Pokladnica v podvojnom účtovníctve

Úvod
Každá firma je založená aby vykonávala určitú činnosť. Pre kvalitné a dôsledné plnenie svojich zakázok pre odberateľov či iných obchodných partnerov, si musí na začiatku podnikania zriadiť určité veci.Jedným z mnoha dôležitých priorít je zriadenie pokladnice. Pretože sa predpokladá, že firma vznikla preto, aby vykonávala tzv. zárobkovú činnosť. Pokladnica slúži na uloženie peňažných prostriedkov, ktoré si firma uloží v mieste riadenia činnosti, alebo aj na iných miestach v hotovosti.Pri vedení pokladnice sa vyhotovujú pokladničné doklady, na základe ktorých sa potom vykonáva účtovníctvo – jednoduché alebo podvojné.

1. História a charakteristika firmy
Firma PEGAS trade, s. r. o. vznikla v januári 1996.Bola založená jedným spoločníkom, notárskou zápisnicou.Najprv sa zaoberala maloobchodom zo spotrebnou elektronikou, čo bola jej hlavná činnosť a vedľajšou činnosťou bolo vedenie účtovníctva.Od roku 2002 je hlavnou činnosťou firmy vedenie účtovníctva a maloobchod je zrušený.Zo spotrebnej elektroniky zostáva len činnosť kde sa robia návrhy, projekcia a inštalácia elektroniky.PEGAS trade, s. r. o. sa zaoberá vedením účtovníctva pre rôzne typy firiem.

2. Základná charakteristika pokladnice
Peňažné prostriedky aj ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou. Oceňujú sa tak vždyaj v prípade bezodplatného nadobudnutia, či v prípade preradenia z osobného vlastníctva dopodnikania. Stav peňazí v pokladnici sa nikdy nesmie nahrádzať potvrdenkami alebo úpismi. Pokladničné operácie s peniazmi v hotovosti sa účtujú na podklade: - príjmových pokladničných dokladov (PPD) - výdavkových pokladničných dokladov (VPD) - alebo iných dokladov, ktoré ich nahrádzajú (doklad o vyúčtovaní pracovnej cesty)Vytvorila som si vlastnú pokladnicu pre ktorú som viedla podvojné účtovníctvo.

Účtujem vo firme PRAXIS, s. r. o.To ako účtujem záleží od toho či som platiteľ alebo príjemca. Ako platiteľ som mala výdaj preto mi vznikol VPD. Tu účtujem na základe originálneho výdavkového pokladničného dokladu, ktorý som vyhotovila na základe kópie PPD od príjemcu.Ako príjemca som účtovala na základe originálneho príjmového dokladu (PPD) a nevyhotovujem žiadny iný účtovný doklad.Účtovný záznam – údaj, ktorý je nositeľom informácie týkajúcej sa predmetu účtovníctva alebo spôsobu jeho vedenia. Ja ako vystaviteľ si vždy nechávam prvopis (originál).

Musí obsahovať:a)označenie účtovného dokladu,b)obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,c)peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,d)dátum vyhotovenia účtovného dokladu,e)dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,f)podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,g)označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje.Vždy musí byť vyhotovený tak aby bol úplný.

2. 1 Pokladnica
Na účely zápisov pokladničných operácií so si v spoločnosť PRAXIS, s. r. o. zaviedla pokladničnú knihu. Obsahuje tieto povinné údaje: - názov firmy, - obdobie, pre ktoré je pokladničná kniha vystavená.Ku každej pokladničnej operácii som uvádzala:•dátum, kedy bola operácia uskutočnená,•číslo pokladničného dokladu,•stručný opis operácie,•sumu prijatej alebo vydanej hotovosti.Pokladnica nepatrí k účtovným knihám, ktoré zákon o účtovníctve ukladá účtovným jednotkám viesť ako povinnú účtovnú evidenciu.Preto aj PRAXIS, s. r. o. vedie pokladničnú knihu v súvislosti s tým by si zabezpečovala neustály prehľad o pohybe a stave peňažných prostriedkov.Vo firme mám dve pokladnice: hlavnú a valutovú. Pokladničné knihy k pokladniciam sa vedú podľa miesta uloženia alebo podľa hmotne zodpovedných osôb, alebo podľa meny.Vo firme PRAXIS, s. r. o. je maximálny limit v pokladnici je 50 000 Sk. Po každom prekročení tohto limitu je pokladník povinný odvádzať na bankový účet spoločnosti, čiastku, aby zostatok v pokladnici bol minimálne 20 000 Sk.Zostatok v pokladnici som vykazovala jedenkrát týždenne.

