Pocet referatov: 399

Podnikové financie

1. Úvod
1.1 Skratky

?? Neistá/chýbajúca informácia (často napríklad meno)
CP Cenné papiere
Ma Majetok
OM Obežný majetok

2. Predmet Podnikové financie

2.1 Sylabus

1. Charakteristika podnikových financií a finančná politika podniku. Finančná politika podniku a ciele podnikateľskej činnosti. Finančné ciele podniku. Finančné rozhodovanie podniku. Základné kategórie využívané pri finančnom rozhodovaní podniku: cash flow, časová hodnot

Skratky A-D

A
Acquis Communautaire [akü komontér] Súhrn spoločných právnych predpisov EÚ (smernice, nariadenia, a pod.).
Akcia (Share, Stock) Cenný papier vyjadrujúci podiel na základnom imaní akciovej spoločnosti. Oprávňuje akcionára podieľať sa na riadení spoločnosti, zisku a likvidačnom zostatku. Môže znieť na meno a na majiteľa. Jej držiteľmi môžu byť v obmedzenom rozsahu aj zamestnanci.
obyčajná (Ordinary Share) Spája sa s hlasovacím právom a oprávňuje jej držiteľa na vyplatenie dividendy po u

Skratky E-L

E
EAN European Article Number – európsky systém číselných kódov na označovanie tovaru, využíva čiarové kódy snímateľné elektronickými skenermi

Earnings Zisk – pojem používaný korporáciami v USA, často sa mylne prekladá ako príjmy
E-banking Elektronické bankovníctvo

EBITDA Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization – zisk pred odrátaním úrokových platieb, zaplatených daní z príjmov a odpisov hmotného a nehmotného majetku.
E-business, E-o

Skratky M-Z

M
Maastrichtská zmluva Zmluva o EÚ, ktorú vo februári 1992 v holandskom Maastrichte podpísalo 12 členských štátov Európskeho spoločenstva. Skladá sa zo Zmluvy o hospodárskej a menovej únii a zo Zmluvy o politickej únii.

Maastrichtské kritériá Ekonomické podmienky, ktoré musia splniť žiadatelia o členstvo v Európskej menovej únii. Týkajú sa podielu verejného dlhu na HDP, podielu fiškálneho deficitu na HDP, výšky inflácie, úrokových sadzieb a volatility národnej meny.

Maklér

Základné formy podnikania

Podnik
- je samostatná hospodárska jednotka, ktorá využívaním výrobných činiteľov vyrába výrobky alebo poskytuje služby určené na predaj
- je to súhrn hmotných (fyzický kapitál, majetkové práva), nehmotných (obchodné meno, postavenie na trhu, povesť) a osobných zložiek (štruktúra a kvalifikácia zamestnancov) podnikania
Podnikanie je sústavná činnosť, ktorú podnikateľ uskutočňuje samostatne, vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnuť zisk.
Podnikanie a organiz

Právne formy podnikania v SR

Podnikanie je sústavná zárobková činnosť uskutočňovaná podnikateľom vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, ktorej cieľom je dosahovať ZISK. Právne normy: * obchodný zákonník
* živnostenský zákon
Subjekty: podnikať môžu fyzické aj právnické osoby.
Podnikanie sa vždy spája s rizikom neúspechu, ktoré je potrebné vopred odhadnúť a správne mu čeliť.
Členenie podnikov podľa formy vlastníctva: 1.) => štátne
=> manažérske
=> verejnoprospešné
2.)

Obchodné spoločnosti, družstvá, združovanie podnikov

právna norma: Zákon č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník
- upravuje postavenie podnikateľov, záväzkové vzťahy, účtovníctvo, obchodný register, obchodné meno, hospodársku súťaž, ...

