účtovníctvo 4

6. Zásoby - Trieda 1
sa delia na dve veľké skupiny:

Skupiny Časti Popis (podľa zákona o účtovníctve)
Nakupované Materiál majetok, ktorý sa v podstate jednorazovo spotrebuje - nie vždy to musí byť naraz, napr. toaletný papier alebo tuha - neúčtujú sa útržky a pod.; tu sa účtuje aj IM, o ktorom sa pod. jednotka neúčtuje ako o drobnom
Tovar všetko, čo je nakúpené za účelom opätovného predaja bez zmeny alebo len s malými zmenami - môže byť aj software, auto, občas aj potraviny
Vyrobené
vlastnou Nedokončená
výroba vzniká, ak na materiále vzniknú prvé pracovné alebo technologické postupy a trvajú až do predposledného kroku (vznikajú postupy, hm :-)
činnosťou Výrobky vzniká uskutočnením posledného kroku výroby a je predmetom predaja
Zvieratá kŕdle - všetko (U: nevie sa, čo je to kŕdeľ, či 10 alebo 50), čo nie je stádo

Materiál sa ešte delí na:

1. Základný - priamo celý vstupuje do výrobku
2. Pomocný - nevstupuje celý do výrobku
3. Prevádzkový - v podstate fixné náklady pri výrobe
4. Náhradné súčiastky - materiál, ktorý nevstupuje do výroby, ale umožňuje uviesť výrobok do pôvodného stavu (napr. po poškodení)
5. Obaly - slúžia na ochranu výrobku pri preprave (v marketingu je o tom celá kapitola - viď :-)
6. Pohonné hmoty (čo by to asi tak mohlo byť? :-)
6.1 Obstarávanie zásob
Pri obstarávaní zásob sú dve možnosti účtovania - spôsob A  spôsob B.

Spôsobom A musia účtovať spoločnosti, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky auditorom:

a) Akciové spoločnosti
b) Štátne podniky
c) Ostatné podniky, ktorých čistý obrat (tržby z predaja/výnosy) presiahli 40 miliónov v jedom hospodárskom roku alebo ktorých vlastné imanie je nad 20 miliónov
d) Investičné spoločnosti

Ostatné podnikateľské jednotky nemusia účtovať týmto spôsob, ale môžu.
6.1.1 Účtovanie o obstaraní zásob podľa metódy A
Príklad: (znenie príkladu je pre materiál, ale rovnako sa účtuje aj tovar - účty uvedené v zátvorkách “//”).

Prípad MD D Suma Legenda
Faktúra od dodávateľa za materiál vo výške 10000. 111
/131/ 10000 Faktúra od dodávateľa za materiál /tovar/:
a) Cena obstarania
343 2300 b) DPH na vstupe
321 12300 c) Celková faktúrovaná suma
Preprava materiálu neplatičom DPH - 2000. 111
/131/ 211 2000 Preprava materiálu /tovaru/ hradená v hotovosti.
Faktúra od zahraničného dodávateľa (abstrahujeme od kurzových rozdielov). 111
/131/ 321 20000 Faktúra od zahraničného dodávateľa (o DPH neúčtujeme), použitý kurz je zahraničná mena stred.
Dovozná prirážka 12000. 111
/131/ 379 12000 JCD (jednotná colná deklarácia) o dovoznej prirážke - vyrubuje colnica.
DPH z materiálu od zahraničného dodávateľa
(z celej sumy, t.j. z 32000). 111
/131/ 379 7360 JCD - colnica o DPH (vypočítava sa ako 23 z ceny obstarania vrátane dovoznej prirážky).
Dovoz vo vlastnej réžii (vnútropodniková služba). 111
/131/ 622 5000 Vnútropodniková faktúra o preprave materiálu /tovaru/.
Prevzatie materiálu na sklad (skladová karta). 112
/132/ 111
/131/ 49000 Príjem materiálu /tovaru/ na sklad - príjemka materiálu /tovaru/ a skladové karty.
Spotreba materiálu. 501 112 15000 Výdaj materiálu zo skladu do spotreby.
Predaj materiálu v obstarávacej cene 18000 642
/604/ 20000 Predaj materiálu /tovaru/:
a) Predajná cena
za 20000 v hotovosti. 343 4600 b) DPH na výstupe
211 24600 c) Prijaté v hotovosti
Vyskladnenie predaného materiálu. 542
/504/ 112
/132/ 18000 Vyskladnenie materiálu /tovaru/ z dôvodu predaja v skladovej cene.
Inventarizáciou zistené manko nad normu. 582 112
/132/ 5000 Manko nad normu na materiále /tovare/ na základe inventarizácie.
Úbytok môže byť do normy alebo nad normu. Úbytok do normy sa účtuje ako spotreba, nad normu na 582. Norma sa určuje vnútropodnikovou smernicou podľa charakteru podniku - napr. mlynári a vinári - značne veľké tzv. prirodzené manko. Na druhej stane napr. krajčír - potrebuje 3 metre ale ubudne 10?
Odhalená krádež prevedená zamestnancom. 335 112
/132/ 1000 Pohľadávka voči zamestnancovi za spôsobenú škodu na materiále /tovare/.
Krádež - páchateľ známy (nie zamestnanec). 378 112
/132/ 500 Iná pohľadávka voči osobe, ktorá nie je našim zamestnancom, za manko alebo škodu.
Darovanie materiálu. 543 112
/132/ 200 Poskytnutý dar vo forme materiálu /tovaru/.

