účtovníctvo 2

3.2 Popis niektorých “nesamozrejmých” prípadov
Prípad Popis
Dovozná prirážka. 04x/111/131 a 379.
Poistné nevyplatené do konca roku. Ak pozná sumu = 315 alebo 378; ak nepozná = 388.
Výnos = 688.
Predaj cenného papiera (napr. akcie). Obchodník z cennými papiermi = 315, ináč = 378.
Ak ide o dlhodobé = 665, krátkodobé = 661.
4. Vznik spoločnosti z hľadiska účtovníctva
Pre každú spoločnosť je v obchodnom zákonníku predpísané minimálne základné imanie napr. pre s.r.o. 100000 (pripravená novela 300000), pre a.s. 1000000, pre investičné spoločnosti 20 miliónov, pre k.s. žiadne, t.j. nemusia mať

Obchodný zákonník taktiež hovorí, kedy spoločnosť (z právneho hľadiska) vznikne - dva spôsoby:

1. Dátum podpísania spoločenskej zmluvy - v nej musí byť uvedené, aký právny typ spoločnosti sa zakladá, konkretizácia/menoslov zakladateľov spoločnosti, ak sú to spoločníci, tak ich mená, zároveň tam sú určité podmienky, ktoré potom pre spoločníkov vyplývajú - stanovené právne vzťahy medzi spoločníkmi, v samostatnej časti musí byť uvedené, kto sa bude na základnom imaní v akej výške podieľať, musí tam byť napísané aj termínované splácanie základného imania a upresnenie spôsobu jeho splácania.
Vklad môže byť aj v peňažnej aj nepeňažnej forme (vtedy musia byť jednotlivé položky presne vypísané), vklady spoločníkov sa účtujú pre každého osobitne (pohľadávky za upísané nesplatené vlastné imanie 353/1, 353/2, a pod.); základné imanie (411) by sa malo rozdeľovať podľa toho, či bolo vložené pri založení, neskôr atď.; text napr. “upísané základné imanie - prvý spoločník”, “upísané základné imanie - druhý spoločník”, “celkové základné imanie”, atď.
2. Dátum zápisu do obchodného registra
4.1 Príklad založenia spoločnosti (s.r.o. - dvaja spoločníci)
Príklad: 353/1 a 353/2 - dvaja spoločníci, jeden v hotovosti 50000, druhý nepeňažne:
1. Zriaďovacie náklady 20000
2. Počítač 25000
3. Materiál 5000

Má dať 353/1 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie - prvý spoločník Dal
Peňažný vklad 50000

Má dať 353/2 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie - druhý spoločník Dal
Nepeňažný vklad 50000

Má dať 411 - Základné imanie Dal
Upísané základné imanie - prvý 50000
Upísané základné imanie - druhý 50000

Zápis trvá však min. 3 mesiace, preto nastanú nasledovné okolnosti:

1. Bankový účet - 50000 - už treba splatiť, tým zaniká pohľadávka
Má dať 353/1 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie - prvý spoločník Dal
Peňažný vklad 50000 Splatenie vkladu 50000

Má dať 221 - Bankový účet Dal
Vklad prvého spoločníka 50000

2. Všetky výdavky, ktoré vznikajú so vznikom spoločnosti, taktiež treba zaplatiť, ešte to ale nie je splátka
Má dať 041 - Obstaranie nehmotného investičného majetku Dal
Zriaďovacie náklady 20000

Má dať 365 - Záväzky voči spoločníkovi Dal
Zriaďovacie náklady 20000

3. Druhý spoločník priniesol počítač a materiál
Má dať 042 - Obstaranie hmotného investičného majetku Dal
Počítač 25000

Má dať 112 - Materiál na sklade Dal
Materiál 5000

Má dať 353/2 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie - druhý spoločník Dal
Nepeňažný vklad 50000 Počítač 25000
Materiál 5000

4. Dodatočné zriaďovacie výdavky vo výške 500
Má dať 041 - Obstaranie nehmotného investičného majetku Dal
Zriaďovacie náklady 20000
Zriaďovacie náklady 500

Má dať 365 - Záväzky voči spoločníkovi Dal
Zriaďovacie náklady 20000
Zriaďovacie náklady 500

Nakoniec firma bude zapísaná - tým vznikla - potom môže dôjsť k vzájomnému vyrovnaniu pohľadávok a záväzkov, takže 353/2 do Dal 20000 a do 365 Má dať 20000. Začiatočná súvaha bude vyzerať nasledovne - ku dňu zápisu do obchodného registra, resp. obdržania výpisu o tom:

Aktíva Začiatočná súvaha k XX.XX.XX Pasíva
221 - Bankové účty 50000 411 - Základné imanie 1000000
041 - Obstaranie NIM 20500 365 - Záväzky voči spoločníkovi 500
042 - Obstaranie HIM 25000
112 - Materiál na sklade 5000
Aktíva celkom 1000500 Pasíva celkom 1000500