Pocet referatov: 335

Európska Únia (vývoj a spoločenské inštitúcie)

EURÓPSKA ÚNIA

VÝVOJ

1948 - vznikol Benelux - Belgicko, Holandsko, Luxembursko. - bezcolné pásmo

1952 - Benelux sa mení na EHS ( Európske hospodárske spoločenstvo ) pripája sa Francúzsko, Nemecko, Taliansko

1973 - ES ( Európske spoločenstvo ) pripája sa Dánsko, Veľká Británia, Írsko

1981 - pripája sa Grécko

1986 - pripája sa Španielsko, Portugalsko. Vzniká vlajka EÚ.

1.1.1995 - Vzniká názov Európska Únia, pripája sa Rak

Eutanázia

Eutanázia je útok na život človeka
Eutanáziou rozumieme konanie, ktorého úmyslom je spôsobiť alebo urýchliť smrť ťažko chorého človeka, ukončiť jeho utrpenie, a to na základe jeho žiadosti, alebo predpokladu, že by si to prial. Toto konanie môže byť buď aktívne, t. j. priame vedomé zabitie ťažko chorého človeka, najčastejšie smrtiacou injekciou, alebo pasívne, t. j. úmyselné neurobenie potrebných opatrení zdravotnej starostlivosti tam, kde existuje morálna povinnosť udržať život, napr. odoprieť

Existencializmus - Martin Heidegger (1889 - 1976)

- nar. sa v Nem.
- začal študovať teológiu, ale čoskoro prešiel na filozofiu
- po štúdiách pôsobil ako asistent Edmunda Husserla, neskôr sa stal jeho uni nástupcom
- po nástupe nacionálneho socializmu pôsobil ako rektor na uni - no len krátko, odstúpil a utiahol sa do ústrania - jeho počiatočné sympatie k nacionálnemu socializmu sa stali diskutabilnou ?
- po 2. SV nemohol z polit dôvodov prednášať, neskôr sa k pedagogickej a verejnej činnosti vrátil
- najvýznam. dielo: Bytie a ča

Feminizmus

M i n u l o s ť
Explózia feminizmus bola napriek všetkému explóziou duchovnou. Železný obojok, ktorý ženám vnútil obmedzený meštiansky rodinný život sa stal postupne neznesiteľným. Cítili, že majú žiť inak, rozšíriť svoje pole pôsobnosti a rozvinúť svoju schopnosť milovať, ktorá sa nemohla slobodne rozvinúť v duchovne obmedzenom prostredí, akým sa stala rodina zbavená náboženských kmeňov. Žena sa potrebovala oslobodiť, prestať byť slúžkou a otrokom muža.

Ženské organizácie v

Fenomém “ slovanstva” v tvorbe J.Kollára , P.J.Šafaríka a Ľ.Štúra

V úvode tejto práce by som snáď spomenul, že hlavný predstavitelia ideológie „slovanstva“ boli súčasťou Slovenského národného obrodenia. A práve ich práce o slovanstve boli určitou reakciou na spoločensko-hospodárske a kultúrne pomery. Za úlohu som si určil spracovať hlavnú otázku práce v dielach troch predstaviteľov Slovenského národného obrodenia , akými sú Kollár, Šafarík a Štúr. Aby bola práca systematicky, ale aj chronologicky spracovaná pôjdem podľa dobovej postupnosti. Celú prácu budem interp

Financovanie NATO

Oblasť financovania a rozpočtovania je prioritnou oblasťou, ktorá predurčuje úroveň a kvalitu napĺňania cieľov v hospodárskej, politickej i kultúrnej sfére každej spoločnosti. Nie inak je to aj v prípade Severoatlantickej aliancie. Rozsah a úroveň vyčleňovania finančných zdrojov na plnenie poslania tejto medzinárodnej politicko-vojenskej organizácie má dôsledky nielen na to, ako bude vnútorne súdržná, ale v konečnom dôsledku aj na celkovú úroveň bezpečnosti v euroatlantickej oblasti.
Zabezpečenie fina

Forma štátu

- spôsob organizácie obsahu
- spôsob usporiadania krajiny, jej správy a súdnictva, spôsob polit. a občianskeho života, charakter št. inštitúcií a orgánov, ich vzájomné vzťahy
- spôsob organizácie št. moci je statická stránka formy št., režim jej fungovania je dynamická stránka formy št.
- konkrétnu formu št. určuje predovšetkým:
a) forma vlády
b) územnoorganizačné členenie - štruktúra
c) št., príp. politický režim
ale aj: kultúra danej spoločnosti, úst

Francúzska filozofia 18-teho stor.