“Neznáme” a “menej používané” účty:
Číslo Názov účtu
111 Obstaranie materiálu
112 Materiál na sklade
131 Obstaranie tovaru
132 Tovar na sklade a v predajniach
378 Iné pohľadávky
379 Iné záväzky
501 Spotreba materiálu
504 Predaný tovar
542 Predaný materiál
543 Dary
604 Tržby za tovar
622 Aktivácia vnútropodnikových služieb
642 Tržby z predaja materiálu

Na rozdiel od kalkulačných účtov skupiny 04, na účte 111 nesmie byť k 31.12. nijaký zostatok!

Príklad: Uzatváranie účtovníctva na konci roku a v nasledujúci rok.

Prípad MD D Suma Legenda
Faktúra od dodávateľa za materiál. 111
/131/ 321 25000 Faktúra od dodávateľa za materiál /tovar/.
Materiál nebol dovezený k 31.12. 119
/139/ 111 25000 Materiál /tovar/ k 31.12. neprišiel.
(Nasledujúci rok) Prišiel materiál. 112
/132/ 119
/139/ 25000 Účtovanie v nasledujúcom roku: Prišiel materiál, na ktorý sme faktúru obdržali už v predchádzajúcom roku.

“Neznáme” a “menej používané” účty:
Číslo Názov účtu
119 Materiál na ceste
139 Tovar na ceste

...

jednotková cena 10.214

zo zaokrúhlenia ceny vzniká nový rozdiel, účtovanie o ňom sa necháva na účtovnej
jednotke - príklad:

FIFO prvý úbytok - 500 kg po 10 = 5000
100 kg po 11=1100
20 kg po 10.50 = 210

to celé je zhora spotreba 620

620 jednotková cena nezaujímavá - 6310

zostatok je 80 v jednotkovej cene 10.5 preto 840

neustály rast cien spôsobuje, že čím neskôr, tým sú vyššie ceny - pri
aritmetickom priemere zostatková je priemerná, pri FIFO je aktuálna, t.j. posledná

HIFO - u nás nie je povolená - všetky zostatky sa zvyšujú na momentálnu = avyššiu
cenu - zvyšuje infláciu a nepodáva pravdivý obraz o majetku

zvolením metódy možno ovplyvňovať hospodársky výsledok - pri väčších zásobách
môže dosiahnuť vysoké sumy (mesačne aj vyše milióna)

kĺzavý aritmetický priemer pri každom pohybe nakupovaných zásob znovu vypočítava
jednotkovú cenu, t.j.

