Účtovné systémy u nás

4.7 Účtovné systémy u nás

môžu byť organizované troma spôsobmi:

1. Zachytenie príjmov a výdavkov
2. Jednoduché účtovníctvo = príjmy a výdavky, evidencia Ma a záväzkov - zisk sa zisťuje porovnaním vlastného imania na začiatku a na konci účtovného obdobia = rozdiel
3. Podvojné účtovníctvo = všetky obchodné prípady sa zachytávajú časovo chronologicky a systematicky v hlavnej knihe - kladú sa na ňu viaceré požiadavky, ale 3 sú základné:
1. Vedenie účtovníctva musí byť úplne preukazné (doklady) a správne (zákon a postupy)
2. ??
3. ??

Medzi základné metodické prostriedky účtovníctva patria:

1. Súvaha a bilančný princíp
2. Účet a sústava účtov
3. Podvojnosť a súvzťažnosť
4. Oceňovanie
5. Účtovná dokumentácia

Náš účtovný systém je prebratý z francúzskeho, ktorý sa snaží hlavne o reálne zobrazenie/vyjadrenie účtovnej jednotky a daňový základ sa zisťuje mimo účtovníctva. Ďalšie úpravy vyplynuli z medzinárodných štandardov (napr. EU). Zahŕňajú aj niektoré Európske direktívy, konkrétne najmä 4., 7. a 8:

• 4. je o zostavovaní výkazov (aby sa dalo rovnako orientovať vo výkazoch všetkých štátov)
• 7. hovorí o konsolidovanej účtovnej uzávierke (za spoločnosť s viacerými dcérskymi)
• 8. upravuje overovanie účtovnej uzávierky = auditorstve

4.7.1 Zákon o účtovníctve

1. Všeobecné ustanovenia
2. Účtovné sústavy, účtovné doklady, účtovné zápisy a účtovné knihy
3. Účtovná závierka
4. Spôsoby oceňovania
5. Inventarizácia majetku a záväzkov
6. Úschova účtovných písomností
7. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Vedenie podvojného účtovníctva záväzného pre podnikateľské subjekty stanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov.

5. Majetok

5.1 Predmet účtovníctva

je zachytenie zmien a zdrojov majetku. Ma je to, čím účtovná jednotka uskutočňuje svoju činnosť - môžu byť rôzne druhy. Podstatný je aj zdroj, odkiaľ bol Ma získaný.

Kolobeh (1-2-3-4-5-1-…):

1. Peniaze
2. Budovy, stroje a zásoby (hodnota budov a strojov prechádza do výrobkov postupne, zásob okamžite)
3. Nedokončené výrobky
4. Dokončené výrobky
5. Zákazníci

5.2 Triedenie majetku

I. Investičný (stály, neobežný) má v držbe dlhšie ako 1 rok
1. Hmotný investičný
a) Budovy, haly a stavby
b) Stroje prístroje a zariadenia
c) Dopravné prostriedky,
d) Inventár (nábytok, knižnica)
e) Trvalé porasty a základné stádo
f) Drobný hmotný investičný Ma
g) Umelecké diela a pozemky (neodpisujú sa - všetko ostatné áno)
2. Nehmotný investičný
a) Duševné práva, patenty, licencie a iné cenné práva
b) Výsledky výskumnej činnosti
c) Software
d) Goodwill
e) Drobný nehmotný investičný Ma
3. Finančné investície
a) Vklady
b) Dlhodobé pôžičky v iných podnikateľských subjektoch (cenné papiere, akcie a i.)
II. Obežný - kratšie ako 1 rok
1. Zásoby
a) Ma na sklade
b) Nedokončené výrobky
c) Polotovary vlastnej výroby
d) Výrobky
e) Zvieratá
f) Tovar
2. Pohľadávky voči
a) Odberateľom
b) Zamestnancom
c) Finančným orgánom a iným subjektom
3. Krátkodobý finančný Ma
a) Peniaze = pokladnica
b) Bankové účty
c) Ceniny (kolky, známky, jedálenské lístky, telefónne karty = všetko, čo má hodnotu)
d) Majetkové cenné papiere obchodovateľné (nakúpené v spoločnosti za účelom obchodovania, t.j. pod 1 rok)