Pocet referatov: 257

PRÍNOS HENRYHO FORDA A TOMÁŠA BAŤU K ROZVOJU MANAŽMENTU

Obsah
Obsah 2
Úvod 3
Henry Ford 4
Začiatky podnikania Henryho Forda 4
Začiatky hromadnej výroby 5
Ford a predajcovia 6
Ford a odbory 6
Tomáš Baťa 7
Baťova sústava riadenia 8
Samospráva dielní 9
Účasť zamestnancov na zisku 9
Zamestnanci 10
Mzdy 11
Firemné plánovanie 11
Organizácia výroby 11
Sociálna oblasť 12
Záver 13
Použitá literatúra 14

Úvod
Manažment vznikal ako praktick

Filozofia japonského managementu

Obsah:

1. Úvod.................................... ........................................ ....................................... 3
2. Tradičný japonský systém riadenia................................ .................................... 3
2.1 Statusový systém diferenciácie pracovníkov............................. ................ 4
2.2 Celoživotný pracovný pomer................................... .................................. 4
2.3 Systém odmeňovania............................. ..

KOMPARATÍVNY MANAŽMENT

Komparatívny manažment sa zaoberá štúdiom a analýzou manažmentu v diverzifikovanom prostredí. Hovorí prečo to v danej krajine funguje a v inej zas nie. Je dôležitým elementom ekonomického rastu a zvyšovania produktivity práce. Tú však v súčasnosti ovplyvňuje aj iný faktor a tým je moderné manažérske know-how. Považuje sa za možnosť transféru skúseností, praktík a poznatkov manažmentu vyspelých krajín do podmienok ostatných krajín.


Americký manažment

Manažment a

Strategický manažment

Obsah:

1. Strategický manažment
2. Vývoj teórie a praxe strategického manažmentu
3. Súčasné názorové koncepcie na riadenie
4. Osobnosť strategického manažéra
5. Štruktúra strategického manažmentu
6. Formulovanie cieľov a stratégie
6.1. Externá analýza
6.2. Interná analýza
6.3. Tvorba stratégie
6.4 Hodnotenie portfólia podnikaní
7. Implementácia stratégie
8. Záver


Manažment

7. 8. Motivácia a stimulácia 1/2
Základne pojmy – definície
Motivácia – je to významná manažérska aktivita, „ cieľavedomé“ jednanie, je to psychologický proces, motiváciu človeka chápeme ako súbor určitých činiteľov, ktoré predstavujú vnútorné hnacie sily usmerňujúce jeho jednanie, pojem z latinského „movere“ hýbať.
Stimulácia – súbor vonkajších podnetov usmerňujúcich jednanie pracovníkov (podnietiť, utlmiť aktivitu

Incentívny manažment – pohnútkový man

Operačný manažment

1.Operačný manažment, pojmy, definície:

Predmetom OM sú procesy a produkty! OM predstavuje systematické organizovanie a riadenie procesov, ktoré transformujú vstupy do hotových produktov schopných uspokojovať potreby a to jednak v ziskových, ako aj neziskových organizácií.
OM = časové, priestorové a funkčné usporiadanie a usmerňovanie procesov prebiehajúcich v organizácií.

Subjekt riadenia:
a) jednotlivec
b) vnútorne usporiadaný komplex organizácie útvaru, ktorého obs

Operačný manažment - otázky, vypracované

1) Trojuholníková metóda
princíp spočíva v tom ,že pracoviská medzi ktorými je najväčší prepravoaní objem sa umiesťnia čo najblišie k sebe. Ďalšie pracovisko, ktorá má najväčší dopravný vzťah(p3), s ktorýmkoľvek z dvoch pracovísk (p1,p2) sa umiestní do trojuholníka k týmto dvom, postupujem ďalej analogicky.