- obchodná spoločnosť – PO založená za účelom podnikania
- združenie 2 alebo viacerých podnikateľov, ktorí sa rozhodli podnikať pod spoločným obchodným menom
- osobná – všetci spoločníci ručia neobmedzene svojím majetkom (preto nemusia tvoriť základné imanie) a osobne sa zúčastňujú na r

Najčastejšie formy podnikania

Najčastejšími formami podnikania alebo samozamestnávania sú tzv. živnostenské podnikanie a podnikanie formou tzv. obchodných spoločností.

Hlavný rozdiel medzi oboma formami spočíva v tom, že živnostník (nazývaný fyzickou osobou), podniká na svoje meno a k založeniu svojej firmy potrebuje tzv. živnostenský list, zatiaľ čo obchodná spoločnosť (nazývaná právnickou osobou) podniká menom celej spoločnosti, teda všetkých spoluvlastníkov a k jej vzniku nestačia živnostenské listy ich zakladateľov, a

Získavanie zamestnancov

Je možné povedať, že je to prvý krok v celom reťazci práce personálneho manažéra. Získavanie a výber pracovníkov je procesom realizácie zámerov personálnej politiky a stratégie. Východiskom sú informácie o potrebe pracovníkov, ich štruktúre a o zdrojoch pracovných síl, a to externých a interných.
Ide o súbor činností, ktorých cieľom je optimalizácia rovnice, kde na jednej strane stoja požiadavky podniku na pracovníka a na druhej strane uchádzač o prácu.
Význam výberu pracovníkov spočíva v

Výber zamestnancov a personalistika

Výber zamestnancov – dva základné kroky:
- vyhľadávanie pracovníkov
a) interné zdroje – uvoľnení pracovníci v rámci reorganizácie
b) externé zdroje – absolventi škôl, nezamestnaní, ženy v domácnosti

- vlastný výber pracovníkov
a) predbežná selekcia – roztriedenie záujemcov na tých, ktorí prichádzajú do úvahy na príslušné miesto a tých, ktorí nespĺňajú kritériá. b) interwiev – pohovor s vybranou skupinou – osobný pohovor, psychotest, test zručnosti

Podnikateľský plán

1. Základné údaje

Firma:

Sídlo:

Právna forma podniku: Združenie nemá spôsobilosť na právne úkony, ale zmluvné strany sú v zmysle § 9 občianskeho zákonníka spôsobilé uzatvárať zmluvy, lebo účel združenia je svojou povahou primeraný rozumovej a vôľovej vyspelosti zmluvných strán.

Študentská spoločnosť je založená na základe zmluvy o združení fyzických osôb.

2. Zhrnutie projektu

Študentské spoločnosť (š. s.) .........pô

Podnikateľský plán (osnova)

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN

1. FUNKCIA PODNIKATEĽSKÉHO PLÁNU

Podnikateľský plán je určený na to, aby demonštroval ako finančným inštitúciám poskytujúcim kapitál, tak obchodným partnerom zdravé základy podnikateľského zámeru a aby zároveň slúžil podnikateľovi ako kontrolný nástroj pri realizácii jeho podnikateľského zámeru. To znamená, že plní funkciu nástroja, ktorý dokumentuje reálnosť podnikateľského zámeru a reálnosť cieľov podnikania. Je veľmi užitočným nástrojom pri r

Podnikateľský plán

1. Zhrnutie projektu

Študentská spoločnosť 3D EFFECT pôsobí na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne, v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia. Táto spoločnosť funguje za pomoci neziskovej organizácie JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO (ďalej len JA SR). Cieľom projektu je pomôcť študentom zorientovať sa v podmienkach trhovej ekonomiky. Okrem teoretických poznatkov by študenti mali získať aj praktické skúsenosti v oblasti podnikania. Spoločnosť bude svoje výrobky a služby orientovať najmä na trh rovesníkov (sp

Štruktúra a obsah podnikateľského plánu

Podnikateľský plán má tri dôležité úlohy:

 núti podnikateľa premyslieť si dôležitý aspekt podnikania a logicky posúdiť všetky otázky spojené so založením podniku

 poskytuje potencionálnemu investorovi, prípadne spoločníkovi informácie, na základe ktorých sa môže rozhodnúť o financovaní alebo o spoluúčasti na projekte

 je použiteľný ako sprievodca podnikateľa pri rozbehu podniku a tiež ako užitočný monitorovací nástroj pre s

