Účtovníctvo

Účtovníctvo ako súčasť informačného systému podniku


Kedy vzniklo účtovníctvo?

Na určitom stupni hospodárskeho vývoja. Existujúce ekonomické podmienky

Čo sa zisťovalo z účtovníctva?

Stav majetku na začiatku, neskôr aj zdroje jeho krytia a potom aj hospodárnosť

Informačný systém podniku:

Predstavuje sústavu záznamov hospodárskych javov prebiehajúcich v podniku, z ktorých sa vytvárajú informácie potrebné v procese riadenia podniku.

Čo tvorí podstatu informačného systému podniku?

Účtovníctvo

Definícia účtovníctva:

Účtovníctvo je uzatvorená, vnútorne usporiadaná sústava informácií, pomocou ktorej sa podnikateľská činnosť zisťuje meria a hodnotí. Poskytuje informácie v peňažnom vyjadrení o stave majetku, vlastného imania, záväzkoch, výnosoch, nákladoch, prímoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia.

Základným cieľom účtovníctva je:

Podávať prostriedkami jemu vlastnými verný a pravdivý obraz o finančnej a výnosovej situácií podniku.

Predmet účtovníctva tvoria:

a) majetok
b) záväzky
c) vlastné imanie (majetok – záväzky)
d) výnosy
e) náklady
f) príjmy
g) výdavky
h) výsledok hospodárenia

Základnými metodickými prostriedkami účtovníctva sú:

· účtovné doklady
· oceňovanie
· účty a podvojný zápis
· inventarizácia
· účtovné výkazy =) účtovná závierka

Účtovníctvo plní tieto funkcie:

a) dokumentačná
b) informačná
c) kontrolná
d) rozhodovacia

Čo je akruálny princíp?

Časová a vecná súvislosť

Účtovná jednotka:

a) Právnická osoba
b) Fyzická osoba
c) Zahraničné osoby

Účtovné obdobie:

a) kalendárny rok (obdobie od 1.1 – 31. 12)
b) hospodársky rok (12 po sebe nasledujúcich mesiacov) – nemôžu uplatniť FO a verejná správaVznik a vývoj účtovníctva


Prečo vzniká potreba viesť účt?

Kvôli záznamom o majetku.

Aké formy evidencie sa používali?

Vruby do palice, viazanie uzlov, hromadenie kameňov

Kedy sa prvý krát stretávame s pojmami „účtovník“ a „učtáreň“?

V stredoveku

Začiatky podvojnej sústavy účtovníctva sa objavili už v 13 storočí v Taliansku
Prvý tlačou vydaný spis o podvojnej sústave pochádza z roku 1494
jeho autorom bol Luca Pacioli
názov tejto publikácie bol Osobitá XI rozprava o účtoch a písomnostiach

Traktát uvádza tieto tri účtovné knihy:

· memoriál
· denník
· hlavná kniha

Etapy vývoja účtovníctva:

1. zápisy
2. zápisy do denníka, z časového hľadiska
3. systematické zápisy (zapisovanie peňazí a úverov)
4. zápisy na účtoch koncom 13 st. (MD,D)
5. vznik podvojného účtovníctva

Autorom prvej slovenskej práce z oblasti účtovníctva bol Profesor Králiček v roku 1948
Názov publikácie bol Účtovníctvo I. Základy teórie účtovacej techniky

Čo je cieľom medzinárodnej harmonizácie účtovníctva?

Je dosiahnuť rovnocennosť informácií poskytovaných účtovníctvom v záujme ich porovnateľnosti.

V ktorých smeroch sa harmonizácia úprav účtovníctva uskutočňuje?

· harmonizácia v rámci EU – aplikáciou smerníc Rady Európskej únie
· harmonizáciou medzinárodných účtovných štandardov – IAS (medzinárodné účt. štandardy), IFRAS
· harmonizácia aplikáciou amerických účtovných zásad - GAAD
Ktorá súčasť finančného účtovníctva je pre harmonizáciu účt. významnejšia?

Úprava účtovných výkazov

Prečo vznikli všeobecne uznávané účtovné zásady GAAP?

Kvôli prehľadnosti, aby sa zovšeobecnili praxou vyvinuté postupy a tieto sa všeobecne akceptovali.

Podľa všeobecne uznávaných účt. zásad (GAAP) vymenujte základné predpoklady, od ktorých sa odvíja založený účtovný systém a z nich odvodené účt. zásady:

1. predpoklad účtovnej jednotky
2. predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti
3. akruálny princíp
4. meranie pomocou peňažnej jednotky
5. predpoklad stálej kúpnej sily peňažnej jednotky
6. zásada zachovania majetkovej podstaty
7. zásada periodického zisťovania výsledku hospodárenia a finančnej situácie podniku

Medzi všeobecné účtovné zásady patria:

1. Zásada verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti
2. Zásada oceňovania v historických cenách
3. Realizačný princíp
4. Zásada opatrnosti (N účtovať už pri predpoklade, V až keď je realizácia istá)
5. Vecne priraďovať náklady k výnosom
6. Konzistencia medzi účtovnými obdobiami
7. Objektívnosť informácií
8. Zásada materiálnosti (iba významné položky)
9. Prednosť obsahu pred formou (podľa vecnej podstaty)
10. Zrozumiteľnosť

Čo je cieľom štvrtej smernice Rady Európskeho spoločenstva z roku 1978?

Priblížiť účtovné systémy členských a pridružených krajín.

