Operačný manažment - otázky, vypracované

1) Trojuholníková metóda
princíp spočíva v tom ,že pracoviská medzi ktorými je najväčší prepravoaní objem sa umiesťnia čo najblišie k sebe. Ďalšie pracovisko, ktorá má najväčší dopravný vzťah(p3), s ktorýmkoľvek z dvoch pracovísk (p1,p2) sa umiestní do trojuholníka k týmto dvom, postupujem ďalej analogicky.

2)MRP1, MRP2
MRP = material requirement planing – systémy plánovania výroby
- technika plánovania potreby materiálu a časového rozvrhovania dodávok materiálu, zadávania a odvádzania vo výrobe, tvorí most medzi riadením zásob a riadením výroby.
- Vychádza z hlavného výrobného plánu pre produkty, na jeho základe vykonáva prepočet potreby príslušných položiek z kusovníka, prepočet potreby príslušných položiek až po nakupovaný materiál a stanovuje lehoty ich prísunu tak, aby výroba a kompletácia v ýrobku prebiehali podľa potreib hl. plánu
- Funguje podľa rovnice:
Počítačová zásoba + dodávka = spotreba + konečná zásoba

Algoritmus počítačového programu, na ktorom je založený systém MRP sa zakladá na dvoch princípoch:
1. MRP rozdeľuje celkové požiadavky na diely a materiály A na komponenty
2. MRP vyvažuje objednávku podľa pl. termínu odvádzania ku ktorému majú byť uskutočnené

Metodika MRP je rozpracovaná v dvoch modifikáciaách:
A) MRP I. – plán materiálových potrieb = material requirements planning
B) MRP II. – plán výrobných zdrojov = manufacturing resource planning

3) Faktory vplývajúce na optimálnu veľkosť zásob
Optimálna veľkosť poistnej zásoby = optimálna veľkosť dodávateľských služieb, je maximom rozdielu medzi úsporou N z nedostatku a N na držanie poistnej zásoby

4) Spôsoby zadávania do výroby, výhody a nevýhody
POSTUPNÝ SPOSOB: - celá výrobná dávka je odovzdávaná z pracoviska na pracovisko vcelku, výrobný cyklus výrobnej dávky je podom daný vzťahom:
SÚBEŽNÝ SPOSOB:
 ak sa nezvažujú časy prípravy a zakončenia a časy technologických operácií a prestávok:
KOMBINOVANÝ SPOSOB:
 ak sa nezvažujú časy prípravy a zakončenia a časy technologických operácií a prestávok:

5) Výrobný rytmus
Rytmus : na rozdiel od taktu berie do úvahy aj straty
Vzorec : r = Ftv – ( tzt + tzo )/ Q x ( 1 + z/100)
Tzt – straty sposobené techno. Nedostatkami
Tzo – organizačné straty
Z – percento nepodarkovosti

6) Výrobný takt: interval kt. uplynie medzi dvoma po sebe nasledujúcimi súčiastkami. Vzorec: T= Fv/ Q Fv- využiteľný časový fond riadenia
Q – počet súčastí alebo výrobkov
7) Subjekt a objekt OM
Predmetom OM sú procesy a produkty! OM predstavuje systematické organizovanie a riadenie procesov, ktoré transformujú vstupy do hotových produktov schopných uspokojovať potreby a to jednak v ziskových, ako aj neziskových organizácií.
OM = časové, priestorové a funkčné usporiadanie a usmerňovanie procesov prebiehajúcich v organizácií.

Subjekt riadenia:
a) jednotlivec
b) vnútorne usporiadaný komplex organizácie útvaru, ktorého obsahom činnosti je vykonávanie riadiacich aktivít.
Subjekt riadenia môže predstavovať diferencovaný počet spravidla hiearchicky usporiadaných útvarov, ktoré tvoria tzv. organizačnú štruktúru riadenia