Francúzska filozofia 18-teho stor.- Existencionalizmus
Written by Skeleton
USE BY YOUR OWN RISK !!!
1/?

Phileo - Sophia == Milovať múdrosť
- hľadá podstatu za kvalitatívnou rozmanitosťou vecí a
javou

Základné filozofické disciplíny :
Ontológia - podstata bytia (súcna)
Gnozeológia - poznateľnosť bytia
Antropológia - existencia človeka
Estetika - estetické osvojenie si sveta človekom:
krásno, komično, ošklivosť
Etika

George Berkeley (1685 - 1753)

- narodil sa v Írsku
- teológii, kt. študoval v Dubline, ostal celý život verný a stal sa aj profesorom teológie
- precestoval Európu, žil ako misionár v Amerike a na Bermudách
- po návrate z misijnej cesty do Ameriky ho vymenovali za biskupa anglikánskej cirkvi v Írsku
- zomrel a je pochovaný v Oxforde

- hl. diela: Rozprava o novej teórii videnia, O základoch ľudského poznania, Tri dialógy medzi Hilasom a Filonom

- bol veriaci kresťan a obával sa, že súdobá veda a

História a súčasnosť sociológie

Sociológia je pomerne mladá veda, je však bohatá na teoretické koncepcie, názory a prístupy ku skúmaniu spoločnosti. Ak si chceme utvoriť základný obraz o dejinách a súčasnom stave sociológie, musíme sa aspoň stručne oboznámiť s dielom a názormi jej zakladateľov, ako aj s hlavnými smermi súčasnej sociológie (ďalej iba soc.).

Zakladatelia sociológie

Vznik soc. ako samostatnej vedy súvisí s následkami priemyselnej revolúcie v Európe. Hoci sociálne myslenie - úvahy o človeku a spolo

Historický vývoj právnych noriem

Chammurapiho zákonník
- pokladá sa za najst. právny kódex
- Starobabylonská ríša (Chammurapi zomrel 1686 p. n. l.)
- skladal sa z 280 paragrafov, kt. boli spracované tak, aby boli prístupné každému
- oblasti: trestné právo, oblasť obchodu, štátna správa, právne vzťahy v každodennom živote
- zásada: „oko za oko, zub za zub"
- sám Chammurapi označil rok jeho vzniku za „rok, v kt. som položil základy spravodlivosti"

kontinentálna (európska) právna

Integračné kritériá do EÚ

Na zasadnutí Rady Európskej únie (Rady ministrov) v júni 1993 v metropole Dánska - Kodani - prijali členské štáty EÚ rozhodnutie rozšíriť Úniu o krajiny strednej a východnej Európy. Rozšírenie už teda nebolo otázkou ,,či", ale ,,kedy" sa tak stane. Podmienkou vstupu sa stalo plnenie politických a ekonomických kritérií, známych ako Kodanské kritériá, ktoré musí každý uchádzač o členstvo splniť, a ktoré musí Európska komisia vziať do úvahy pri návrhu svojho predbežného stanoviska.
Koda

Klasifikácia základných práv a slobôd

Popri systéme práv a slobôd občanov, ktoré majú svoj základ v Ústave SR, sú mnohé z nich a ďalšie práva podrobne rozvedené v ďalších právnych normách, ktoré musia byť v súlade s touto ústavou, prípadne s inými ústavnými normami.
V súvislosti s klasifikáciou základných práv a slobôd treba predovšetkým uviesť princíp, ktorý sa uplatnil aj v obsahu ústavy a to, že ústava na prvom mieste upravuje okruh práv tzv. prirodzenoprávnej povahy. Tieto práva štát ústavným zákonom uznáva, vyhlasuje ich

