Pracovný čas

Pracovný čas
 časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi. Zamestnanec vykonáva prácu v zmysle pracovnej zmluvy, plní si svoje povinnosti.
 pracovný čas sa meria v týždňoch
 dĺžka týždenného pracovného času je 40 hodín
 mladší ako 16 rokov môžu pracovať najviac 30 hodín týždenne
 16 – 18 roční môžu pracovať 37,5 hodín týždenne
 pracovný čas týždenný spolu aj s nadčasmi je 58 hodín len do 31.7.2007. skončí platnosť


 rozvrhnutie pracovného času:
 rozhoduje zamestnávateľ, a po dohode s odborovými orgánmi
 rovnomerné rozvrhnutie pracovného času
 nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času

 Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času
 je rovnomerne rozvrhnutý na jednotlivé týždne, pričom rozdiel dĺžky pracovného času pripadajúceho na jednotlivé týždne nemôže presiahnuť 3 hodiny, pričom pracovný čas v jednotlivom dni nesmie presiahnuť 9 hodín.
 je rozvrhnutý na 5 dní v týždni


 Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
 využíva sa, keď to nedovoľuje povaha alebo podmienky práce, zamestnávateľ má možnosť nerovnomerne rozvrhnúť pracovný čas na jednotlivé týždne, ale najviac na 4 mesiace po dohode s odborovými orgánmi
 aj keď je nerovnomerne rozvrhnutý musí dodržať hranicu chránenú zákonom ( 58 hodín týždenne max.)

 Pružný (voľný) pracovný čas
 také rozvrhnutie, v ktorom si zamestnanec sám volí začiatok alebo koniec pracovného času a to v rámci určitých časových úsekoch, stanovených zamestnávateľom
 pracovné týždne = 4
 dĺžka pracovnej zmeny je maximálne 12 hodín
 zamestnávateľ určí kedy tam zamestnanec musí byť

 Prestávka
§ 165 ZP, 2002
 ak pracovná zmena trvá dlhšie ako 6 hodín, tak zamestnávateľ je povinný poskytnúť 30 minútovú prestávku na odpočinok
 prestávka sa má čerpať v strede pracovného času, nie na začiatku alebo na konci pracovného času
 medzi dvoma zmenami má byť minimálne 12 hodinový odpočinok, u mladistvých = 14 hodín odpočinku prestávky v týždni:
 zamestnanec má nárok na 2 po sebe idúce dni odpočinku a to sobota a nedeľa alebo nedeľa a pondelok
 dni pracovného pokoja = dni nepretržitého odpočinku pre zamestnanca
 sviatky = 100 % príplatok mzdy
 práca nadčas = ak ju prikázal zamestnávateľ alebo so súhlasom zamestnávateľa
 je to práca nad rámec
 nočná práca
 práca vykonávaná od 22:00 do 06:00 hodiny
 zamestnávateľ žiada od zamestnanca lekárske posúdenie, či zamestnanec je schopný pracovať v noci


 Dovolenka
 dovolenka za kalendárny rok alebo jej pomerná časť
 dovolenka za odpracované dni
 dodatková dovolenka
 ďalšia dovolenka

 dovolenka za kalendárny rok
 nepretržité trvanie PP u toho istého zamestnávateľa počas celého roku vzniká nárok
 počas tohto roka musí mať zamestnanec odpracovaných 60 dní ............ alebo je pomerná časť
 zamestnanec má odpracovaných 60 dní v roku, avšak PP netrval počas toho celého roka
 pomerná časť dovolenky  je za každý začatý kalendárny mesiac, zamestnancovi prislúcha 1/12 dovolenky
 základná výmera dovolenky  je 4 týždne , pričom zamestnancovi, ktorí odpracovali od 18 roku veku 15 rokov, majú nárok na 5 týždňov dovolenky

 dovolenka za odpracované dni
 takému zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť
 zamestnancovi patrí 1/12 za každých 22 odpracovaných dní mu prislúcha dovolenka

 dodatková dovolenka
 existuje popri dovolenke za kalendárny rok, alebo jej pomernú časť, alebo dovolenke za odpracované dni, nezávisle
 v profesiách ako baníci, ťažiaci nerasty......
 osobitná dodatková dovolenka
- zamestnankyniam, ktoré sa starajú o deti
- nemôžu sa preplácať

 ďalšia dovolenka
 týka sa zamestnancov, ktorí majú nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas, alebo zamestnanci, ktorých práca závisí od poveternostných podmienok (stavbári, poľnohospodári)
 trvá 2 dni, max. do 1 týždňa
 dovolenka by sa mala čerpať v kuse, nie po jednom dni (aspoň 1 týždeň)
 môže nastať aj odvolanie z dovolenky, len mimoriadne požiadavky zamestnávateľa

 krátenie dovolenky
 zamestnávateľ má právo krátiť dovolenku 1-2 dni za každý neospravedlnený oneskorený alebo žiadny príchod na pracovisko
 keď zamestnanec je vo výkone civilnej služby, PN, na materskej dovolenke, dovolenka sa preruší a je platná až pri nástupe do práce, vtedy ju môže zamestnanec čerpať znovu
 keď sa dovolenka nemôže vyčerpať, z dôvodu skončenia PP, zamestnanec má nárok na preplatenie nečerpania dovolenky Kolektívne PPV (zmluva)
Prameňom práva.
Kolektívna zmluva:  zamestnanci sa zúčastňujú v PPV prostredníctvom svojho
odborového orgánu a to v procese uzatvárania kolektívnych zmlúv
 slúži na určenie pracovných podmienok pre zamestnancov, ktoré nie
sú v pracovnej zmluve
Odborová organizácia: združenie organizovaných zamestnancov v odbore
 zamestnávateľ je povinný umožniť konanie odborových orgánov
 kolektívne vyjednávanie
 zabezpečuje, aby v kolektívnej zmluve boli určené pracovné
podmienky, mzdové podmienky výhodné pre zamestnancov
Dôverník:  tvorí sa u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva 5-20 zamestnancov
 obhajuje, chráni zamestnancov pred zamestnávateľom
Zamestnanecká rada:  viac ako 20 zamestnancov


TRIPARTITA  vláda
 zástupcovia zamestnávateľov
 odborové orgány

Tripartitné rokovanie  slúži na uzatvorenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa  GENERÁLNA KOLEKTÍVNA ZMLUVA  rieši napr.
Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času