Ktoré zásady týkajúce sa účtovných výkazov smernica stanovuje?

a) základné bilančné predpoklady a zásady
b) bilančné zásady

Čo je obsahom siedmej smernice Rady Európskeho spoločenstva z roku 1983?

Týka sa konsolidácie =) materská spoločnosť zostavuje účtovnú závierku nie len za seba ale aj za celú skupinu podnikov tvoriacich konsolidovaný celok. Musí vyhotovovať aj konsolidované účtovné výkazy a konsolidovanú výročnú správu

Čo je obsahom ôsmej smernice Rady Európskeho spoločenstva z roku 1984?
Týka sa schvaľovania osôb oprávnených na overovanie účtovných závierok.

Výbor pre Medzinárodné účtovné štandardy (IASC) bol založený v roku 1973 v Londýne. Jeho cieľom je vypracovať súbor IAS (medzinárodné účtovné štandardy)
doteraz bolo prijatých 41 IAS


Majetok podniku a jeho zdroje ako predmet účtovníctva


Čo potrebuje podnik aby mohol uskutočňovať podnikateľskú činnosť?

a) peňažný kapitál
b) fyzický kapitál


Kolobeh majetku vo výrobnom podnikuZákon o účtovníctve definuje majetok ako:

Sú to aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť podľa zákona o účtovníctve.

Ako sa delí majetok z časové hľadiska?

a) Dlhodobý
b) Krátkodobý

Krátkodobý majetok:

Jeho doba použiteľnosti alebo dohodnutá doba splatnosti(pri pohľadávkach) je kratšia ako 1 rok

Dlhodobý majetok: (do roku 2003 sa volal investičný)

Doba použiteľnosti alebo dohodnutá doba splatnosti, prípadne vyrovnania iným spôsobom je dlhšia ako 1 rok

Majetok podľa druhov sa člení: zriaďovacie náklady, softvér, oceniteľné práva, goodwill
Charakterizujte neobežný majetok:

Nemení svoju formu, pôsobí dlhodobo, postupne sa opotrebováva.

Charakterizujte obežný majetok:

Mení svoju formu, jednorázovo sa spotrebuje

MAJETOK = NM + OM


Podľa ktorých hľadísk sa členia zdroje (kapitál) majetku:

a) hľadiska vlastníctva ( vlastné a cudzie)
b) času (krátkodobé a dlhodobé)

ZDROJE = VI + CZVlastné imanie priamym spôsobom:

VI = Z.I. + fondy + V. H.

Vlastné imanie nepriamym spôsobom:

VI = Majetok - záväzkyBILANČNÝ PRINCÍP

Účtovníctvo sa pozerá na majetok z dvoch hľadísk:
1. z hľadiska formy v ktorej sa nachádza
2. z hľadiska zdrojov, z ktorých sú jednotlivé zložky majetku financované


1. podľa formy AKTÍVA 2. podľa financovania PASÍVAAKTÍVA PASÍVA


Súvaha


Zobrazeniu stavu majetku a záväzkov a zisteniu výšky vlastných zdrojov v súvahe predchádza uskutočnenie inventarizácie majetku, V.I. a záväzkov. Čo rozumieme pod pojmom inventarizácia?

Zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a VI nielen v peňažných jednotkách, ale aj vo fyzických (inventúrou) a porovnanie skutočného stavu so stavom vykázaným v účtovníctve a vyčíslenie prípadných rozdielov.

Čo rozumieme pod pojmom inventúra?

Je činnosť zisťovania a súpisu majetku, záväzkov a vlastného imania k určitému dátumu v jednotkách množstva a v peňažných jednotkách. Inventúra môže byť:
a) fyzická (zásoby, DHM, peniaze)
b) dokladová (pohľadávky, úvery...)
c) kombinovaná

Čo obsahuje inventúrny súpis?

Je zoznam jednotlivých druhov majetku, záväzkov a vlastného imania, pri ktorých sa vykonala inventúra. Inventúrny súpis majetku je jedným z prvotných podkladov pre zostavenie súvahy. Obsahuje detailné informácie, vyjadrenie v množstve aj v peniazoch, nezverejňuje sa.

Ktorý metodický prostriedok slúži na prehľadné usporiadanie majetku, VI a záväzkov?

Súvaha - Obsahuje: globálne informácie vyjadrené v peniazoch, záväzky a pohľadávky v komplexnej (účtovej forme), zverejňuje sa podľa povinnosti zverejňovania

Súvaha (bilancia):

Je prehľadná usporiadaná forma hodnotového (peňažného) vyjadrenia majetku podľa druhov a podľa zdrojov, z ktorých majetok pochádza k určitému dňu. Deň ku ktorému sa zostavuje súvaha sa volá súvahový deň. Súvahová rovnováha, t. j. vzťah keď A = P. Označenie súvahy predpísané MFSR Úč POD 1-01

Strana aktív predstavuje vecnú oblasť
Strana pasív predstavuje právnu oblasť

Súvahová položka

Riadok v súvahe v číselnom a slovnom vyjadrení

Súvahový stav

Položka v peňažnom vyjadrení

Modifikácie základnej súvahovej rovnice:

a) Majetok = VI + záväzky
b) Majetok = VI + cudzie zdroje
c) VI = majetok – záväzky
d) VI = majetok – CZ

Výsledok hospodárenia zo súvahy

Zisk = A – P A>P
Strata = P – A P>A


Formy súvahy

a) účtovná T (horizontálna)
b) finančná (vertikálna)
Druhy súvah


SÚVAHA (horizontálna)

