Ťahák - účto

Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis
- kontrolná - prostr. na over. správnosti

1, Členen. dokl. podµa vecn. obs.: externé - vz»ah p. k okol.
interné - proces p. vo vnútr
externé - prijaté - prij. faktúra
- vydané - daň. priznanie
interné - predtlačené – prij. pokl. doklad, výd. pokl. dokl.
- nepredtlačené - odpis. plán

2, Členen. Podµa počtu zachyten. účt. prípad.
a, - jednotlivé - prij. pokl. dokl.
b, - zberné - výpis z ban. účtu

Náleľitosti účt. dokladov
Účtov. dokl. musí obsahova» údaj. stanov. Zákonom účt.
1, označ. účt. prípadu
2, opis obsahu účt. prípadu a označ. jeho účastníkov
3, peňaľná suma a údaj o mnoľstve a cene
4, dátum vyhotovenia
5, dátum uskutočnenia účt. prípadu
6, podpis. osoby zodpoved. za účt. prípad a za účtovanie
účt. doklad musí by» napísaný: čitateµne, prehµadne

Spracovanie účt. dokladov
1, preskúm. účt. dokl. /kontrola/ - formál.- číslo, podpis
- vecná – skut. stav
2, očíslovanie účt. dokl.
3, zapísanie účt. predpisu
4, zaúčtovanie účt. predpisu
5, archivácia

Kolobeh: od dodávateµa – kn. doą. poąty, kn. doą. fa, -
- spracov., - kontr, form. správ, - kontr. vec. správnos., -
účt. predpis, - zaúčtovanie, - archivácia

Účtovné zápisy - čas. hµadisko - denník /chronologicky/
- vec. hµadisko - hl. kniha /systematicky/
hl. kniha - potreb. vies» analitic. eviden. - kn. anal. eviden
účt. doklad - denník - hl. kniha - kniha analit. evidencií