Zmenka

Zmenku možno definovať ako písomný záväzok, ktorý musí mať presne určenú formu. Majiteľovi zmenky poskytuje právo požadovať v určenej lehote úhradu, resp. výplatu peňažnej sumy uvedenej na zmenke.

Právna úprava zmeniek - akt, ktorý spravuje používanie zmeniek, je Ženevská zmenková konvencia - dohoda, ktorú v r 1930 uzatvorilo 35 štátov a prenieslo ju do svojich právnych úprav. U nás doteraz platí zmenkový a šekový zákon č. 191/1950 Zb.

Okrem Európskeho zmenkového práva existuje aj Anglo - americké zmenkové právo, pretože USA a GB na konvenciu nepristúpili. V tomto práve sú podmienky používania zmeniek formulované voľnejšie, čo na jednej strane umožňuje väčšiu variabilitu využívania zmeniek, ale na strane druhej zvyšuje riziko zmenkového platenia.

Náležitosti zmenky:

- názov zmenky v jazyku, v ktorom bola vystavená
- dátum a miesto vystavenia zmenky
- dátum (termín) splatnosti zmenky
- sumu, na ktorú je vystavená + mena
- druh zmenky
- meno a adresa príjemcu (emitenta) zmenky
- miesto, kde bude zmenka uhradená, presná adresa
- meno, adresa a podpis vystavovateľa zmenky

Druhy zmeniek

Najčastejšie používaná kategorizácia člení zmenky na 2 skupiny:

1/ obchodné zmenky - vznikajú na základe pohybu tovarov. Sú nástrojom platenia pri obchodných operáciach.
2/ finančné zmenky - používajú sa pri vyrovnávaní finančných záväzkov

Podľa toho, kto vyrovná záväzok vyplývajúci zo zmenky, sa zmenky delia na:

1/ vlastné (sola) - zmenku uhradí vystaviteľ zmenky. Je to písomný prísľub.Pri vlastnej zmenke sa vyskytujú 2 osoby:

- vystavovateľ (dlžník)
- príjemca (veriteľ, remitent)

2/ cudzie (trata) - zmenku uhradí na príkaz vystavovateľa zmenky (trasant) tretia osoba (trasat) v prospech remitenta. Pri tejto zmenke sa zúčastňujú 3 osoby. Je to vlastne písomný príkaz vystavovateľa tretej osobe (zvyčajne banke), aby vyplatila zmenkovú sumu druhej osobe (remitentovi, veriteľovi).

Ďalej možno zmenky členiť podľa termínu splatnosti na skupiny:

1/ zmenky s pevným termínom splatnosti, napr. „17. augusta 1996“
2/ zmenky splatné pri predložení (na videnie, vista) „pri predložení uhraďte“
3/ zmenky splatné po uplynutí určitej doby od predloženia (lehotová viasta zmenka) „po uplynutí 30 dní od predloženia“
4/ zmenky splatné za určitú dobu od vystavenia (datto zmenka) „po uplynutí 90 dní odo dňa vystavenia uhradím“

Základné operácie so zmenkami sprostredkované bankou

Akcept - je potvrdením záväzku, že osoba, na ktorú je zmenka vystavená, v dobe splatnosti zmenku uhradí.

Aval - znamená prevzatie záväzku uhradiť zmenku buď za vystaviteľa pri vlastných zmenkách alebo za trasáta pri cudzích. Tiež sa používa termín „zmenkové ričiteľstvo“.

Protest - využíva majiteľ zmenky vtedy, ak niektoré z jeho práv nebolo naplnené. Najčastejšie ide o protest proti neprijatiu alebo nezaplateniu zmenky. Ak majiteľ zmenky nedosiahne naplnenie svojich práv ani po proteste, môže si uplatniť svoje nároky na súde zmenkovou zálohou, ktorá sa končí exekúciou (zhabaním majetku) voči dlžníkovi.

Eskont - je forma prevodu dodávateľského úveru na bankový úver. Majiteľ zmenky eskontom predá zmenku pred dňom splatnosti komerčnej banke. Banka vyplatí zmenkovú sumu zníženú o diskont za dobu od eskontovania po termín splatnosti a zaúčtuje si províziu. Banka obyčajne prijíma na eskont iba zabezpečené akceptované zmenky.