STRANA AKTÍV SÚVAHA ku dňu ........... STRANA PASÍV
A, Pohľadávky za upísané vlastné imanie A, Vlastné imanie
I. Základné imanie
B, Neobežný majetok II. Kapitálové fondy
I. Dlhodobý nehmotný majetok III. Fondy zo zisku
II. Dlhodobý hmotný majetok IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov
III. Dlhodobý finančný majetok V. Výsledok hospodárenia (+ zisk; - strata)

C, Obežný majetok B, Záväzky
I. Zásoby I. Rezervy
II. Dlhodobé pohľadávky II. Dlhodobé záväzky
III. Krátkodobé pohľadávky III. Krátkodobé záväzky
IV. Finančné účty IV. Bankové úvery a výpomoci

D, Časové rozlíšenie C, Časové rozlíšenie


SPOLU MAJETOK SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
Výpočty: (vertikálna)

A. Neobežný majetok
B. Obežný majetok
C. Záväzky krátkodobé
D. Čistý obežný majetok = pracovný kapitál (B – C)
E. Záväzky dlhodobé
F. Čistý majetok (A + D – E)
G. Vlastné imanie (A + B – C – E)
Vplyv hospodárskych operácií na súvahu


Hospodárske operácie

Všetky javy a skutočnosti, ktoré spôsobujú zmeny majetku a jeho zdrojov i vznik nákladov a výnosov.

Účtovné prípady

Sú to hospodárske operácie, ktoré sú predmetom účtovania. Prípady účtovania, musia byť doložené účtovným dokladom. Na základe účtovných dokladov sa uskutočňujú účtovné zápisy v účtovných knihách.

Účtovné operácie

Otváranie a zatváranie účtov, opravy

Akými spôsobmi môžeme zistiť VH?

a) porovnaním výnosov a nákladov na účte 710 – Účet ziskov a strát =) výsledkom je výsledok hospodárenia
N>V =} strata
V>N =) zisk
V=N =) bez zmeny
b) v súvahe (stav k 31.12. – stav k 1.1.) =) porovnanie konečnej a začiatočnej súvahy

Výška vlastného imania sa môže meniť v dôsledku

a) vklady vlastníkov (zvyšuje VI)
b) výbery vlastníkov (znižuje VI)
c) rozdiel VH (podľa výsledku 710)


Náklady

Znižujú ekonomické úžitky účtovnej jednotky. Peňažné vyjadrenie spotreby a opotrebenia majetkových hodnôt a cudzích výkonov s cieľom priniesť výnos v budúcnosti. Znižujú A alebo zvyšujú P

Výnosy

Zvyšujú ekonomické úžitky účtovnej jednotky. Výnosy sú predovšetkým v peniazoch vyjadrené výsledky (výstupy) z hospodárskej činnosti podniku určené na predaj, prípadne na vl. potrebu ako aj iné oceniteľné úžitky prameniace z iných zdrojov. Zvyšujú A alebo znižujú P
Výnosy podľa hlavnej činnosti podniku:
· vo výrobných = tržby z výrobkov
· v obchodných = tržby za tovar
· v bankách = tržby z úrokov, poplatky za služby
· doprava = tržby za služby

Sústava účtov v podvojnom účtovníctve


Základným metodickým prostriedkom v účtovníctve je účet
chápeme ho ako dvojstranné účtovné pole, na ktorom sa účtuje o rovnakom obsahu (peniaze, ceniny...)

MD xxx – Názov D

na ťarchu účtu v prospech účtu
ZS aktív ZS pasív
debetná strana kreditná strana
dlžnícka strana veriteľská strana

Údaje ktoré obsahuje účtovný zápis

a) dátum zaúčtovania účtovného prípadu
b) označenie a číslo dokladu, na základe ktorého sa vykonal zápis
c) stručný opis účtovného prípadu
d) peňažná suma
e) číslo súvažného účtu (t.j. druhý účet, na ktorom sa bude účtovať)

Začiatočné stavy aktív účtujeme na strane MD
Začiatočné stavy pasív účtujeme na strane D
Otvorenie účtov účtovným spôsobom prostredníctvom účtu 701 – Začiatočný účet súvahový
Otvorenie účtov neúčtovným spôsobom opísaním súm zo súvahy

Pri účtovnom spôsobe:
Prevod ZS účtov aktív účtujeme podvojným zápisom ZS na MD a na 701 D
Prevod ZS účtov pasív účtujeme podvojným zápisom ZS na D a na 701 na MD
Obraty MD na aktívach predstavujú prírastky bez ZS
Obraty D na aktívach predstavujú úbytky
Obraty MD na účtoch pasív predstavujú úbytky
Obraty D na pasívach prírastky bez ZS


Na nákladových účtoch – prírastky na MD úbytky na D
Na výnosových účtoch – prírastky na D úbytky na MD

Súčet strany účtu zistíme, ak zrátame všetky položky na danej strane
Uzatvorenie účtu znamená vyčíslenie konečného zostatku

Konečný zostatok

KZ na A = ZS + prírastky (MD) – úbytky (D)
KZ na P = ZS + prírastky (D) – úbytky (MD)

KS na N = prírastky(MD) – úbytky (D)
KS na V = prírastky (D) – úbytky (MD)

