Zdroje majetku

5.3 Zdroje majetku

predstavujú hodnotové zobrazenie časti podielu vlastníka na majetku a právne nároky veriteľov. Z právneho hľadiska ich možno označiť ako právnu oblasť a druhy majetku ako vecnú oblasť majetku.

I. Vlastné
1. Vlastný kapitál/Základné imanie (pri zakladaní) - o jeho výške hovorí obchodný zákonník, často sa s ním viaže právne hľadisko, lebo určuje aj práva spoločníkov na podiel na Ma. Zdroje krytia: vlastné a cudzie (pri založení vlastný = základné imanie = peňažné a nepeňažné vklady spoločníkov do účtovnej jednotky, ktorú zakladajú) Pri založení môže vzniknúť rozdiel medzi upísaným a splateným imaním. Upísané je dané Z, splatené je skutočne splatené a rozdiel je nesplatené upísané imanie. Vzniká pohľadávka voči spoločníkom na splatenie tejto časti.
2. Kapitálové fondy - vlastné zdroje krytia (dary, dotácie)
3. Fondy ziskové - vytvárajú sa zo zisku
a) Zákonný rezervný fond povinne zo Z, buď 10% pri založení, alebo 20% pri prvom hospodárskom výsledku
b) Ostatné fondy (odmeny, výstavba, a i.)
c) Sociálny fond - môže sa doplniť zo zisku = sociálne účely pre zamestnancov
4. Nerozdelený zisk z minulých rokov
5. Zisk za príslušné účtovné obdobie
II. Cudzie (záväzky)
1. Dlhodobé
a) Rezervy - osobitné postavenie - vytvárajú sa väčšinou na veľké opravy/rekonštrukcie, aby vás to v tom roku “nepoložilo” platí aj nižšiu daň, ako cudzí sa chápe preto, že ju robí iná firma, voči ktorej bude mať záväzok
b) Dlhodobé bankové úvery (nad 1 rok)
c) Ostatné dlhodobé záväzky, napr. dlhopisy (ak účtovná jednotka môže vydať dlhopis - používa ho ako finančnú výpomoc)
2. Krátkodobé
a) Záväzky voči dodávateľom
b) Záväzky voči zamestnancom
c) Krátkodobé bankové úvery (do 1 roka)
d) Záväzky voči finančným orgánom (napr. daňový úrad)
e) Záväzky voči orgánom sociálneho zabezpečenia

5.3.1 Dva pohľady na majetok

 Forma (v čom) = Aktíva
 Zdroj (odkiaľ) = Pasíva

Musí platiť, že Aktíva = Pasíva, čo sa nazýva bilančný princíp.

6. Súvaha

zodpovedá podniku dve základné otázky:

1. Aký je bohatý, čiže aký má majetok
2. O čo sa stal bohatším/chudobnejším, čiže ako sa zmenil stav majetku

Aby ich mohol zodpovedať, musí svoj Ma stále preverovať, na čo slúži inventúra.

Súvaha zobrazuje majetok podľa formy a účelu (aktíva) a jeho zdroje (pasíva) v peňažnom vyjadrení k určitému dňu.

Súvahová rovnováha: aktíva = pasíva.

Súvahová položka je každá položka majetku alebo zdrojov.
Súvahový stav je označenie jednotlivých druhov aktív a ich príslušných zdrojov v peňažnom vyjadrení.
Súvahový deň je deň, ku ktorému je súvaha zostavená.
6.1 Inventúra

sa riadi zákonom o účtovníctve (napr. v pokladni sa musí robiť minimálne 4 krát ročne).

Môže mať dve formy:

1. Fyzická (premeranie, odváženie, atď.)
2. Dokladová (len doklady - faktúry, pohľadávky, záväzky, a pod.)

Po skončení inventúry sa zostaví inventúrny súpis o majetku a záväzkoch.

6.1.1 Inventúrny súpis

• Musí v ňom byť uvedený deň, ku ktorému bol zostavený
• Obsahuje veľmi podrobné detailné informácie
• Zostavuje sa v tabuľkovej forme
• Nezverejňuje sa, slúži len pre vnútornú potrebu firmy
• Slúži ako podklad pre zostavenie súvahy

Druhou časťou je inventarizácia.

6.1.2 Inventarizácia

je porovnanie skutočného stavu zisteného inventúrou so stavom majetku a záväzkov vedených v účtovníctve.