Koncepcia prevencie kriminality v pôsobnosti MV SR

V decembri 1992 vláda Slovenskej republiky prerokovala „Program vlády SR v boji proti zločinnosti vrátane účinného pôsobenia prevencie“. Uznesením č. 984 uložila ministrovi vnútra a ministrom ďalších zainteresovaných rezortov spolupracovať pri vypracovaní celospoločenskej koncepcie prevencie kriminality. Ustanovila Radu vlády SR pre prevenciu kriminality a jej vedením poverila ministra vnútra SR. Súčasne vláda odporučila v rámci ústredných orgánov štátnej správy zriadiť špecializované pracoviská pre prev

Konflikt

Každý z nás má určitú predstavu o význame tohoto slova. Naša prvotná myšlienka je založená na subjektívnych skúsenostiach a nemusí sa zhodovať s definíciami iných ľudí. Jedno však majú spoločné: konflikt je v našich predstavách úzko spojený s následkami. Až o čosi neskôr, pri hlbšom a detailnejšom skúmaní problému, sa začneme zaujímať o skutočnú príčinu konfliktu.


V tejto práci sa chcem zaoberať celkovým vývinom konfliktu od jeho vzniku, príčin, znakov, prejavov a všetkého

Láska

Láska
Láska nemá presnú definíciu, i keď sa ju pokúšali vysloviť už viacerí múdri ľudia. Niektorí dokonca rozdeľujú a rozlišujú zaľúbenosť od lásky, i keď oboje po sebe nasleduje, jedno i druhé je plynulým prechodom.

Čo je to, čo spája muža i ženu, i keď sa predtým nepoznali, i keď prišli z rozdielnych krajín a sú rozličných rás? Často sú to bytosti, ktoré nezodpovedajú doterajším predstavám ideálnej ženy a muža. Čo je to za silu, ktorá nedovolí rešpektovať múdru radu r

Liberalizmus

Termín „liberál“ sa používa od 14. stor., ale mal veľmi veľa významov. Označoval triedu slobodných ľudí, teda ľudí, ktorí neboli ani nevoľníkmi, ani otrokmi. V súvislosti so spoločenskými postojmi mal tiež význam otvorenosti alebo slobodomyseľnosti. Postupne sa začal používať v kontexte slobody a voľby. Termín „liberalizmus“ sa objavil oveľa neskôr a prvýkrát bol použitý začiatkom roku 1812 v Španielsku. V 40–tych rokoch sa už bežne v Európe používal k samostatnému súboru politických ideí.

Manželstvo

Ľudia vychádzajúc zo svojich potrieb, pocitov, či predsudkov, sú spoločenskými tvormi, ktorí až na určité výnimky postihnuté nejakými anomáliami vyhľadávajú svojich partnerov. Tích si vyberajú zo skutočne bohatej ponuky, vychádzajúc zo situácie, v ktorej sa ocitajú, ktorá je v danej chvíli najdôležitejšia, alebo ktorá sa práve naskytá. Vznikajú rôzne zväzky, či už zväzok dvoch či viacerých spolužiakov, obchodné zväzky, alebo zväzky náhodné, komunikačné tzv. „spolustolovnícke zväzky “ a mnoh

Marx a Hegel

Marx a Hegel
Títo dvaja veľkí filozofi formovali svoje dobové názory na spoločnosť a spájali ich s pohľadom na ekonomiku a priemyselnú revolúciu.

Patrili medzi predstaviteľov osvietenstva, nového smeru myslenia 17. a 18. storočia. Osvietenstvo vytvorilo zvláštny priestor pre racionálne myslenie a skúsenosť, a všeobecne napadlo existujúce povery. Osvietenstvo prinášalo šancu, že by budúcnosť mohla poverčivú interpretáciu ľudskej existencie nahradiť racionálnym vysvetlením existencie človeka

Marxizmus až po Lenina

„Filozofovia svet len rôzne vykladali, ide o to ho zmeniť.“

Karl Marx sa narodil v roku 1818 v Trevíri, je zakladateľ vedeckého komunizmu, dialektického a historického materializmu a vedeckej politickej ekonómie, vodca a učiteľ medzinárodného proletariátu. Na univerzite v Bonne sa zoznámil s Heglovým učením, pridal sa k mladoheglovcom a zároveň ho ovplyvnili názory Ludwiga Feuerbacha ( kritka náboženstva za prevrátenie vzťahu medzi bohom a človekom: nie boh stvoril človeka, ale človek stvoril boha a

(2/18)
>>