2. 2 Nákup v hotovostiAko účtovná jednotka, ktorá vedie pokladnicu, musím zaznamenávať úbytok peňažných prostriedkov v pokladnici. Ku každému dokladu (ako je napr.: doklad z elektrickej registračnej pokladnice, faktúra,...) je nevyhnuté vystaviť VPD.Účtujem tak aby som poskytovala verný a pravdivý obraz o finančnej situácii.Ku každému zápisu som vždy pripájala svoj podpis, pretože som bola zodpovedná za vykonanie účtovného zápisu.Žiadny účtovný zápis nemôže byť vykonaný mimo účtovných kníh.

2. 3 Predaj a hotovostné platby
Zaznamenáva sa príjem peňažných prostriedkov v pokladnici.Pri každom príjme do pokladnice som vystavila PPD, a vždy účtovala na ťarchu účtu 211.Do pokladnice som okrem príjmu finančnej hotovosti účtovala aj šeky, ktoré som prijala namiesto hotovosti.

2. 4 Prevod medzi pokladnicou a bankovými účtami
Keď som prevádzala peniaze z pokladnice na bankový účet vznikol mi časový nesúlad. Pretože som účtovala na základe VPD a na základe výpisu z bankového účtu. Na VPD bol iný dátum ako na VBÚ, preto aby som preklenula časový nesúlad medzi výberom z pokladnice a prijatým bankovým výpisom, používala som účtovú skupinu 26 – Prevody medzi účtami.Najprv som zaúčtovala VPD s použitím účtu 261 a následne na to, na základe VBÚ som vynulovala účet 261.Účet 261 sa využíva aj pri prípade platby prostredníctvom platobnej karty.

2. 5 Prijatý a poskytnutý peňažný dar
Základnými pojmovými znakmi darovacej zmluvy sú: - predmet daru - bezplatnosť - dobrovoľnosťPredmetom darovania môžu byť peniaze, hnuteľné veci, nehnuteľné veci, spoluvlastnícke podiely k hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, byty a nebytové priestory, a ak to ich povaha pripúšťa, aj práva alebo iné majetkové hodnoty.Bezplatnosť znamená, že obdarovaný sa nezaväzuje poskytnúť nijakú protihodnotu daru vyjadrenú v peniazoch.Dobrovoľnosť pri darovaní spočíva v tom, že sa predmet daru poskytuje bez toho, aby takéto konanie bolo právnou povinnosťou darcu..Počas doby, cez ktorú som viedla pokladničnú knihu sa vyskytli obidva spôsoby darovania:1.spôsobIná účtovná jednotka mi do firmy darovala finančnú hotovosť. Teda som účtovala na ťarchu pokladnice a súvzťažným účtom bol potom účet 413 – Ostatné kapitálové fondy. 2. spôsobZ pokladnice som darovala finančná hotovosť detskému domovu Slniečko.V tomto prípade bol súvzťažným účtom k pokladnici účet 543 – Dary.

2.6 Pokladnica a vklady
Príjmovú stránku účtu 211 – Pokladnica, ovplyvňujú okrem darovaných peňažných vkladov aj iné vklady. Sú to vklady do základného imania, pôžičky,...Spoločník vložil do spoločnosti peňažné prostriedky. Tie sa mohli zaúčtovať ako:a)krátkodobá pôžička od spoločníka – účet 365b)dlhodobá pôžička od spoločníka – účet 479c)vklad zvyšujúci (účet 419) alebo nezvyšujúci základné imanie (účet 413)Všetky uvedené účty sa v tomto prípade účtujú na strane Dal.V tomto prípade bude na strane Má dať účet 211 – Pokladnica.
2. 7 Ceniny
Nákup cenín – v hotovosti sa účtuje na ťarchu účtu 213 a v prospech účtu 211.Spotreba cenín – účtuje sa na ťarchu príslušného nákladového účtu. V mojom prípade som účtovala na účte 518 – Spotreba poštových známok.Výdaj cenín zamestnancom – vždy sa účtuje ako pohľadávka voči zamestnancom na ťarchu účtu 335 súvzťažne s účtom 213.

