Účtovanie nákladov

Pri svojej činnosti podnik spotrebuje rôzny materiál, elektrickú energiu, prácu zamestnancov ....
Náklad – je vlastne potrebou živej a zhmotnenej práce vyjadrenej v peniazoch.
V účtovníctve sa spotreba majetku, to je vznik nákladov zachytáva na osobytných účtoch, ktoré sa označujú účty nákladov.
Účty nákladov spolu s výnosmi patria do skupiny výsledkových účtov.
Vznik nákladov sa účtuje vždy na strane MD narastajúcim spôsobom od začiatku roka.
Úlohou účtovníctva je zaznamenávať všetky druhy nákladov, ktoré vznikajú v účtovnej jednotke v príslušnom účtovnom období.
Musia sa sledovať tak, aby bolo možné správne vyčísliť hospodársky výsledok.
V účtovníctve sa využívajú viaceré hladiská členenia nákladov
1, Druhové členenie
2, kalkulačné členenie
3, členenie podľa jednotlivých oblastí a činností

Náklady podľa jednotlivých oblastí a činností – delené podľa jednotlivých skupín
a) prevádykové náklady 50 – 55 : súvisia s hlavnou činnosťou podniku. Patria tu : spotreba mat, energia, mzdové náklady
b) finančné náklady 56 – 57 : vznikajú pri finančných situáciách. Patria tu platené
úroky, kurzové straty, poplatky za vedenie účtov
c) mimoriadne náklady 58 : škody
d) daňové náklady 59 : daň z príjmov

Učtovanie osobných nákladov

osobné náklady zaraďujeme vždy - zamestnancom
- príjmi spoločníkov
- odmeny členom spoločnosti
Osobné náklady – účtujeme v skupine 52. Príjmi spoločníkov sa účtujú na účet 522 a odmeny členom spoločnosti na účet 523
Predpis hrubej mzdy podla výplatnej listiny 521/331

Účtovanie finančných nákladov

Finančné náklady sa účtujú v účtovnej skupine 56, 57
Najčastejšie použivanými účtami sú 562 – úroky 568 – ostatné finančné náklady
Úroky za poskytnutý úver platené z Bú 562/221

Účtovanie mimoriadnych nákladov

Účtujeme ich v skupine 58. Najčastejšie používaným účtom je 582
Škoda na materiály v sklade spôsobená vodou 582/112

Príklady

1, DF za vodu 100 Sk
2, výplatná listina miezd zamestnancov 30 000 Sk
3, debetné úroky zaplatené z Bú 500 Sk
4, DF za nájomné 2000 Sk.