Tuzemský hotovostný platobný styk

1/ charakteristika TPS
2/ nástroje platenia pri TPS (bankovky, mince)
3/ vkladanie hotovosti na účet (pokladničná zloženka)
4/ výber hotovosti:
a) pokladničný šek B
b) výplata hotovosti prostredníctvom pôšt
c) výplata hotovosti krátkou cestou na poštách

Podstata platobného styku

Rozvinutá trhová ekonomika si vyžaduje rozmanitý platobný styk. Pritom sa kladie dôraz na racionálnosť a efektívnosť platieb - t. j. rýchlosť platieb, úsporu nákladov a bezpečnosť majetku vlastníka. Platobný styk a zúčtovanie je podľa zákona č. 22/1992 Zb. o bankách jednou z najrozšírenejších činností bánk.

Platobný styk v širšom slova zmysle je systém organizovaný bankami a finančnými inštitúciami, ktorý umožňuje hotovostné a bezhotovostné finančné presuny medzi jednotlivými subjektami hospodárskeho života - právnickými a fyzickými osobami. Systém nezabezpečuje len vlastné finančné prevody a úhrady z príkazov bánk alebo v prospech klientov jednotlivých bánk, ale i súbor rôznych produktov, prostredníctvom ktorých dochádza k finančným prevodom.

Platobný styk v tuzemsku má 2 základné kategórie (formy):

a) hotovostný platobný styk
b) bezhotovostný platobný styk

Hotovostný platobný styk predpokladá presun platidiel od jedného subjektu k druhému a to i bez účasti bánk.

Bezhotovostný platobný styk je možné realizovať výlučne prostredníctvom bánk, ich systémov pre vedenie účtov klientov, vykonávanie platobného styku a zúčtovania na týchto účtoch (obchodné podmienky).

Rozdielnosť foriem je v tom, že pri hotovostnom platobnom styku platí dlžník (odberateľ) veriteľovi (dodávateľovi) hotovými peniazmi (bankovkami, mincami), kým pri bezhotovostnom platobnom styku sa platenie vykoná cez prostredníka (banku, poštu) presunom peňazí z účtu dlžníka na účet veriteľa.

Vklad + klienta predstavuje pre banku záväzok, preto sú zostatky vkladov na účtoch v banke na kreditnej strane Dal.

Hotovostný platobný styk

Platby v hotovosti sa v zahraničnom obchode už prakticky nevyskytujú, výnimkou zostáva platenie niektorých druhov provízií. Na druhej strane v súčasnej praxi v SR, hlavne v súvislosti so vstupom rôznych firiem na tuzemský trh a v dôsledku liberalizácie zahraničného obchodu a trhu je hotovostné platenie vyžadované častejšie. Súvisí to s nedôverou v solventnosť kupujúcich (vysoká úroveň platobnej neschopnosti) a zároveň so stále relatívne dlhými platobnými lehotami.

Rozhodujúca časť hotovostného platobného styku prebieha v styku s občanmi. Podnikatelia využívajú hotovostné platby najmä pri predaji tovaru, poskytovaní služieb obyvateľstvu, výplatách miezd a ostatných náhrad zamestnancom. Hotovostné platby medzi podnikateľmi sa uskutočňujú vtedy, ak by iný spôsob nebol racionálny.

Hotovostný platobný styk predstavuje platobné operácie, pri ktorých sa vykonáva vkladanie alebo výber hotovosti na pokladnici v banke alebo na poštách. Pre skladanie hotovosti sa používa pokladničná zloženka, príp. poštová poukážka vzoru A, na výber hotovosti sa používa šek, príp. poštová poukážka vzoru B a D. Hotovostné platobné operácie sa účtujú oproti účtu pokladnice a pri poštových poukážkach oproti účtu prevodových operácií spojov. Pri výplatách hotovostných operácií sa používa aj tzv. krátka cesta v banke alebo na pošte najbližšie k sídlu výbercu hotovosti, keď tento má účet vedený v banke mimo svojho sídla.

Platenie v hotovosti prináša obom partnerom (kupujúci, predávajúci) rovnakú administratívu a riziko. Viac negatív prináša bankám, zvyšuje zaťaženosť pracovníkov bánk (pokladničné operácie), znižuje dĺžku životnosti obeživa a vyvoláva tlak na jeho výšku - objem.

Klient skladá hotovosť v prospech svojho účtu, príp. v prospech účtu iného príjemcu a realizuje výber hotovosti za podmienok stanovených bankou pre tieto formy:

- zložením hotovosti v pokladnici banky na svoj účet alebo v prospech účtu iného príjemcu (pokladničná zloženka)
- výberom hotovosti pokladničným dokladom banky (pokladničný šek, výberový lístok)
- zložením hotovosti na výplatu sumy v hotovosti pokladničným dokladom banky
- šekom vystaveným na výplatu hotovosti (pokladničný šek)
- bankovou platobnou kartou (prostredníctvom bankomatov) výber hotovosti

Vkladanie hotovosti na účet

Vloženie hotovosti v pokladnici banky sa robí pomocou dokladu pokladničná zloženka. Týmto dokladom sa vkladá hotovosť na vlastný účet alebo na účet iného príjemcu. S týmto spôsobom hotovostného platobného styku sa stretávame najmä pri odvodoch denných tržieb na účet, ak je sídlo klienta v mieste banky alebo pri platbách občanov organizáciám za rôzne služby (nájomné, opravy, poplatky).

Klient predloží pokladničnú zloženku pracovníkovi odboru služieb v banke, ktorý skontroluje úplnosť a správnosť vyhotovenia dokladu, t. j. správne vyplnenie dokladu, či je rovnaká suma uvedená číslami a slovami, či je voľný priestor pri sume uvedenej slovami prečiarknutý. Pokladničná zloženka sa vyhotovuje priepisom dvojmo (okrem pečiatky a podpisov organizácie a banky). Po spracovaní v banke dostane jeden diel pokladničnej zloženky platiteľ.

