Jednoduché učtovníctvo

Podľa zákona o účtovníctve sústave jednoduch. účtov. môžu účtovať podnikatelia, kt. nie sú zapís. v obchod. registri a ostatné fyzyc. os., kt. vykonávajú podnikateľskú al. inú zárobkovú činnosť. Pokiaľ preukazujú na daňové účely výdavky na dosiah. Zabezpeč. a...............prímov.

ÚJ v sústave jednoduch. účtov. vedú tieto ÚK:

Peňažný denník

Knihu pohľadávok a záväzkov

II- soc. Fondu

Ostatné knihy – pomocné knihy

ÚO je kalendárny rok , všetky skutočnosti sa účtujú podľa ÚD. Každý doklad predstavuje 1 - ÚP, kt. sa musí zaúčt. v HK. Nepouž. sa tu podvoj. zápisy ale len jednoduché.

ÚK a ÚD majú rôznu dobu úschovy


ÚJ je povinná bezpečne uschovávať účtovné písomnosti až do termínu kt. vyplýva zo zákona o účtovníctve

Účtovné knihy v jednoduch. účtov.
ÚJ vedú tieto knihy:

1 peňažný denník

2 kniha pohľadávok a záväzkov

3 kniha soc. fondu

4 pomocné knihy o ostatných zložkách majetku a o záväzkoch pracovno právnych vzťahov
Peňažný denník

je ÚK v kt. sa účtujú prímy a výdavky


sú rozdelené najprv z toho hľadiska či sú vykonané v hotovosti al. prostred. banky. potom sú prímy a výdavky rozdelené z toho hľadiska či sa zahŕňajú alebo nezahŕň. do daňového vkladu.


Zápisy v peňaž. denn. musia vyjadrovať len finanč. operácie t.j. tie pri ktorých nastal pohyb peňaž. prostr. výnimku tvoria len uzávierkové operácie na konci ÚO


ÚP sa účtuje na základe ÚD v časovom poradí podľa dátumu vyhotov.


Prehľad o prímoch a výdav. sa vykonáva aj za kalendárny mesiac


Vzájomná spätosť medzi ÚD a jeho zápisom v peňaž denn. sa zabespečuje tým, že sa nakaždý doklad uvedie číslo strany denníka, číslo riadku a rok