Algebraický výraz

Výraz je akýkoľvek zápis vyjadrujúci čísla alebo vzťahi medzi nimi.
-výrazy zapisujeme pomocou číslic,písmen a znakov počtových operácií a zátvoriek.

-číselný výraz - výraz,v ktorom sa mimo znakov a zátvoriek objavujú iba čísla.
-každý číselný výraz má nejakú hodnotu,ktorú zistíme prevedením vyznačených matematických operácií (výpočtom)
-algebraický výraz je výraz,v ktorom sa objavuje jedno alebo viac písmen (tzv.premenné)
-člen algebraického výrazu - časť výrazu oddelená od ostatných častí znamienkami + alebo -

Poznámka:
Pri naznačenom násobení vo výrazoch s premennou znamienko krát nepíšeme.
3.a píšeme ako 3a
5.(b-3) píšeme ako 5(b-3)

pr.:2c + 8 dvojčlen
(s jednou premennou c)

5a - 4a + 6 trojčlen
(s jednou premennou)

0,1ab - 5ab + 12
(s dvomi premennými)

-obor premennej sú všetky čísla,ktoré môžeme za premennú dosadiť bez ohľadu na to,či bude mať výraz zmysel.Obor premennej vymedzuje zadávateľ úlohy a ak tak neurobí,tak je to množina všetkých reálnych čísel.

-mnohočlen - algeberaický výraz s dvomi a viac členmi (dvojčlen,trojčlen,štvorčlen

-stupeň mnohočlena je daný najvyššou mocninou premennej

-opačný výraz k danemu výrazu je výraz s opačnými znamienkami.

Upravy výrazov

-najskôr sa presvedčíme,či výraz má zmysel pre celý obor premennej
-pokiaľ pre niektoré hodnoty premennej v danom obore stráca výraz zmysel,potom tieto prípady vylúčime
-pokiaľ sa vo výraze objavia dva alebo viacej člennov s tou istou premennou,združíme ich a výraz upravíme.