2. 8 Preddavky a pokladnica
Preddavky som využívala v súvislosti s pracovnými cestami, s nákupom pohonných látok, prípadne s nákupom drobného materiálu ( kancelárske potreby,...).Tento systém je založený na odčerpávaní peňažných prostriedkov z pokladnice.Preto pri jeho účtovaní som využívala účet 211 – Pokladnica.Bolo treba zaúčtovať poskytnutie preddavku zamestnancovi na pracovnú cestu. Tým, že som vystavovala VPD, pokladnicu som zaúčtovala na strane Dal a na stranu Má dať som účtovala pohľadávky voči zamestnancom 335.Na vyúčtovanie som na strane Má dať použila účet 512 a na stane Dal zaúčtovala 335.Zistila som, že preddavok, ktorý som poskytla zamestnancovi na pracovnú cestu bol nižší. Vznikol mi teda doplatok pre zamestnanca. Poskytnutý preddavok bol nižší preto som doplatila zamestnancovi rozdiel medzi poskytnutým preddavkom a celkovými nákladmi na cestu. Z pokladnice som musela zobrať ďalšie peniaze, teda som s pokladnicou účtovala na strane Dal, a na strane Má dať som vynulovala Pohľadávky voči zamestnancom.

3. Valutová pokladnica a kurzové rozdiely
Na to aby si podnikateľ zriadil valutovú pokladňu na účely účtovania peňažných prostriedkov cudzej meny, nie je potrebné žiadne povolenie.Podnikateľ môže prijímať platby za svoje výkony od zahraničných partnerov v hotovosti.Pri prepočte cudzej menu na slovenskú menu podnikateľ musí postupovať následovne:1.Kurz NBS vyhlásený ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a)ak boli valuty obstarané výberom z devízového účtu účtovnej jednotky, ak sa pri devízovom účte používa kurz NBS;b)ak boli valuty obstarané inkasom pohľadávok, úrokov, dividend, podielov na zisku;c)ak boli valuty obstarané inkasom v hotovosti za predaný tovar, poskytnuté služby.2.Kurz komerčnej banky, prípadne zmenárne iba v prípade, ak boli valuty obstarané účtovnou jednotkou nákupom v tejto komerčnej banke, príp. zmenárni.Na účtoch pohľadávok, záväzkov, dlhodobého finančného majetku a krátkodobého finančného majetku sa účtovanie kurzových rozdielov robí len v tom prípade ak vznikli v účtovníctve ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu z dôvodu inkasa pohľadávok, platby záväzkov,...Kurzová strata sa účtuje na účte 563 – Kurzové straty,Kurzový zisku sa účtuje na účte 663 – Kurzové zisky.Kurzové rozdiely z ocenenia majetku v pokladnici vyjadreného v cudzej mene sa zisťujú a účtujú len ku dňu účtovnej závierky.Vo všetkých uvedených prípadoch sa účtuje na druhej strane na účte 211 – Pokladnica.

4. Inventarizácia pokladnice
Na zistenie stavu v pokladnici a porovnaním s účtovným stavom som sa rozhodla robiť inventarizáciu.Účel a význam inventarizácie predstavuje najdôležitejšiu časť uzávierkových prác.Keby nebola vykonaná inventarizácia, by účtovníctvo nespĺňalo jednu zo základných požiadaviek.Inventarizácia pokladnice: - musí byť vykonaná najmenej štyrikrát za účtovné obdobie, - je zákonnou povinnosťou účtovných jednotiek, - účtovná jednotka je povinná zaúčtovať inventarizačné rozdiely v pokladnici, do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou stav pokladnice overuje.

4. 1 Pokladnica ako predmet inventarizácie
Účelom inventarizácie ktorú som vykonávala počas mojej praxe, bolo preukázať či stav pokladnice zodpovedá skutočnosti.Teda bolo treba zistiť skutočný stav v pokladnici. Vykonávala som fyzickú inventúru a následne som zistené skutočnosti zapisovala do inventúrnych súpisov .Potom som túto fyzickú inventúru porovnávala so zisteným účtovným stavom, a na základe toho som vyčíslila inventarizačné rozdiely. V mojom prípade to nebol prebytok ale ani schodok. Účtovný stav teda zodpovedal skutočnému stavu v pokladnici.

