Ekvivalentné úpravy rovníc

Ekvivalentné úpravy rovníc

výmena ľavej a pravej strany rovnice
pričítanie toho istého čísla alebo mnohočlena k obidvom stranám rovnice
odčítanie toho istého čísla alebo mnohočlena od obidvoch strán rovnice
vynásobenie oboch strán rovnice tým istým nenulovým číslom
vydelenie oboch strán rovnice tým istým nenulovým číslom


Príklad:

15a + 12 = 6a - 15 /-6a

15a - 6a + 12 = -15 /-12

9a = -15 - 12

9a = -27

a = -27 : 9

a = -3

Skúška: Ľ = 15 . (-3) + 12 = -45 + 12 = -33

P = 6 . (-3) - 15 = -18 - 15 = -33

Ľ = PRiešenie rovnice:

Odstránime z rovnice zátvorky a zlomky
Zjednodušíme obidve strany rovnice
Prenesieme členy s neznámou na ľavú stranu a čísla na pravú stranu rovnice
Zjednodušíme obidve strany rovnice
Vydelíme obidve strany rovnice koeficientom pri neznámej
Vykonáme skúšku správnosti dosadením vypočítanej hodnoty do pôvodnej rovnice
POZOR!

Ak je pred zátvorkou znamienko mínus, všetky znamienka v zátvorke sa menia na opačné!
Ak rovnicu násobíme číslom rôznym od nuly, násobíme ním každý člen rovnice!