Pocet referatov: 71

Motív vzbury proti utrpeniu, neľudskosti a neslobode v sloven skej a českej romantickej literatúre;

Ján Botto: Smrť Jánošíkova (úryvok)

Zomrieť! tak výrok, - dobre, ja chodil po zboji;
ale kto viacej zbíjal, ja, či kati moji?!
Ja chodil po zboji, po tom šírom poli,
aby som zabudol o ťažkej nevoli,
ja chodil po zboji poľanou bezdrahou,
aby som naučil pravde pyšných vrahov;
ja chodil po zboji za slobodou zlatou,
aby som rozrážal putá svojich bratov.
Sloboda, sloboda, slobodienka moja,
pre teba mne páni šibenice straja!

a) Vysvetlite

Motív vzbury proti utrpeniu, neľudskosti a neslobode

Slovenský romantizmus má svoje špecifické črty, ktorými sa čiastočne odlišuje od svetového romantizmu. Sú to predovšetkým podriadenie boja ľudu za národné a spoločenské oslobodenie národa (národne a politicky zameraný, mal užší vzťah; k národnej slovesnosti, napr: piesne, obrazy). Pre generáciu štúrovcov je príznačný senzualizmus - zmyslové a citové vnímanie.Samo Chalupka bol najstarší básnik štúrovskej družiny. Písal väčšinou historické spevy a piesne. Rodina Chalupkovc

Obraz 1. svetovej vojny v slovenskej a českej próze :

Božena Slančíková - Timrava sa narodila v rodine farára. Počas svojho života písala prevažne prózu. V nej mala svoje miesto próza s vojnovou tematikou. B. S Timrava nepodliehala ilúziam po skončení 1. svetovej vojny a utvorení ČSR. Napísala dve diela, v ktorých sa priamo vyskytuje problém vojna. Sú to : V čas vojny a Hrdinovia.

Rozsiahla novela Hrdinovia je kompozične usporiadaná na princípe kontrastu, ktorý vytvára rozdielnosť názorov na vojnu u ľudu a panských vrstiev. Kým ľud prijíma vojnu s ned

Obraz 1. svetovej vojny v tvorbe svetovej literatúry :

Títo autori patria do generácie mladých ľudí, ktorí sú múdrejší ako ich otcovia. Nazývame ich taktiež aj Stratená generácia. Títo autori zasiahli do bojov na európskom fronte počas 1. svetovej vojny, len aby obhájili ideály slobody svojej krajiny. Ľudské besnenie ovplyvňuje ich povahy, konanie a myslenie. Generácia ľudí, ktorí sú po príchode domov z vojnového frontu neschopní žiť inakšie, ako so svojimi vojnovými myšlienkami. Úplne inakšie sa pozerajú na veci ako ľudia, ktorí sa vojny nezúčastnili. Mier

Obraz prvej svetovej vojny v tvorbe svetovej literatúry.

Erich Maria Remarque (1898 - 1970)

- vl. menom Erich Paul Kramer

- ako osemnásťročný spolu so spolužiakmi z gymnázia odchádza na vojnu

- bol učiteľom, žurnalistom, ale nakoniec zostal pri písaní

- po úspechu svojho prvého románu (Na západe nič nového) sa presídlil do Švajčiarska (1933) ;V Nemecku zatiaľ jeho knihy verejne pálili a odňali mu nemecké štátne občianstvo

- 1933 do New Yorku, kde získal o niekoľko rokov americké štátne občianstvo;

Obraz človeka v literatúre od najstarších čias po súčasnosť

Antická literatúra - grécka, rímska
I. Staršia slovenská literatúra (r. 800 - 1780)
II. Novšia slovenská literatúra (r. 1780 - 1945)
III. Súčasná slovenská literatúra (od r. 1945)

Rozčlenenie na menšie etapy:
I. Staršia slov. literatúra (800-1780)
1. Stredoveká literatúra (800-1500)
2. Humanistická a renesančná literatúra (1500-1650)
3. Baroková literatúra (1650-1780)

II. Novšia slovenská literatúra (1780-1945)
1. Klasicizmus (1780-

Obraz fašizmu v slovenskej a českej próze; R Jašík, J Otčenášek

R. Jašík: Námestie svetej Alžbety (úryvok)

Bola mesačná noc.
Múry židovskej školy boli hrubé, okná posadené v hlbokých
výklenkoch. O stenu výklenku opierala sa dievčina s hviezdou a tvár
mala obrátenú k mesiacu. Luna sa pretískala čiernymi mračnami. Zavše
sa skryla, zavše poliala mliečnym svetlom mesto a jej poblednuté
líca.
Po školskom dvore chodila stráž a stráž chodila aj po ulici,
ktorú onedlho vydláždia prichystaným kamením.
Eva spyn

