Význam a úlohy účtovníctva

Členenie účtovníctva:
BEŽNÉ ---jednoduché
Podvojné-----finančné
vnútropodnikové

ÚČTOVNÉ VÝKAZY

Jednoduché účtovníctvo- vedú podnikateľia nezapísaný do obchodného registra.
Podvojné účtovníctvo- vedú všetky podnikateľské subjekty zapísané v obchodnom registry.

A, finančné – zachytáva hodnotové procesy, ktoré uskutočňuje podnik.
B, vnútropodnikové – zachytáva hodnototvorné procesy, ktoré prebiehajú vo vnútropodnikových útvaroch (hosp. Strediskách) a tiež medzi nimy.

Účtovné výkazy – zahŕňajú údaje bežného účtovníctva. Cieľom je kontrola plnenia plánu hospodárskej činnosti a kontrola finančného stavu podniku.

Funkcia účtovníctva

Registračná – presná evidencia majetku.
Informačná – informácie na riadenie.
Kontrolná – vytváranie kontrolného systému.
Ekonomická – zisťuje informácie pre hospodárne vynakladanie majetku.

Obchodný majetok

-predstavuje majetok, ktorý podnikateľ vložil do podnikania.

DELENIE: investičný -------------- obežný

Investičný: tento majetok slúži podniku dlhší čas, používaním sa len opotrebúva.

-nehmotný investičný majetok:cena vyšia ako 40 000 a doba použitia viac ako 1 rok.
-hmotný investičný majetok: pozemky, budovy, stavby bez ohľadu na obstarávaciu cenu a hnuteľné veci drahšie ako 10 000 a doba použitia viac ako 1 rok.
-finančné investície: cenné papiere-ktoré bude mať účtovná jednotka dlhšie ako 1 rok dlhopisy, termínované vklady, umelecké diela a zbierky:ak ich má účtovná jednotka dlhšie ako 1 rok a zámer má obchodovať s nimy.

Obežný majetok – pri hosp. Činnosti mení svoju formu a spotrebúva sa naraz . Je v ustavičnom obehu.

A, zásoby- materiál, polovýrobky a výrobky.
B, pohľadávky- krátkodobe (splatné do roka), dlhodobé (splatné nad 1 rok).
C, fin. Majetok- hotovosť, šeky, ceniny, peniaze na účte v banke, cenné papiere.

Zdroje krytia

Vlastné imanie ----------- Cudzie zdroje


Vlastné imanie: a, základné imanie: trvalý vlastný zdroj, vložil vlastník je to zapísane v obchod. Reg.

B, fondy tvorené zo zisku: napr. Zákonný rezervný fond.
C, zisk bežného obdobia: zveľaďovanie podniku.
D, nerozdelený zisk minulých rokov
Cudzie zdroje: dlhodobé záväzky: sú splatné do doby dlhšej ako 1 rok.

Krátkodobé záväzky: sú splatné do jedného roka.
Dlhodobé úvery: sú splatné do doby dlhšej ako jeden rok.
Krátkodobé úvery: sú splatné do jedného roka.

Obchodné imanie

Obchodný majetok + záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s podnikaním.
Čisté obchodné imanie
Obchodný majetok po odpočítaní záväzkov.
Aktíva a pasíva
Aktíva: jednotlivé zložky obchodného majetku. (budovy, stroje, peniaze, autá)
Aktívum: jedna položka.
Pasíva: položky zdrojov krytia (záväzky voči zamestnancom, vlastné imanie, bankové úvery).
Pasívum: jedna položka zdrojov krytia.