--hore 500(10,100/11,100/10.5,, 7150=suma,, priem 10.214)

Príklad: nebudeme účtovať o DPH a nákupy budú v hotovosti, taktiež materiál sa
bude účtovať priamo
je možné to aj v praxi, potom sa to ale rozlišuje v analytickej evidencii, ale
treba na to vnútropodnikovú smernicu - Z o účtovníctve to umožňuje U: Na skúške sa
bude vyžadovať všetko cez účty obstaranie materiálu

1. 211-D-50000, 112-MD-5000,, 2. 211-D-1100,112-MD, 3. 1150-211-D,112-MD,, 4
úbytok materiálu zo skladu 112-D-6330.88,5xx-Spotreba materiálu-MD-6330.88-MD -
tým ale ostanú dve koruny, lebo takto je to 7148 - 501?-5a-MD-2,, 112-D-2,,
alebo ak vo vnútropodnikovej smernici sa účtuje na 548-Ostatné prevádzkové
náklady - zátvorka - 548-MD-2
U: na skúške je prípustný prvý aj druhý variant

FIFO - to isté - 1-3 tie isté prípady aj účty
, 4. 501-5310 - výpočet hore 112-D-5310xx 6310

Legenda:
1,2,3 - Nákup materiálu v hotovosti, ktorý bol ihneď prevzatý do skladu
4. Spotreba materiálu vo výrobe
5 a doúčtovanie cenového rozdielu k spotrebovanému materiálu = spotreba materiálu
5b do ostatných prevádzkových nákladov podľa rozhodnutia podnikateľskej
jednotky o zúčtovaní cenových rozdielov - 5a a 5B sú rovnocenné

Príklad: opäť bez DPH

Faktúra od dodávateľa 1. 10000-321-D,111-MD-10000 - k 31.12. sme materiál
nedostali preto 2. 119-MD-10000,111-D-10000,, v ďalšom roku príde materiál 3.
112-MD-10000,119-D-10000,, Opačný prípad dôjde materiál, ale ešte nemáme
faktúru (omyl, neprišla poštou, zhorela, atď.)- ak je to omyl, vráti sa späť
mimo účtovníctva, ale ak to chceme, ale ešte nemáme faktúru - prevezmeme v
predpokladanej cene 4. 15000-MD,111-D-15000,, - faktúra ale nepríde do konca
roku, takže : je možné to účtovať do výnosov, ale je to nevýhodné a ťažké nájsť
na aký výnosový účet383 - Výdavky budúcich období - ak mi dôjde ešte tesne pred
koncom roka - 5. 383-150005-111-MD,, 6. v nasledujúcom roku
383-MD-15000,321-D-15000,, 7. Prevezmem na sklad materiál v plánovanej cene
20000 112-MD-20000, 111-D-20000, ale faktúra nepríde = neviem presnú cenu,
takže len predpokladám, že cena je v poriadku. 8. 111-MD-20000, 389-Dohadné
účty pasívne-D-20000 - dočasne nahrádza záväzok, 383- dočasne nahrádza známy
záväzok, 389=predpokladaný,,Legenda:

1. Faktúra od dodávateľa a materiál, účtované bez DPH.
2. Materiál k 31.12. v danom roku neprišiel (ale faktúru máme) - materiál sa
nachádza niekde medzi dodávateľom a nami
3. V nasledujúcom roku sme obdržali materiál na ktorého faktúru sme dostali v
predchádzajúcom roku.
4. Prevzatie materiálu do skladu (faktúru sme ešte neobdržali).
5. K 31.12. sme faktúru neobdržali, ale prišla do zdaňovacieho obdobia, t.j. do
troch mesiacov nasledujúceho roka.
6. V nasledujúcom roku účtovanie o došlej faktúre na materiál prevzatý v
predchádzajúcom roku.
7. Prevzatie materiálu na sklad bez faktúry a v predpokladanej cene, nakoľko
sme faktúru nedostali ani k 31.12. ani do troch mesiacov nasledujúceho roku--aj
8- tie tri mesiace. (dohadujem sa o cene).
-vznik predpokladaného záväzku voči dodávateľovi do budúca.


Zásoby vlastnej výroby

rozdeľujeme podľa toho, či sú alebo nie sú dokončené: nedokončené výrobky a
výrobky, o polotovaroch sa nebudeme baviť, ale princíp je rovnaký. Všetky sa
oceňujú vo vlastných nákladoch výroby, najmenej vo výške priamych nákladov.

