Pocet referatov: 335

August Comte - začiatky sociológie

Sociológia (z lat. societas-spoločnosť,logos-učenie) je veda o zákonitostiach vývinu a fungovania sociálnych systémov,či už globálnych (spoločnosť ako celok),ako aj jednotlivých.Sociológia využíva empirické metódy a študuje vzájomnú spojitosť rôznych sociálnych javov a všeobecné zákonitosti chovania sa ľudí.Ako samostatná veda sa vyformovala sociológia až v 19 storočí.Jedným z významných zakladaťeľov sociológie bol A. Comte. Čo je charakteristické pre učenie A.Comta?Dal sociológií meno.Comtova socio

Grécka architektúra

Rovanko ako v maliarstve a sochárstve, aj v architektúre grécke štýly vychádzajú z tvorby obdobia temna. Tu však možno nájsť oveľa menej oporných bodov ako v ostatných umeleckých žánroch. Stavby, ktoré sa zachovali z obdobia temna sú zriedkavosťou a navyše sú v žalostnom stave. Dajú sa však sledovať niektoré cesty, na ktorých nadobúdal chrám, najcharakteristickejšia grécka stavba, podobu, akú mal v neskorších storočiach. V bronzovej dobe chrámy neexistovali a nevieme, kedy sa začali budovať. Grécke olymps

Grécke umenie

GRÉCKE MESTSKÉ ŠTÁTY

Pod Gréckym umením rozumieme umeleckú tvorbu starovekej gréckej civilizácie. Presne určiťchronologické hranice je však ťažké. Je skutočne umenie, ktore sa rozvíjalo v Gréckom svete /na Kréte a v Mykénach/ v 2. tisícročí pnl intergalnou sučasťou gréckeho umenia? Táto otázka zostáva sporná. Avšak mykenske a minojské umenie nemožno pokladať za prvé prejavz gréckeho umenia, rozhodne znamenajú jeho zrod. Vrchol dosiahlo toto umenie v klasickom období, v 5. storočí pnl. Gréc

Antická filosofie - CZ

řecká přírodní filozofie

(řeší se především problém arché, ovlivněno kontakty s orientem, všichni představitelé jsou hýlozoisté a materialisté)

THÁLÉS (624-546)
Matematik, obchodník, znalosti z geometrie z Egypta do Řecka, studium zatmění nebeských těles Přináší první řešení světa nezávisle na náboženských otázkách: arché je voda (hydor - 1 forma jsoucna je základem bytí), je věčná, je to podstata, počátek i první příčina, jsoucna vznikají vydělováním

Friedrich Nietzsche: stručne jeho filozofia

Friedrich Nietzsche
- predstaviteľ voluntaristickej antropologickej filozofie

životopis
- Narodil sa roku 1844 v Rôckene u Lútzenu v Nemecku v rodine evanjelického farára.
- V piatich rokoch stráca otca, je vychovávaný prevažne ženami v duchu protestanskej zbožnosti, stal sa z neho slabý chlapec, čo si však uvedomoval a pokúšal sa tomu čeliť prísnou sebakázňou.
- Najskôr študoval teológiu, no prestupuje na klasickú filológiu, ktorú študuje v Bonne a Lipsku, kde sa zoznamuje

Ludské práva na Slovensku a spôsob ich ochrany

Ludské práva na Slovensku a spôsob ich ochrany
Ludské práva na Slovensku a spôsob ich ochrany
Ludské práva a slobody sú pevne spojené so životom každého cloveka. Každý clovek sa
mení rodí a s nimi aj umiera. Patrí k nim napríklad právo na život, osobnú slobodu a
bezpecnost, slobodu pohybu, slobodu prejavu, slobodu vlastného svedomia. Ich rozsah
je vymedzený stupnom vývoja v spolocnosti, a to v jej základnej právnej norme –
ústave. Co je Univerzálna deklarácia ludských pr

Depresia a stres

Stres nás sprevádza od nepamäti. Spôsob, ako reagujeme na akýkoľvek podnet
alebo stimul, dokázal svoju pozitívnu silu, ktoránám umožnila vždy opätovné prežitie a vytvorila akýsi hnací impulz, deliacu čiaru medzi aktívnym spôsobom života a pasívnym žitím. Súčasné životné ťažkosti sú však oveľa zložitejšie, ako boli kedysi, a aj samotný život je tvrdší a menej prirodzený. Život uprostred veľkých a stále narastajúcich rýchlych zmien nás vystavuje väčšiemu, čoraz naliehavejšiemu a nevyhnut

Čo je to politológia ?