Prevod konečných zostatkov účtov aktív účtujeme na účte 702 – Konečný účet súvahový (702 MD, PKZ D)
Prevod konečných zostatkov účtov pasív účtujeme na účte 702 – Konečný účet súvahový (702 D, PKZ MD)

Prevod konečných stavov nákladov účtujeme na účte 710 – Účet ziskov a strát (náklady na MD)
Prevod konečných stavov výnosov účtujeme na účte 710 – Účet ziskov a strát (výnosy na D)

Súvzťažný zápis

Zmena na účte A vyvolá zmenu na účte B. Súvzťažné účty sú tie, na kt. sa účtuje ten istý účtovný prípad.
Formálna stránka podvojných účtovných zápisov:

· zaúčtovanie toho istého účtovného prípadu na dvoch účtoch
· zaúčtovanie toho prípadu na opačných stranách daných účtov
· zaúčtovanie tej istej sumy na obidvoch (súvzťažných účtoch)

Vecná podstata podvojnosti účtovných zápisov:

a) právne hľadiská – vzťahy pri ktorých vzniká alebo zaniká určitá forma práva
b) ekonomické hľadiská – príchod a odchod určitého druhu majetku, zmeny v zložkách súvahy, zmeny v zložkách výsledkového odpočtu

Jednoduchý účtovný zápis je zápis, pri ktorom sa účtuje:

Na dvoch účtoch

Zložený účtovný zápis je zápis, pri ktorom sa účtuje:

Na viacerých účtoch, suma na jednom účte je celková, ale na druhých účtoch je rozdelená (npr.- VBU, úhrady FA, DPH, miezd...)

Druhy účtov

Dokumentácia účtovných prípadov


Účtovné doklady tvoria:

Súčasť účtovnej dokumentácie

Účtovnou dokumentáciou rozumieme:

Súhrn všetkých účtovných záznamov

Účtovný záznam je

Údaj, ktorý je nositeľom informácie týkajúcej sa predmetu účtovníctva alebo spôsobu jeho vedenia

Účtovnými záznamami sú najmä

účtovné doklady, zápisy, knihy, odpisový plán, inventúrny súpis, účtovný rozvrh, účtovná závierka, výročná správa

Dve formy vykonania účtovného záznamu:

a) písomná – záznam sa vykonáva rukopisom, písacím strojom, alebo sa vytlačí, aby bol čitateľný
b) technická – účtovný záznam sa vykoná elektronickým spôsobom. Musí sa dať ale z programu tlačiť.

Z hľadiska obsahu účt. záznamy musia byť:

a) preukázateľné (obsah dokazuje skutočnosť, podložené dokladmi)
b) zrozumiteľné (jednoznačne a spoľahlivo určiť jeho obsah)
c) trvalosť (musí byť zabezpečená po celý čas jeho spracovania a úschovy)

V účtovných dokladoch sa zachytávajú:

a) hospodárske operácie (zaznamenávajú sa zmeny v zložkách majetku, záväzkov, VI, N a V)
b) účtovné operácie (opravy, účtovné prevody)
c) preukazujú, dokladujú
d) overujú

Zásada dokladovosti znamená:

Bez účtovného dokladu nemožno robiť žiaden účtovný zápis, pretože každý účtovný zápis musí byť doložený účtovným dokladom.


Ktoré náležitosti (podľa zákona o účtovníctve) musia mať účt. doklady?

a) označenie účtovného dokladu
b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov
c) peňažnú sumu, údaj o cena za mernú jednotku a množstvo
d) dátum vyhotovenia
e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu (ak nie je zhodný s d)
f) podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad
g) označenie účtov, na ktorých bude zaúčtované

Obeh účtovných dokladov

Proces pohybu dokladov v podniku od ich príchodu do podniku (externé) alebo od ich vyhotovenia v podniku (interné) až po ich archivácií.

Plán obehu účtovných dokladov

Uvádzajú sa v ňom pracovníci, ktorí schvaľujú, kontrolujú hospodárske operácie a účtovné doklady. Obsahuje podpisové vzory alebo kódy

Likvidácia účt. dokladov a činnosti, ktoré zahŕňa

V rámci obehu dokladov sa uskutočňuje proces spracovania účtovných dokladov, ktorá obsahuje viacero činností označených ako likvidácia dokladov
1. triedenie a očíslovanie účtovných dokladov (delenie VFA, PFA, VPD, PPD...)
2. preskúmanie správnosti účtovných dokladov (vecne, formálnej)
3. určenie a zapísanie účtovacieho predpisu
4. zaúčtovanie dokladu podľa účtovacieho predpisu
5. archivovanie dokladov a ich skartácia

Každý účtovný doklad musí byť preskúmaný zo stránky vecnej a formálnej správnosti.

Vecná správnosť účtovných dokladov

Je zameraná na zisťovanie oprávnenosti účtovného prípadu. Za vecnú správnosť je zodpovedný pracovník podniku, ten ktorý účtovný prípad nariadil alebo schváli. Potvrdzuje ho svojim podpisom...či je OK cena a množstvo uvedené na doklade

Formálna správnosť účtovných dokladov

Kontrolujú spravidla pracovníci učtárne. Preskúmanie formálnej správnosti znamená zisťovanie toho, či účtovný doklad obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti a spĺňa požiadavky kladené na vyhotovenie účt. dokladov (čitateľné, prehľadné, trvanlivé)

Čo je účtovací predpis (predkontácia)?

