matematika

MO 1:
Množiny, výroky
množina – ak viem o nejakom prvku povedať, či tam patrí
zadanie: vymenovaním, charakteristickou vlastnosťou
znázornenie: Vénove diagramy
označenie: množina ; prvok
operácie, vzťahy:
podmnožina (môže byť zhodná)
prienik (disjunktné množiny )
zjednotenie ( )
doplnok množiny (iracionálne čísla: )
rozdiel množín (všetko, čo patrí do , ale nie do )
vlastnosti:
Tahak - goniometricke funkcie a vzorce

1, sin (x + y) = sinx . cosy + cosx . siny

2, sin (x – y) = sinx . cosy – cosx . siny

3, cos (x + y) = cosx . cosy – sinx . siny

4, cos (x – y) = cosx . cosy + sinx . siny

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

sinx sin (x + k2?)

tgx = –––– = ––––––––––– = tg (x + k2?)

cosx cos (x + k2?)


cosx cos (x + k2?)


Ťahák matB

N-rozmerný Euklid.priestor -
Hromadný bod: ... atď.

celé na:
http://www.referaty.hlada s.sk/download/matematika/ tahak-matB.doc

Štatistika - teória

Štatistika - 1.krát koncom 17.stor Corinc; veda v 18.stor; zaoberá sa skúmaním hromadných javov. a ich vlastností; individuálne javy ako súčasť HJ, črty, tendencie; problém: variabilita javov, zákl. forma hodnotenia - kvantit. hodn.

Indiv. jav-skladajú sa zo ŠJ-
ŠJ-zákl.prvok na kt.skúmame prejav HJ a je zákl. a presne vymedzeným objektom pozor-
ŠS - množina ŠJ: priestorové, vecné a časové hladisko.
Štat.znaky podľa: výskyt - spoločné, variabilné; spôsob vyjadrenia: možné,

Archimedes

Najslávnejší matematik a fyzik staroveku, mechanik, astronóm. Narodil sa okolo roku 287 pr.n.l. v Syrakúzach, kde roku 212 pr.n.l. zomrel.Archimedes študoval v Alexandrii, preslávenej vzdelanosťou, múzeom a obrovskou knižnicou, ale inak o jeho živote vieme len málo.
Zachovali sa len historické vtipy a výroky
Pevne zakotvené v podvedomí ľudí a o ich pôvodnosti právom pochybujeme. Patrí k nim predovšetkým slávne \"Dajte mi pevný bod a pohnem Zemou!\", vyslovené vraj po objavení zákona páky, ale

Sčitovanie

Znakom sčitovania je plus-+ napr. 2+2=4.

Ekvivalentné úpravy rovníc

Ekvivalentné úpravy rovníc

výmena ľavej a pravej strany rovnice
pričítanie toho istého čísla alebo mnohočlena k obidvom stranám rovnice
odčítanie toho istého čísla alebo mnohočlena od obidvoch strán rovnice
vynásobenie oboch strán rovnice tým istým nenulovým číslom
vydelenie oboch strán rovnice tým istým nenulovým číslom


Príklad:

15a + 12 = 6a - 15 /-6a

15a - 6a + 12 = -15 /-12

9a

tahak

Derivácie elementárnych funkcií
y = c.f(x) y' = c.f '(x)
y = u(x) + v(x) y' = u'(x) + v'(x)
y = u(x) – v(x) y' = u'(x) – v'(x)
y = u(x).v(x) y' = u'(x).v(x) + u(x).v'(x)

y = f[g(x)] y' = f '[g(x)] . g'(x)

y = k y' =

Metódy dôkazov v matematike

Matematická veta- výrok o matematickom objekte
- keď a je starna štvorca, tak a2 je jeho obsah.
Predpoklad záver
-každá veta musí mať dôkaz
Idukcia- od konkrétneho k všoebecnému
Dedukcia- od všeobecného ku konkrétnemu
Axióma- elementárne tvrdenie, kt. považujeme za pravdivé bez dôkazu

