Excel

MS Excel- je tabuľkový procesor, ktorý sa používa na evidenciu , analýzu a na podávanie kvantitatívnych informácií napr.: vytváranie rozpočtov súpis výrobkov...
Súbor , ktorý vytvoríme a uložíme v Exceli sa nazýva zošit , ten obsahuje hárky.

Spustenie a práca v Exceli

Microsoft Excel môžeme spustiť rôznymi spôsobmi :
 Kliknutím na ikonu Microsoft Excel (Start/Programy/Microsoft Excel)
 Použitím pripravenej šablóny ( Start/Nový dokument Office/ Riešené úlohy)
 Otvorením súboru Dokumenty (Dokumenty na pracovnej ploche)
 Otvorením už existujúceho zošita (Start/otvoriť dokument Office)

Po kliknutí na ikonu sa zobrazí okno /viď. obr.1/ programu s novým zošitom. Počas práce v Exceli môžeme kedykoľvek otvoriť ďalší nový zošit alebo niekoľko zošitov naraz. Každý nový zošit zobrazuje nastavené meno /“Zošit1“,“Zošit2“..../. Číslo za názvom „Zošit“ zodpovedá počtu otvorených zošitov, ktoré sme otvorili. V zošite sa pohybujeme pomocou klávesnice alebo myši.

Práca s ponukami a pracovnými panelmi

Všetky príkazy v Exceli sú usporiadané v ponukách na pracovnej lište, pričom každá lišta obsahuje zoznam príslušných príkazov.
Ponuky delíme na :
1. Miestnu ponuka - zobrazuje často používané príkazy
2. Rozšírenú ponuka - zobrazuje všetky príkazy, ktoré v danej ponuke môžeme použiť

Príkaz v ponuke, ktorý pokračuje troma bodkami /.../ naznačuje možnosť otvorenia dialógového okna , ktoré poskytuje ďalšie informácie.
Základné schopnosti zošita

Vytvorenie zošita v Exceli nie je zložité a rovnako jednoduché je aj vkladanie dát do buniek . Bunky obsahujú menovky alebo hodnoty. Tie upravujeme pomocou klávesnice alebo myši. V Exceli môžeme použiť rôzne nástroje na zjednodušenie vstupu dát a opraviť pravopisné chyby. Obsah buniek môžeme premiestňovať alebo kopírovať do iných buniek .
Vkladanie položiek do buniek

Poznáme Tri základné typy položiek :
1. Menovka – text v bunke, pomocou ktorého je možné identifikovať obsah buniek v hárku
2. Hodnota – číslo, ktoré vkladáme do bunky
3. Vzorec – kalkulácia, ktorá obsahuje odkazy, hodnoty a aritmetické operácie buniek

Pri práci s bunkou musíme bunku najskôr vybrať- musí byť aktívna. Ak pracujeme s väčším počtom buniek naraz musíme bunky vybrať ako oblasť , pričom bunky môžu byť vedľa seba alebo oddelené.
V Exceli Tiež obsahuje funkciu automatického vyplňovania. Táto funkcia vyplní údaje, ktoré sú zhodné napr.: ťahaním úchytu môžeme vkladať údaje v rade alebo môžeme kopírovať hodnoty , či vzorce susedných buniek.
Ak chceme do zošita vložiť údaje , ktoré sme už v hárku použili, môžeme ich vybrať/skopírovať/ a potom vložiť na iné miesto. Pri výbere a kopírovaní sú údaje uložené v oblasti pamäte nazvanej schránka.

V závislosti na počte vybraných buniek môžeme bunky skopírovať nasledujúcim spôsobom :
 Jedna bunka do jednej bunky – jedna bunka sa vloží do jednej bunky
 Jedna bunka do viacerých buniek – jedna bunka sa vloží do vybranej oblasti buniek
 Viacej buniek do jednej bunky – celý obsah schránky bude vložený do jedenej bunky
 Viacej buniek do viacerých buniek – celý obsah schránky bude vložený do vybraných buniek

Práca so vzorcami a funkciami

Po vpísaní údajov do hárku môžeme použiť na zjednodušenie práce vzorce. Na jednoduché výpočty si môžeme vytvoriť vlastné vzorce, pričom vzorce vytvárame pomocou hodnôt aritmetických operátorov a odkazov na bunky. Na zložitejšie výpočty používame už existujúce vzorce, tzv. funkcie. Vzorec Excelu sa vždy začína znamienkom rovná sa /=/. Vzorce sa upravujú podobne ako obsah bunky . Môžeme ich vybrať, vystrihnúť, kopírovať , vkladať, odstraňovať alebo formátovať. Názvy buniek so vzorcami sa pri kopírovaní menia. Ak vložíme vzorec na nové miesto odkazy so vzorcami sa automaticky prispôsobia novému umiestneniu tzv. relatívne adresovanie. Ak chceme aby vzorec presne odkazoval na jednotlivú bunku, musíme použiť absolútny odkaz. Absolútny odkaz zapisujeme pomocou symbolu „$“ . Vzorec potom vyzerá napr.: =B4$G$3.
Úprava hárkov a zošitov

Úprava zošita je nevyhnutná, pretože nemôžeme hneď od začiatku vedieť, čo všetko bude obsahovať. Zošit môžeme upravovať pridávaním, odstránením, premiestnením a premenovávaním hárkov. V ktoromkoľvek hárku môžeme vkladať a odstraňovať bunky, riadky a stĺpce, nastavovať šírku stĺpca a výšku riadku.
V Exceli môžeme tiež upraviť vzhľad tlačených údajov pomocou rôznych nastavení tlačenia, zahrňujúcich orientáciu strany, či hlavičky a päty.

Ďalšou možnosťou ako upraviť hárok je formátovanie. Formátovanie je vlastne kozmetická úprava obsahu buniek a mriežok. Napr.: aby vynikla dôležitá informácia, môžeme zmeniť vzhľad vybraných čísel a textu pridaním znakov, čiarok alebo použiť atribúty napr.: tučné písmo, veľkosť písma, typ písma, vzorky a obrázky. List tiež môžeme oživiť vložením grafiky /obrázky, štylizovaný text, organizačný diagram/. V Exceli môžeme použiť galériu KlipArt na vloženie už existujúcich prvkov, WordArt na úpravu štylizovaného textu a Organizačné diagramy na vytvorenie hierarktických diagramov alebo vlastné obrázky. K bunkám ďalej môžeme pripojiť komentáre, ktoré plnia akúsi funkciu prilepovacích papierikov.
Excel obsahuje aj kreslenie objektov.

Objekty rozdeľujeme do troch kategórií:
 Čiary – jednoduché alebo zakrivené čiary/oblúky/, ktoré spájajú dva body
 Automatické tvary – objekty /hviezdy, kruhy, ovály/
 Voľné tvary- nepravidelné krivky alebo mnohouholníky

S vytvorenými objektmi môžeme manipulovať rôznymi smermi Napr.: otáčať, vyfarbovať, meniť štýl.
Ďalšou možnosťou ako zatraktívniť zošit je použitie grafov .
Graf – je vizuálna prezentácia vybraných údajov, pričom MS Excel vytvára grafy založené na údajoch, ktoré sami vyberieme a zadáme.

Poznáme tri typy grafov:
 Skupinový graf – porovnáva hodnoty pre rôzne kategórie
 Plošný graf – zobrazuje zmenu hodnoty v časovom období
 Výsekový graf – porovnáva prvky celkovej jednotky