8) Základné okruhy OM
1. Okruh orientovaný zákaznícky
2. Okruh orientovaný prognostikou
9) Def. Procesu a procesový reťazec
Proces: skupina logicky usporiadaní aktivít z jasne definovanými vstupmi a výstupmi, pričom vstupy sa v priebehu procesu transformujú na výstupy.
Typy transformácie: fizikálna (delenie, rezanie), chemická, biologická, informačná, priemesťňovanie, uchovávanie.
Procesný reťazec (logistický) – vzájomne prepojené procesy a zúčastnené jednotky podieľajúce sa na tvorbe produktu od jeho projektovania cez zaisťovanie vstupov, vlastnú tvorbu produktu až po odovzdanie zákazníkovi.
Dekompozícia a agregácia v procesnom reťazci:
Projektovanie Zásobovanie Výroba Montáž Expedícia

10) Členenie výrobného procesu
11) Etapy vyrobného procesu
projektovanie, výroba, montáž, zásobovanie: plánovanie potreby, výber dodávateľa, sledovanie objednávky, uskladnenie dodávky, vystavenie objednávky: vypísanie, kontrola správnosti a odoslanie

12) Logistické Y
13) Záujmi marketingu
14) Zmenové a odchylkové konanie
Zmenové a ochýlkové konanie: účelom je:
1. zaviesť, udržať systém povoľovania zmie a odchýlok
2. viesť o nich evidenciu, aby bolo možné spätne sledovať ich dopad.

Zmena má trvalý charakter, zaznamenáva sa do dokumentácie, kým odchýlka má iba dočasný char a nezaznamenáva sa do dokumentácie. Aj zmena, aj odchýlka musí byť posúdená zodpovednému pracovníkovi a jedine s ich súhlasom môže byť realizovaná. Systém zmien a odchýlového konania musí byť náležite zdokumentovaný, aby sa v prípade neskoršej potreby dalo spätne zistiť dopad tejto zmeny na kvalitu finálneho výrobku.

Test B
1) Definícia OM
OM predstavuje systematické organizovanie a riadenie procesov, ktoré transformujú vstupy do hotových produktov schopných uspokojovať potreby a to jednak v ziskových, ako aj neziskových organizácií.
OM = časové, priestorové a funkčné usporiadanie a usmerňovanie procesov prebiehajúcich v organizácií.

2) Definícia Produktu
Produkt – definícia: v širokom zmysle je to výsledok produkčnej činnosti, výrobky a služby.
Produkty rozlišujeme:
a) produkty na končnú spotrebu (potraviny, odevy., obuv..ˇ
b) produkty určené na výrobnú spotrebu (stroje, zariadenia)

3) Členenie produktu
1. Podľa charakteru produktu - vlastností:
a) výrobky (materialna povaha)
b) služby (nemateriálny povaha)

2. Podľa kritéria použitia:
a) P finálne spotreby
b) Produkty výrobnej spotreby

3. Podľa spôsobu použitia:
a) p jednorazovej spotreby (potraviny)
b) p opakovaného použia (dlhodobej sporeby, napr. odev...)

4. Podľa charakteru dopytu:
a) so sezónnym dopytom (kolísavým), napr. letná obuv a pod.
b) s klesajúcim dopytom
c) s rastúcim dopytom

5. Podľa kritéria zakončenosti (finalizácie):
a) ukončené produkty – odev, obuv...
b) poloprodukty (medziprodukty) – z hľadiska podniku so jeho finalnym produktom a z hľadiska použitia si vyžadjú ďalšie spracovanie (múka, vlákna..)

6. Podľa množstva:
a) kusy
b) séria
c) hromadná

7. Podľa pohyblivosti:
b) stacionárny
c) pohyblivý

8. Podľa zložitosti:
a) jednoduchý
b) zložitý

9. Podľa tvaru a podoby:
a) upravovateľný
b) formovateľný

4) Faktory ovplyvňujúce procesy
Faktory ovplyvňujúce proces 5M:
1. Man – človek
2. Machine – stroj
3. Material
4. Methody
5. Milien – prostriedky

5) Spôsoby zabezpečenia nových výrobkov
6) Definícia a účel výroby
Výroba = transformácia vstupov na požadované výstupy pomocou pracovnej sily, strojov a nástrojov, prípravkov.