14 Obraz prvej svetovej vojny v tvorbe svetovej literatúry; H Barbusse, R Rolland, E M Remarque

R. Rolland: Peter a Lucia (úryvok)

Peter si položil hlavu Lucii na kolená, do priehybov
jej šiat, ako dieťa, spiace s tvárou pritúlenou k teplému
matkinmu lonu. A lucia bez slova rukami hladkala uši, oči,
nos, pery milého. Drahé zduchovnelé ruky, ktoré ako v
rozprávke sťaby mali ústočká na konci prstov! A Peter,
vnímavá klaviatúra, vytušoval podľa vlniek, čo sa šírili
prstami, všetky tie vzrušenia, prechádzajúce dušou
milenkinou. Počul ju vzdychať p

Od osobného k národnému sociálnemu svetovému a všeľudskému v lyrike Hviezdoslava.

Zhodnotiť ideový a umelecký prínos Hviezdoslava do literatúry a jeho programové zameranie. Poukázať na tématiku a pestrosť lyriky. Základné básnické prostriedky v ukážke (zvolania, opakovania, zložené slová, okazionalizmy, metafory, inverzia, presah stopy)Pavol Országh Hviezdoslav (1849 - 1921)

- narodil sa vo Vyšnom Kubíne v chudobnej zemianskej rodine - úcta k práci

- Študoval v Miškovci (vzorom sa mu tu stali Pet a Arany - prvé básne v maďarčine); potom pr

Osvietenské myslenie a jeho obraz v slovenskej klasicistickej literatúre, idea slovanskej vzájomnost

Charakterizujte idey osvietenstva ako podnet k narúšaniu feudálnych vzťahov, rozvoja národného cítenia v literatúre; Herderova idea slovanstva a podmienky jeho vzniku - národnostný útlak, porovnanie snáh Kollára a HolléhoOsvietenstvo

Je to protifeudálne myslenie na sklonku 17. a začiatku 18. storočia. Na čele francúzskych osvietencov stál Francois M. A. Voltaire. Spočiatku propagoval osvietenskú monarchiu neskôr sa prikláňal k republikánskej forme štátu. Bol vášnivým nepr

Postavenie zemianstva v umeleckej tvorbe

Ján Kalinčiak bol jedným z významných prozaikov slovenského romantizmu. Písal aj poéziu, ale jeho prozaické dielo je také rozsiahle, že zatienilo básnicku tvorbu. V jeho dielach sa vystriedalo viacero romantických motívov : láska, historické príbehy, baladické námety, národ a pod. Medzi jeho poéziou a prózou je tematická súvislosť. Jedným z Kalinčiakových najvýznamnejších diel je dielo Reštavrácia s podtitulom Obrazy z nedávnych čias. Zaľudnil ju zemianskými postavami, ktoré sú malicherné, neschopné nija

Reagovanie na zložité národné, sociálne a osobné problémy v tvorbe I.Krasku a P.Bezruča.

Porovnajte hrdinov Kraskovej a Bezručovej poézie na základe analýzy konkrétnych básní.Od polovice l9.stor.vzniká literárna moderna ako prejav protirečení uprostred kapitalistickej spoločnosti a zároveň ako výraz individuálneho stvárňovania skutočnosti. Zrod súvisí s aktívnym odporom umelcom proti meštiackej ideologii a morálke.

Vedúce miesto medzi modernými smermi mal symbolizmus. Symbolizmus sa odlišuje od realizmu vzťahom ku skutočnosti, ktorý je iracionálny, vystupuje

Slovenská a česká preromantická a romantická literatúra

Motív vzbury proti utrpeniu, neludskosti a neslobody v českej a slov. lit.

(Samo Chalupka, Janko Kráľ, Botto, Mácha)Romantizmus v slovenskej literatúre

Štúrovci vystúpili v 40. rokoch 19. storočia, boli prvou slovenskou generáciou, ktorá vystúpila so samostatným národným, politickým a kultúrnym programom. Ich organizačným základom bol spolok: Spoločnosť česko - slovanská tj. študentský spolok pri evanjelickom lýceu v Bratislave. Slovenskí romantici sa starali

Ženy autorky a ženy hrdinky v slovenskej literatúre

Margita Figuli

- najskôr používala ppseudonym Oľga Morena; do literatúry vstúpila ako študentka s Dobroslavom Chrobákom prvé práce uverejňováné v časopise Živena a Slovenské pohľady; vo svijich dielach oživivovala Oravu

