Pocet referatov: 30

Bankovníctvo a internet

Bankovnictví je odvětví, u kterého právě využití všech možností internetu může vést k radikální změně jeho charakteru. A tak se může stát, že si budoucí generace pod pojmem "banka" bude představovat namísto nám dnes známých honosných budov s velkými trezory a mnoha přepážkami, spíše výkonný server, který bude sám automaticky provádět všechny operace. Uvidíme.. WWW prezentace bank

Obdobně jako ostatní firmy, neopomíjejí ani banky možnosti, které skrývá internet, a to pře

Bankovníctvo a finančná politika

Banky od svojho vzniku zabezpečovali úschovu peňazí, sprostredkovanie platieb, a tým i koncentrovali voľné prostriedky na úvery. Bankový úver bol založený na požičiavaní cudzích peňazí, čím sa súčasne utvárali nové peniaze. Prvé banky vznikli proti úžerníkom už v 12. a v 13. storočí v juhoeurópskych mestských štátoch Benátkach a Janove.
V každej zmiešanej ekonomike existujú 3 druhy bánk:
1. Centrálna – ceduľová banka – kontroluje obeh peňazí, dáva do obehu bankovky a mince, poskytu

Tuzemský hotovostný platobný styk

1/ charakteristika TPS
2/ nástroje platenia pri TPS (bankovky, mince)
3/ vkladanie hotovosti na účet (pokladničná zloženka)
4/ výber hotovosti:
a) pokladničný šek B
b) výplata hotovosti prostredníctvom pôšt
c) výplata hotovosti krátkou cestou na poštách

Podstata platobného styku

Rozvinutá trhová ekonomika si vyžaduje rozmanitý platobný styk. Pritom sa kladie dôraz na racionálnosť a efektívnosť platieb - t. j. rýchlosť platieb, úsporu nákladov

Obchodné banky

A/ Vznik a historický vývoj obchodného bankovníctva

Z hľadiska vzniku a historického vývoja obchodného bankovníctva rozlišujeme 3 etapy:

1. vývoj do roku 1918

Slovensko bolo v tomto období súčasťou Rakúsko - uhorskej monarchie. Prvou bankou v Rakúsko - Uhorsku bola Banco del Giro vo Viedni založená na základe cisárskeho patentu v roku 1703. Táto banka mala zabezpečiť úrokovania a splácanie štátnych dlhov. S podobným poslaním sa na rozkaz Márie Terézie zriadil v Bratislave

Finančný trh a jeho segmenty

Funkcie finančného trhu

V trhovej ekonomike sa finančný trh pokladá za vrchol ostatných trhov (trh tovaru a služieb, trh výrobných činiteľov, informačný trh, ...)
Na rozdiel od iných trhov je to trh univerzálny - jeho zdroje a prostriedky sú využiteľné vo všetkých oblastiach.

V ekonomike subjekty vstupujú na finančný trh z týchto dôvodov:

1/ ak chcú získať peňažné prostriedky na financovanie bežných prevádzkových potrieb alebo chcú financovať svoj rozvoj zís

Bankovníctvo a bankové služby

Maturitná otázka z ekonomiky na Obchodnej akadémii Bratislava-Skalická.

· miesto a úloha bánk v ekonomike

· pasívne operácie bánk

- vklady podnikateľských subjektov

- termínované vklady podnikateľských subjektov

· aktívne operácie bánk

- podniky a úverové operácie bánk

- ďalšie bankové operácie

· vzťahy medzi obchodnými bankami a emisnou bankou

- emisná banka a

Banková sústava SR

Základné zložky bankovej sústavy (emisné a obchodné bankovníctvo a ich vzájomné väzby)

- Úlohy, právne postavenie a charakteristika NBS (Zákon o NBS, nástroje riadenie obchodných bánk, hlavný účel centrálnej banky v SR)
- Právne postavenie , miesto a úloha obchodných bánk v ekonomike slovenskej republike
- Banky so špeciálnymi funkciami

Vypracovanie:

Banková sústava predstavuje systém, ktorý vytvárajú banky pôsobiace v hospodárstve. Banková sústava môž

1. Finančný trh

1.1 Podstata finanèného trhu

Predstavuje súčasť trhového mechanizmu, jeho vznik a postupný rozvoj závisí od aktívneho využitia peňažných a kapitálových zdrojov. Na finančnom trhu sa sústreďuje ponuka a dopyt peňazí a kapitálu, vytvára sa cena za ktorú sú subjekty finančného trhu ochotné uskutočňovať finančné transakcie a operácie.Subjekty finančného trhu – sprostredkovatelia:

· banky

· sporiteľne

· poisťovne

Centrálna banka

Centrálna banka
- charakteristika CB a jej nástroje (priame a nepriame)
- emisné operácie CB
- ostatné operácie CB

Charakteristika centrálnej banka a jej nástroje
Centrálna banka má viacero osobitných funkcií, ktoré ju odlišujú od ostatných bánk a zároveň má nadradené postavenie. Spravidla je vo vlastníctve štátu. Má hlavnú zodpovednosť za vývoj a kvalitu meny, preto musí mať aj k tomu zodpovedajúcu právomoc – musí byť vo svojich rozhodnutiach čo najviac nezávislá

Devízový zákon

Devízový zákon
Devízový zákon č. 202/1995 Z. z. zaviedol od 1. 10. 1995 konvertibilitu Sk pre bežné operácie v rámci platobnej bilancie pre tuzemcov.

Vonkajšia konvertibilita Sk znamená, že tuzemec môže plniť svoje záväzky voči cudzozemcom za podmienky, že má dostatok vlastných korunových prostriedkov a predloží tuzemskej banke doklad, z ktorého je zrejmé, že ide o záväzok voči cudzozemcovi. Záväzok môže plniť v slovenskej alebo v cudzej mene, a to v závislosti od vzájomnej dohody tuze

Franchising

Franchising
Pre výraz franchising neexistuje vhodný ekvivalent v slovenskom jazyku. Používa sa v mnohých krajinách a určitý rozdiel vzniká v jeho výslovnosti:

la franchise (la franšíz) - vo francúzskom jazyku
franchising (frenčajzing) - v anglickom jazyku

Pôvodný význam pochádza z francúzskej frazeológie, kde „la franchise“ značí oslobodenie od cla, daní. V neskoršom význame sa potom v anglo - saskom prostredí jedná o povolenie súhlasu využívať na komerčné ciele, kto

Národná banka Slovenska

Národná banka Slovenska sa zriadila zákonom č. 566/1992 Zbierky zákonov ako emisná banka SR. Je právnickou osobou so sídlom v Bratislave, nezapisuje sa však do Obchodného registra.
Pri vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov má postavenie ako ministerstvá a iné orgány štátnej správy.
V majetkovo právnych vzťahoch pri nakladaní vlastným majetkom má postavenie podnikateľa.
Má nadradené postavenie voči ostatným bankám. Spravidla je vo vlastníctve štátu. Má hlavnú zodpovednosť za v

OTÁZKY A ODPOVEDE Z KNIHY – PENIAZE A BANKOVNÍCTVO

1. KAPITOLA
1. Čo sú peniaze a podľa čoho ich možno definovať?
Peniaze môžeme definovať:
a) teoreticky – definícia založená na súhrnných logických zovšeobecneniach – ide o tovarový ekvivalent, ktorý vznikol pri výmene tovarov a musel plniť všeobecné tovarové funkcie:
- funkcia peňažnej jednotky, ktorá bola potrebná pre stanovenie ceny tovarov. Cena vyjadrovala hodnotu tovarov. Funkcia peňazí poslúžila aj v ďalších peňažných funkciách:
 funkcia obeživa –

Šek

Šek
Podstata šeku - šek je bezpodmienečný príkaz, ktorým príkazca (vystaviteľ šeku, majiteľ účtu v peňažnom ústave) dáva príkaz tomuto peňažnému ústavu (šekovníkovi), aby na ťarchu účtu príkazcu zaplatil určitú peňažnú čiastku doručiteľovi (majiteľovi) alebo osobe uvedenej na šeku (remitentovi).

