Pocet referatov: 30

Aktívne bankové činnosti

- charakteristika a členenie aktív
- druhy aktív: primárne a sekundárne rezervy
- úvery a pôžičky
- investície

AKTÍVA A PASÍVA BANKY
Kvalita banky (čiže jej finančná bezpečnosť) sa dá najlepšie posúdiť cez súvahu banky, ktorá býva spolu s výkazom ziskov a strát zverejňovaná ako bilancia.

Na strane pasív sú vlastné zdroje banky a prostriedky získané od vkladateľov. Bankové operácie, ktoré ovplyvňujú stranu pasív, čiže zdrojov banky, sú pasívne ba

Euro

OBSAHÚvod
Vývoj Eura Hospodárska a menová únia
3 etapy budovania HMÚ
Zavedenie Eura do obehu
Rozširovanie a euro
Ekonomické kritériá pre zavedenie jednotnej meny
Stabilita európskej meny
Pakt stability pre Európu
Výhody jednotnej meny
Podoba eurobankoviek a mincí
Hlavné znaky eurobankoviek
Bezpečnosť bankoviek
Dizajn mincí
Slovensko a prechod na Euro
Etapy zavedenia eura na Slovensku
Zmena menov

Bankový systém SR

Banka

- finančný sprostredkovateľ (medzi veriteľom, ktorý zdroje má a dlžníkom, ktorý ich potrebuje)
- špecializovaný podnik na obchodovanie s peňažným kapitálom a s ním spojenými službami
- vytvára predpoklady pre EKO rast poskytovaním úverov na efektívne projekty s únosnou mierou rizika
- vyššou úrokovou mierou z vkladov ovplyvňuje sporivosť obyvateľstva

Členenie

1. vlastníctvo
a) štátne
b) družstevné
c) súkromné (a. s., s.

Finančný trh a jeho segmenty

Funkcie finančného trhu

V trhovej ekonomike sa finančný trh pokladá za vrchol ostatných trhov (trh tovaru a služieb, trh výrobných činiteľov, informačný trh, ...)
Na rozdiel od iných trhov je to trh univerzálny - jeho zdroje a prostriedky sú využiteľné vo všetkých oblastiach.

V ekonomike subjekty vstupujú na finančný trh z týchto dôvodov:

1/ ak chcú získať peňažné prostriedky na financovanie bežných prevádzkových potrieb alebo chcú financovať svoj rozvoj zís

Leasing

Vývoj leasingových operácií môžeme rozdeliť do 2 základných etáp:

1/ prvá vývojová etapa (1830 - 1952) - vyskytoval sa tzv. priamy leasing = priamy nájom investora - označenie takého nájmu, ak prenajímateľ poskytuje celú kúpnu cenu prenajatého zariadenia z vlastných zdrojov. Priamy nájom môže byť:

a) dvojstranný vzťah - prenajímateľ je súčasne dodávateľom predmetu prenájmu
b) trojstranný vzťah - prenajímateľ sa zaoberá výlučne prenájmom prenajatého predmetu, okrem n

Obchodné banky

A/ Vznik a historický vývoj obchodného bankovníctva

Z hľadiska vzniku a historického vývoja obchodného bankovníctva rozlišujeme 3 etapy:

1. vývoj do roku 1918

Slovensko bolo v tomto období súčasťou Rakúsko - uhorskej monarchie. Prvou bankou v Rakúsko - Uhorsku bola Banco del Giro vo Viedni založená na základe cisárskeho patentu v roku 1703. Táto banka mala zabezpečiť úrokovania a splácanie štátnych dlhov. S podobným poslaním sa na rozkaz Márie Terézie zriadil v Bratislave

Pasívne operácie bánk

Hlavnou náplňou činnosti komerčných bánk je vykonávanie množstva rôznych činností s obchodno - podnikateľským zameraním. Z hľadiska banky ide o zosúlaďovanie peňažných zdrojov s ich využitím a zosúlaďovanie bankových aktív s peňažnými zdrojmi.

Toto riadenie bankových aktív a pasív sa uskutočňuje prostredníctvom denných aktívnych a pasívnych operácií a je predpokladom dosahovania hlavných bankových cieľov, t.j. likvidity, solventnosti a ziskovosti (maturitná otázka - komerčné banky). <

Otázky a odpovede z knihy – Peniaze a bankovníctvo

Peniaze môžeme definovať:
teoreticky – definícia založená na súhrnných logických zovšeobecneniach – ide o tovarový ekvivalent, ktorý vznikol pri výmene tovarov a musel plniť všeobecné tovarové funkcie:
funkcia peňažnej jednotky, ktorá bola potrebná pre stanovenie ceny tovarov. Cena vyjadrovala hodnotu tovarov. Funkcia peňazí poslúžila aj v ďalších peňažných funkciách:
§ funkcia obeživa – hotovostné platby, pri ktorých akt kúpy a predaja sa vykonáva v rovnakom č§ ase.,

Tuzemský bezhotovostný platobný styk

Podstata platobného styku (PS)

Rozvinutá trhová ekonomika si vyžaduje rozmanitý platobný styk. Pritom sa kladie dôraz na racionálnosť a efektívnosť platieb - t. j. rýchlosť platieb, úsporu nákladov a bezpečnosť majetku vlastníka. PS a zúčtovanie je jednou z najrozšírenejších činností bánk.

Na koordináciu PS platia nasledovné legislatívne normy:

- Všeobecné obchodné podmienky NBS
- Zákon o bankách (č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov), ZZ č. 62/1996

Tuzemský platobný styk - účty

Účet môžeme vo všeobecnosti definovať ako technickú pomôcku banky na zobrazenie stavu cudzích zdrojov alebo na zachytenie príjmov alebo výdavkov klienta.

Základné druhy klientských účtov:

1/ bežné účty (účty platobného styku) - slúžia na vykonávanie bezhotovostného platobného styku klientov banky, najmä na priebežné pripisovanie prijatých platieb a inkasných platieb v obchodnej sfére. Na týchto účtoch sú uložené peňažné prostriedky klientov, s ktorými môže banka nakladať

(2/2)