4. 2 Pokladnica a inventúrny súpis
Po inventúre sa vyhotovil inventúrny súpis, do ktorého sa zapisala skutočný stav v pokladnici. Tento súpis musel byť vyhotovený, pretože jeho vyhotovenie je základnou povinnosťou účtovných jednotiek.Do inventúrneho súpisu som zapisovala údaje:a)názov účtovnej jednotku, sídlo podnikania,b)deň kedy sa začala inventúra pokladnice, a deň ku ktorému bola inventúra vykonanác)stav pokladnice s uvedením menovitej hodnoty peňazí,d)miesto uloženia pokladnice,e)meno a priezvisko osoby, ktorá je zodpovedná za zistenie skutočného stavu pokladnice,f)rozdiel medzi skutočným – zisteným stavom a stavom v účtovníctve,g)meno a priezvisko osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu pokladnice a rozdielu,h)poznámky.Vyhotovila som tri vyhotovenia inventarizačného súpisu:1.pre pracovníkov spracovávajúcich účtovníctvo,2.druhé vyhotovenie pre útvar pokladničnej služby,3.tretie vyhotovenie je súčasťou inventarizačného zápisu inventarizačnej komisie.Pri vyhotovovaní inventúrnych súpisov pokladníc je vhodné dodržiavať tieto zásady:•kvôli lepšiemu prehľadu a ľahkému porovnaniu skutočného stavu s účtovným stavom uvádzať v inventúrnom súpise aj účtovný stav pokladnice;•vyhotovovať inventúrny súpis pokladnice súčasne pri vykonávaní inventúr alebo bezprostredne po ich skončení;•zabezpečiť preukaznosť inventúrneho súpisu pokladnice jeho vecnou a formálnou úplnosťou v zmysle zákona o účtovníctve;•zápisy vykonávať zrozumiteľne, prehľadne a spôsobom zaručujúcim ich trvanlivosť, aby sa zabránilo neoprávneným zmenám a úpravám zápisov. Prípadne opravy sa v inventúrnom súpise môžu vykonávať iba v súlade so zákonom o účtovníctve. Oprava musí byť uvedená v inventarizačnom súpise, a musí byť možné určiť osobu, ktorá vykonala opravu, a dátum kedy opravu vykonala.Po vykonaní inventarizácie som vyhotovila inventarizačný zápis, teda záznam o priebehu a výsledku inventúry tzv. súhrnná správa.

4. 3 Inventarizačné rozdiely v pokladnici a ich vysporiadanie
Stav, ktorý som zistila v pokladnici fyzickou inventúrou sa v inventúrnom súpise musí porovnať so stavom pokladnice. Inventarizačné rozdiely môžu byť:a)schodok – ak je v pokladnici skutočný stav nižší ako v účtovníctve, a ak sa schodok nedá preukázať účtovným záznamom,b)prebytok – ak stav, ktorý sme zistili je v pokladnici vyšší ako stav pokladnice v účtovníctve.Keby mi v pokladnici vznikol SCHODOK, účtovala by som ho ako pohľadávku voči osobe, ktorá bola zodpovedná za vedenie pokladnice. Táto osoba je povinná tento schodok uhradiť, ak sa nedá dokázať žiadnym dokumentom. Schodok sa nazýva aj manko.

4. 4 Zosobnenie manka
Schodok, je teda v tomto prípade účtovaný ako pohľadávka voči zamestnancovi, kvôli ktorému schodok vznikol. Na strane Má dať budú pohľadávky voči zamestnancom (335).Existuje aj spôsob, že hmotnú zodpovednosť za pokladničnú hotovosť prevzala firma externe spracovávajúca účtovnú agendu, účtuje sa na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky.