Šek je:

a) platobný príkaz banke, splatný na videnie, t. j. pri jeho predložení, šek oprávňuje:

- peňažný ústav na zaplatenie uvedenej sumy na ťarchu ú

Bankove uvery

Podstata: K najtypickejším obchodom banky patrí nákup a predaj peňazí. Banky kupujú peniaze vo forme vkladov a takto sústredený kapitál potom požičiavajú . Pôžičky a úvery obchodných bánk tvoria hlavný zdroj zisku, a teda ide o aktívne obchody. Bankové úvery patria k najdôležitejším druhom bankových aktív.

Bankový úver možno charakterizovať ako dočasné zapožičanie peňazí obchodnou bankou jej klientovi za určitú cenu - úrok. Bankový úver je charakterizovaný tým, že ho poskytujú banky

Burzy vznik a vyvoj burz

Burzy – vznik a vývoj búrz
Vymedzenie pojmu burza

Burza je vrcholový trh, ktorého vznik je spojený s rozvojom obchodnej činnosti. Základom burzovej činnosti sa stali pravidelné schôdzky obchodníkov na určitých miestach, kde sa určovali podmienky obchodu. Stretávame sa s nimi už v stredoveku v niektorých dôležitých obchodných mestách – Florencia, Benátky, Miláno. Obchody sa v tej dobe obmedzovali len na zmenky, pretože predstavovali bezpečný a nenákladný prostriedok pre pohyb peňazí. Názov

Financny trh

FINANČNÝ TRH
1. Podstata
2. Význam
3. Funkcie
4. Členenia finančného trhu v závislosti na formách a stupne likvidity (peňažný, kapitálový, medzinárodný a eurotrh)

Podstata a význam finančného trhu
Predstavuje vrchol všetkých trhov, stretáva sa na ňom ponuka voľných finančných prostriedkov v podobe úspor rôznych ekonomických subjektov a dopyt po týchto prostriedkov zo strany rôznych ekonomických subjektov , ktoré ich využívajú ako investície.NBS

NBS
- upravená Zákonom o NBS
- emisná, centrálna banka
- základnou funkciou je zabezpečiť stabilitu meny
- riadi ju banková rada a bankové direktórium

- činnosti

- určuje menovú politiku
- reguluje peňažný obeh v štáte
- zodpovedá za prípravu, výrobu a vydanie peňazí do obehu a výmenu poškodených peňazí
- ukončenie platnosti a zavádzanie nových vzorov
- koordinuje platobný styk a zúčtovanie bánk (prijíma vklady od bánk a posk

Obchodné banky

A/ Vznik a historický vývoj obchodného bankovníctva

Z hľadiska vzniku a historického vývoja obchodného bankovníctva rozlišujeme 3 etapy:

1. vývoj do roku 1918

Slovensko bolo v tomto období súčasťou Rakúsko - uhorskej monarchie. Prvou bankou v Rakúsko - Uhorsku bola Banco del Giro vo Viedni založená na základe cisárskeho patentu v roku 1703. Táto banka mala zabezpečiť úrokovania a splácanie štátnych dlhov. S podobným poslaním sa na rozkaz Márie Terézie zriadil v Bratislave

Zmenka

Zmenku možno definovať ako písomný záväzok, ktorý musí mať presne určenú formu. Majiteľovi zmenky poskytuje právo požadovať v určenej lehote úhradu, resp. výplatu peňažnej sumy uvedenej na zmenke.

Právna úprava zmeniek - akt, ktorý spravuje používanie zmeniek, je Ženevská zmenková konvencia - dohoda, ktorú v r 1930 uzatvorilo 35 štátov a prenieslo ju do svojich právnych úprav. U nás doteraz platí zmenkový a šekový zákon č. 191/1950 Zb.

Okrem Európskeho zmenkového práva exist

(1/2)
>>