Úrovne manažmentu a typy manažérov

Úrovne manažmentu a typy manažérov

Podľa úrovne pôsobenia manažérov v organizáciách sa rozoznávajú:

Vrcholoví (top) manažéri – patria do strategickej úrovne manažmentu, tvoria relatívne malú časť vedúcich v organizácii, sú sprostredkovateľmi medzi organizáciou a vonkajším prostredím, ovládajú strednú úroveň riadenia organizácie, stanovujú ciele organizácie a jej celkovú stratégiu. Strávia viac času plánovaním a organizovaním než manažéri na nižšej riadiacej úrovni. Pozícia a rola vrcholového manažéra je zložitá, riziková a premenlivá.

Manažéri na strednej úrovni riadenia – stredný manažment patrí do technickej úrovne manažmentu, tvorí v organizácii veľkú skupinu, zodpovedá za zavádzanie plánov stanovených vrcholovým manažmentom. Súčasne dozerá a koordinuje aktivity manažérov na najnižšej úrovni riadenia, v mnohých organizáciách hrá aj úlohu inovátorov. V prípade, že sa stredným manažérom poskytne primeraná voľnosť v konaní a dajú sa im potrebné zdroje rozvíjajú sa ich schopnosti.

Manažéri na najnižšej úrovni riadenia (prevádzkový, prvostupňový manažment) – patria do operatívnej úrovne manažmentu, dozerajú a koordinujú činnosť im podriadených pracovníkov, v porovnaní s vrcholovým a stredným manažmentom strávia veľkú časť svojho času organizovaním práce a vedením im podriadených ľudí.

Podľa poslania a postavenia v organizácii manažérov možno členiť na:
- manažérov generalistov (generálni, všeobecní manažéri) – majú komplexnú právomoc a zodpovednosť za organizáciu, zabezpečujú celkové riadenie podriadeného organizačného celku. Charakterizuje sa aj ako manažér univerzalista.
- manažérov špecialistov (funkčne špecializovaní manažéri) – zodpovedajú za určitú špecifickú oblasť manažmentu a pôsobia na rozličných úrovniach organizácie. Vo firmách sú to činnosti, ako je výroba resp. služby, marketing, financie, personalistika, vzťah s verejnosťou, výskum a vývoj a ďalšie.

Väčšina aktivít organizácie sa realizuje na troch odlišných, ale do určitej miery sa prekrývajúcich úrovní, ktoré vyžadujú rozdielne manažérske schopnosti. Tieto úrovne sa nazývajú: operatívna (prevádzková) úroveň, technická úroveň, strategická úroveň.

Operatívna úroveň umožňuje efektívne vykonávanie toho, čo organizácia produkuje alebo robí, je základom fungovania ktorejkoľvek organizácie. Úlohou manažérov je čo najlepšie alokovať disponibilné zdroje na produkovanie požadovaných výstupov.

Technická úroveň závisí od určitej veľkosti organizácie, slúži na riadenie a koordinovanie činnosti na operatívnej úrovni a rozhodovanie, ktoré výrobky alebo služby sa majú produkovať s väzbou na užívateľov.

Strategická úroveň zabezpečuje, že technická úroveň funguje v súlade so všeobecnými požiadavkami spoločnosti, určuje dlhodobé ciele a smery rozvoja organizácie tak, aby nenarušila jej vzťahy so sociálnym prostredím. Organizácia môže do určitej miery ovplyvňovať toto prostredie pomocou kampaní, reklamou alebo vzdelávacími programami.