# novela Pokušenie

# novela Tri gaštanové kone

Opisuje lásku dvoch mladých ľudí Magdalény a Petra. Magdaléna - krásne dievča - dcéra krčmára. Peter - sirota, ktorý nejaký čas ako dieťa býval u Magdalény. Bol chudobný, tulák, skupoval

Zánik feudálnych vzťahov a nástup kapitalizmu

J. Chalupka bol jedným z najúspešnejších dramatikov slovenského romantizmu. Pôsobil ako farár. Počas svojho pôsobenia v Brezne dobre spoznal malomestský život, spiatočníctvo jeho cechových majstrov, odnárodňovanie a pod. Tu nachádzal aj námety do svojich hier, v ktorých sa mu podarilo vykresliť nevyhnutný zánik feudalizmu. Do dramatickej tvorby uviedol pojem " Kocúrkovo ", ktorým dnes označujeme pomery a ľudí s obmedzenými malomestskými náhľadmi. Jeho najúspešnejšou hrou je Kocúrkovo, alebo Len aby

Zánik feudálnych vzťahov a nástup kapitalizmu v slovenskej dramatickej tvorbe.

Dramatická činnosť bola u nás v XIX. storočí veľmi skromná, lebo nebolo spoločenských predpokladov na jej uplatnenie. Len potom ako vznikla početnejšia vrstva slovenských remeselníkov, obchodníkov a inteligencie vo väčších slovenských mestečkách, sa začalo organizovať najmä ochotnícke divadlo a vzniká domáca dramatická tvorba. Divadlo vzniklo na podnet vlastencov, ktorí pochopili, že na podnet hovorového slova sa dá preniknúť do širších vrstiev ľudu, ktorý nevedel ani čítať ani písať. Prvý ochotníc

Svetová romantická literatúra, spoločné a špecifické črty

Spoločenské pomery:

Koniec 18. st. sa niesol v znamení hesiel Veľkej francúzskej buržoáznej revolúcie: sloboda, rovnosť, bratstvo. Ich uskutočnenie prinieslo pád feudalizmu alebo jeho premenu na osvietenský absolutizmus. V hospodárskej oblasti začali prevláda kapitalistické výrobné vzťahy. Kapitalistické vzťahy založené na moci peňazí postupne ovládli človeka v celom jeho živote (ovplyvnili lásku, priateľstvo, rodinné vzťahy). Osobnosť sa narodila bez ochrany a začala pociťovať odcudzenosť k sv

Súčasná slovenská literatúra, problémy spoločenského života a ich

V próze po 1945 roku sa odrážali všetky protirečenia povojnového života. doznievala lyrizovaná próza, existenciálna próza, násilne sú umlčaní príslušníci Katolíckej moderny, doznieva nadrealizmus, vznikajú diela socialistického realizmu.

V zmysle žánru inklinuje próza k spoločenskému románu. Spisovatelia zobrazujú tému SNP, napr. V. Mináč - Smrť chodí po horách. román je založený na osobnom zážitku autora. Zobrazil boj partizánov, zverstvá fašistov a život partizánov a civilov v koncentr

Socialistická literatúra medzi dvoma svetovými vojnami. Novomeský, Gorkij, P.Jilemnický, J. Wolker.

V prvej polovici dvadsiatich rokov usilovali sa u nás niektorí autori tesnom kontakte s českou proletárskou literatúrou Devětsilu zapojiť svoju tvorbu do revolučného procesu. Písali do Proletárskej nedele, Mladého Slovenska a DAVu. Tu sa davisti pokúsili o formuláciu koncepcie socialistickej litaratúry.


Laco Novomeský
Narodil sa v Budapešti. Po prevrate sa presťahoval do Senice. Učil v Bratislave, potom bol redaktorom Pravdy v Ostrave a neskôr Rudého Práva v Prahe až do rozbitia Republiky. Vyv

Slovenský a český román 20 stor. J.C.Hronský, F.Hečko, V.Mináč, R.Jašík, A.Bednár, D.Tatarka, L.Mňač

Rudolf Jašík

Jeho literárna činnosť vychádz z detstva na Kysuciach, neskoršie z činnosti v komunistickej strane, z účasti na východnom fronte v druhej sv. vojne a v SNP.

Jeho prvým románom je Na brehu zázračnej rieky, v ktorom sa stretávame s rozdielnymi ľudmi z Hrubého pľacu, ale aj so spoločnou biedou a hladom. V románe sa vytvárajú podmienky socialistického románu.

Z prostredia Kysúc je aj zbierka noviel Čierne a biele kruhy a nedokončené dielo Povesť o bielych kameňoch

(2/5)
>>