Predkontácie príklady

AKCIE
? Nákup akcií na sek. trhu 251/379
? Úhrada za nakúpené akcie – VBÚ 379/221
? Predaj akcií-predajná cena 378/661
? Úhrada za predané akcie - VBÚ 221/378
? Úbytok akcií v C.O. 561/251
? Prijaté dividendy z akcií – VBÚ 221/666
? Zrušenie oprávnej položky k akciám 291/679

BANKOVÝ ÚVER
? Úhrada N spojených s emisiou Bú – VBÚ 562/221
? Splátka časti krátkodob. Bú – VBÚ 231/261

BANKOVÝ ÚČET, POKLADNICA
? Výber peňazí do pokl. – VBÚ (na mzdy) 261/221
? Príjem peňazí z B.úč. – PPD 211/261
? Odvod peňazí z pokladnice na B.úč. -VPD 261/211
? Prevod krátkod. bank. ú. na bežný úč 261/231
? Zúčt. prevodu krátkod. b.úv. na bež.úč. 221/261
? Manko (úbytok) v pokladnici 335/211
? Prebytok v pokladnici 211/668
? Tržby v hotovosti za predané výrobky 211/
a/ cena výrobkov /601
b/ DPH /343
? Poplatok banke za vedenie účtu 568/221
? Kreditné úroky z účtu 221/662
? Splátka časti krátkodobého úveru 261/221
? Výper peňazí z B.úč. na mzdy 211/261
? Zúčt. výberu na výplatu miezd – VBÚ 261/221
? Schodok (manko) v pokladnici 335/211
? FA za registračnú pokladňu s DPH /321
a) CO 042/
b) DPH 343/
? Dod. FA za prepravu pokladnice /321
a) CO 042/
b) DPH 343/
? Dod. FA za montáž registračnej pokladnice /321
a) CO 042/
b) DPH 343/
? Prijaté úrohy – VBÚ 221/662

DANE
? Zúčtovanie DPH – VBÚ 343/221
? Daňová povinnosť k dani z príjmov
a) z bežnej činnosti 591/341
b) z mimoriadnej činnosti podľa daň. prizn. 593/341
? Úhrada dane (rozdiel medzi zaplat. predd. a daňov z príjmov podľa daň. prizn. – VBÚ
341/221
? Dorúbenie dane – výmer daňového úradu 595/341
? Predpis odvodu dane z dividend 364/342
? Úhrada dane z dividend – VBÚ 342/221
? Výmer colnice (JCD)
a) clo za dovezený tovar 131/
b) DPH 343/
c) dlžná suma colnému orgánu /379
? Výemer colnice
a) clo na dovozený materiál 111/379
b) DPH pri dovoze materiálu 343/379

DLHOPISY,OBLIG., VKL.LISTY,POKL.POUKÁŽKY
? Nákup dlhopisov na sek. trhu v C.O 253/379
? Úhrada za nakúpené dlhopisy – VBÚ 379/221
? Predaj dlhop. za predajnú cenu 378/661
? Úhrada za predané dlhopisy – VBÚ 221/378
? Úbytok predaných dlhopisov 561/253
? Spol.emitovala krátk. dlhop. prostr. banky 375/241
? Všetky dlhop. boli predané – VBÚ 221/375
? Prepis úrokov s emitovaných dlhopisov 562/379
? Úhrada úrokov spojených s emisiou krátkodobých dlhopisov
379/221
? Emisia krátkodobých dlhopisov 375/241
? Úhrada N spojených s emisiou krátkodob. dlhopisov – VBÚ
568/221
? Vytvorenie oprávnej položky k obligáciám 579/293
? Úhrada dodáveteľskej FA z B. úč. 321/221
? Úhrada dodávateľskej FA z pokladnice 321/211

DODÁVATELIA
? Úhrada FA zahr. dodávateľovi - VBÚ 321/221
? FA od dodávateľa za materiál (prepravu) /321
a/ C.O 111/
b/ DPH 343/
? Úhrada FA dod. za mat. krátkodob. B.ú. 321/231
? Prijatá FA od dod. za tovar /321
a) cena tovaru 131/
b) DPH 343/
? Prijatá FA od dod. za materiál /321
a) cena materiálu 111/
b) DPH 343/
? Zúčt. FA dod. za tovar (materiál), na nákup ktorého bol poskytnutý preddavok
321/221
? FA od zahr. dod. za materiál 111/321
? FA od zahr. dod. za tovar 131/321
? Došla FA od dod. za spotrebovanú paru /321
a) CO 502/
b) DPH 343/

FINANČNÉ VÝPOMOCI
? Prijatá fin. výpomoc od iného podnikateľa 221/249
? Predpis úrokov za poskytnutú fin.výpomoc 562/379
? Úhrada úrokov za poskyt. fin. výp. - VBÚ 379/221
? Splátka finančnej výpomoci – VBÚ 249/221
? Úhrada N spojených s emisiou dlhop.VBÚ 568/221

INKASO
? Zúčt. inakasa nemocenských dávok a RP 221/336

KOLKY, ZNÁMKY
? Nákup kolkov do zásoby – VPD 213/211
? Úbytok kolkov zo zásoby 538/213
? Spotr. kolkov pri overovaní rozlič. dokl. 538/213
? Spotreba známok zo zásoby 518/213

MANKO
? Manko do normy na sklade materiálu – IZ 501/112
? Manko nad normu na výrobkoch 582/123
? Predpis manka nad normu k náhrade 335/688

