Financny trh

FINANČNÝ TRH
1. Podstata
2. Význam
3. Funkcie
4. Členenia finančného trhu v závislosti na formách a stupne likvidity (peňažný, kapitálový, medzinárodný a eurotrh)

Podstata a význam finančného trhu
Predstavuje vrchol všetkých trhov, stretáva sa na ňom ponuka voľných finančných prostriedkov v podobe úspor rôznych ekonomických subjektov a dopyt po týchto prostriedkov zo strany rôznych ekonomických subjektov , ktoré ich využívajú ako investície.

Tí ktorí finančné prostriedky poskytujú získavajú prísľub vrátenia poskytnutých prostriedkov a okrem toho i ďalšie finančné nároky, ktoré majú podobu dividend, úrokov respektíve iných kapitálových ziskov.

Zo schémy vyplýva, že pohyb prostriedkov od veriteľov dlžníkom sa realizuje dvomi spôsobmi:

1, priamym financovaním – dlžníci priamo od veriteľov získavajú prostriedky tým, že predávajú svoje cenné papiere, kt. predstavujú veriteľov nárok (pohľadávku) na dlžníkov budúci dôchodok či aktíva (záväzok).Priame financovanie je najjednoduchšou metódou pre finančné transakcie aavšak má mnohé nevýhody, napr. dlžník i veriteľ musia mať záujem o transakciu v tom istom čase i pri rovnakom množstve prostriedkov , veriteľ nemusí byť ochotný prijať CP s uvedenými podmienkami. Problém je aj v tom, že obidvaja musia vynaložiť značné prostriedky na to, aby získali informácie o partnerovi, hovoríme , že pri priamom financovaní vznikajú vysoké transakčné a informačné náklady , kt. sú často nedostupné hlavne pre individuálnych účastnikov trhu.

2, nepriamym investovaním – realizuje sa prostredníctvom finančných sprostredkovateľov, ktorými sú:

a) depozitné inštitúcie – komerčné banky, sporiteľne, úverové družstvá, rôzne sporiteľné a úverové združenia, fondy peňažného trhu,
b) ostatní finanční sprostredkovatelia – finančné spoločnosti a vládne úverové agentúry,
c) zmluvné inštitúcie – penzijné fondy a poisťovne,
d) investičné inštitúcie – investičné spoločnosti, investičné trusty.

Finanční sprostredkovatelia vydávajú vlastné c.p. konečným veriteľom a zároveň prijímajú c.p. od dlžníkov.

Funkcie finančného trhu
V ekonomike sa stretávame so 7 základnými funkciami:

1, depozitná funkcia – finančný trh prostredníctvom inštitúcií vytvára priestor pre úspory a ich uloženie do relatívne málo riskantných projektov.

2, funkcia zabezpečenia bohatstva – finančný trh ponúka možnosť uchovania bohatstva (hodnoty) kým pri investovaní do vecí (príp. autá, stroje) hodnota klesá, v prípade c.p. sa hodnota zvyšuje.

3, funkcia likvidity – bohatstvo vo forme rôznych finančných nástrojov možno rýchlo vymeniť za hotovosť s veľmi malým rizikom straty.

4, úverová funkcia – vyjadruje úlohu finančného trhu pri poskytovaní úverov, pre financovanie spotreby a investičných výdajov. Finančný trh umiestňuje prostriedky tam , kde je to najviac potrebné.

5, platobná funkcia – na finančnom trhu je vybudovaný mechanizmus pre realizáciu platieb.

6, funkcia ochrany proti riziku – finančný trh ponúka firmám, obyvateľstvu i vládam ochranu proti riziku (životné, zdravotné, majetkové) v podobe poistných zmlúv.

7, politická funkcia – finančný trh sa stal hlavným kanálom, prostredníctvom ktorého vláda realizuje svoju politiku.

Finančný trh funguje tak, aby dal do rovnováhy úspory s reálnymi úsporami. V tomto systéme podporuje rozvoj perspektívnych a životaschopných podnikových subjektov. Plní i selektívnu funkciu.

Členenie finančného trhu v závislosti na formách a stupňoch likvidity
1. peňažný trh – obchoduje sa na ňom viac ako na kapitálovom trhu z dôvodu lepšej likvidnej schopnosti c.p. a nástroje sú považované za veľmi kvalitné. Peňažný trh je veľmi široký s veľkým objemom transakcií. Neexistuje preň žiadna centralizovaná forma a ko v prípade kapitálového trhu (burza). Je to predovšetkým telefónny trh , kde jednotlivý účastníci uzatvárajú obchody prostredníctvom telefónu. Základom tohto trhu je rýchlosť, pretože každý premeškaný deň v prípade veľkého množstva peňažných prostriedkov znamená stratu úrokových príjmov.

Nástroje peňažného trhu:

1. štátne pokladničné poukážky
2. dealerske pôžičky a dohody o spätnom odkúpení
3. pôžičky na medzibankovom trhu
4. depozitné certifikáty
5. komerčné papiere
6. bankové akcepty
7. eurodoláre

2. kapitálový trh – predstavuje mechanizmus a inštitúcie kde sa stretáva ponuka a dopyt po dlhodobom uvoľnenom kapitáli. Uskutočňuje sa to: emisiou súkromných a štátnych c.p. pričom prvý predaj sa realizuje na primárnom trhu a ďalej sa s nimi obchoduje na sekundárnom trhu.

Nástroje kapitálového trhu:

1. dlhopisy
2. akcie
3. hypotékarne záložne listy
4. obligácie
5. podielové listy

3. medzinárodný finančný trh – je reprezentovaný finančnými transakciami vo forme devízových obchodov pohybu krátko a dlhodobého kapitálu a zahraničných platobných prostriedkov. Zahŕňa národné finančné trhy ako aj euromenový trh, ktorý vystupuje ako špecifický medzinárodný (nadnárodný) článok menovej a úverovej sústavy.

4. euromenový trh (eurotrh) - špecializuje sa na transakcie s pôžičkovým kapitálom v euromenách. Za tieto sa považujú voľne vymeniteľné peňažné jednotky, ktoré sú mimo rámca kontroly emitujúcej krajiny. Vo svete sa voľne premiestňujú vo svojej národnej forme a využívajú daňové, úrokové a iné výhody v porovnaní s národnými menami. Súčasťou euromenového trhu sú tzv. „offshore“ centra, ktorých vedúcou zložkou je Londýn. Offshore znamená, že ide o finančné trhy mimo kontinentu. Týmto termínom sa označujú kontrakty, ktoré prebiehajú mimo bankového systému krajiny. Súčasne sú tieto transakcie mimo kontroly a zákonodárstva vládnych orgánov. Tieto centrá majú minimálne daňové a devízové obmedzenia (Bahamy, Panama, Singapur). Medzinárodný finančný trh vystupuje z teritoriálneho hlľadiska vo forme jednotlivých finančných centier:

1. Londýn – najvyšší finančný trh, z hľadiska časového pásma vystupuje ako prestupný trh pre americký a európsky trh. Ďalšími centrami sú: Paríž, Frankfurt, Viedeň, Zurich.

2. severoamerické trhy – New York, Philadelphia, Chicago, Miami.

3. Tokio – postupne sa stáva dominantným trhom, jeho význam rastie v dôsledku perspektívy yenu, stať sa rozhodujúcou, rezervnou a transakčnou menou.

4. finančné trhy na blízkom a strednom východe – Bairut, Dubai, Bahrain, Abu-Dhabi.
5. finančné trhy juhovýchodnej Ázie – Singapur.
6. austrálsky finančný trh – Sydney.