2)MRP1, MRP2
MRP = material requirement planing – systémy plánovania výroby
- technika plánovania potreby materiálu a časového rozvrhovania dodávok materiálu, za

Psychologický profil ideálnehomanažéra

Obsah


Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave 1
Psychologický profil ideálnehomanažéra 1
(Seminárna práca z psychológie) 1
Obsah 2
Funkcia manažéra 3
Vodcovstvo 3
Formálne vodcovstvo 3
Neformálne vodcovstvo 3
Dominancia 5
Umenie kritiky 5
Umenie motivovať 5
Charizma 6
Umenie komunikovať 6
Verbálna komunikácia 7
Neverbálna komunikácia 8
Odlišnosť od pr

Personálny manažment

Metódy plánovania


PLÁNOVANIE POTREBY PRACOVNÍKOV

1. Metódy intuitívne: a) odborné predpovede (malé firmy)
b) brainstorming (skupinové rozhodovanie)
c) delphi
d) kaskádová akoby spájali prvé dve metódy

2. Metódy kvantitatívne:
- založené na korelácii a regresii
- patria tu metódy:
a) Metóda sieťového plánovania CPM, PERT
b) Metóda počítačových modelov a simulácie
c) Metóda analýzy vývojových trendov
d)

POROVNANIE JAPONSKÉHO A AMERICKÉHO MANAŽMENTU

Obsah

Úvod 3
Americký manažment 4
Hlavné rozvojové trendy moderného manažmentu 4
Psychologicko – sociálne prístupy 5
Systémové prístupy 5
Nové trendy v Americkom manažmente 6
Japonský manažment 6
Jednotlivé obdobia vývoja Japonského manažmentu 6
Rozdiely medzi Americkým a Japonským manažmentom 8
Doživotný pracovný pomer 9
Rozhodovanie 9
Kontrola 10
Pracovné zaradenie 10
Odmeňovanie 11
Riadenie 12
P

PROCES TVORBY DESIGNU PRACOVNÉHO MIESTA

PROCES TVORBY DESIGNU PRACOVNÉHO MIESTA

Úlohy, ktoré sú v organizácii vykonávané, sú rôzne. Nevyhnutná je deľba práce podľa obsahu, typu, vzájomnej nadväznosti a náročnosti jednotlivých úloh.

Definícia
Vytváranie pracovných miest je proces tvorby profilu (designu) pracovného miesta. V jeho priebehu sa definujú konkrétne pracovné úlohy a zoskupujú sa do pracovných miest. Konkrétne ide o tvorbu obsahu práce (čo sa má urobiť), o vypracovanie postupu práce (ako a kedy sa majú pr

FINANČNÝ MANAŽMENT

FINANČNÝ MANAŽMENT

1. Čo je finančný manažmet?
Charakteristika
Finančný manažment sa zapodieva finančnými aspektmi činnosti podniku. Jeho obsahom je riadenie finančných procesov podniku v podmienkach trhového hospodárstva.
Základné prístupy k chápaniu úloh a cieľov podniku:
Participačný prístup – podnik predstavuje organické spojenie záujmových skupín: pracovníkov, manažérov, vlastníkov, veriteľov, dodávateľov a odberateľov. Tento prístup žiadnu z týchto skupí

ZLODEJI ČASU A MOŽNOSTI ICH LIKVIDÁCIE 1

ZLODEJI ČASU A MOŽNOSTI ICH LIKVIDÁCIE

”Sú zlodeji , ktorých nik nepotrestá, a predsa kradnú človeku to najvzácnejšie – čas.”
(Napoleón)
V priebehu vykonávania pracovných povinností bývajú zamestnanci často rušení. Neprebieha im všetko podľa plánov a očakávaní . Dodržiavanie už poznaných techník, princípov časového manažmentu však dáva príležitosť, ako proti týmto rušivým vplyvom bojovať. Dôležitá je kontrola správania, prístupu k ľuďom, úlohám, dodržiavanie

ZLODEJI ČASU A MOŽNOSTI ICH LIKVIDÁCIE 2

ODKLADANIE POVINNOSTÍ A PRIORITY”

Často krát sa stáva, že ťažké a časovo náročné úlohy jednoducho odsúvame stranou, nevenujeme im dostatok pozorností. Predstava, že práca nám zaberie niekoľko dní, či týždňov, v nás vyvoláva nepríjemné pocity. Radšej urobíme niekoľko malých, ale nie toľko dôležitých úloh, aj keď vieme, že zadanú vec musíme vykonať. Tým nielenže prichádzame o náš čas, ale spôsobujeme si nepríjemné situácie u nadriadeného či kolegov, keď musíme vysvetľovať,