Rozhodnutie o tom na ktoré účty a ktoré strany bude účtovný prípad zaúčtovaný. Vyjadrený iba číslami účtov. Buď priamo na vyznačenom mieste v doklade, alebo sa spraví pečiatkou miesto a tam sa zapíše. Môže sa ešte priložiť samostatný papier s predkontáciou a ten pridáme k dokladu.

Kde sa uchováva účtovná dokumentácia:

a) od ukončenia uzávierkových prác v príručnom archíve učtárne
b) po ukončení uzávierkových prác do účtovného archívu


Lehoty uchovania účtovných záznamov (určené právnou normou)

a) účtovná závierka a výročná správa 10 rokov
b) účtovné záznamy (sú nositeľmi inf. týkajúcej sa spôsobu vedenia účt) 5 rokov
c) účtovné doklady, účtovné knihy 5 rokov
d) ostatné účtovné záznamy – počas doby určenej v registračnom pláne ú.j.
e) zoznamy číselných znakov, symbolov a skratiek použitých v účt 5 rokov
f) účtovné doklady týkajúce sa súdnych konaní (rok po ukončení)
záručných lehôt a reklamačných konaní (po dobu konania)
nezaplatených pohľ. alebo nesplnených záväzkov (1 rok po splnení)


Kde sa vedie evidencia o archivovaných účtovných písomnostiach?

V archívnej knihe

Po uplynutí uchovacích lehôt sa účtovná dokumentácia vyraďuje z účtovného archívu. Vyradenie (skartácia) sa zaznamená v archívnej knihe a doklad o skartácii tvorí prílohu archívnej knihe.
Účtovné zápisy a účtovné knihy


Účtovné prípady sa počas bežného účtovného obdobia na základe účtovných dokladov účtovnými zápismi zaznamenávajú v účtovných knihách.

Ako možno vykonávať účtovné zápisy z hľadiska techniky?

Podniky musia usporiadať účtovné zápisy takým spôsobom ktorý umožní overiť zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v účtovnom období a tak aby sa zabránilo meniť a upravovať záznamy.

Účtovné zápisy je potrebné vykonávať:

a) zrozumiteľne
b) prehľadne
c) trvanlivo
d) v štátnom jazyku

Účtovné zápisy, ktoré sú zachytené z časového hľadiska (chronologicky) sa nazývajú časové zápisy.
Účtovné zápisy, ktoré sú zachytené vecne – systematicky sa nazývajú vecné zápisy (zaúčtovanie tam, kde vecne patria).

Účtovnú dokumentáciu tvoria

a, účtovné knihy
b, účtovné doklady

Účtovné knihy, kt. sa používajú v systéme podvojného účtovníctva:

a) denník – pre časové zápisy
b) hlavná kniha – pre systematické zápisy
DENNÍK (najčastejšie používaný pri Pokladnici a FA)

Číslo zápisu Dátum Číslo dokladu Text účtovného prípadu účtovací pred SUMA (SK)
MD D
1 16.08 VPD/80 Výplata miezd 331 221 100.000
2 18.08 PPD/92 Tržby v hotovosti 211 604 60.000Čo obsahuje hlavná kniha?

Obsahuje všetky syntetické účty a k nim zriadených analytických účtov. ZS ku dňu otvorenia, súhrnné obraty strán MD a D, zostatky ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

Akou formou možno viesť hlavnú knihu?

a) vo viazanej forme – kniha musí byť označená účtovným obdobím
b) no voľných listoch

Otváranie účtovných kníh
P.O.
· ku dňu vzniku
· k prvému dňu účtovného obdobia
· ku dňu vstupu do likvidácie
· ku dňu vyhlásenia konkurzu
F.O.
· ku dňu začatia podnikania
· k prvému dňu účtovného obdobia
· ku dňu konkurzu

Uzatváranie účtovných kníh
P.O.
· k poslednému dňu účtovného obdobia
· ku dňu zrušenia bez likvidácie
· ku dňu zániku
F.O.
· k poslednému dňu účtovného obdobia
· ku dňu zániku
· ku dňu skončenia likvidácie
· ku dňu zrušenia konkurzu

Na čo slúži analytická evidencia?

Na roztriedenie syntetického účtu na menšie celky, ktoré dokopy tvoria jeden syntetický účet. Kvôli prehľadnosti

Syntetická evidencia

Je súbor súvahových a výsledkových účtov, na ktorých sa účtuje o aktívach, pasívach, nákladoch a výnosoch súhrne synteticky.

Analytická evidencia

Je v porovnaní so syntetickou evidenciou podrobnejšia. Poskytuje dostatočne podrobné údaje pre potreby finančného riadenia a kontroly podniku.
Má dva stupne : 1. AE prvého stupňa (sklad)
2. AE druhého stupňa (druh materiálu)

ZS na účte SE sa rovná súčtu ZS na AE
OMD na účte SE sa rovná súčtu OMD na AE
OD na účte SE sa rovná súčtu OD na AE
KZ na účte SE sa rovná súčtu KZ na AE

Knihy jednoduchého účtovníctva:

1. Peňažný denník (údaje o hotovosti a peniazoch v bankách)
2. Kniha pohľadávok (všetky druhy pohľadávok vyjadrené v peniazoch)
3. Kniha záväzkov (všetky druhy záväzkov vyjadrené v peniazoch)
4. Pomocné knihy (evidencia zásob, DM, mzdová evidencia)

