Demokracia

Demokracia

POLITICKÝ REŽIM

- je to súhrn metód vládnutia a spôsobov ako sa vykonáva štátna moc
- sú 3 druhy: demokratický
nedemokratický
kombinovaný

NEDEMOKRATICKÝ
- režim, kde sa neuplatňujú základné ĽP
- to isté ako pri diktatúre => BEZPRÁVIE /delíme na:/

zákonné - porušenie ĽP je zakotvené v zákonoch samotných
=> oveľa ľahšie sa dokáže „nedemokratickosť“ vzhľadom na medz. vzťahy

nezákonné - Ústava a zákony navonok deklarujú dodržiavanie ĽP, ale v skutočnosti
sa tieto práva neuplatňujú
=> dokazuje sa to ťažšie

totalitný štát - diktatúra fašistická/komunistická
- monopol v ekonomike, cenzúra, voľby zmanipulované, 1 ideológia, 1 politická strana
- Bielorusko, Kuba ?

policajný štát - všetka moc sa sústreďuje v exekutíve
- nerozhoduje zákon, ale policajt alebo minister
- štátna moc má dovolené všetko, okrem toho čo zákon zakazuje
- Sýria /od 1963/, Sudán ?

DEMOKRATICKÝ
- demos = ľud; kratos = vláda, sila, moc
- demokracia vznikla v 5st pnl v Starovekom Grécku, priama demokracia vrcholila za vlády Perikla
Lincoln: „Demokracia je vláda ľudu, prostredníctvom ľudu, pre ľud.“

Moderná demokracia
- zdrojom moci je ľud
- štátna moc je od tejto moci ľudu len odvodená

PRAVIDLO MAJORITY hovorí:
Vládne väčšina, alebo skupina ľudí, ktorá presadzuje názor väčšiny, ale musí sa zabezpečiť dodržiavanie práv a slobôd aj menšine => majorita musí akceptovať práva všetkých občanov

Moderná demokracia má SLOBODNÉ, DEMOKRATICKÉ, PRAVIDELNÉ,...VOĽBY
- je tu názorový, ekonomický,...pluralizmus
- občan sa môže zúčastňovať na správe vecí verejných - priamo
- nepriamo

¤ PRIAMA DEMOKRACIA
- bezprostredná účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejných
- priama demokracia sa v súčasnosti nemôže uplatňovať absolútne pre veľký počet občanov v štátoch, ale
v demokracii zachovávame formy priamej demokracie – referendum, petičné právo, právo odporu, právo na štrajk

referendum - ľudové hlasovanie o návrhu zákona, alebo o prijatom zákone /vo výnimočných prípadoch/
plebiscit - ľudové hlasovanie o akejkoľvek otázke /Švajčiarsko, Rakúsko/

Ústava SR zakotvuje iba pojem referendum => u nás je to to isté

1/ OBLIGATÓRNE – o danej otázke sa musí uskutočniť, lebo je to zakotvené v ústave /napr. o štátnom usporiadaní/
2/ FAKULTATÍVNE – môže, ale nemusí sa uskutočniť
3/ VLÁDNE – podnet dá vláda, NR SR, prezident /o EÚ/
4/ ĽUDOVÉ – na podnet občanov = petícia s minimálne 350 000 podpismi
5/ RATIFIKAČNÉ – potvrdzuje zákon prijatý parlamentom, naša ústava tento typ referenda nepozná

- podnetom referenda nesmie byť: základné ĽP; štátny rozpočet; dane; niečo, čo je v rozpore s ústavou
- referendum vyhlasuje prezident a v prípade pochybností sa môže obrátiť na Ústavný súd a požiadať o vyjadrenie,
či predmet referenda nie je v rozpore s Ústavou
- referendum je platné ak sa zúčastní nadpolovičná väčšina voličov a viac ako polovica sa vyjadrí kladne
- rozhodnutie referenda nemôže byť zmenená do 3 rokov a až po 3 rokoch môže byť daná vec zrušená úst. zákonom
¤ NEPRIAMA DEMOKRACIA
- uplatňovanie práv občanov a ich účasť na správe štátu prostredníctvom svojich zástupcov
- je sprostredkovaná poslancami
- zdrojom moci sú občania
- poslanci sú nositeľmi moci

VOĽBY – poslanci sa dostávajú k moci cez demokratické voľby
» Parlamentné – každé 4 roky (krúžkujeme 4 poslancov)
» Prezidentské – každých 5 rokov
» Komunálne – každé 4 roky
» Regionálne – každé 4 roky

VŠEOBECNÉ ZNAKY VOLEBNÉHO PRÁVA


Všeobecnosť - všetci ľudia majú právo voliť /ak v deň volieb dosiahli vek 18 rokov/
- musí to byť občan SR + musí byť spôsobilý na právne úkony
Aktívne volebné právo – od 18 r. života – odkedy máme právo voliť
Pasívne volebné právo – odkedy môže byť volený – prezident 40 r., poslanec 21 r.


Rovnosť - občan má iba 1 hlas a jeho hlas má rovnakú váhu ako ostatné hlasy


Priamosť - každý volič sa zúčastňuje osobne


Tajnosť - plenta, ...bez kohokoľvek pomoci, kontroly si upraví volebný lístok


VOLEBNÉ SYSTÉMY:

1/ Väčšinový /majoritný/
- v anglo-amerických právnych kultúrach
- systém kde bojujú dve veľké strany
–> v USA = republikáni a demokrati
–> vo VB = konzervatívci a labouristi /Labour Party-strana práce/

- územie štátu sa rozdelí na toľko volebných obvodov, koľko je miest v zastupiteľskom zbore
- v každom volebnom obvode sa volí 1 kandidát, ktorý potom daný obvod zastupuje = jednomandátové vol. obvody
- obvodov je toľko, koľko je miest v zastupiteľskom zbore
- nevolí sa strana, ale konkrétny kandidát, ktorý patrí k nejakej politickej strane /môže byť aj nezávislý/
~ nevýhoda: menšie strany nemajú šancu vo voľbách uspieť /prez/
~ výhoda: chod štátu je stabilnejší

2/ Proporcionálny /systém pomerného zastúpenia/
- mladší typ volebného systému, použil sa 1 krát v Dánsku v r.1855
- týmto spôsobom volia európske krajiny (po roku ´89 aj SVK)
- územie štátu sa rozdelí na menší počet obvodov
- tieto voľby sú viac mandátové = volíme politické strany, ktorých kandidátky obsahujú väčší počet kandidátov
- volič môže využiť preferenčný hlas
- v parlamentných voľbách 4 preferenčné hlasy, ktoré môžu zmeniť poradie kandidátov