Charakteristika a funkcia programových prostriedkov

Pre efektívnu prácu je nutná spoľahlivosť a vyvážená spolupráca obidvoch zložiek počítačového systému – technického (hardware) a programového vybavenia (software).

Programové vybavenie = súhrn programov, ktoré mu ukazujú čo má robiť.

čo programové vybavenie riadi
čo programy sprostredkúvajú

Požiadavky na programové prostriedky
pri programových prostriedkoch posudzujeme tieto parametre:

 funkcia, funkčná šírka a variabilita  úroveň dokumentácie
 priepustnosť  integrácia prostredia
 spoľahlivosť  adaptabilita
 doba odozvy  portabilita = kompatibilita
 náročnosť z hľadiska obsluhy a vybavenia  ekonomické charakteristiky

Klasifikácia programových prostriedkov
programové vybavenie môžeme klasifikovať z niekoľkých hľadísk:
 podľa oblasti, ktorú pokrývajú z hľadiska funkcie
 podľa rozsahu využitia = podľa toho pre aký široký okruh používateľov slúžia.

Podľa oblasti, ktorú programové prostriedky pokrývajú rozdeľujeme ich do týchto skupín:
1, základný softvér (ZSV)
Tento softvér zahrňuje programy, ktoré sú určené pre priame riadenie počítačových zdrojov a vytváranie podmienok pri ktorých sú spracované jednotlivé používateľské aplikácie. Sú to programy, ktoré sú najbližšie hardvéru.
2, programy podporujúce osobnú informatiku
3, aplikovaní softvér – softvér na základe konkrétnych ekonomických požiadaviek, napr. BUSSINES, ÚČTOVNÍCTVO,...., Aplikačný systém sa člení na technologický a typovo orientovaný.

Niektorí autori rozdeľujú programy len do 2 skupín (základný a aplikovaný softvér)
Podľa rozsahu využitia je možné rozdeliť:
1, pokrývajú potreby jedného užívateľa
2, pokrývajú potreby niekoľkých užívateľov (napr. styk s bankou, zákazníkmi)