1. 112-D-1000,501-MD-1000, 2. Mzdové náklady 331-D-800,521-MD-800,3. Stroje -
opotrebenie IM 551- Odpisy HIM a NIM-MD-200,,082-D-200,, Suma nákladov - 2000
- vlastné náklady. - náklady 2000 na 100 KS výrobkov - jeden výrobok 20,, k
1.1. máme na sklade 500 kusov,, nedokončená výroba bude oceňovaná 10 - podľa
výpočtov, je ich 1000 kusov rozpracovaných - 10000 hodnota,, 121-P/701 10000,,
123-P/710 1000xx oprava 5000 hotových, takže 100000,, účtujeme spôsobom A
mesačne, spôsobom vyčíslenia zmeny stavu zásob - dok i nedokončených výrobkov,
tam nás zaujíma, koľko sme výrobkov dokončili a koľko sme ich rozpracovali =
31.1. nedokončená ... 200, dokončilo sa 500- rozpracovali sa +, dokončili mínus,
1000(zač stav)+200-500=700 kuso rozpracovaných, čo znamená že pri porovnaní
začiatočného stavu 1.1 s končeným mesačným stavom 31.1. dostávam 1000-70=300 -
to je zmena stavu, oproti začiatočnému klesol stav o 300. Hotové výrobky: 31.1.
ZS=5000, dokončilo sa 500, čiže k 31.1. 5500zmena stavu 5500-5000 = zvýšenie o
500 kusov.

4. - pokračujeme - zvýšenie výrokov 123-MD-10000, 613-Zmena stavu výrobkov -
D-10000- predstavuje prísľub budúcich tržieb,, 5. 611-Zmena stavu nedokončených
výrobkov pokles stavu o 300, čiže o 3000 - 121-5-D-3000, 611-MD-3000pri
uzatváraní 710 - MD len 5xx a D len 6xx, 613-MD-/710 710-P/613 100000,,
611-D-P/710 3000710:D-P/611=-3000 alebo červenou U. na skúške, ak sa dá 6x na
stranu MD, je to plná strata počtu bodov, takže 710 je nesprávne (5 až 10 bodov).

Legenda:

Vznik vlastných nákladov na zásoby vlastnej činnosti xx1
1. Spotreba materiálu.
2. Priznané mzdy zamestnancom.
3. Odpisy IM.
Účtovanie o zmene stavu zásob.
4. Zvýšenie stavu dokončených výrobkov ocenených vo vlastných nákladoch.
5. Zníženie stavu nedokončených výrobkov.
(o zvýšení alebo znížení stavu účtujeme: a: v mesačných intervaloch pri
spôsobe A b: v ročnom intervale pri spôsobe B).

Účtovanie o zásobách podľa spôsobu B

je úplne odlišný, ale na konci roku musíme dostať úplne rovnaké výsledky.
Vyznačuje sa tým, že podnikateľská jednotka neúčtuje nákup zásob prostredníctvom
kalkulačných účtov, ale účtuje tieto nákupy priamo do nákladov. Tento prístup
vyžaduje dôslednú inventarizáciu zásob 31.12. a podľa tohto spôsobu sa k
31.12. zúčtujú začiatočné stavy do nákladov a stav podľa inventarizácie sa
preúčtuje z nákladov do majetkových účtov triedy 1.

112- ZZ=P/701-10000-MD,, 1. Kúpa materiálu v hodnote 5000,
343-MD-1150,321-D-6150,, 2. Preprava - 501-2000, 321-D-2000,, pri kúpe tovaru
to isté, ale s 504,, na konci roka najprv preradí materiál a sklade do nákladov
ako spotreba 3. spotreba 11-D-10000,501-MD-100004. Podľa inventúry je stav
5200-501-D-5200,132-MD-5200 podľa dokladov by ale mal byť materiál za 8000,
čiže neodišiel materiál, a ktorý je faktúra: 5. D-501-1000, 119-MD-1000,, 6.
Stále chýba- manko 582-MaŠ MD-1800, 501-D-1800

Legenda:

1. Faktúra od dodávateľa za materiál: a) Cena obstarania b) DPH na vstupe c)
Faktúrovaná suma
2. Faktúra od dodávateľa za prepravu materiálu
3. Na konci roku preúčtovanie začiatočného stavu materiálu do nákladov.
4. Materiál na sklade podľa fyzickej inventúry uskutočnenej 31.12. -
preúčtovanie konečného fyzického stavu.
5. Preúčtovanie materiálu, ktorý k 31.12. neprišiel (faktúru máme).
6. Rozdiel medzi účtovným stavom na základe dokladov a fyzickou inventúrou
zúčtovaný ako manko.