Opravy chybných účtovných zápisov možno robiť dvoma spôsobmi:

a) účtovne : úplné storno (červené storno, alebo s mínusovým znamienkom)
čiastočné storno (ak by boli sumy vyššie)
zaúčtovanie rovnakej sumy na opačnú stranu (zvýši obrat, ktorý ale neexistuje)
doplnkový zápis (ak nižšie sumy)

b) neúčtovné =) prečiarknutie chybného zápisu

Aký doklad sa musí vystaviť pri opravách účtovných zápisov?
Vnútorný (interný) účtovný doklad (s výnimkou pri neúčtovnom spôsobe)


po účtovnej závierke nemožno otvárať účtovné knihy


Účtovná technika

· ručne
· pomocou výpočtovej techniky
· kombinácia

- záleží od vybavenia firmy výpočtovou technikou, druhu programu na vedenie účtovníctva a manažmentu firmy

Nástroje vnútorného kontrolného systému účtovníctva


Aký význam má formálna kontrola správnosti účtovných zápisov?

a) podvojnosť účtovných zápisov
b) číselná zhoda súčtu súm
c) nadväznosť syntetických a analytických účtov

Kedy a akými nástrojmi sa vykonáva formálna kontrola správnosti účtovných zápisov?

a) predvahy (kontrola podvojnosti – predvaha sa zostavuje pred uzatvorením kníh. Používa sa tabuľková predvaha. Ak sa zistí, že sa nerovná musí sa chyba nájsť a odstrániť)
b) kontrolných súpisiek analytických účtov
c) kontrolných čísel alebo kontrolných väzieb

V prípade, že sa dodržala podvojnosť účtovných zápisov, musia sa rovnať:

a) ZS A = ZS P
b) obraty MD = obratom D
c) KZ a KS MD = KZ a KS D

Ako sa vykonáva denníková skúška a aký je jej význam?

Porovnaním súčtu súm zúčtovaných v denníku obratov MD so súčtom obratov D

Σ zápisov v denníku = Σ obratov MD = Σ obratov D

Čo je prostriedkom kontroly vecnej správnosti účtovníctva, t.j. jeho zhody so skutočným stavom jednotlivých druhov majetku so skutočnými záväzkami podniku je inventár.

Najskôr sa musí vykonať inventúra a zo skutočných stavov majetku, záväzkov a vlastného imania sa zostaví inventarizačný zápis

Inventarizačné rozdiely, ktoré môžu nastať:

a) skutočný stav > účtovný stav prebytok
b) skutočný stav < účtovný stav manko, schodok – pri finančných účtoch

Pri vykonávaní inventarizácie sa musí rešpektovať zásada opatrnosti (majetok sa ocení nižšou cenou, záväzky skutočnou cenou)

Druhy inventarizácie

1. riadna
2. mimoriadna (ku dňu mimoriadnej závierky) – vznik, zlúčenie, zánik, živelná pohroma
3. priebežná

Inventarizácia

I. inventúra (fyzická, dokladová, kombinovaná)
II. porovnanie
III. určenie príčin
IV. usporiadanie inventarizačných rozdielov (účtovné zápisy, kt. upravia účtovný stav so skutočným)
V. návrhy na zabránenie rozdielov
VI. posúdenie súladu ocenenia (zásada opatrnosti)
VII. inventarizačný zápis (účtovný záznam, údaje o firme, výsledky, meno a podpis konajúceho invent)


Oceňovanie majetku a záväzkov v účtovníctve


Pojem oceňovanie

Vyjadrenie hodnoty majetku v peňažných jednotkách

Hodnota

Hodnota sa zvyčajne definuje ako súhrn úžitkových vlastností určitého statku, schopných uspokojiť ľudskú potrebu. Niektoré statky môžu mať nepopierateľnú hodnotu, ale nemožno im prisúdiť cenu.

Cena

Definuje sa ako objektívna miera hodnoty, sprostredkujúca výmenu statkov. Inak povedané cena je hodnota statkov vyjadrená v peniazoch.

Oceňovanie

a) ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
b) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (riadna, mimoriadna, priebežná)
c) k inému dňu účtovného obdobia (npr. – zákon o bankách prikazuje cenné p. oceňovať každý deň)

Z hľadiska času sa oceňovacie veličiny delia na

a) historické (OC, VN, menovitá hodnota)
b) bežné (ROC, realizačná cena, trhová cena)
c) vopred stanovené (plánované ceny, plánované VN, súčasná hodnota)

Zákon o účtovníctve upravuje problematiku oceňovania.

Historické ceny

- označované aj ako ceny minulosti. Vzťahujú sa na čas, keď bol majetok nakupovaný a pohľadávky a záväzky vznikli.
- medzi historické ceny patria OC, VN a menovitá hodnota

Obstarávacia cena – používa sa pri obstaraní kúpou. OC = cena kupovaného majetku + všetky náklady na obstaranie. !do ceny majetku sa neráta DPH iba pri spoločnostiach, ktoré nie sú platiteľom DPH!

Vlastné náklady – náklady ktoré vynaložil podnik na vytvorenie určitého výstupu. Používa sa pre nedokončenú výrobu, výrobky na sklade...alebo majetok ktorý si účtovná jednotka vyrobí sama pre seba.