Vložiť hotovosť na účet možno i na pošte. Dokladom na vloženie je poštová poukážka vzoru A. Preberajúca pošta zasiela prijaté poštové poukážky buď poverenej pošte v sídle banky, alebo výpočtovej a kontrolnej ústredni spojov.

Poverené pošty zostavia z jednotlivých poukážok súpis prevodov. Podľa toho súpisu vyhotoví pošta hromadný príkaz na úhradu, ktorý odovzdá banke. Banka zúčtuje prijaté platby na poštách v prospech účtov klientov.

Výbery hotovostí

Najrozšírenejší doklad na výber hotovosti je pokladničný šek banky. Šekovú knižku (pokladničné šeky) predáva banka majiteľovi účtu na jeho písomnú žiadosť. Žiadosť o vydanie šekovej knižky podpisujú osoby uvedené na podpisovom vzore k účtu klienta. Pokladničné šeky sú očíslované a ich odcudzenie alebo stratu musí klient oznámiť banke, ktorá ich vydala.

Na výber hotovosti predkladá klient bezchybne vyplnený pokladničný šek pracovníkovi odboru služieb banky. Ten na predloženom šeku skontroluje:

- úplnosť, správnosť a bezchybnosť vyplnenia
- zhodu sumy uvedenej v číslach a slovami
- platnosť šeku, t. j. či od jeho vystavenia neuplynulo viac ako 14 dní (deň vystavenia šeku sa nepočíta)
- správnosť súčtu vyberaných súm podľa konštantných symbolov s celkovou sumou šeku
- označenie firmy a podpisy na šeku s podpisovým vzorom k účtu klienta

Akákoľvek chyba vo vystavenom šeku je dôvodom na vrátenie nevyplateného šeku predkladateľovi. Šek je vyhotovený s priepisom. Pracovník banky zapíše na rube šeku dáta predkladateľa (číslo občianskeho preukazu) a dá mu podpísať šek. Originál šeku odovzdá pokladníkovi banky na výplatu, priepis šeku si ponechá ako účtovný doklad. Originál šeku je pokladničný doklad banky.

Ďalšou formou je poukaz peňažných prostriedkov z účtu na výplatu súm v hotovosti. Tento spôsob sa používa vtedy, ak klient poukazuje peniaze z banky, ktorá vedie jeho účet, do inej banky (pobočky tej istej banky) v mieste príjemcu na jednorázovú výplatu splnomocnenej osobe alebo jeho oddeleným zložkám (pracoviskám).


Prikazujúci klient uvádza v príkaze na úhradu číslo účtu preberajúcej pobočky banky. Pre príjemcu poukázanej sumy môže klient vystaviť na osobitnom tlačive banky „plnú moc“.

Banka príkazcu odosiela preberajúcej banke avízo. V avíze uvedie názov a adresu pracoviska, meno príjemcu (alebo doložku „podľa plnej moci“), výplatný termín.

Výplaty hotovosit prostredníctvom pôšt

Klient banky môže poukázať zo svojho účtu hotovosť na výplatu osobám prostredníctvom pôšt, napríklad pri výplatách miezd, sociálneho a dôchodkového zabezpečenia, podpôr a pod.

Príkaz na poukázanie hotovosti predkladá banke, ktorá vedie jeho účet. Príkaz obsahuje:

- poštové poukážky vzoru B, vyplnené pre jednotlivých príjemcov (alebo poštové poukážky vzoru D, ak klient chce robiť úhradu telegraficky)

- zoznam poštových poukážok v dvoch vyhotoveniach, do ktorého zapíše z každej priloženej poštovej poukážky meno, adresu, sumu. Na zozname poštových poukážok vyčísli celkovú poukazovanú sumu a k nej pripočíta poukazočné (alebo telegrafický poplatok pri poukážke vzoru D)

- príkaz na úhradu na celú sumu, t. j. sumu poštových poukážok a poplatkov. Bankovým spojením príjemcu platby je Ústredné riaditeľstvo spojov.

Výplaty hotovosit krátkou cestou na poštách

Niektorí klienti banky majú pracoviská vzdialené od miesta sídla firmy. Majiteľ účtu môže požiadať banku o udelenie oprávnenia na čerpanie hotovosti krátkou cestou na pošte v mieste pracoviska. Ak má pošta vytvorené potrebné podmienky na výplaty a súhlasí s poskytovaním takejto služby, uzatvára banka s klientom písomnú dohodu. Pred jej uzavretím predloží majiteľ účtu banke pre každé poverené pracovisko tieto doklady:

- samostatné poverenie na čerpanie hotovosti krátkou cestou na pošte
- podpisový vzor na výbery hotovosti na pošte

Poverenie obsahuje výšku sumy (limit) na bežné výdavky, na výplatu preddavkov a vyúčtovanie miezd, ako aj dohodnuté termíny výberov.

Dohodu podpisujú banka, ktorá vedie účet klienta, správa spojov a klient. Každý dostane jedno vyhotovenie dohody. O uzatvorených dohodách na výber hotovosti krátkou cestou na poštách vedie banka evidenciu. Na pošte môžu pracoviská majiteľa účtu vyberať hotovosť do výšky a v čase určenom dohodou, šekom.

Vyplatené šeky pošta zapíše do Zúčtovacieho lístka šekov vyplatených krátkou cestou a odovzdá banke, ktorá vedie účet klienta na zúčtovanie, t. j. odpísanie vyplatených súm z účtu.

Odlúčeným pracoviskám majiteľa účtu môžu poskytovať rovnakú službu aj iné banky (sporiteľne).