Účtovníctvo

Účtovníctvo predstavuje relatívne uzatvorený a vnútorne usporiadaný systém informácií, ktorý poskytuje informácie v peňažnom vyjadrení o hospodárskej činnosti podniku a o jej výsledku. Účtovníctvo je podnikovou disciplínou, slúži ako nástroj riadenia podniku.
Informácie musia byť: 1. relevantné.
2. objektívne.
3. včasné a aktuálne.
4. zrozumiteľné.
5. porovnateľné.

Finančné účtovníctvo - má právne stanovený obsah a formu. Slúži pre výpočet dane z príjmov. Slúži aj pre externých užívateľov. Delíme:
1. bežné - účtovné zápisy vedieme v priebehu účtovného obdobia.
2. účtovné výkazy - účtovná závierka - súvaha, výkaz ziskov a strát, príloha.

Manažérske účtovníctvo - nemá právne stanovený obsah a formu. údaje slúžia pre interné potreby podniku, sú menej spoľahlivé ako finančné účtovníctvo. Delíme:
1. nákladové účtovníctvo - náklady na výrobky.
2. kalkulácie - ceny, predbežná, výsledná.
3. plánovanie a rozpočtovanie.
4. finančná kontrola.
5. vnútorná kontrola - controlling.

Cieľom finančného účtovníctva je podávať verný a pravdivý obraz o majetkovej, výnosovej a finančnej situácii podniku.
Predmet účtovníctva - zobrazenie stavu a zmeny stavu majetku, záväzkov, vlastného imania, nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku. Skutočnosti, ktoré tvoria predmet účtovníctva musia byť v účtovníctve zobrazené v tom období, s ktorím vecne a časovo súvisia. Účtovným obdobím je kalendárny rok.

Funkcie účtovníctva:
1. dokumentačná - účtovníctvo eviduje majetok a záväzky.
2. informačná - informácie využívajú vlastníci, manažéry, zákazníci, finančný veritelia, dodávatelia, zamestnanci, vláda, verejnosť, konkurenčné podniky.
3. kontrolná - slúži pre hodnotenie hospodárnosti a rentability.
4. účtovníctvo je základňou pre rozhodovanie.

Účtovníctvo je upravené právnymi normami po formálnej a vecnej stránke.
a) zákony a vyhlášky vydávané štátom - obchodný zákonník (513/91Zb), podnikatelia sú povinný viesť účtovníctvo a to v rozsahu a spôsobom, ktorý stanovuje zvláštny zákon. Zákon o účtovníctve 563/91Zb. Opatrenia ministerstav financií SR - účtovná osnova, postupy účtovania pre podnikateľov.
b) daňové a iné predpisy - občiansky zákonník, zákon o zamestnanosti.
c) všeobecne uznávané účtovné zásady národné i medzinárodné účtovné zásady (IAS).

Spôsoby účtovania:
a) účtovanie príjmov a výdavkov - zisk sa určí ako rozdiel príjmov a výdavkov.
b) jednoduché účtovníctvo - eviduje sa majetok, záväzky a hospodárske operácie. Zisk sa zisťuje porovnaním vlastného imania na začiatku a konci účtovného obdobia.
c) podvojné účtovníctvo - predmetom sú všetky skutočnosti, zaznamenávajú sa chronologicky v denníku a systematicky na účtovnej knihe.
Účtovnou jednotkou sú všetky právnické osoby a tie osoby, ktoré podnikajú a na daňové účely preukazujú výdavky vynaložené na zabezpečenie, dosiahnutie a udržanie príjmov.

V sústave jednoduchého účtovníctva účtujú:
a) podnikatelia o ktorých ustanovuje osbitný zákon (živnostníci).
b) ostatné fyzické osoby, ktoré preukazujú výdavky na daňové účely (lekári, právnici).
c) príspevkové organizácie, ktorých ročný objem výdavkov nepresahuje 500,000 SK.
d) politické strany a hnutia, občianske združenia, nadácie. Ak nepodnikajú a ich príjmi v predchádzajúcom roku boli nižšie ako 3,000,000 SK.
e) cirkvy a náboženské spoločnosti, ktoré majú právnu subjektivitu, pokiaľ nepodnikajú.

