Dôležité nástroje integrácie aplikácií.

Kľúčový prostriedok pre spoluprácu aplikácii MS Office a možnosť ich integrovania s inými aplikáciami.
prepájanie a vkladanie objektov.
OLE- object linking and embedding

Využitie schránky
Ďalšie dôležité prostriedky podporované v office sú ODBC a MAPI
ODBC (open database connectvivity ) otvorená databázová pripojiteľnosť.
MAPI ( Messaging aplication programming interface ) programovacie rozhranie správ
OLE – jeden z protokolov výmeny dát: umožňuje vkladať
prepájať
ukladať objekty vytvorené v jednej aplikácii
od iných aplikácii WINDOWS, ktoré podporujú protokol OLE (klientská aplikácia)
- Podpora “úpravy na mieste“- do aktuálneho prostredia sa dostanú potrebné prvky rozhrania aplikácie, v ktorej bol objekt vytvorený.

Mechanizmus OLE
Umožňuje riadiť prácu v inej aplikácii z programového kódu objektov danej aplikácie. Spoločný jazyk aplikácii Office pre prácu s údajmi – Visual Basic pre aplikácie.
V niektorých aplikáciách- jazyk pre prácu s údajmi SQL- štrukturovaný jazyk pre tvorbu otázok.

Dynamická výmena údajov
DDE – Dynamic Data Exchange
Ďalší protokol, ktorý umožňuje výmenu dát medzi aplikáciami
Použitie – vtedy ak potrebujeme vymieňať údaje s aplikáciami, ktoré nepodporujú mechanizmus OLE
Konverzáciu DDE zahajuje , riadi a ukončuje klientská aplikácia.
Aplikácia typu server dostáva pokyny od klientskej aplikácie a odpovedá na ňu.
V podstate- množina niekoľkých metód funkcií alebo príkazov, ktoré sa rovnako volajú len prijímajú v rôznych aplikáciách rôzne parametre.
napr. zahájenie konverzácie DDEI
ukončenie konverzácie DDET

Metodika vytvárania buniek
vytvorenie predstavy o tabuľke a ak budeme vytvárať graf tak aj o ňom
kontrola nastavenia písma a prostredia
zápis hodnôt na list zošita
doplnenie vzorcov a funkcii
úprava tabuľky- ohraničenie, pozadie, odlíšenie dôležitosti tučným písmom, farebnosť
vytvorenie grafu
úpravy grafu
odstránenie pomocných výpočtov mimo tabuľky
finálna úprava tabuľky ( podmienené formátovanie, vysvetľujúce komentáre
k bunkám)
tlač


Možnosti tvorby buniek
vo všetkých aplikáciách Office
tabuľky, ktoré obsahujú rôzne zložité formátovanie (odsadenie, číslovanie, odrážky)-Word
aj jednoduché výpočty meniace sa na údaje -Excel
zložité výpočty, štatistické analýzy, z nich grafy- jednoznačne Excel
rýchle triedenie a vyhľadávanie v tabuľkách typu zoznam- Excel, Access
triedenie riadkov- Excel, Access, Word
triedenie stĺpcov tabuľky podľa riadkov Excel

EXCEL 256 stĺpcov a 65 536 riadkov, 325 základných funkcii
WORD 63 stĺpcov a 32 767 riadkov, 18 základných funkcii

Náležitosti tabuľky
1. nadpis : - stred -bez bodky - väčšie písmo - logické celky
2. názvy stĺpcov: - j. č. – počiatočné písmená veľké
3. riadky: názvy ako stĺpce: - oddelené vodiacou čiarou
- niekedy vynechaná alebo ......
4. pri stĺpcoch sa oddeľovacie čiary nevynechávajú
5. rovnaká merná jednotka : - nad tabuľkou doprostred
- pod nadpis
- v zátvorkách ( hranaté, guľaté)
- resp. pravý dolný roh ( so zátvorkami alebo bez)

Ďalej v tabuľke môže byť
6. dátum vyhotovenia: - pravý horný roh - ľavý dolný roh -menšie písmo
7. vysvetlivky : ľavý roh pod tabuľkou
8. kto tabuľku spracoval: - meno buď vpravo, ak je pripojený aj vedúci tak vľavo a zodpovedný pracovník vpravo pod tabuľkou

- dôkaz, že na vyplnenie nebolo zabudnuté
• údaje sú neznáme alebo nespoľahlivé
údaje logicky nemožné

Použitie programu EXCEL
pre rôzne aplikácie
Základne tabuľkové aplikácie:

Učtovné tabuľky: -zautomatizovanie finančných operácií, finančných prevodov
-inventarizácia
-evidencie
-fakturácie

Finančné modelovanie:
- tvorba finančných modelov a vykonávanie citlivostnej analýzy
- viacúrovňové zlučovanie
finančné centrá  finančné oddelenia  divízie celkové súhrny spoločnosti

Databáza
- jednoduchá práca
- prístup k údajom uloženým v rôznych formátoch