Archimedes

Najslávnejší matematik a fyzik staroveku, mechanik, astronóm. Narodil sa okolo roku 287 pr.n.l. v Syrakúzach, kde roku 212 pr.n.l. zomrel.Archimedes študoval v Alexandrii, preslávenej vzdelanosťou, múzeom a obrovskou knižnicou, ale inak o jeho živote vieme len málo.
Zachovali sa len historické vtipy a výroky
Pevne zakotvené v podvedomí ľudí a o ich pôvodnosti právom pochybujeme. Patrí k nim predovšetkým slávne \"Dajte mi pevný bod a pohnem Zemou!\", vyslovené vraj po objavení zákona páky, alebo nemenej slávne \"Našiel som!\" (Heuréka ), ktorým nahý Archimedes, celkom vyvedený z miery radosťou objaviteľa, oznámil netušiacim chodcom na ulici slávny zákon o vztlaku ponorených telies. Príliš dôvery si nezasluhuje ani ono \"Nenič moje kruhy!\" (Noli tangere cirkulos meos), vraj posledné Archimedove slová, než bol prekliaty jedným z rímskych dobyvateľov Syrakúz. Na obrane Syrakúz sa Archimedes významne podieľal konštrukciou dômyselných vojnových strojov.

Bol znamenitým geometrom
Zaoberal sa metódou výpočtu dľžky kružnice a dospel k pomerne dobrej približnej hodnote nami užívaného čísla Pí.
Počítal vzťahy objemov priestorových telies a m.j. určil, že objem gule a ňou opísaného valca je v pomere 2:3.
Opierajúc sa o metodické postupy Eudoxove a myšlienky Anaxagorove, našiel metódu k výpočtu plochy úsečnice paraboly (čiže jedného závitu Archimedovej špirály), čím vlastne predbehol myšlienky integrálneho počtu.

Vo spise O počítaní piesku
(Psammit) ukázal, že sa dá konštruovať prirodzené čísla tak veľké, že nimi vyjadrený počet zrniek piesku vyplňujúcich celý vtedajší vesmír, bude využívať z tejto množiny len nepatrný zlomok.
Uvedomoval si, že jeho metóda je vlastne algoritmom (matematickým postupom, pozostávajúcim z nekonečného množstva základných úkonov) vytvárania stále väčších prirodzených čísel.

Položil aj základy statike
A pod Eukleidovým vplyvom sa snažil o jej axiomatizáciu (skladbu zo systému tvrdení, o ktorých nie sú pochybnosti a nemusia byť dokazované), objavil a formuloval zákon páky atď.
Zatiaľ čo Archimedove rýdzo teoretické objavy boli známe len úzkemu kruhu odborníkov, vzbudil všeobecnú pozornosť svojimi mechanickými vynálezmi. Je po ňom nazvaný kladkostroj a vodný šnek zvíhajúci v trubici vodu do výšky - akokoľvek sa zdá, že znalosť týchto mechanizmov skôr obnovil.Na totožnom technickom princípe pôvodného vodozdvižného zariadenia pracuje tiež tzv. Archimedov nekonečný šroub (šnek), zasahujúci svojimi závitmi do ozubenia kolesa, a tak ním otáčajúci.
Takých vynálezov vraj urobil Archimedes aspoň štyridsať. Väčšina je však stratená spolu so spismi, zachovanými prevažne v skomolenej forme alebo v prekladoch.Nenávratne zmizol napr. Ciceronom obdivovaný prístroj, znázorňujúci pohyb nebeských telies