4. 5 Dohoda o hmotnej zodpovednosti
Keďže som bola poverená manipulovať s prostriedkami účtovanými v pokladnici je nevyhnutne spájané aj s tým, že mám osobitnú zodpovednosťou za schodok na zverejnených hodnotách. Preto som uzatvorila tzv. dohodu o hmotnej zodpovednosti.Preto ak prevezmem na základe tejto dohody hmotnú zodpovednosť, zodpovedám za vzniknutý schodok.Môže sa uzatvoriť aj dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti. Vtedy títo zamestnanci zodpovedajú za schodok spoločne.Dohoda o hmotnej zodpovednosti musí byť vždy uzatvorená písomne inak je neplatná.Od dohody môžem aj odstúpiť, ak som preradená na inú prácu alebo na iné pracovisko, alebo ak som zamestnávateľa upozornila na nedostatky a on ich do mesiaca neodstráni.Odstúpenie od dohody som povinná tiež zamestnávateľovi oznámiť písomne.Zaniká dňom odstúpenia od tejto dohody alebo dňom skončenia pracovného pomeru.

5. Škoda v pokladnici
Zákon o účtovníctve definuje pojem „škoda“ ako neodstrániteľné poškodenie alebo zničenie majetku.Nakoľko mne v pokladnici vznikla škoda, v dôsledku krádeže, spôsobená neznámym páchateľom, krádež som musela ohlásiť na polícii, a ku dňu keď som obdržala potvrdenie od polície o neznámom páchateľovi, zaúčtovala som úbytok.Na účtovanie Manká a škody, sú vytvorené tri účty mánk a škôd:účet 549 – Manká a škody ( týkajúce sa hospodárskej a prevádzkovej činnosti)účet 569 – Manká a škodu na finančnom majetkuúčet 582 – Škody ( v dôsledku živelnej pohromy)Tým, že mne vznikla škoda na pokladničnej hotovosti, zaúčtovala som na nákladovom účte Manká a škody ( 569), pretože práve tento účet je určený na škody, ktoré boli spôsobené na finančnom majetku.Rovnako ako škoda v pokladnici, by sa účtovala aj škoda na ceninách. Pretože ceniny sú cenný papier, tak využijem tiež účet 569 – Manká a škodu na finančnom majetku.

Len súvzťažným účtom nebude účet 211 ale účet 213 – Ceniny.6. Pokladnica v účtovnej závierkeÚčet 211 – Pokladnica je aktívny účet, na ktorom sa počiatočný a aj konečný zostatok vykazuje na stranách Má dať.Na začiatku každého účtovného obdobia sa k 1.1. zaúčtuje počiatočný zostatok z minulých účtovných období.Keďže pokladnica, ktorú som ja viedla, nevznikla na začiatku roka, tak začiatok, nebol k 1.1. ale ku dňu kedy som si vytvorila účet pokladnica, teda ku dňu 23. 5. 2006.V mojom prípade bol začiatočný stav v pokladnici nulový.Na začiatku účtovného obdobia som počiatok zaúčtovala na strane Dal účtom 701 – Začiatočný účet súvahový.Pri uzatváraní účtovnej knihy som použila účet 702 – Konečný účet súvahový.Ako som počas účtovného obdobia hospodárila som sa dozvedela tak, že som spočítala všetky VPD a všetky PPD. A následne som od súm všetkých PPD odpočítala súčet súm všetkýchVPD a vyšiel mi konečný zostatok. Ten by sa mal rovnať skutočnému stavu peňažných prostriedkov v pokladnici.Účtovala som len jedno účtovné obdobie. Ak by som však účtovala viac účtovných období, tak ako začiatočný stav v pokladnici na začiatku ďalšieho účtovného obdobia použijem zostatok z predchádzajúceho účtovného obdobia.

7. Zásady vedenia pokladnice
Pred tým ako som začala viesť pokladnicu som musela byť oboznámená s tzv. vnútropodnikovou smernicou účtovnej jednotky.Túto smernicu doplňujú ustanovenia zákona a postupov účtovania:ustanovuje účtovnej jednotke povinnosť konkretizácie príslušných predpisov na vlastné podmienky,dáva účtovnej jednotke možnosť zvoliť si spôsob účtovania.Takéto vykonávacie predpisy sú súčasťou interného riadiaceho a kontrolného systému spoločnosti a slúžia ako podpora pre správne, úplne a preukazné zobrazenie príslušných skutočností na účely účtovníctva.Neoddeliteľnou súčasťou pre vedenie takejto smernice je aj vnútropodniková smernica pre vedenie pokladnice.Pred tým ako som si začala viesť pokladnicu som si musela dôkladne preštudovať obsah smernice pre vedenie účtovníctva, tým som mala väčšie predpoklad, že budem viesť pokladnicu správne a nevzniknú mi žiadne nepredvídané problémy.