Právnické osoby vedú účtovníctvo od dňa vzniku do dňa zániku. Fyzické osoby vedú účtovníctvo po celý čas podnikania. Účtovná jednotka vedie účtovníctvo za podnik ako celok.

Požiadavky kladené na účtovníctvo:
1. úplnosť.
2. preukáznosť - vedieť doložiť dokladmy.
3. správnosť - na základe účtovnej osnovy dodržiava sa usporiadanie položiek závierky.
4. stálosť - v priebehu účtovného obdobia sa nesmú meniť spôsoby oceňovania, postupy odpisovania, účtovania, usporiadanie položiek účtovnej závierky, ich obsahové vymedzenie a postupy na vykonanie konsolidácie účtovnej závierky.

Účtovné zásady:
1. základné - tvoria teoretickú základňu účtovníctva. Najvyššou zásadou účtovníctva je zásada vecného a pravdivého zobrazenia reálnej finančnej situácie podniku.
2. vyhlásené - všeobecne záväzné, vydávajú ich neštátne záujmové inštitúcie.
3. nevyhlásené - nemajú všeobecnú záväznosť.

Uznávané účtovné zásady:
1. zásada účtovnej jednotky.
2. zásada merania pomocou peňažnej jednotky - všetky javy v účtovníctve sa oceňujú v peniazoch.
3. zásada oceňovania v historických cenách - aktíva sa evidujú v obstarávacích cenách.
4. zásada neobmedzenej doby trvania podniku - ráta sa z tým, že podnik bude existovať naďalej.
5. zásada stálej kúpnej sily peňažnej jednotky - účtovníctvo neberie do úvahy infláciu.
6. zásada vymedzenia momentu realizácie (realizačný princíp) - výnosy sú uznané v období, keď dôjde k plneniu dodávky a nie prijatím úhrady za dodávku.
7. zásada vecného a časového priraďovania nákladov výnosom - do účtovného obdobia kde sú zaúčtované výnosy sa zaúčtujú aj náklady.
8. zásada aktuálnosti - hospodársky výsledok je rozdiel medzi výnosmi a celkovými nákladmi.
9. zásada objektívnosti informácií.
10. zásada opatrnosti - v účtovných výkazoch sa vykazujú možné i keď neisté straty, ale nie možné i keď neisté zisky.
11. zásada konzistencie - údaje sú porovnateľné.
12. zásada významnosti informácií.
13. zásady pre používanie opravných položiek.
 opravné položky sa tvoria len k materiálu, nie k záväzkom.
 tvoria sa na ťarchu nákladov, rozpúčťajú sa v prospech výnosov.

 tvoria sa pri dočasnom znížení hodnoty majetku.
14. zásada zákazu kompenzácie - v účtovníctve sa nesmú kompenzovať náklady z výnosmi a majetok zo záväzkami.
15. súvsťažnosť - jednotlivé hospodárske operácie nemožno účtovať ľubovolne, ale len na účty jednoznačne určené.
16. podvojnosť - každý účtovný prípad účtujeme na 2 účty, 2 rôzne strany a v rovnakej sume.

Účtovná osnova.
Je to sústava syntetických účtov zo záväzným číselným a slovným označením usporiadaných podľa ich ekonomického obsahu. Vydáva ju MFSR. Je založená na desiatkovom princípe, 10 účtovných tried. Každá účtovná trieda môže mať 10 účtovných skupín. Každá účtovná skupina môže mať 10 syntetických účtov.
XXX
syntetický účet
účtovná skupina
účtovná trieda (UT)


Účty aktív - stav a zmeny stavu majetku.
Účty pasív - stav a zmeny zdrojov majetku.
Súvahové účty -