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN

Podnikateľský plán má tri dôležité funkcie:
1. Pri jeho vypracovávaní je podnikateľ nútený dôkladne si premyslieť svoj podnikateľský zámer a porozumieť všetkým skutočnostiam, ktoré súvisia so založením a chodom podniku
2. Podnikateľský plán poskytuje potenciálnemu investorovi informácie, na základe ktorých sa rozhoduje, či bude projekt financovať.
3. Podnikateľský plán by sa mal používať ako sprievodca počas skutočnej činnosti firmy. Napriek tomu, že žiadny plán nezodpovedá úp

Behavioristická (neoklasická) škola manažmentu

Behavioristická škola (neoklasická, medziľudských vzťahov) Rozvíja sa ako kritika klasických teórií. Základom sú vedy o človeku, dochádza k odklonu od tradičných teórií. Venujú mimoriadnu pozornosť neformálnej stránke organizácie- človeku. MEDDY FOLETOVÁ – zdôraznila potrebu vedeckého skúmania psychologických aspektov.

ELTON MAYO – prvý experimentoval s vedením, aby zistil faktory ovplyvňujúce výkonnosť. Rozhodujúci vplyv na produktivitu práce nemajú hmotné ale psychologické a sociologic

Cenné papiere

Akcie

Čo je akcia (účastina)
Akcie (účastiny) patria do skupiny majetkových cenných papierov kapitálového trhu.
Majetkové cenné papiere sú strednodobé a dlhodobé cenné papiere, ktoré sú dokladom o spoluvlastníctve na akciovej spoločnosti alebo na inej forme obchodnej spoločnosti, podielového fondu, družstva a pod. Do tejto skupiny cenných papierov patria okrem akcií aj podielové listy, podiely, podielnické družstevné listy, kuksy a pod.
Akcie sú na kapitálových trhoch najrozšír

Cenné papiere

Podielové fondy

Podielový fond je majetok pozostávajúci najmä z cenných papierov a peňažných prostriedkov, ktoré sú v spoločnom vlastníctve investorov. Ich vlastnícke práva k majetku v podielovom fonde sú reprezentované podielovými listami a každému investorovi patrí časť majetku zodpovedajúca výške jeho investície. Podielový fond vzniká tak, že veľké množstvo malých investorov vloží svoje úspory na jedno miesto - do fondu a zverí ich do správy profesionálnemu správcovi -tzv. správcovskej

Vývoj histórie teorie manažmentu (seminárna práca)

ÚVOD

Manažment vznikol v USA. Príčinou, prečo sa začal manažment rozvíjať v USA boli predovšetkým 1. a 2. svetová vojna v Európe, Indočíne, Japonsku. Európske krajiny po 2.sv vojne musia obnoviť národné hospodárstvo a až následne mohli aplikovať v riadení národného hospodárstva prvky amerického manažmentu. 2. „Ázijské Tigre“, 3. Japonský manažment. Pri preberaní poznatkov z akéhokoľvek typu manažmentu je potrebné rešpektovať vlastné sociálnoekonomické a kultúrnohistorické podmienky

Vývoj teorií řízení. Klasifikace myšlenkových směrů

Klasický management. Psychosociální přístupy. Procesní přístupy. Systémové přístupy. Kvantitativní a empirické přístupy.

Pokud se podíváme na vývoj managementu můžeme vysledovat 4 základní vývojové etapy.

První etapa – historicky spadá od počátku 20. století – je charakterizována jako klasický management. Hlavními představiteli byli Fayol, Taylor, Weber.
Tato etapa je charakteristická zaváděním metod vědeckého řízení, stimulů ve formě úkolových mezd, začíná

(2/21)
>>