–politika je jednou z ľudských činností
2 stránky – odbornosť – schopnosť nachádzať efektívne formy spravovania spoločno.
–demokratizmus – miera účasti, jednotlivých členov spoločnosti na tvorbe a kontrole politiky
–je to disciplína ktorá sa zaoberá teoretickým skúmaním politiky
–vo svete sa označuje 2 výrazmi :
politické vedy (anglo americký vplyv)
politológia (nemecko francúzky vplyv)

5 častí : - 1. teória politiky- vysvetľuje pojmi súvisiac

Kresťanstvo

PRVÍ KRESŤANIA.

Asi za tri storočia sa kresťanstvo z nenápadného kultu vyvinulo na oficiálne náboženstvo rímskej ríše.
Vydržalo aj barbarské útoky a vytvorilo most medzi antikou a stredovekom.Naše informácie o Ježišovi Nazaretskom a ranných dejinách kresťanstva sú veľmi obmedzené. Judea bola malou a asi neposlušnou provinciou rímskej ríše . Jedinými svedectvami Ježišovom živote sú štyri evanjeliá napísané asi jednou generáciou po jeho smrti, možno aj o nes

Náboženstvá sveta

ISLAM
Islamské krajiny v Ázii: Afganistan, Bahrajn, Bangladéš, Brunej, Indonózia, Irak, Irán, Jemen, Jordánsko, Kazachstan, Katar, Kuvajt, Kyrgyzstan, Maledivy, Omán, Saudská Arábia, SAE, Turecko, Sýria, Tadžikistan, Turkmenistan a Uzbekistan. Tieto štáty majú nad 85% moslimského obyvateľstva. No moslimovia sú v menšinovom postavení i v Barme, Indii, Izraeli, Kambodži a Libanone.
Islam je najmladšie svetové náboženstvo. Vznikol na začiatku 7. storočia po Kr. v horúcej a suchej, jednej z najnehostinejš

Demokracia

Demokracia

POLITICKÝ REŽIM

- je to súhrn metód vládnutia a spôsobov ako sa vykonáva štátna moc
- sú 3 druhy: demokratický
nedemokratický
kombinovaný

NEDEMOKRATICKÝ
- režim, kde sa neuplatňujú základné ĽP
- to isté ako pri diktatúre => BEZPRÁVIE /delíme na:/

zákonné - porušenie ĽP je zakotvené v zákonoch samotných
=> oveľa ľahšie sa dokáže „nedemokratickosť“ vzhľadom na medz. vzťahy

nez

Rene Descartes

Rene Descartes
Rene Descartes
-vytvoril analyticku geometriu,fyzika,1.zakon zachovania impulzu,opticke javy.Nacrtol
reflexny obluk. Filozoficke nazory:zasady svojej metodologie podal v diele ROZPRAVA O
METODE.Vystupoval proti dogmatizmu a autorite.Uznaval rozum a veril v neobmedzene
moznosti ludskeho poznavania.Zakladatel racionalizmu.Podla neho poznavacia sila
cloveka ako aj jeho omyly spocivaju v snahe poznat veci co najlepsie a pochopit vsetko
rozumom.Omyl vznika tak,ze niektore myslienky pova

Sociológia masovej komunikácie

Sociológia masovej komunikácie
Pokémon: Kultúra, bublina, hrozba?
Seminárna práca z predmetu
Sociológia masovej komunikácie
Úvod
Pokémon ako taký sa nesporne stal známym javom. Dostal mnohé pomenovania:
komercia, fenomén, mánia, kult. Na "obraz Pokémonu" možno pozerat z rôznych uhlov.
Kladne aj záporne, z každého zákutia: komercnost verzus kvalita, závislost na hre,
škodlivost seriálu, vzývanie zlých božstiev prostredníctvom virtuálnych hrdinov, a

Stoicizmus, Skepticizmus, Novoplatonizmus

Stoicizmus

Veľký význam pre túto filozofiu, ktorá vznikla okolo roku 300 p.n.l. mala kynická filozofia. Založil ju Zenon z Kitia. Ten kúpil v Aténach stĺporadie, pod ktorým neskôr zhromažďoval svojich poslucháčov, a škola dostala názov podľa toho (gr.stoa).