Menovitá hodnota – používa sa na finančný druh majetku (peniaze, ceniny) alebo sumu na ktorú je majetok vystavený – pohľadávky alebo záväzky

Bežné ceny
- ceny prítomnosti, niekedy označované ako denné alebo aktuálne
- medzi bežné ceny patria (ROC, realizačná cena, trhová hodnota)

Reprodukčná obstarávacia cena – používa sa pri ocenení nie nového majetku (darovaného) alebo pri jeho oprave alebo zhodnotení. Musí byť stanovená odborníkom – odborným odhadcom

Realizačná cena – je výsledkom dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. Je momentálne dosiahnuteľná cena na trhu za ktorú možno ocenený majetok predať v súčasnosti. V prípade záväzkov =) hodnota vysporiadania

Trhová cena – predstavuje sumu peňazí, ktoré by podnik dostal pri predaji daného druhu majetku za normálnych podmienkach predaja. Kurzová cena vyjadruje: kurz obchodovateľných cenných papierov, kurz domácej meny voči zahraničným

Ceny budúcnosti
- predstavujú druhy všetkých predpokladaných, pravdepodobných a vopred stanovených cien
- medzi bežné ceny patria (plánované VN, súčasná hodnota)

Súčasná hodnota – podľa ktorej sa zložky majetku oceňujú v súčasnej odporúčanej hodnote budúcich peňažných príjmov, ktoré podľa očakávania v budúcnosti, také zložka majetku prinesie.
!pri záväzkoch naopak!


Účtovné zásady pri oceňovaní

a, zásada verného a pravdivého zobrazenia
b, predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti podniku
c, zásada opatrnosti
d, predpoklad stálosti kúpnej sily

Oceňovancie princípy

· princíp historickej ceny – majetok je ocenený v cenách za ktoré bol obstaraný. Cena a náklady sú preukázateľné. Nie je neistota alebo pochybností o cene...
· princíp bežnej (dennej) ceny – predpokladá ocenenie majetkových súčastí ROC alebo realizačnými cenami v deň ich ocenenia. Používa sa najmä pri majetku s dlhodobým použitím
· realizačný princíp – pri jej uplatnení sa prípadné rozdiely medzi historickou cenou a bežnou cenou (trhovou) prejavia až pri realizácií, čiže predaji na trhu
· princíp nižšej ceny – spojená s uplatnením zásady opatrnosti. Pri stanovení ocenenia majetku sa vychádza z kombinácie historickej a bežnej ceny a volí sa tá, ktorá je nižšia. To znamená, že ak je trhová cena majetku vyššia ako účtovná tak účtovnú cenu nemeníme, ak však je trhová cena nižšia ako účtovná cena majetku musíme tvoriť opravnú položku. Použitím sa môžu tvoriť tiché rezervy (vtedy keď je trhová cena vyššia ako účtovná)

Tiché rezervy
- nedajú sa zistiť ani nie sú uvedené v súvahe. Predstavujú rozdiel medzi nižšou účtovnou hodnotou a vyššou skutočnou hodnotou aktív. Vyššou účtovnou hodnotou a nižšou skutočnou hodnotou pasív

Oceňovanie podľa právnej úpravy účtovníctva

- na ocenenie majetku sa používa slovenská mena (SK) a cudzie meny
- majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítajú na slovenskú menu podľa kurzu NBS ku dňu účtovného prípadu. Pri účtovnej závierke ku dňu ku ktorému sa zostavuje

Princípy oceňovania

· akruálny princíp – do účtovného obdobia sa zaúčtujú všetky N a V bez ohľadu na dátum ich úhrady (podvojné účtovníctvo)
· princíp peňažných tokov – do účtovného obdobia sa zahŕňajú všetky príjmy a výdavky skutočne uhradené v účtovnom období (jednoduché účtovníctvo)
· zásada opatrnosti


Opravná položka – ide o dočasné zníženie hodnoty majetku

Odpis – trvalé zníženie hodnoty majetku. Vyjadruje opotrebenie v peňažných jednotkách
Zobrazenie kolobehu majetku podniku v účtovníctve


Kolobeh majetku prebieha v troch fázach:

a) zásobovanie
b) výroba
c) predaj

- postupná premena majetku z jednej formy na druhú (viď. kolobeh majetku)

Účtovná osnova

Je zoznam syntetických účtov so záväzným číselným a slovným označením, usporiadaných podľa ich ekonomického obsahu, kt. môže podnik v rámci svojho účtovníctva používať.

Rámcovou účtovnou osnovou sa označuje účtovná osnova, ktorú možno dopĺňať. Rámcové účtovné osnovy pre jednotlivé typy účtovných jednotiek môžu mať rôzny stupeň podrobnosti. Vydáva ju Ministerstvo financií SR.

V súčasnosti sú u nás v platnosti rámcové účt. osnovy pre tieto typy účt. jednotiek:

1. podnikatelia
2. rozpočtové orgány, príspevkové organizácie, obce, VUC
3. ú. j. , ktoré nie sú zriadené na účel podnikania
4. banky, NBS
5. Exportno-importná banka SR
6. poisťovne
7. zdravotné poisťovne a Sociálna poisťovňa
8. Fond Národného Majetku SR

Základné princípy uplatnené pri konštrukcii rámcovej účtovej osnovy:

Rámcová osnova pre podnikateľov sa javí ako základná, od nej sa odvíjajú ostatné rámcové účtové osnovy. Spoločné sú (DHM, DNM, zásoby)

Uveďte číselné označenie, názvy účtovných tried a charakter účtov:
0. DM
1. Zásoby
2. Finančné účty
3. Zúčtovacie vzťahy
4. Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
5. Náklady
6. Výnosy
7. Uzávierkové účty a podsúvahové účty
8. Vnútroorganizačné účty
9. Vnútroorganizačné účty


321 - Dodávatelia
3 - úč. trieda - Zúčtovacie vzťahy
31 - úč. skupina - Pohľadávky
321 - účet Dodávatelia
účet priamo v rámci účtovnej triedy a skupinyÚčtovný rozvrh

Súbor všetkých syntetických účtov vybraných z rámcovej účtovej osnovy a analytických účtov, na ktorých vedie svoje účtovníctvo a podsúvahové účty. Účtovná jednotka je povinná zo zákona (431/2002) zostaviť účtovný rozvrh počas účtovného obdobia ho môže dopĺňať.

