Matematika

MO 1:
Množiny, výroky
množina – ak viem o nejakom prvku povedať, či tam patrí
zadanie: vymenovaním, charakteristickou vlastnosťou
znázornenie: Vénove diagramy
označenie: množina ; prvok
operácie, vzťahy:
podmnožina (môže byť zhodná)
prienik (disjunktné množiny )
zjednotenie ( )
doplnok množiny (iracionálne čísla: )
rozdiel množín (všetko, čo patrí do , ale nie do )
vlastnosti:príklady: určiť množiny z ich prieniku, doplnkov; cez VD dokázať nejaké vzťahy; VD pre číselné obory
výroky – každá veta, o ktorej má zmysel hovoriť, či je pravdivá
hypotéza: neviem povedať hodnotu
paradox: tvrdenie, na ktoré zdanlivo nie je správna odpoveď
kontradikcia: zložený výrok, ktorý je vždy nepravdivý
tautológia: zložený výrok, ktorý je vždy pravdivý
jednoduché alebo zložené – spájané logickými spojkami: konjunkcia (+); disjunkcia, alternatíva; implikácia; ekvivalencia
obmena:

aspoň
max.
kompletne vypracované otazky na adrese: http://referaty.hladas.sk/download/maturita_matika.doc