Rozlišujeme tri obdobia:

- starší stoicizmus (Zenón z Kitia, Kleantes, Chrysippos)
- stredný stoicizmus (Panaitios, Poseidonios)
- rímsky stoicizmus (Seneca, Epiktetos, Marcus Aurelius)

Stoici deli

Citový vývin

Citové reakcie prebiehajú prudko, často majú ráz vyhranených, intenzívne prežívaných, väčšinou však krátkodobých afektov. Prejavujú sa živelnou radosťou, nadšením alebo zlosťou, strachom alebo plačom.

Základnými charakteristikami citov v puberte sú kolísavosť citov medzi krajnými náladami - od optimizmu k pesimizmu až depresii, veľká intenzita citov, ktorá sa prejavuje menšou bezprostrednosťou ako v predošlom období, aktuálnosť, t.j. prevaha citov, ktoré sa viažu na bezprostredne prítomn

Demokracia v Amerike

Pri referáte som vychádzal z definície demokracie:
Demokracia - politické zriadenie, v ktorom vládna moc prislúcha ľudu
- spoločenská a štátna rovnoprávnosť občanov
Ja som sa opieral skôr o tú druhú definíciu

Po objavení Ameriky v rôznych oblastiach boli kolónie štátov Európy, išlo hlavne o Francúzsko, Veľkú Britániu, Španielsko a v menšej miere Potrugalsko, tieto štáty tam zaviedli svoj politický systém demokracie, ktorý sa vzťahoval, ale iba na bielych ľudí, pôvodných

Dospievajúci už nie je dieťa

Dospievajúci už nie je dieťa a nie je ešte dospelý. Svoju vyhranenú pozíciu si uvedomuje, chce sa stať dospelým, chce dokázať, že už nie je dieťa. Ak mu v tom dospelí pomáhajú a uľahčujú mu cestu k dospelosti, celý proces prebieha relatívne hladko.

Dospievajúci, ktorí nemajú dostatok hodnotných záujmov a nemajú dostatočný pocit sebaistoty, využívajú sex často na vybudovanie a zlepšenie svojej sociálnej pozície medzi rovesníkmi. Medzi mladými ľuďmi je mladý muž, ktorý má veľa sexuálnyc

Drogy

Droga sa stala realitou našej súčasnosti. Čas, v ktorom sme drogy a problémy s nimi súvisiace spájali iba so západnými krajinami, je definitívne za nami. Popri alkohole a tabaku veľmi rázne vstupujú do nášho života ďalšie drogy po ktorých siaha často nedospelý jednotlivec, ktorý si takto chce či už zadovážiť, alebo zintenzívniť momentálny pocit radosti a šťastia. Možno preto, že to inak nedokáže.
Svet umelého raja je nesmierne lákavý a príťažlivý a šancu v ňom katastrofálne nepoblúdiť má i

Členenie štátu

Členenie štátu
(štátne zriadenie)

- územná organizácia štátu a systém vzťahov medzi celkom a jeho územnými časťami

a) Unitárny štát (SR,CZ,Taliansko,Francúsko,Španielsko,.. .)

obec, mesto, kraj - časti, ktoré nemajú povahu samostatných štátnych orgánov,

ich právomoc určuje centrálna štátna moc

- vyznačuje sa jednou ústavou a jednou sústavou najvyšších štátnych orgánov

- delíme na : centalizovaný, decentralizovan

Európska únia

Slovo Európa pochádza s asýrskeho slova EBER. Eber v 7.storočí pred n.l. označoval zem, kde zapadá slnko, západná zem.

Cieľom EÚ je vytvoriť jednotný ekonomický priestor, kde sa zabezpečí voľný pohyb tovaru, kapitálu, služieb a pracovnej sily.

História:
9. mája 1950 oznámil Robert Schuman plán vytvorenia Európskeho spoločenstva pre uhlie a železo (EGKS), čo viedlo k podpísaniu zmluvy v Paríži v apríli 1951. Základ položilo 6 štátov: Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembur

(1/18)
>>