Druhy dôkazov- priamy
- nepriamy
-sporom
-matematickou indukciou
matemat. vety budeme dokazovať pomocou- negácie- opačná pravdivostná hodnota
-o

funkcie

Funkcie

Funkcia- každá f uspor. dvojíc [x,y]ÎM, pre kt. platí: ku každému xÎM exist práve jedno yÎR takže platí
[x,y]Îf
-môže byť daná- predpisom(y=2x+4), tabuľkou, vymenovaním prvkov, slovným opisom, grafom
Obor hodnôt- nech je daná funkcia f, množ. vš. yÎR ku kt. exist. aspoň jedno také xÎR, že platí[x,y]Îf sa
nazýva obor hodnôt funkcie. H(f)
Vlastnosti
Párna a nepárna-
-párna
ak " ±xÎD(f): f(-x)=f(x)
Napr. Parabola


Matematika starého Egypta

Během 5., 4. a 3. tisíciletí př. n.l. na březích velkých řek v Africe a Asii v subtropické oblasti Nilu, Tigridu, Eufratu a Indu rozvinuly se z ustálených neolitických společenství nové a pokrokové státní formy.

Orientální matematika vznikla jako praktická věda, aby usnadnila výpočet kalendáře, řízení sklizní, organizaci vestaveb a vybíraní daní. Zpočátku byla věnována pozornost praktické aritmetice a zeměměřičství. Avšak věda, která byla po staletí pěstována jako zvláštnost a dov

Číselné obory

Obor je ľubovolná množina M, v ktorej sa definuje sčítanie a násobenie. To znamená, že ku každému prvku a1M a ku každému prvku b1M existuje práve jeden prvok a + b1M, a práve jeden prvok a . b2M.


Obor prirodzených číselN- množina prirodzených čísel N={1,2,3,4,5...}pomocou ktorej vyjadrujeme počet prvkov. V množine N zavedieme operáciu sčítania a násobenia. " a, b, cÎN platí:
a + b Î N; a . b Î N - veta o uzavretosti sčítania a násobenia vzhľadom na

Doučovanie matematiky

V predkladanom príspevku sa budem venovať najmä doučovaniu matematiky na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.Nalejme si už od začiatku čistého vína a priznajme si, že záujem o matematiku na stredných školách postupne klesá. Tým sa my ale nebudeme zaoberať. Asi sa od tohto faktu odvíja aj ďalšia skutočnosť, jednoduchšie prijímacie skúšky z matematiky na vysoké školy ekonomického zamerania.Minimálne kritériá na prijatie bez prijímacej skúšky sa pozmenili v p

Numerická matematika

1.1. NUMERICKÁ MATEMATIKA

Numerická matematika, ako vedný odbor, sa dlhé roky vyvíjala spolu s ostatnými
matematickými disciplínami, najmä s analýzou a algebrou. Príchod samočinných počítačov však natoľko ovplyvnil metodológiu a techniku výpočtu rôznych matematických problémov, že v súčasnosti predstavuje samostatný vedný odbor.
Zjednodušene povedané, je numerická matematika vedná disciplína, ktorá tvorí a
skúma metódy umožňujúce riešiť matematické úlohy aritmetick

Základné logické a množinové pojmy

Výrok
oznamovacia veta, o ktorej má zmysel hovoriť, či je pravdivá alebo nepravdivá Pravdivý výrok - výrok, ktorý platí (označenie 1)
Nepravdivý výrok – výrok, ktorý neplatí (označenie 0) Každý výrok má len jednu pravdivostnú hodnotu (buď platí, alebo nie)


Príklad na výrok:
Vonku sneží. - V triede na stole sú kvety. Príklady viet, ktoré nie sú výrokmi: - Koľko je hodín? - pozdravy, priania Operácie s výrokmi – negácia, konjunkcia, implikácia, ekvivalencia Neg

Perspektiva

ÚVOD
Nejprve bych ráda připomněla několik základních údajů o deskriptivní geometrii. Je to část geometrie, která se zavbývá objekty v prostoru (křivkami, plochami a tělesy), jejich vzájemnymi vztahy a vlastnostmi. Úkolem této vědy je zobrazit dané objekty do roviny tak, aby z jejich průmětů bylo možné zjistit všechny jejich geometrické vlastnosti. Vyvíjela se, měnila, zdokonalovala, až ji koncem 18. století francouzký matematik Gaspard Monge postavil na vědecký základ.
Já jsem si z celé řady

(1/2)
>>