Reeskont - vzniká, ak komerčná banka predá eskontovanú zmenku emisnej banke. Komerčná banka si takto môže vyriešiť problémy so svojou likviditou.

Prevod - veriteľ si môže akceptovanú zmenku ponechať a predložiť ju pri splatnosti trasátovi alebo ju môže preniesť na ďalšieho indosamentom (rubopisom, žírovaním), čo sa vyznačí na rube zmenky.

Prolongácia - je predĺženie termínu splatnosti zmenky vystavením novej zmenky alebo prečiarknutím pôvodnej splatnosti a uvedením novej splatnosti.

Výhody a nevýhody zmenky pre veriteľa a dlžníka

Výhody pre dlžníka:

- zmenka je nástroj, ktorý umožňuje obchodovať aj v čase momentálnej nesolventnosti
- v prípade, že je mu predkladaná zmenka k prijatiu a má určité pochybnosti o dodávateľovi, môže kontaktovať veriteľa záležitosť s ním vyjasniť

Výhody pre veriteľa:

- ak banka zmenku odkúpi (eskontuje), získava jej vlastníctvo a predkladá ju dlžníkovi k preplateniu

- veriteľ, ktorý má v rukách dlžníkom podpísanú zmenku, s ňou môže platiť finančné záväzky vlastnému dodávateľovi tým, že prevedie túto zmenku na neho, dlžník potom spláca svoj záväzok priamo jeho veriteľovi

- ak dlžník nezaplatí svoj záväzok v termíne určenom na zmenke, je vymáhanie oveľa jednoduchšie, než pri poskytnutí bežného úveru, pretože podpisom zmenky dlžníkom odpadá akékoľvek dokazovanie vierohodnosti záväzku a súdne žaloby vzťahujúce sa na zmenky majú pred ostatnými žalobami prednosť

Nevýhody pre dlžníka:

- ak okrem originálu akceptoval ešte aj duplikát zmenky a obidva tieto papiere sa dostali do obehu a boli akceptované k preplateniu

Nevýhody pre veriteľa:

- sú to dôsledky spojené nie s vystavením zmenky, ale s jej existenciou. Dochádza k tomu, keď dlžník nemôže alebo nehodlá zaplatiť. Tu je riziko v predĺžení doby splatnosti alebo v definitívnom odmietnutí platenia, kedy sa veriteľ musí domáhať svojej pohľadávky súdne

- je tu riziko eventuálnych politických rozvratov či občianskych nepokojov

Dlžníci pri zmenkách

Pri cudzej zmenke sú:

- hlavní dlžníci - akceptant a avalista
- vedľajší dlžníci - vystaviteľ, indosanti a ich avalisti

Pri vlastnej zmenke sú:

- hlavní dlžníci - vystaviteľ a avalista
- vedľajší dlžníci - indosanti a ich avalisti

Použitie zmenky

1/ v zahraničnom obchode

- vo vývoze
- v dovoze

2/ vo vnútroštátnom styku

V zahraničnom obchode

Vo vývoze - zmenka je platobný nástroj ku krytiu poskytnutého úveru zmenečníkovi. Podľa dohodnutých podmienok môže byť záväzok zmenečníka k úhrade dohodnutej sumy potvrdený ešte s podpisom ďalšej osoby alebo banky ako avalistu.

V dovoze - môže byť cudzia zmenka vystavená zahraničným dodávateľom na jeho rad. V tomto prípade môže tuzemská banka fungovať ako sprostredkovateľ akceptácie zmenky a potom podľa príkazu predkladateľa (prípadne banky) zmenku zašle predkladateľovi alebo označenému bankovému spojeniu.

V dovoze sa stretávame i so zmenkami vlastnými, ktoré môžu byť splatné v SR alebo v zahraničných peňažných ústavoch.

Vo vnútroštátnom styku

Zmenka slúži na krytie vzájomných dodávateľsko - odberateľských vzťahov, ktoré na základe bežnej fakturácie sú ťažšie vymáhateľné. V prípade neplatenia sa veriteľ zabezpečuje proti dlžníkovi