Kolobeh majetku

Jednookruhové účtovníctvo
- plynulo a komplexne eviduje kolobeh majetku, tak ako v skutočnosti prebieha
- používa len jeden rad účtov a to súvahové účty
- používa oceňovanie historickými cenami
- VH porovnáva vlastné náklady výroby s tržbami za výrobky. Rozdiel zisk alebo strata sa účtuje na účte výsledok hospodárenia
- u nás sa jednookruhové účtovníctvo nepoužíva

Dvojokruhové účtovníctvo
- pri hospodárskej činnosti vznikajú náklady a výnosy
vstupné
informácie

informácie
Účtovná závierka

Účtovná uzávierka

Predstavuje značný objem prác spojených s uzatvorením bežného účtovníctva (uzatvorením účtovných kníh a príprava podkladov na zostavenie účtovnej závierky). Deň ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka je súvahový deň.

Záverečné práce v účtovnej uzávierky

1. správnosť a úplnosť údajov zaúčtovaných v účtovných knihách bežného účtovného obdobia
2. uzatvorenie účtovných kníh
3. vyhotovenie účtovnej závierky
4. archivácia účtovnej dokumentácie (dokladov, účtovných kníh, účtovných výkazov)

Účtovnú závierku v systéme podvojného účtovníctva tvoria:

1. súvaha UČ. POD 1-01
2. výkaz ziskov a strát UČ. POD 2-01
3. poznámky

Účtovnú závierku v systéme jednoduchého účtovníctva tvoria:

1. výkaz o majetku a záväzkoch UČ. FO 2-01
2. výkaz o príjmoch a výdavkoch UČ. FO 1-01

Cieľ účtovnej závierky

Poskytovať verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva tak, aby poskytované informácie boli pre používateľov užitočné.

Kvalitatívne charakteristiky, ktoré majú mať informácie o účt. závierke

a) významnosť
b) zrozumiteľnosť
c) porovnateľnosť
d) spoľahlivosť

Správnosť súvahy možno posudzovať

a) formálnej a
b) vecnej

Ktoré zásady je potrebné uplatniť pri zostavení súvahy:

1. jasnosti a prehľadnosti
2. pravdivosti
3. súvahovej kontinuity (KZ z 31.12. = ZS 1.1.)

U nás sa uplatnila účtovná forma výkazu súvahy. Podľa usporiadania položiek vo výkaze ziskov a strát sa rozlišujú dve formy tohto výkazu – účtovná(horizontálna) a odpočtovú(vertikálnu)

Poznámky

Sú súčasťou účtovnej závierky. Predstavujú bližšie rozvedenie obsahu súvahy a výkazu ziskov a strát, tak aby účtovná závierka podávala pravdivý obraz.
Ktoré informácie obsahujú poznámky?

a) použité účtovné zásady a účtovné metódy
b) skutočnosti, kt. nespĺňajú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, podmienky na vykázanie vo výkazoch účtovnej závierky
Prehľad peňažných tokov

Poskytuje informácie o stave a pohybe peňažných prostriedkov (prípadne peňažných ekvivalentov – ceniny)

Prehľad zmien vlastného imania obsahuje

stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia, jeho zvýšenie alebo zníženie počas účtovného obdobia, stav na konci účtovného obdobia a príčiny zmien v jednotlivých položkách, ktoré tvoria vlastné imanie.

Kto zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku? Podnik, ktorý

a) má väčšinu hlasovacích práv v inej účtovnej jednotke
b) má práva vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho alebo dozorného orgánu
c) má právo ovládať účtovnú jednotku
d) je spoločníkom alebo akcionárom účtovnej jednotky
e) je spoločníkom alebo akcionárom na základe dohody a má väčšinu hlasov

Overenie účtovnej závierky vykonáva audítor, ktorý overuje najmä:
a) či údaje v účtovnej závierke a vo výročnej správe pravdivo odrážajú stav majetku, záväzkov, finančnú situáciu a výsledok hospodárenia
b) či účtovníctvo bolo v účtovnom období vedené úplne, preukazným spôsobom a správne

Činnosť audítorov upravuje zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov

Účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť mať overenú účtovnú závierku a výročnú správu spolu s účtovnou závierkou zverejňovať:

1. akciová spoločnosť
2. Komanditná spoločnosť, s. r. o. a družstvo ak majetok >20 mil.; tržby >40 mil; zamestna>20
3. ustanovuje im to osobitý predpis
4. PO (neziskové organizácie)

Výročná správa

Obsahuje účtovnú závierku za účtovné obdobie za, ktoré sa vyhotovuje výročná správa a správa auditora. Obsahuje ešte:
· budúci vývoj
· vývoj a výskum
· zamestnancov
· akcie a úspechy
· ciele firmy