MATERIÁL
? Príjem mat. na sklad v O.C. – Príjemka 112/111
? Úhrada FA za prepravu materiálu – VBÚ 321/221
? Výdaj mat. do spotreby – Výdajka (IÚD) 501/112
? Vyfakturovaný, ale do konca účt. obdobia nedodaný materiál – IÚD
119/111
? Nákup materiálu – DFA /321
a) cena materiálu 111/
b) DPH 343/
? Nákup materiálu v hotovosti /211
a) cena materiálu 501/
b) DPH 343/
? Prechodné zníženie ceny materiálu- IZ 559/191
? Preprava materiálu /211
a) cena prepravy 111/
b) DPH 343/


ODBERATELIA
? FA odberateľovi za predaný tovar 311/
a/ cena bez dane /604
b/ DPH /343
? Úhrada FA od odb.(tovar,služby) – VBÚ 221/311
? FA odberateľovi za služby 311/
a) cena služby /602
b) DPH /343
? FA odb. za predané výrobky 311/
a) cena výrobku /601
b) DPH /343

PAUŠÁL
? Nárok na záručný paušál ak ÚJ prevzala záväzok na záručné opravy
315/602
? Príjem paušílu na záručné opravy – VBÚ 221/602

POISTENIE
? Zákonné sociálne poistenie – IÚD 524/336
? Zúčt.úhrady poistného plateného zam.VBÚ 336/221
? Zúčt. úhrady zákonného soc. poist. – VBÚ 336/221
? Poistné hradené zamestnávateľom – IÚD 524/336

PREDDAVKY
? Poskyt. predd. na nákup tovaru – VBÚ 314/221
? Preddavok zam. na služ. (prac.)cestu - VPD 335/211
? Zúčtovanie posk. predd. na nákup tovaru 321/314
? Preddavok na daň z príjmov – VBÚ 341/221
? Vyúčtovanie poskyt. predd. na materiál 501/335
? Vyúčt. posk. predd. na služobnú cestu
a) skutočné náklady 521/335
b) zostatok, preddavok 211/335
? Výplata preddavku na mzdy zam. 331/211
? Predd. na daň z príjmov zo záv. činn. zam. 331/342
? Rozdiel medzi platenými predd. a daň. povinnosťou pri ročnom zúčt. dane
a) preddavky boli vyššie 342/331
b) predavky boli nižšie 332/342

STROJE
? FA za montáž stroja /321
a) CO 042/
b) DPH 343/
? Zaradenie stroja do užívania v OC 022/042

TOVAR
? Preprava tovaru vlastným vozidlom – IÚD 131/622
? Príjem tovaru do skladu v OC – Príjemka 132/131
? Úbytok tovaru pri predaji v skladovej cene 504/132

VÝROBA
? Príjem nedokončenej výroby – PRE 121/611
? Úbytok nedokončenej výroby – PRE 611/121

VÝROBKY
? Vyskladnenie výrobkov - PRE 613/123
? Predaj výrobkov 311/
a) cena výrobkov /601
b) DPH /343
? Prírastok výrobkov . PRE 123/613

ZAMESTNANCI
? Výplata miezd zamestnancom - VPD 331/211
? Úhrada cestovného zamestnancovi - VPD 512/211
? Priznané hrubé mzdy zamestnancom – ZVL 521/331
? Poistné platené zam. – ZVL (zrážka) 331/336
? Zrážka zálohy na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov – ZVL
331/342
? Nárok zam. na RP a ND – ZVL 336/331
? Vyúčtovanie prac. cesty (celkové N) CP 512/335
? Predpis nájomného za ubytovanie zam. 335/602
? Predaj vl. výrobkov zam. 335/601
? Pohľ.voči zam.za zavinené nepodarky 335/688
? Výdaj tel.karty (karty na odber poh.hmôt) 335/213
? Nárok zam. na úradu N spojených s udržiavním prac. odevov
548/331
? Príspevky zam. na soc. zabezpeč. 331/336
? Prídavky na deti 336/331
? Dávky nemocenského poistenia 336/331
? Nárok na náhradu cest. výdavkov 521/333
? Nárok zam.na náhradu škody od ÚJ 588/333
? Náhrada škody zam. - VPD 333/211
? Úhrada (výplata) cest. výdavkov - VPD 333/211
? Zrážka zo mzdy 331/379
? Zrážka zo mzdy, úhrada manka prepisané- ho v náhrade
331/335
? Výplata mzdy na účet zam. v banke 331/221
? Nárok zamestnancov na mzdu 521/331
? Zúčtovanie prac. cesty – vrátenie nevyužitej zálohy do pokladnice – PPD
211/335
? Ubytovanie zamestnancov firmy – DFA /321
a) cena ubytovania 518/
b) DPH 343/

ZMENKY
? Odb. vystavil vl. Zmenku na úhradu pohl.
a) zmenková suma /311
b) zmenkový úrok /662
c) nominálna hodnota zmenky 312/
? Poskytnutie zmenky banke na eskont 313/312
? Banka zmenku eskontovala
a) eskontný úver /232
b) diskont (úrok) 562/
c) prevod 221/
? Avízo od banky o zaplatení zmenky 232/313
? Na úhradu záväzku vystavila ÚJ vl. zmenku
a) zmenková suma 321/
b) zmenkový úrok 562/
c) nominálna hodnota zmenky /322
? ÚJ zaplatila zmen. v termíne splatn. - VBÚ 322/221
? Sp. A prijala od sp. B zmenku na úhradu
a) zmenková suma /311
b) zmenkový úrok /662
c) nom. hodnota zmenky 312/
? Spol. A zmenku ku dňu splatosti neuhr., banka si vyinkasocala splat. es. uc z BÚ
232/221