Inventarizačné rozdiely sa musia účtovnícky správne zaúčtovať. Môžu byť:

1. Úbytok do normy/Manko do normy (prirodzený úbytok)
2. Manko nad normu
3. Prebytok

6.2 Tvar súvahy

Tvar súvahy sa prebral z dvojramennej váhy - ak má byť v rovnováhe, musí mať rovnaké zdroje na oboch stranách. Vľavo = aktíva, vpravo = pasíva (aktíva - to čo máme, pasíva - zdroje, odkiaľ ho
máme). Každá súvaha musí mať svoj názov. Všetko je vyjadrené aj hodnotovo - v peňažných jednotkách. Suma aktív sa musí rovnať sume pasív. Vtedy je súvaha uzavretá.

Definícia súvahy: je prehľadné usporiadanie zložiek Ma, podľa jeho formy, zloženia a účelu, to jest aktív na ľavej a podľa zdrojov krytia, z ktorých sa kapitál získal, to jest pasív na pravej strane, v peňažnom vyjadrení k určitému konkrétnemu dňu (ten sa nazýva súvahový deň).

Jednotlivé položky v súvahe sa nazývajú súvahové položky. Peňažné vyjadrenie súvahových položiek je súvahový stav.

Najzákladnejšie triedenie aktív je delenie podľa Ma na investičný a obežný (vecné hľadisko), pasíva vyjadrujú právnu oblasť, t.j. odkiaľ sme získali ten ma, jeho pôvod a zdroje sa delia na vlastné a cudzie. Ma vyjadrený v súvahe je všetok Ma, ktorý má nejakú hodnotu alebo hodnotu prináša. Napr. účtovná jednotka má strojové zariadenie v zostatkovej cene 10000 (tak ho vedie v Ma), ale je schopné ešte priniesť hodnotu. Ak je zariadenie odpísané - nemá hodnotu, sa už v Ma nevedie, tak isto ako Ma v prenájme.

Pasíva = právna oblasť = nároky spoločníkov na podnik.
Nárok na čisté obchodné imanie = nárok spoločníka/vlastníka na aktíva v takej výške, v akej vložil vklad.
Čisté obchodné imanie = súhrn oceniteľných hodnôt v peniazoch.
Obchodné imanie = obchodný Ma + záväzky. Obchodný Ma je celý Ma podnikateľský (všetky oceniteľné veci, pohľadávky a iné oceniteľné práva).

6.3 Náležitosti súvahy

Oproti inventúrnemu súpisu súvaha vyjadruje stav Ma a zdrojov krytia k určitému dňu (rovnaké), rozdiel je že inventúrny súpis je podrobný, súvaha obsahuje údaje globálne. Záväzky a pohľadávky nie sú vyjadrené menovite, ale globálne. Aj súvaha je v peňažnom hodnotení/vyjadrení. Súpis sa nezverejňuje, ale súvaha sa podľa potreby áno. V praxi je súvaha jeden výkaz. Má určité logické usporiadanie, dané ministerstvom financií. Jej zostavenie slúži hlavne na finančnú analýzu podniku (rentabilita, hospodárnosť, likvidita, a i.).

Triedenie súvahy:

Názov Deň
Aktíva Pasíva
A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie
B. Stále aktíva
I. HIM
II. NIM
III. Finančné investície
C. Obežné aktíva
I. Zásoby
II. Dlhodobé pohľadávky
III. Krátkodobé pohľadávky
IV. Finančný Ma
D. Ostatné aktíva
I. Časové rozlíšenie
II. Dohadné účty aktívne A. Vlastné imanie
I. Základné imanie
II. Kapitálové fondy (fondy = vždy vlastné)
III. Fondy zo zisku
IV. Hospodársky výsledok minulých rokov
V. Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia (zisk je +, strata -)
B. Cudzie zdroje krytia
I. Rezervy (napr. na opravy)
II. Dlhodobé záväzky
III. Krátkodobé záväzky
IV. Bankové úvery a výpomoci
C. Ostatné pasíva
I. Účty časového rozlíšenia - jeho účty
II. Dohadné účty pasívne

Aktíva sa ďalej triedia podľa likvidity (od najmenej), pasíva podľa doby splatnosti (prvé = s najdlhšou).