Formy súvahy

6.4 Formy súvahy

Dve základné:

1. Horizontálna/účtovná (tá, v tvare T) - jej prínosom je, že je dodržaný bilančný princíp a možno z nej vyčísliť celkovú hodnotou pasív aj aktív
2. Vertikálna/finančná (hlavne pri vyčísľovaní nárokov vlastníkov na vlastné imanie, pri vyčísľovaní čistých obežných aktív - výške pracovného kapitálu) jej nevýhodou je, že nevyjadruje sa v nej bilančný princíp ani výška Ma a zdrojov krytia

Príklad:

Účtovná súvaha:

Aktíva Pasíva
Budovy, haly a stavby 600000
Stroje, prístroje a zariadenia 200000
Dopravné prostriedky 300000
Inventár 100000
Tovar na sklade a v predajni 375000
Pokladnica 20000
Ceniny 5000
Bankový účet 160000
Majetkové cenné papiere 100000
Pohľadávky 140000 Základné imanie 1000000
Ostatné kapitálové fondy 100000
Zákonný rezervný fond 200000
Hospodársky výsledok - zisk 400000
Bankový úver 200000
Záväzky voči dodávateľom 40000
Zamestnanci 60000

2000000 2000000

Finančná súvaha:

A. Suma investičného Ma - stále aktíva 1200000 (prvé štyri v aktívach)
B. Výška obežného Ma - obežné ak. 800000 (zvyšné aktíva)
C. Krátkodobé záväzky (mínus) -100000 (voči dodávateľom + zamestnancom)
D. Čisté obežné aktíva (pracovný kapitál) +700000 (B-C)
E. Dlhodobé záväzky -200000 (bankový úver)
F. Čisté aktíva (výška Ma) 1700000 (A+D+E)
G. Vlastné imanie 1700000 (to isté (to aby ste chápali :-))

6.5 Druhy súvah

1. Externé (aj pre vonkajšie potreby - externých užívateľov)
a) Riadna súvaha (k 31.12.)
b) Daňová/individuálna (pre daňový úrad)
c) Konsolidovaná (v rámci holdingu)
d) Otváracia/zahajovacia (mimoriadna - na začiatku podnikania)
e) Konkurzná/likvidačná/iné mimoriadne okolnosti (mimoriadna)
2. Interné (na vnútornú potrebu)

7. Súvaha v pohybe

Súvaha má statický charakter - vykazuje stav k určitému konkrétnemu dňu. Cieľom a predmetom účtovníctva je ale zachytávať zmeny.

K zmene majetku a zdrojov dochádza pri hospodárskych operáciách/obchodných prípadoch. Hospodárska operácie, ktorá je predmetom účtovníctva sa nazýva účtovný prípad. Každý môže byť zachytený len na základe účtovnej dokumentácie (dokladovosť). Ak je doklad v poriadku (obsahuje všetko) prevádza sa účtovný zápis do účtovných kníh. Účtovné operácie sú tie, kde nedochádza k zmene majetku a zdrojov ale vyplývajú z techniky účtovania. Tiež sa stáva účtovným dokladom, preto potrebuje aj dokumentáciu a zápis. Účtovný prípad - napr. opravy, otváranie a zatváranie účtov. V podvojnom účtovníctve sa hospodárske operácie vyplývajúce zo zmien majetku a zdrojov zachytávajú systematicky v peňažných jednotkách (v prvom rade) viazanými zápismi, ktoré majú prísnu formu a tou je podvojnosť zápisov.

Zmeny sa dajú zachytávať aj v súvahe - po každej hospodárskej operácii sa robí nová súvaha.

7.1 Hospodárske operácie

Sa delia na:

1. Nepôsobivé (nemajú vplyv na zmenu vlastného imania, nemenia náklady ani výnosy, t.j. žiaden hospodársky výsledok): A = aktíva, P = pasíva:
a) +A +P Obojstranný prírastok
b) -A -P Obojstranný úbytok
c) -A +A Presun v rámci aktív
d) -P +P Presun v rámci pasív
2. Pôsobivé (menia výšku vlastného imania): A = aktíva, P = pasíva, N = náklady, V = výnosy:
a) -A N Strata
b) +P N Strata
c) +A V Zisk
d) -P V Zisk