Rozdelenie managmentu

Rozdelenie managmentu: 1)klasický model: a)vedecké riadenie-Taylor b)admistratívne - Procesný prístup – činnosti výrob.podniku[obchodná,finančná,ochranná ,účtovná,riadiaca] manaž.funkcie[predvídanie, prikazovanie,koordinovanie,kontrola] 14zásad[deľba práce,autorita,jednotné prikazovanie&vedenie,podriad.čiastko vých záujmov,odmena,decentralizácia riadenia,stupnica hodností,poriadok,slušnosť, iniciatíva,súlad,jednota zamest.] c)byrokrat.model-Weber- elementárne oparácie,princíp hierarchie,sústava pravidiel(štandardnosť,právomoc),formáln e riadenie(odstup,nestrannosť),súlad kvalif.a požiadaviek, organiz.ideálneho typu-pevnosť a stálosť 2)neoklasický model organiz.=social sys.,motiv.=social.faktory,produktivita= spokoj.robot., neform.prac.skup.=určov.postojov robot.,neformal.štýl riadenia,vedúci majú aj social.schopnosť,kominik.kanály v hierarchii. Folletová,Mayo,Barnard(pred 2.sv.vojnou),Maslow(hierarch.potrieb-fyz iolog.potreby,potreby bezpečia,social.potreby,potreby uznania,potr,sebarealiz.), McGregor(teor.X/pesim./ a Y/optimist./) 3)moderná teória: a)rozhod.model: H.Simon[heuristika,prijatie najefektiv.riašenia] b)matematic.model:Churchman-OV c)systémový:Bertalanfy-všeobec.teor.syst ., Wiener-kybernetika, Beer-kyber.-človek-organizácia=samozegul ácia, Forrester-škola priemysel.dynamiky-6 tokov[suroviny...] 4)empirizmus(pragmatizmus) P.F.Drucker-5.zákl.čin.manag[ciele,org.p r....], riadenie podľa cieľov(MBO),týmová práca,diverzif.,inovácia,výkonnosť ľudí,včasná reakcia, Alfred Chandler:strateg.je rozhod.pre organiz.štrukt. Hickman&Silva: chyby vidia v kratkodob.cieloch,povrch.rozhodovanie,rý chle zisky =>snaha o vznik stratégie. Podnik.kultúra:3C:commitment(spolupatrič nosť),competence(podpora schopných),consistency(súdržnosť) Peters&Waterman:vysvetl.úpadku v 60a70 rokoch-analýza,racionalita.Znaky úspešných[1)sklon k činnosti-aktivita 2)blízko k zákazníkovi 3)podnikavosť,samostatnosť 4)zvýšená prod. 5)dodrž.sa cielov 6)robím čo viem-diverzifik. 7)malý riadiaci aparát 8)syntéza-1-7 spájanie pevných a voľných vlast.riadenia] Ohmae:3C:customers,competitors,company Heller:supermanagers, proti P&W Japon.management: dualizmus:1)západný amer.man. 2)povod.sys.riadenia: konfucianizmus-zlepšov.medziľud.vzťahov, zen-budhizmus-prekonanie JA, šintoizmus-orient.na spoloč.pôvod. J.M.ovplyvnili:Deming:zdokonaľ.kvality-k rúž.kvality Juran:organiz.vroby,zapracúvanie ludí,just-in-time Drucker-manag.&marketing,význam.orga niz.štrukt. Znaky:celoživ.vzdelanie,odmeňovanie,post av.odborov. Jap: Kolektivizmus,Celoživ.zamest.,Mzdový systém-veku,Postup-vek,sys.riadenia bottom-up.,tendenc.k centraliz.právomoci,kolektív.rozhodov.,k olekt.zodpov.,implicitné kontrol.mechanizmy,postup.inovač.zmeny,v ertikál.organiz.odboryMetódy rozhodovania:1,empiriické 2,matemat-štatistické +OV metody+TP 3,ostatné heuristické algoritmické a a neúplné štrukturované///add)1.empiicko-intuitív. skúsenosť 2.empiric.-analyt.3.expresné -na princípe zistovania-delfská met.-na vývoj inovácii, -brainstorming, , synectics(námetova, analogická diskusia) Klasifik. informácie 1. podľa obsahu procesov: ekonom. a mimoeko. 2. podľa ich pôvodu: externé interné 3. podľa dôsledkov: strategické taktické operatívne 4. p. vzťahu inf, k cieľu org. potreby na určenie cieľa (zaberpečenie realiz. cieľa,kontrola plnenia cieľa),5. p. úlohz v činnosti org. vzvol. rozhodnutia(vyvol čonnosť,neutrálne),6. p. stupna odvodenosti prvotné a druhotné,7. p. dôležitosti zaklad a odvodené,8. p. miery trvanlivosti stále a prementivé,9. p. dokumentácie dokumentovateľné a nedokum.Strateg. manag.1. poslanie podniku -- ciele, filozofia, defin. poslania 2.ext. a int. skúmanie podniku (1,odvetvová analýza-riziko nového konkurenta, miera súpereniea medzi exist. firmami, sila, zákazn, sila dodáv. , možnosť substit. výrobkov, 2, makroprostredie - makroekonmické, politic, vedec.-techn. ekolog., medzinárodné-/// interné prostr. -funkčný prístup a prís. na základe motiv. reťazca 3.strateg výberu (dlhod. ciele-ziskovosť, produktivita, konkur. postavene, rozvoj zamestnancou, vzťahy so zamestnan. technic. vocovstvo, zodpov. voči verej.,////strateg na úrvni podniku-- rastová, stabiliyačná, útlmová , kombinovaná,////strateg na urovni pod. jed.--strat. nákl. vodcovstva, str. difirenciácie, str. špecializácie)k 3. patrí aj BGC, GE, SWAP 4. implement. stratégia --fázy: určenie roč. cieľov, vyprac. funkč. strat. a vzprac. politík na usmerňov rozhodnut 5. kontrola plnenia -- vnútorná vonkajšia ////na vrcholovej úrovni--na najnižších úrovniach////všeobecná--špecifická////pr edbežná--priebežná--konečná////pravideln á--nepravidelná 6. spätná väzba Vedenie ľudí prístupy:1,na yákl. vlastností vedúceho 2,zam. na správ. sa vedúceho 3, situačný prístup add1, fyzické-vaha...,príprava-štúdium, výchova, intelig.,osobnost.vlast., vzťah k úlohám-rodpovedn. iniciatíva, social črty-prestíž,taktnostť, add2, a)vedenie podľa správania- štýly založené na využív. právomocí(autokratický, deokrat.,liberálny,) - Likertove štýly- explotačno-autoritatív.,benevolentne-aut orit.,konzultatívny, participatívno-skupinov. štýl-manaž. mriežka-malá pozor..ľudom a výchove,primárne venované ľudom,prim.venované výrobe4, maxim.roz. ľud. a výrobe, kompromis medyi produkciou a zamest.add3, -teor. premen. správania- sila manaž. osobnosti, sila podriad., situačné sily- fledlerova teor. efekt vedenia- moc pozície, štruktúra úlohy, vzťahy medzi ved. a členom skupiny man. role 1,interpersonálne- vedúci,vodca,spojka 2.informačné-monitor,rozširovaleľ, hovorca 3,rozhodovacie-podnikateľ, riešiteľ porúch , alokátor a vyjednávač man.schopnosti - odbrné, inpersonálne, cepčné,diagnostické, analitické