Výrobný systém – stroj, prístroj, budovy, ľudia – to fyzické, čo vidíme na dielňach

Účel výroby: tvorba výrobkov vo svojej podstate predstavuje transformáciu materiálu do formy schopnej uspokojovať určitú konkrétnu potrebu človeka. Východiskom je vždy produkt.
Na výrobný proces možno pozerať tak, že z hľadiska danej organizácie ako aj z hľadiska určitého štátu, ba aj celosvetovej ekonnomiky. Produkt, ktorý je z hľadiska podniku finálnym produktom môže byť z hľadiska ekonomiky poloproduktom (oceľ)

7) V čom sa prejavuje hierarchia výroby
a)vyhovujúca kapacita b)technológia c)dostat. kvalita d)požad. flexibilnosť e)kvalifikácia pracov. f)inovatívnosť g)dost. produktivita
8) Hlavný záujem výroby
slúži k transformácií vstupov na požadované výstupy
- uskutočňuje sa za pomoci: prac. sily, strojov, nástrojov, prípravkov

9) Logistické Y
10) Definícia a účel štandardizácie
rozmanitosti, náhodnosti vo výrobnom procese, ako aj zabezpečenie jednoznačnosti výkladu prijatých rozhodnutí, prístupov a prvkov.
11) Priebežná doba
PRIEBEŽNÁ DOBA VÝROBKU

Priebežná doba = doba trvania určitej postupnosti nadväzujúcich činností v určitom logistickom reťazci. Predstavuje dobu na uplatnenie určitej požiadavky na výrobu výrobku až po jeho dokončenie.
12) Senkievov diagram
13) Šachovnicová
Šachovnicová tabulka – znázorňuje prehľadným spôsobom materiálové presuny (spravidla v hmotných jednotkách v t, ktoré sa uskutočňjú za zvolenú jednotku času medzi jednotlivými pracoviskami.
Odvoz P1 P2 P3 Pn
Prísun
P1
P2 500 ton
P3 300 ton
Pn
Do jednotlivých políčok takto zapíšeme objemy, ktoré sú medzi týmito jednotlivými pracoviskami prepravované a potom platí zásada, že medzi pracoviskami, kde je najväčší objem musí čo najemnšia vzdialenosť.
14) Kanban
zavedený toyotou a znamená označenie pre kartu všetkých štítok, funguje nasledovne:
a) Odoberajúce pracovisko ak zistí, že stanovená výška zásob (polotovarov) klesla na kritickú hodnotu ohlási túto skutočnosť dodávajúcemu pracovisku tak, že mu odovzdá kartu KANBAN.
b) Vyrábajúce pracovisko musí zabezpečiť dodanie v požadovanom množstve a čase. Dodávaný materiál sa odosiela aj s kartou.
Aby KABAN dobre fungoval, musí platiť:
 Spotrebiteľ (pracovisko) nesmie požadavať ani viac, ani skôr
 Dodávateľ nesmie vyrobiť viac, nesmie odovzdať nepodarky
 Riadiaci pracovník má vyťažovať rovnomerne jednotlivé úseky a pracoviská.
15) Metóda ABC
vychádza z Paretovho princípu 80:20, znamená to napr. že 20% položiek znamená 80% obratu u určitého výrobku.
Príklad:
Ak mám zákazku a na nej 1000 položiek, rozdelíme si tieto položko do 3 skupín ABC:
A) predstavuje čo do početnosti 20% položiek avšak 80% hodnoty v príslušnom výrobku
B) predstavuje 30% položiek čo do početnosti, ktoré sú 15% podielov na celkovej hodnote výrobku
C) predstavuje 50% položiek čo do početnosti, ktoré však predstavujú iba 5% celkovej hodnoty


16) Výrobný tok
17)Členenie času
Nutný informovateľný čas
a) čas jednotkovej práce
- čas závodnej práce
- čas smenovej práce

b )čas všeobecne nutných prestávok
- čas jednotkových všeobecne nutných prestávok
- čas závodných všeobecne nutných prestávok
- čas smenových všeobecne nutných prestávok
-
c) čas podmienečne nutných prestávok
- čas jednotkových podmienečne nutných prestávok
- čas závodných podmienečne nutných prestávok
- čas smenových podmienečne nutných prestávok
18) Špeciálne plánovanie
19) Špeciálna evidencia
20) Metóda stanovenia noriem