7. 1 Smernica pre vedenie pokladnice
A. Úvodné ustanovenia - určujú cieľ jednotného postupu pri vedení pokladnice. Táto smernica je považovaná za účtovný záznam a je súčasťou účtovnej dokumentácie.

B. Osobitné ustanovenia1. Pokladničná kniha – slúži na účely zápisov pokladničných operácii a zavádza sa pokladničná kniha.Musí byť viazaná a označená názvom „Pokladničná kniha“ a stránky musia byť očíslované.2. Náplň činnosti pokladníka•vedenie evidencie o pohybe finančného majetku v pokladni,•vyhotovovanie príjmových a výdavkových pokladničných dokladov a zodpovednosť za ich formálnu správnosť,•zabezpečenie priebežného číslovania príjmových a výdavkových pokladničných dokladov,•zabezpečenie doplňovania pokladničnej hotovosti,•zabezpečenie odvodov pokladničnej hotovosti na účty do bánk,•zabezpečenie príjmu a výdaja peňažných prostriedkov v hotovosti v určených hodinách,•odovzdávanie príjmových a výdavkových pokladničných dokladov pre zaúčtovanie3. Vykazovanie zostatku v pokladnici – ku každému dňu som vykazovala zostatok v pokladni aby som vedela presný limit v pokladnici.4. Limit v pokladnici – Maximálny limit v pokladnici som si zvolila 50 000 Sk a minimálny 20 000 Sk. Ak limit v pokladnici presiahol 50 000 Sk, peňažné prostriedky by som previedla na bankový účet. A ak bolo v pokladnici menej ako 20 000 Sk, prevádzala som peňažné prostriedky z bankového účtu do pokladne.5. Náležitosti výdavkových a príjmových pokladničných dokladov6. Číslovanie pokladničných dokladov – každý pokladničný doklad, či príjmový alebo výdavkový, má svoje označenie, aké si pokladník zvolí. Príjmové a výdavkové doklady sú označované nezávislé od seba.7. Opravy pokladničných dokladov a zápisov v pokladničnej knihe

8. Vyplácanie prostriedkov z pokladnice
9. Vyplácanie preddavkov z pokladnice a ich vyúčtovanie Pri vyúčtovaní preddavkov je potrebné dodržiavať nasledujúci postup:•jednorázové preddavky som musela vyúčtovať do 5 dní odo dňa ukončenia pracovnej cestu alebo prevzatia zálohy za drobný nákup;•stále preddavky sa musia vždy vyúčtovať do 5 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca.10. Bezpečnosť pri manipulácii, úschove a presune peňazí – pri práci s pokladnicou som musela dodržiavať zásady bezpečnosti, aby neprišlo ku škode na pokladnici alebo peňažných prostriedkov či ku krádeži.11. Inventarizácia pokladnice a vysporiadanie pokladničných rozdielov – ňou som zisťovala skutočný stav v pokladni. Porovnávala som ho s účtovným stavom.12. Kontrola vykonávania a dokumentácie pokladničných operácií13. Záverečné ustanoveniaZáverZistila som, že práca s účtovníctvo teda účtovaním a vedením účtovníctva nieje taká akú som si predstavovala. Ide hlavne o pozornosť a musím dávať veľký pozor ako a v akej sume zaradím jednotlivé výdavky, príjmy,...Pretože len malá nepatrná chyba, je v účtovníctve veľkou chybou.Verím, že poznatky, som získala počas dvojtýždňovej praxe strávenej v účtovníckej kanceláriifirmy PEGAS trade, s. r. o. využijem nielen v pokračovaní ďalšieho štúdia na obchodnej akadémii alebo v štvrtom ročníku na praxi ale aj na maturitných skúškach či v povolaní, ktorému sa budem venovať po ukončení štúdia.Správnosť vedenia účtovníctva je veľmi dôležitá a odvíjajú sa od neho ďalšie dôležité dokumenty, ktoré sú potrebné pre firmu či stát ( daňové príznanie,...)