ZLODEJI ČASU A MOŽNOSTI ICH LIKVIDÁCIE 3

NESCHOPNOSŤ DELEGOVANIA ÚLOH”

Veľa času môžeme počas pracovného dňa ušetriť a následne využiť na realizovanie dôležitej práce, ak presunieme (delegujeme) menej dôležitú prácu iným pracovníkom. Napriek výhodám, ktoré delegovanie obnáša, nedelegujeme. Je to hlavne z nedostatku času, perfekcionizmu – strachu z chýb, obavy z autorít, z pocitu nenahraditeľnosti, nechuti vzdať sa práce ktorú dobre ovládame.
Výhodou delegovania pre zamestnanca, ktorému prácu delegujeme je, že sa naučí

Úrovne manažmentu a typy manažérov

Úrovne manažmentu a typy manažérov

Podľa úrovne pôsobenia manažérov v organizáciách sa rozoznávajú:

Vrcholoví (top) manažéri – patria do strategickej úrovne manažmentu, tvoria relatívne malú časť vedúcich v organizácii, sú sprostredkovateľmi medzi organizáciou a vonkajším prostredím, ovládajú strednú úroveň riadenia organizácie, stanovujú ciele organizácie a jej celkovú stratégiu. Strávia viac času plánovaním a organizovaním než manažéri na nižšej riadiacej úrovni.

Vzťah vedenia k manažérskym funkciám

Vzťah vedenia k manažérskym funkciámJe vertikálny vzťah vedúceho k podriadeným charakteristický pre daného vedúceho pracovníka. Je to v podstate forma pracovného vzťahu nadriadeného pracovníka k podriadenému. Ide o výraz postoja vedúceho k podriadeným. Silne závisí od osobnosti vedúceho a jeho postoja k vedeniu ľudí. Štýl vedenia môže byť ovplyvnený aj zo strany podriadených a to tým ako reagujú na vedenie nadriadeného. Pri presadzovaní rôznych štýlov treba byť flexibilný a v

vedenie ludi

Vedenie ľudí
Vedenie ľudí patrí medzi základné manažérske funkcie. Manažér má využiť svoju moc a viesť ľudí tak, aby pracovali s nadšením v záujme celku. Za spoločnú dominantu každého vedenia je možné považovať ovplyvňovanie, pôsobenie nositeľa funkcie vedenia. Ide o to, aby činnosť ovplyvňovaných smerovala k dosahovaniu skupinových cieľov a cieľov celej organizácie. Pretože ľudia majú isté potreby a ciele, vedenie im má pomôcť, aby poznali, že uspokojovanie vlastných potrieb sa môže dosi

personalistika podniku

Činnosť personálneho manažmentu.Obsahom je tvorba optimálnych prac. podmienok, vzťahov a obsadzovanie pracovných miest
Zahŕňa tieto čiastkové činnosti

a) vznik, zmena, zánik pracovného pomeru
b) personálne plánovanie
c) výhľad, prijímanie a rozmiestňovanie zamestnancov
d) tvorba režimu prac. času (dĺžka prac. času, prestávky, dovolenka, nepretržitý odpočinok)
e) starostlivosť a ďalšie vzdelávanie pracovníkov
f) tvorba prac. prostredia (osvetlenie)
g

pestovanie vztahu k praci a podniku

Významnou zložkou personálnej práce je činnosť orientovaná na vypestovanie pozitívneho vzťahu k práci a k podniku u personálu podniku. Personálna práca sa pritom zameriava predovšetkým na tvorbu a dôsledné uplatňovanie morálnych princípov vo vzťahoch: pracovník- pracovník, pracovník- nadriadený, pracovník- práca, pracovník- výsledok práce a pracovník- podnik . Pri tejto tvorbe a uplatňovaní morálnych princípov personalisti siahajú k najnovším poznatkom spoločensko-vedných disciplín.

Person

(1/14)
>>