Pocet referatov: 32

Predkontácie príklady

AKCIE
? Nákup akcií na sek. trhu 251/379
? Úhrada za nakúpené akcie – VBÚ 379/221
? Predaj akcií-predajná cena 378/661
? Úhrada za predané akcie - VBÚ 221/378
? Úbytok akcií v C.O. 561/251
? Prijaté dividendy z akcií – VBÚ 221/666
? Zrušenie oprávnej položky k akciám 291/679

BANKOVÝ ÚVER
? Úhrada N spojených s emisiou Bú – VBÚ 562/221
? Splátka časti krátkodob. Bú – VBÚ 231/261

BANKOVÝ ÚČET, POKLADNICA
? V

Predkontácie príklady 2

nájomné náklady
ASKA
F.od dod. za nájom
-nákl.na bežný rok (40000) 518/
-nákl. bud. období (80000)
a) cena za službu (120000)
b) DPH(30000) 343/
c) E /321

Zúčt. nájomného január-august (80000)
518/381

BENY
F.odb-I za prenájom, -výnosy na bežný rok 40000
-výnosy bud. období 80000
a) cena za služ. 120000
b) DPH 30000 /343
c) E 311/
d) _40000 /602
e) _80000 /384

nasl.rok – zúčt

Predkontácie príklady 3

Mzdy priznané zam.521/331
X. prenajala kanc. priestory odber. 311/602
Fak. odberatelovi za služby, ktoré poskytla naša X.311/602
Výdaj cenín do spotreby 518/213
Cestovné zam. zúčt. v hotovosti 512/211
Nákup v hotovosti kancel. potrieb, kt. sa vydali do spotr. 501/211
Faktúra od plynární za spotrebu plynu 502/321
Výr. tovaru vo vl. réžii - aktivovanie 132/621
Pri inv. zistený prebytok v sklade tovaru 132/688
X. kúpila od dod. stroje(soft). (pFsu)
a) obst.c. 0

Vývoj účtovníctva

3. Vývoj účtovníctva
3.1 Historický

Vznikom deľby práce a výmeny tovarov už v prvotno-pospolnej spoločnosti existovala veľmi jednoduchá evidencia, realizovaná rytím do stromov alebo kostí, pričom jednotlivé ryhy symbolizovali nejaké čiastky - v prípade dlžoby mali dlžník aj veriteľ každý svoju “palicu” s rovnakými ryhami - splácaním pôžičky z nej vždy danú časť odlomili. V Peru používali prírodné materiály umožňujúce robiť uzly, ktoré mali rovnakú funkciu ako ryhy - neskôr

ákladný cieľ, predmet a charakteristické rysy účtovníctva

4.5 Základný cieľ, predmet a charakteristické rysy účtovníctva

Základným cieľom účtovníctva je podávať verný a pravdivý obraz o finančnej, výnosovej situácií a majetku podniku.

Predmetom účtovníctva je:

1. Zobraziť stav Ma a jeho zdrojov, záväzkov, vlastného imania a zachytiť ich zmeny
2. Zobraziť náklady a výnosy, resp. príjmy a výdavky
3. Zistiť hospodársky výsledok (zisk/strata)

Charakteristické rysy:

• Úplnosť


Formy súvahy

6.4 Formy súvahy

Dve základné:

1. Horizontálna/účtovná (tá, v tvare T) - jej prínosom je, že je dodržaný bilančný princíp a možno z nej vyčísliť celkovú hodnotou pasív aj aktív
2. Vertikálna/finančná (hlavne pri vyčísľovaní nárokov vlastníkov na vlastné imanie, pri vyčísľovaní čistých obežných aktív - výške pracovného kapitálu) jej nevýhodou je, že nevyjadruje sa v nej bilančný princíp ani výška Ma a zdrojov krytia

Príklad:

Účto

Zisťovanie hospodárskeho výsledku

7.2 Zisťovanie hospodárskeho výsledku

sa dá robiť:

a) Zo súvahy (väčšinou porovnaním na začiatku a konci účtovného obdobia).

Základné imanie sa môže zmeniť:

1. Ďalšími vkladmi/výbermi vkladov spoločníkov
2. Zvýšenie na základe dosiahnutého hospodárskeho výsledku

Súvaha k 31.12.95=1.1.96

Súvaha k 1.1.95 - stav: A = Majetok; P = Vlastné imanie + cudzie zdroje
Súvaha k 31.12.96 - stav: A = Majetok; P = Vlastné imani

Iné účtovné doklady a knihy

8.5 Iné účtovné doklady a knihy

Denník:

V denníku sa časovo chronologicky zachytáva každý účtovný prípad.

Náležitosti:

1. Poradové číslo
2. Dátum
3. Číslo dokladu
4. Text
5. Suma (Sk) MD aj D, SE - syntetická evidencia
6. Čísla účtov, na ktoré sa zaúčtuje MD a D, AE - analytická evidencia

Denníková skúška - všetky obraty v Sk sa musia rovnať obratovej časti tabuľkovej predvahy.

Účet:

Princíp členenia majetku a záväzkov z hľadiska času na krátkodobé a dlhodobé

9.1.4 Princíp členenia majetku a záväzkov z hľadiska času na krátkodobé a dlhodobé

Kladie sa veľký dôraz na časové rozlíšenie a to tak, že sa berie do úvahy jeden rok ako hranica; majetok a záväzky do 1 roka sa považujú za krátkodobé, dlhšie ako 1 rok za dlhodobé. Je to rozlíšené priamo v účtovej osnove.

9.1.5 Reálne vykázanie majetku finančnej a dôchodkovej situácie podniku

Keďže sa na rozdiel od minulosti cena mení a nie je rovnaká ani vo všetkých obchodoch (a

Finančné účtovníctvo - prednášky

Lit: Oceňovanie majetku a účetnictví – Zelenka, Fireš
Finanční účetnictví v kontextu současního vývoje (97)- Kovanicová, str. 34-65 a 135-156
Účtovníctvo, Audítorstvo, Daňovníctvo – teória v praxi (špeciálne vydanie 2001)
5/92 – Finančné investície
3/92 – (Aktiva, dluhy, a vlastní mnení podniku)

Finančné riadenie
- subjektívna činnosť, ktorá sa zaoberá získavaním potrebného množstva peňazí a kapitálu, alokáciou peňazí a kapitálu do rôznych fo

Účtovná uzávierka a závierka v podvojnom účtovníctve

Účtovná uzávierka je súhrn činnosti, ktorými sa uzatvára účtovníctvo za bežné účtovné obdobie. Cieľom účtovnej uzávierky je z podkladov účtovania zistiť druh a výšku výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.
Pozostáva z nasledujúcich činností:
1. Doplnenie účtovných zápisov o zápisy zabezpečujúce správnosť a úplnosť účtovania, ekonomických informácií zodpovedajúce skutočnosti (účtovanie oprávnených položiek)
2. Uzatváranie účtovných kníh:
a) zistenie vecnej

Jednoduché učtovníctvo

Podľa zákona o účtovníctve sústave jednoduch. účtov. môžu účtovať podnikatelia, kt. nie sú zapís. v obchod. registri a ostatné fyzyc. os., kt. vykonávajú podnikateľskú al. inú zárobkovú činnosť. Pokiaľ preukazujú na daňové účely výdavky na dosiah. Zabezpeč. a...............prímov.

ÚJ v sústave jednoduch. účtov. vedú tieto ÚK:

Peňažný denník

Knihu pohľadávok a záväzkov

II- soc. Fondu

Ostatné knihy – pomocné knihy


(2/3)
>>