FINANČNÝ MANAŽMENT

FINANČNÝ MANAŽMENT

1. Čo je finančný manažmet?
Charakteristika
Finančný manažment sa zapodieva finančnými aspektmi činnosti podniku. Jeho obsahom je riadenie finančných procesov podniku v podmienkach trhového hospodárstva.
Základné prístupy k chápaniu úloh a cieľov podniku:
Participačný prístup – podnik predstavuje organické spojenie záujmových skupín: pracovníkov, manažérov, vlastníkov, veriteľov, dodávateľov a odberateľov. Tento prístup žiadnu z týchto skupín neuprednostňuje a preto žiada, aby manažment vyrovnane zabezpečoval ich záujmy.
Vlastnícky prístup – vychádza z priority subjektov, ktoré vkladajú do podnikov vlastný kapitál ako základ ich fungovania v podmienkach trhovej ekonomiky. Rozhodujúci sú teda vlastníci kapitálu.
Finančný manažmet chápaný ako riadenie finančných procesov v podniku zahŕňa štyri činnosti:
1.) Finančné plánovanie – hlavná úloha je formulovať finančné ciele podniku, ktoré vychádzajú zo základného cieľa podnikateľskej činnosti.
2.) Finančné rozhodovanie – zahŕňa strategické a operatívne rozhodnutia. Strategické rozhodnutia sa pritom týkajú najmä vzťahov podniku k ekonomickému okoliu a operatívne rozhodnutia sa zameriavajú spravidla do vnútra podniku.
3.) Organizovanie finančných procesov – každodenná činnosť, ktorá zabezpečuje, aby sa prijaté finančné rozhodnutia v podniku dôsledne uplatňovali.
4.) Finančná analýza a kontrola – hodnotí stupeň dosahovania finančných cieľov v uplynulých obdobiach (analýza ex-post) a identifikuje vývoj budúceho finančného zdravia podniku (analýza ex-ante).

Úlohy finančného manažmentu
Poznáme tri základné úlohy finančného manažmentu:
1.) Úloha získať pre podnik kapitál – charakterizuje sa ako proces financovania. Predpokladá dôkladnú znalosť tzv. ekonomického okolia, ktoré na podnik pôsobí. Externé zdroje kapitálu zahŕňajú vklady vlastníkov, úverové zdroje, nenávratné dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu, miestnych rozpočtov, účelových fondov a nadácií. Interné zdroje kapitálu sú odpisy, zisk po zdanení, vnútorná redistribúcia kapitálu.
2.) Efektívna alokácia kapitálu – charakterizuje sa ako proces investovania a zahŕňa vyhľadávanie (je úlohou strategického plánovania) a hodnotenie jednotlivých podnikateľských projektov.
3.) Rozdeľovanie finančných výsledkov – musí citlivo reagovať na vývoj externých faktorov a vnútropodnikové potreby. Externé faktory sú predovšetkým spôsob a intenzita zdaňovania podnikových dôchodkov. Rozdeľovanie disponibilného zisku je dané najmä vnútornými potrebami podniku.

Postavenie finančného manažmentu vo firme
Komplexným systémom riadenia podnikateľského subjektu je firemný mananžment. Jeho úlohou je organizovať kombináciu vstupov do organizácie – tj. materiálových, ľudských, finančných a informačných zdrojov – tak, aby sa dosahoval cieľ podnikateľskej činnosti. Finančný manažment je subsystémom komplexného systému – firemného manažmentu.


Úloha a postavenie finančného manažéra
Finanční manažéri sú funkčne špecializovaní – patria k manažérom špecialistom. Za viacero činnosti zodpovedajú finanční manažéri priamo, rozhodovanie je plne v ich kompetencii. Ide o vzťahy k finančnému trhu, účtovníctvo a daňové otázky. Nepriamo však pôsobia na rozhodovanie manažérov zodpovedných za ďalšie riadiace subsystémy. Ich rozhodnutia sa vždy prejavia vo finančných výsledkoch.
V malých podnikoch plní úlohy finančného manažéra spravidla jedna osoba, ktorá sa komplexne zapodieva problémami financovania podniku, investovaním, evidenciou a kontrolou.
Vo veľkých podnikoch stojí na čele finančného útvaru zvyčajne člen vrcholového vedenia a sú mu podriadené útvary zaoberajúce sa procesmi, ktoré vo firme už prebehli (napr. finančné účtovníctvo) a procesmi, ktoré prebiehajú alebo už prebehli (napr. finančné plánovanie).

Problém agentstva
Vlastníci zamestnávajú manažérov, aby v ich mene a v súlade s ich záujmami riadili spoločnosť. Vlastníkov označujeme ako principálov a manažérov ako ich agentov. V ich vzájomných vzťahoch vznikajú dva problémy:
• Manažéri sa môžu viacej sústreďovať na vlastné záujmy než na záujmy vlastníkov.
• Jestvuje informačná asymetria medzi vlastníkmi a manažérmi.
Treba zabezpečiť, aby manažéri konali plne v súlade so záujmami vlastníkov, to sa označuje ako problém agentstva. Na jeho riešenie sa uplatňujú dva postupy:
• Uplatnenie kontrolného systému – kontrolný systém zahŕňa vytvorenie vnútorných pravidiel, ktoré vymedzujú právomoci manažérov jednotlivých stupňov, a tým istým spôsobom obmedzujú slobodu ich rozhodovania. Je to veľmi nákladný systém a nikdy úplne nevyrieši problém.
• Systémy zainteresovanosti manažérov uplatňujú najčastejšie dva prístupy:
- Vrcholoví manažéri majú vo svojich zmluvách zahrnuté opcie na nákup istého počtu akcií firmy, ktorú riadia, a to na nákup v stanovenom budúcom termíne za cenu, ktorú má akcia na trhu v čase uzatvorenia zmluvy.
- Manažérom sa pridelí istý počet akcií spoločnosti, ak sa dosiahnu vopred určené ciele, ktoré nie sú tak úzko spojené s cenou akcií.